Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання
Скачати 241.84 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір241.84 Kb.
ТипМетодичні вказівки

міністерство освіти і науки україни

кременчуцький державний політехнічний університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

щодо самостІЙНОЇ РОБОТИ з НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни

«бюджетна система»

для студентів ДЕННОЇ та заочної форми навчання

зі спеціальностІ 6.050100 – «ФІНАНСИ»

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Кременчук 2008

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бюджетна система" для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – "Фінанси" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач к.е.н., доц. В.І. Глухова

Рецензент к.е.н., доц. Л.М.Хоменко
^

Кафедра «Фінанси і кредит»
Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ___ від ____________

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко
зміст


Вступ..............................................................................................................

 1. Загальні відомості….................................................................................

 2. Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної

роботи ……………………………. ………………………………………….

 1. Варіанти індивідуальної самостійної роботи...........................................

 2. Питання до модульного контролю..........................................................

Список літератури...........................................................................................


Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально–економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу.

Навчальна дисципліна “Бюджетна система“ є нормативною для підготовки бакалаврів з економіки за фахом “Фінанси“. Її вивчення грунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та оволодінні загальною теорією фінансів. Дисципліна має теоретико–прикладний характер: у теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання щодо макроекономічної сфери фінансової системи – державних фінансів; у прикладному плані – закласти базові знання з методики бюджетної роботи та сформувати навички проведення розрахунків показників бюджету.

Предметом курсу “Бюджетна система“ є господарська діяльність бюджетних установ, спрямована на здійснення ними соціальних функцій держави та ефективне використання фінансових ресурсів.

^ Мета дисципліни “Бюджетна система” – надання знань з організації та функціонування бюджетної системи і бюджетної політики.

Завдання вивчення дисципліни “Бюджетна система“ полягає у:

 1. засвоєнні теоретичних основ формування і використання бюджету держави;

 2. розумінні засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи;

 3. формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків;

 4. оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави;

 5. формуванні знань з питань державного кредиту та управління державним боргом.


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Види занять з дисципліни «Бюджетна система» : лекції, практичні заняття, самостійне вивчення окремих тем, індивідуальна робота студентів.

Контроль знань виконується шляхом проведення модульного контролю, іспиту.

Самостійна робота студента — це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

У ході самостійної роботи студентові необхідно за допомогою рекомендованої літератури вивчити весь матеріал, передбачений програмою курсу з відповідної теми.

Для самостійної роботи студентів використовуються такі форми:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • вивчення нормативно-правової бази з тематики курсу;

 • опрацювання навчальної та навчально-методичної літератури;

 • підготовка до практичних занять;

 • підготовка рефератів;

 • виконання індивідуальних завдань;

 • підготовка до підсумкового контролю – модульної контрольної роботи, іспиту.

Вивчення курсу рекомендується здійснювати за окремими темами. Після вивчення кожної теми необхідно відповісти на запитання для самоперевірки.

Згідно з навчальним планом студенти денної форми навчання виконують у письмовій формі індивідуальну самостійну роботу. Мета її - активізація самостійної роботи студентів, закріплення знань та самоконтроль вивченого курсу.

Самостійну роботу виконують на аркушах форматом А4 у друкованому або рукописному варіанті та у визначені строки подають викладачеві для перевірки та оцінювання.


^ 2 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з дисципліни подано в таблиці 1.

Таблиця 1-Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бюджетна система»
Перелік тем

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість годин (лекцій)

Кількість годин (сам.роб.)

Кількість годин (лекцій)

Кількість годин (сам.роб.)

