Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання icon

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни "фінансовий менеджмент" для студентів заочної форми навчання
Скачати 101.77 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни "фінансовий менеджмент" для студентів заочної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір101.77 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний УНІВЕРСИТЕТ
Методичні рекомендації

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

”ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.050108 - “ МАРКЕТИНГ”


КРЕМЕНЧУК 2006Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050108 – „Маркетинг”


Укладач доцент, к.е.н. Т.Є. Циба

Рецензент д.т.н., проф. Сокур М.І.


Кафедра маркетингу


^

Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол №___ від ____________2006 р.


Голова методичної ради проф. В.В. Костін


ЗМІСТ


Вступ


1. Навчально-тематичний план вивчення дисципліни

”Фінансовий менеджмент”

2. Методичні рекомендації по виконанню контрольних робіт

3. Варіанти контрольних робіт

Рекомендована література

ВСТУП


В умовах ринку фінансовий стан підприємства є основою його благополуччя, тому головним для успішної діяльності підприємства виступає фінансовий менеджмент як процес неперервної послідовності управлінських рішень, управлінні прибутком і активами, інвестиціями, фінансовими ризиками, фінансовому прогнозуванні та плануванні, а також антикризовому фінансовому управлінні на підприємстві.

Головна мета навчальної дисципліни „Фінансовий менеджмент” є вивчення теоретичних основ і практичних аспектів фінансової діяльності підприємства.

Мета вивчення курсу: формування системи знань в управлінні фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.

Загальна задача курсу „Фінансовий менеджмент” – надання студентам теоретичних та практичних знань в галузі економіки, фінансів, навиків застосування прийомів фінансового менеджменту, вивчення сутності та методологічних основ фінансового менеджменту, управління фінансовими ризиками та застосування інструментів антикризового управління підприємством, набуття навичок управління грошовими потоками. 1. ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.

 1. Сутність фінансового менеджменту

 2. Забезпечення фінансового менеджменту

^ ТЕМА 2. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 1. Фінансовий механізм

 2. Фінансові відносини суб’єктів господарювання

 3. Управління бюджетним процесом на підприємстві та аналіз звіту про рух грошових коштів

^ ТЕМА 3. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ

 1. Основні положення, пов’язані з визначенням вартості грошей у часі

 2. Майбутня вартість та складний процент

^ ТЕМА 4. УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ І УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

 1. Природа факторів, які впливають на величину прибутку

 2. Планування оптимальної величини прибутку

 3. Структура звіту про фінансові результати

 4. Аналіз фінансового стану і управління активами

^ ТЕМА 5. ВАРТІСТЬ І ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

 1. Структура звіту про власний капітал

 2. Оцінка вартості капіталу, залученого із різних джерел

 3. Управління структурою капіталу^ ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ І ФІНАНСОВИМИ

РИЗИКАМИ

 1. Управління інвестиційною діяльністю

 2. Вибір інвестиційних проектів

 3. Управління фінансовими ризиками

^ ТЕМА 7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

 1. Фінансова звітність підприємства

 2. Аналіз фінансових звітів

ТЕМА 8. ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

 1. Методи оцінки фінансового стану підприємства

 2. Фінансове прогнозування та планування

^ ТЕМА 9. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 1. Оцінка можливості стійкого розвитку підприємства

 2. Оцінка ймовірності банкрутства, моделі імовірності банкрутства2. Методичні рекомендації по виконанню

студентами-заочниками контрольних робіт

з дисципліни „Фінансовий менеджмент”

2.1. Мета контрольної роботи, її місце у вивченні дисципліни

У процесі вивчення предмету студенти виконують контрольну роботу. Контрольна работа- це учбова робота, яка має на меті:

- активізацію самостійної роботи;

- поліпшення теоретичної і практичної підготовки;

- розвиток уміння вибору оптимальних варіантів рішень;

- поглиблення вивчення окремого питання (теми або розділу) учбової дисципліни.

Основними завданнями при виконанні контрольної роботи є:

- закріплення знань, одержаних під час лекцій і самостійної роботи;

- формування навиків і досвіду рішення питань, пов'язаних з самостійною роботою майбутнього фахівця;

- залучення до роботи із спеціальною довідковою і нормативною літературою.

  1. Структура контрольної роботи

Згідно вимог стандартів ДСТУ 1.5-93, ДСТУ 3008-95 і ГОСТ 2.105-95 рекомендується така структура контрольної роботи: титульний лист; завдання; текстова частина; додатки; перелік посилань; зміст; висновок; список використаної літератури.

  1. Вимоги до змісту контрольної роботи

Основні вимоги до змісту роботи:

використовуючи учбову, періодичну і наукову літературу, дати обгрунтовані відповіді на поставлені питання;

- максимально наповнити зміст матеріалу фактами, аналогами, показниками, характеристиками конкретного підприємства, району, області, країни;

- додати роботі дослідницький, пошуковий характер і підкреслити, виділити власну позицію.

2.4. Вимоги по оформленню контрольної роботи

Контрольна робота повинна бути виконана на листах формату А4 (

210х297) рукописним, машинописним або електронним способом. В машинописному тексті висота літер повинна бути не менше 2,5 мм, а інтервал між рядами – не менше 1,5 мм.

Кожна сторінка контрольної роботи повинна мати поля:

Справа – 10, інші – 25 мм. Поля не виділяються межею, сторінки не обводяться рамкою.

Сторінки тексту роботи нумеруються арабськими цифрами. Титульний лист включають в загальну нумерацію сторінок. Номер на титульному листі не ставиться. На наступних сторінках номери проставляють у верхньому правому кутку.

Кожне питання роботи необхідно починати з нової сторінки, його найменування повинне бути коротким і відповідати змісту. Номери питань позначають арабськими цифрами з точною в кінці, а номери підпунктів утворюються з номера питання і підпункту ( наприклад: 1.1; 2.1).

Якщо текст питання великої за об'ємом, він розбивається на підрозділи, пункти, підпункти, які нумеруються арабськими цифрами у межах розділу ( питання).

Заголовки пишуть великими буквами. Скорочення не допускаються. Текст роботи висловлюють стисло і чітко. Не рекомендується використовувати складні пропозиції, обороти.

Малюнки, графіки, інший ілюстраційний матеріал подається в роботі під крізною нумерацією. Графічний матеріал слід нумерувати арабськими цифрами. Якщо малюнок один, то він позначається «Малюнок 1». Дозволяється нумерація у межах розділу. Номер малюнка в даному випадку складається з номера розділу і порядкового номера малюнка, відокремленого крапкою ( наприклад малюнок 1.2). Відстань між текстом і ілюстрацією, найменуванням ілюстрації і наступним текстом, між текстом і заголовком повинна бути 15 мм. Абзац повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і дорівнювати п'яти знакам.

Всі схеми, стандарти, моделі, які додаються до контрольної роботи оформляють як додаток. Кожний додаток позначається буквою українського алфавіту, починаючи з А (наприклад додаток Би). Інформацію про використану літературу необхідно приводити згідно вимог стандарту. Об'єм текстової роботи повинен