6.050100 «Фінанси»/

6.050100 «Фінанси»с


6.050100 «Фінанси»/

6.050100 «Фінанси»с


6.050100 «Фінанси»/

6.050100 «Фінанси»с


6.050100 «Фінанси»/

6.050100 «Фінанси»с


1

2

3

4

5

1. Сутність, призначення і роль бюджету держави

2\0.5

4/2

0,5/

0,5

8\2

2. Бюджет як основний фінансовий план держави

2\-

6/2

0,5-/-

7\1

3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування2\-

6/2

1\-

8\2

1

2

3

4

5

4. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України

2\0.5

6/3

1/0,5

9\2

5.Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання

3/-

6/2

1/-

10\2

6.Система доходів бюджету

3/-

7/3

1/-

10\3

7.Система видатків бюджету

3/0,5

6/2

1/0,5

10\3

8. Видатки бюджету на економічну діяльність та науку

3/-

7/2

1/-

8\2

9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу

4/0,5

6/3

1/0,5

10\4

10. Видатки бюджету на оборону та управління

2/-

6/2

1/-

7\2

11. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу

2/-

6/2

1/-

7\2

РАЗОМ

28\2

66/25

10/2

94/25^ ТЕМА 1 СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ

Функції держави як визначальний чинник формування бюджету. Багатогранність бюджету як суспільного явища, його економічний та матеріальний зміст і форма прояву.

Бюджет держави як економічна категорія. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у суспільстві. Взаємозалежність між ВВП і бюджетом. Бюджетна централізація ВВП та її межі. Об'єктивна тенденція зростання бюджетної централізації ВВП, чинники, що протидіють цій тенденції. Фінансові протиріччя у суспільстві, пов'язані з формуванням бюджету та способи їх вирішення. Забезпечення оптимальності пропорцій розподілу і перерозподілу ВВП. Бюджетний вплив на забезпечення економічного і соціального розвитку. Бюджетна модель суспільства, необхідність її реформування в Україні.

Питання для самоперевірки:

 1. Які характерні ознаки бюджетних відносин?

 2. Якими правовими актами регламентуються бюджетні відносини?

 3. Які показники характеризують стан бюджету?

 4. Від чого залежить забезпечення оптимальності пропорцій розподілу і перерозподілу ВВП?

 5. Які способи усунення фінансових протиріч у суспільстві, пов'язаних з формуванням бюджету?

Література: [5 (с. 5-50), 7, (с.35-52), 9 (с. 16-30), 11 (с. 76-90)].

^ ТЕМА 2 БЮДЖЕТ ЯК ОСНОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ДЕРЖАВИ

Бюджет як основний фінансовий план держави. Склад і структура дохідної і видаткової частин бюджету, фактори, що впливають на них. Правовий характер бюджету як фінансового плану, його чинники. Бюджет як віддзеркалення економічної, соціальної і міжнародної політики держави. Поточний бюджет і бюджет розвитку. Бюджетний процес та його складові. Завдання, принципи і методи бюджетного планування. Стан бюджету як фінансового плану: рівновага доходів і видатків; перевищення доходів над видатками; бюджетний дефіцит. Фактори, що визначають стан бюджету. Форми перевищення доходів над видатками: бюджетні резерви, бюджетний надлишок, бюджетний профіцит.

Питання для самоперевірки

 1. Які фактори впливають на склад і структуру дохідної і видаткової частин бюджету?

 2. Від чого залежить рівновага доходів і видатків?

 3. Яка структура бюджету як основного фінансового плану?

 4. Які показники характеризують стан бюджету?

 5. Які причини виникнення бюджетного дефіциту?

Література: [2, 5 (с. 5-50), 6, (с.42-52), 9 (с. 16-30), 11 (с. 76-90)].


^ ТЕМА 3 БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ

Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення, джерела покриття, наслідки. Класифікація бюджетного дефіциту за формою прояву, причинами виникнення, напрямом дефіцитного фінансування. Джерела покриття бюджетного дефіциту: державні позики, грошова емісія. Вимоги, що пред’являються до використання державних позик. Система погашення державних позик. Умови застосування грошової емісії. Позитивні та негативні наслідки грошової емісії. Форми та проблеми фінансування бюджетного дефіциту в Україні.

Питання для самоперевірки:

 1. В чому полягає сутність бюджетного дефіциту?

 2. Які наслідки бюджетного дефіциту?

 3. До чого призводить грошова емісія?

 4. Які класифікаційні ознаки бюджетного дефіциту?

 5. Які види бюджетного дефіциту за формою прояву, за причинами виникнення та за характером використання коштів?

Література: [2, 5 (с. 40-50), 6, (с.82-93), 9 (с. 28-36), 11 (с. 102-110)].


^ ТЕМА 4 БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ І ПОБУДОВА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи, їх співвідношення. Принципи побудови бюджетної системи України, їх оцінка. Склад бюджетної системи України. Державний бюджет України, його призначення, склад і структура доходів і видатків бюджетної системи; організація розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи; встановлення характеру і форми взаємовідносин між бюджетами. Поєднання централізованих і децентралізованих бюджетів як основа демократичного бюджетного устрою. Альтернативні принципи встановлення взаємозв'язку між централізованими і децентралізованими бюджетами: єдність бюджетної системи та автономність кожного бюджету. Визначальні ознаки єдності бюджетної системи, передумови її встановлення. Переваги і недоліки бюджетної системи, побудованої на принципі єдності.

Питання для самоперевірки

 1. Які основні принципи побудови бюджетної системи?

 2. У чому полягає самостійність формування та виконання бюджетів?

 3. Чи діє в повній мірі в Україні принцип єдності при побудові бюджетної системи?

Література: [1, 3, 6 (с. 95-112), 7, (с.105-123), 9 (с. 34-56), 10 (с. 102-110)].


^ ТЕМА 5 МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ І СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО ВИРІВНЮВАННЯ

Роль Державного бюджету в регіональному, галузевому і соціальному перерозподілі. Місцеві бюджети, їх види, склад і структура доходів і видатків. Роль Республіканського бюджету Криму та місцевих бюджетів у регіональному розвитку.

Характер і форми взаємовідносин між бюджетами. Субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, дотації. Порядок виділення та використання окремих видів субсидій. Дотація вирівнювання як вид субсидіювання. Вилучення бюджетних надлишків як форма взаємовідносин між бюджетами і бюджетного регулювання. Бюджетні позички, їх причини, порядок виділення і погашення. Взаємні розрахунки між бюджетами, причини їх виникнення і порядок проведення.

Питання для самоперевірки

 1. Які особливості між бюджетних відносин в Україні

 2. Назвіть принципи формування видатків бюджету.

 3. Які найбільш поширені в Україні види міжбюджетних трансфертів?

Література: [1-3, 6 (с. 95-112), 8, (с.115-141), 9 (с. 45-56), 12 (с. 114-128)].


ТЕМА 6 ^ СИСТЕМА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

Методи формування доходів бюджету. Доходи держави від підприємницької діяльності. Доходи від державних майна, угідь, послуг. Податковий метод мобілізації доходів бюджету. Державні позики. Емісійний дохід держави. Співвідношення між методами формування доходів бюджету.

Склад і структура доходів бюджету України, їх класифікація. Правове регулювання формування доходів. Особливості податкової системи України, її відмінності від розвинутих країн. Неподаткові доходи бюджету, їх характеристика. Організація мобілізації доходів бюджету.

Питання для самоперевірки

 1. Яке співвідношення між методами формування доходів бюджету?

 2. Особливості класифікації доходів бюджету.

 3. Охарактеризуйте основні неподаткові доходи, перспективи їх росту.


Література: [1-4, 6 (с. 56-72), 8, (с.145-156), 9 (с. 45-56), 10 (с. 123-128)].

^ ТЕМА 7 СИСТЕМА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

Функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету. Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку. Наукова класифікація видатків бюджету, її ознаки. Класифікація бюджетних видатків: функціональна, відомча, програмна та економічна. Оптимізація структури видатків бюджету, її критерії.

Бюджетне фінансування видатків. Система бюджетного фінансування: відомча та програмно-цільова. Форми бюджетного фінансування: кошторисне фінансування, державні інвестиції, бюджетні кредити, державні трансферти. Методи бюджетного фінансування.

Питання для самоперевірки

 1. Які існують класифікації видатків бюджету

 2. Оптимізація структури видатків бюджету.

 3. Які найбільш поширені в Україні методи бюджетного фінансування?

Література: [1-4, 6 (с. 72-93), 8, (с.165-176), 9 (с. 57-96), 10 (с. 138-168)].


^ ТЕМА 8 ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА НАУКУ

Роль держави у забезпеченні макроекономічної стабілізації та економічного зростання. Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх роль і місце у розвитку економіки.

Галузева структура видатків бюджету України на економічну діяльність. Особливості фінансування видатків на розвиток промисловості та енергетики, будівництва, транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій та інформатики, сільського та лісового господарства, на розвиток місцевої інфраструктури та комунальної власності. Операційні витрати, їх склад і призначення. Роль і місце бюджету у фінансуванні операційних витрат.

Видатки бюджету на науку, засади та методологічні основи їх фінансування. Організація наукових досліджень і джерела їх фінансування. Фінансування фундаментальних досліджень у наукових установах Академії наук України, у відомчих наукових закладах і вищих закладах освіти. Кошторисне фінансування наукових закладів і наукових програм.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть склад видатків бюджету на економічну діяльність.

 2. Які пріоритети бюджетного фінансування розвитку економічної діяльності?

 3. Які теоретичні та нормативні засади фінансування видатків бюджету на науку?

 4. Перспективи розвитку джерел фінансування видатків на науку.Література: [4, 7 (с. 370-380. 411-433), 9 (с.103-122)].


^ ТЕМА 9 ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ

Соціальні видатки бюджету як відображення соціальної політики держави. Типи соціальної політики та їх вплив на обсяги бюджетного фінансування соціальних видатків. Склад соціальних видатків: видатки на соціальний захист, соціальне забезпечення і соціальну сферу.

Форми і види соціального захисту населення. Склад видатків бюджету на соціальний захист населення, їх роль в умовах переходу до ринкової економіки. Адресні субсидії громадянам на оплату житла і комунальних послуг. Види разової фінансової допомоги громадянам.

Бюджетне фінансування закладів соціальної сфери, його організація, основи їх кошторисного фінансування. Засади бюджетного фінансування освіти, роль і місце бюджету у системі фінансового забезпечення освітніх закладів.

Видатки бюджету на охорону здоров'я, їх склад і структура. Складання і перевірка кошторису медичних установ. Особливості організації фінансової діяльності закладів охорони здоров'я в умовах бюджетно-страхової медицини. Засади бюджетного фінансування закладів культури. Склад видатків бюджету на культуру. Засади бюджетного фінансування розвитку фізичної культури і спорту. Видатки бюджету на молодіжну політику.

Питання для самоперевірки

 1. Які існують види соціальних видатків?

 2. Склад видатків на соціальний захист населення та вдосконалення їх структури.

 3. Особливості кошторисного планування та фінансування видатків на освіту, охорону здоров’я.

 4. Роль бюджетного фінансування у розвитку фізичної культури та спорту.


Література: [4, 7 (с. 284-395, 488-500)].


^ ТЕМА 10 ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ОБОРОНУ ТА УПРАВЛІННЯ

Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Воєнна доктрина країни та її вплив на рівень і розмір видатків на оборону. Склад видатків на оборону, порядок їх планування і фінансування. Характеристика та питома вага витрат на утримання Збройних сил, закупівлю озброєння і війскової техніки, капітальне будівництво, науково –дослідні та інші видатки.

Видатки бюджету на державне управління, їх склад та засади фінансування. Утримання органів законодавчої і виконавчої влади. Видатки на судові органи і прокуратуру. Видатки на правоохоронні органи. Видатки на утримання фінансових, фіскальних і митних органів. Порядок планування і фінансування видатків бюджету на управління.

Питання для самоперевірки

 1. Склад і структура поточних та капітальних видатків держави на оборону.

 2. Які особливості планування та фінансування видатків бюджету на управління?Література: [4, 7 (с. 397-410].


^ ТЕМА 11 ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

Державна політика позикових фінансів, її передумови. Роль і місце державного кредиту в покритті дефіциту бюджету. Передумови державного кредиту: наявність кредиторів, в яких є вільні кошти; довіра з боку кредиторів до держави; зацікавленість у наданні позик; платоспроможність держави у погашенні боргів і виплаті доходу.

Державні позики як основна форма державного кредиту. Класифікація видів державних позик: за правом емісії; за ознакою держателів цінних паперів; за формою виплати доходів; за термінами погашення; за методами розміщення. Види цінних паперів з державних позик: облігації та казначейські зобов'язання (векселі).

Державний борг, його структура. Внутрішній та зовнішній, поточний та капітальний державний борг. Обслуговування державного боргу. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. Управління державним боргом. Способи управління: конверсія, консолідація, уніфікація, обмін облігацій за регресивним співвідношенням, відстрочка погашення, анулювання. Політика реструктуризації державного боргу.

Питання для самоперевірки

 1. Передумови державого кредиту, його основні форми.

 2. Який взаємозв’язок і взаємозалежність державного кредиту та бюджетного дефіциту?

 3. Основні напрями сучасної політики управління державним боргом.Література:[ 1-4, 6 (с. 90-106), 7, (с.524-530), 9 (с.47-66)].


^ 3 ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Варіанти індивідуальних завдань вибираються за останньою цифрою залікової книжки студента.

При виконанні завдання результати проведеного аналізу слід подавати у вигляді таблиць, до яких обов’язково додати письмове пояснення. Основними джерелами інформації повинні бути дані періодичних видань, статистичних щорічників. Закони України про Державний бюджет на 200 рік та відповідні додатки до них. Також можна використовувати дані Інтернету з посиланням на сторінки відповідних сайтів.

Робота виконується на аркушах форматом А4 , приблизний обсяг 5-8 сторінок у друкованому варіанті.

Варіант 1

 1. Аналіз складу і структури доходів Державного бюджету України за 2007 р. в цілому та в розрізі загального та спеціального фондів (по плану і фактично)

 2. Аналіз стану фінансування професійно-технічної освіти в Україні (2000-2006рр.)


Варіант 2

 1. Аналіз складу і структури видатків Державного бюджету за 2007 р. в цілому та в розрізі загального та спеціального фондів (по плану і фактично)

 2. Аналіз динаміки і структури обсягів фінансування науки в Україні за 2000-2006рр. в цілому та за джерелами.


Варіант 3

 1. Аналіз дотацій вирівнювання і вилучення до Держбюджету в територіальному розрізі згідно Закону про Держбюджет на 2008 рік (додаток до закону № 6).

 2. Аналіз видатків місцевих бюджетів на соціальний захист і соціальне забезпечення за 2002-2007рр.


Варіант 4

 1. Аналіз складу і структури дотації вирівнювання і вилучення до держбюджету по обласних і міських бюджетах згідно Закону про Держбюджет на 2008 рік (додаток до закону № 6).

 2. Аналіз видатків Державного бюджету на розвиток охорони здоров’я за 2001- 2007рр.


Варіант 5

 1. Аналіз державних запозичень на 2008р. згідно Закону про Держбюджет (додаток до закону № 4).

 2. Фінансування ВНЗ в Україні (2000-2006рр.).


Варіант 6

 1. Аналіз складу і структури видатків розвитку в цілому та в розрізі загального та спеціального фондів згідно Закону про Держбюджет на 2008р.

(додаток до закону № 3).

 1. Динаміка стану Державного бюджету України за 2002-2007 роки, джерела фінансування дефіциту бюджету (по плану й фактично).


Варіант 7

 1. Аналіз складу і структури видатків зведеного бюджету за 2006 р.

 2. Аналіз стану фінансування загальноосвітніх середніх закладів (2000-2007рр.).


Варіант 8

 1. Аналіз видатків місцевих бюджетів на розвиток охорони здоров’я за 2000-2006рр.

 2. Аналіз складу і структури дотації вирівнювання і вилучення до держбюджету по обласних і міських бюджетах згідно Закону про Держбюджет на 2007, 2008 роки (додаток до закону № 6).


Варіант 9

 1. Аналіз складу і структури видатків на централізовані заходи і програми в цілому та в територіальному розрізі згідно Закону про Держбюджет на 2008 рік (додаток до закону № 5).

 2. Аналіз складу і структури видатків місцевих бюджетів за 2006 р.


Варіант 10

 1. Видатки Держбюджету на охорону навколишнього природного середовища за 2000-2007рр. (по плану та фактично).

 2. Аналіз складу і структури доходів місцевих бюджетів за 2006 р.


^ 4 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1

 1. Сутність бюджету як економічної категорії.

 2. Характерні ознаки бюджетних відносин.

 3. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у суспільстві.

 1. Правове регламентування бюджетних відносин.

 2. Структура бюджету як основного фінансового плану.

 3. Показники, що характеризують стан бюджету.

 4. Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення і наслідки.

 5. Види бюджетного дефіциту за формою прояву.

 6. Види бюджетного дефіциту за причинами виникнення.

 1. Види бюджетного дефіциту за характером використання коштів.

 1. Джерела фінансування бюджетного дефіциту.

 2. Передумови використання державних позик.

 3. Роль і місце бюджету у фінансово-кредитному механізмі.

 4. Бюджетні асигнування в системі фінансового забезпечення.

 5. Бюджетні інструменти фінансового регулювання.

 6. Бюджетний устрій і бюджетна система.

 7. Основи бюджетного устрою.

 8. Види бюджетів, їх призначення і характеристика.

 9. Принципи побудови бюджетної системи.

 10. Сутність та ознаки єдності бюджетної системи.

 11. Сутність та ознаки автономності бюджетів.

 12. Засади і принципи розмежування видатків між бюджетами.

 13. Основи і методи розподілу доходів між бюджетами.

 14. Форми і характер взаємовідносин між бюджетами.

 15. Бюджетне субсидіювання та його види.

 16. Вилучення надлишку доходів.

 17. Бюджетні позички.

 18. Взаємні розрахунки між бюджетами.

 19. Склад і структура бюджетної системи України.

 20. Система доходів бюджету.

 21. Методи формування доходів бюджету.

 22. Джерела формування доходів бюджету.

 23. Доходи бюджету від підприємницької діяльності держави.

 24. Доходи бюджету від державного майна, угідь і послуг.

 25. Податкові доходи бюджету.

 26. Позиковий метод формування доходів бюджету.

 27. Емісійний дохід держави.

Модуль 2

 1. Система видатків бюджету.

 2. Бюджетна класифікація видатків бюджету.

 3. Форми бюджетного фінансування.

 4. Видатки бюджету на економічну діяльність держави: склад, призначення і роль.

 5. Вплив бюджету на економічний розвиток країни.

 6. Бюджетні інвестиції у розвиток економіки.

 7. Порядок і напрями бюджетного фінансування капітальних вкладень.

 8. Державне субсидіювання суб'єктів підприємницької діяльності з бюджету.

 9. Операційні видатки бюджету.

 10. Видатки бюджету на фундаментальні дослідження.

 11. Видатки бюджету на соціальний захист населення, їх склад і призначення.

 12. Житлові субсидії і порядок їх розрахунку.

 13. Склад, призначення і роль видатків бюджету на соціальну сферу.

 14. Основи кошторисного фінансування.

 15. Засади бюджетного фінансування освіти.

 16. Основи бюджетного фінансування загальної освіти.

 17. Оперативно-сітьові показники загальноосвітньої школи.

 18. Система заробітної плати вчителів.

 19. Тарифікаційний список загальноосвітньої школи і порядок його складання.

 20. Ставки заробітної плати вчителів і чинники, що їх визначають.

 21. Порядок розрахунку оплати вчителів за навчальне навантаження.

 22. Доплата вчителям за додаткові види педагогічного навантаження.

 23. Фонд заробітної плати загальноосвітньої школи, його складові і порядок планування.

 24. Порядок розрахунку фонду заробітної плати вчителів у частині оплати перевірки зошитів.

 25. Порядок розрахунку фонду заробітної плати адміністративно-господарського і навчально-допоміжного персоналу.

 26. Витрати на харчування в школах учнів пільгових категорій.

 27. Видатки бюджету на дитячі дошкільні заклади.

 28. Планування фонду заробітної плати дитячого дошкільного закладу.

 29. Видатки бюджету на вищу освіту та основи їх фінансування. Планування фонду заробітної плати вищого закладу освіти.

 30. Форми фінансового забезпечення медицини. Основи бюджетного фінансування охорони здоров'я.

 31. Оперативно-сітьові показники лікувального закладу.

 32. Система заробітної плати медичних працівників.

 33. Тарифікаційний список медичного закладу.

 34. Планування фонду заробітної плати лікарів.

 35. Порядок визначення кількості посад лікарів у лікарнях і поліклініках.

 36. Планування фонду заробітної плати середнього і молодшого медичного персоналу.

 37. Порядок розрахунку витрат на харчування в лікарнях.

 38. Порядок визначення витрат на медикаменти в медичних закладах.

 39. Порядок розрахунку витрат на придбання обладнання і м'якого інвентарю в лікарнях і поліклініках.

 40. Порядок розрахунку витрат на капітальний і поточний ремонт медичних закладів.

 41. Засади бюджетного фінансування культури.

 42. Кошторисне фінансування культурно-просвітницьких закладів.

 43. Видатки бюджету на фізичну культуру і спорт.

 44. Фінансові та політичні аспекти видатків бюджету на оборону.

 45. Склад видатків бюджету на оборону і засади їх планування.

 46. Видатки бюджету на державне управління, їх склад і призначення.

 47. Бюджетне фінансування органів законодавчої і виконавчої влади.

 48. Видатки бюджету на судові органи, прокуратуру і правоохоронну діяльність.

 49. Видатки бюджету на утримання податкової адміністрації і митної служби.

 50. Сутність, призначення і форми державного кредиту.

 51. Державні позики, їх класифікація.

 52. Види державних цінних паперів.

 53. Внутрішнє державне запозичення, його доцільність і напрями.

 54. Зовнішнє державне запозичення, його доцільність і напрями.

 55. Державний борг та його структура, джерела погашення.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542 //Голос України 2001. - № 129. – С. 5 - 12.

 2. Закон України «Про Державний бюджет України // Відомості Верховної Ради України.

 3. Про основні напрями бюджетної політики на відповідний рік (Бюджетна резолюція) : Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України.

 4. «Про бюджетну класифікацію та її введення»: Наказ Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 року № 604 // Податки і бухгалтерський облік. - 2002. - №9. – С. 6 - 8.

 5. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Атіка, 2004. – 368 с.

 6. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.: За заг. ред. В. Федосова. - К..КНЕУ, 2004.- 864 с.

 7. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 8. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

 9. Опарін В. М., Малько В. І., Кондратюк С. Я.Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.:КНЕУ, 2002.-336 с.

 10. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн. К.: Знання-Прес, 2002. – 495с.

 11. Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна система: Навч. посіб. – Центр навчальної літератури, 2006. – 240 с.

 12. Сунцова О.О. Місцеві фінанси : Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бюджетна система" для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – "Фінанси" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач к. е. н., доц. В. І. Глухова


Відповідальний за випуск доц. кафедри «Фінанси і кредит» Л.М.Хоменко


Підп. до др.________________Формат 60х84.1/16 Папір тип. Друк ризографія


Ум. друк. арк.._________ Наклад ______________Зам. № ____ Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бюджетна система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Бюджетна система" для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "міжнародна економіка" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" / укладачі: К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи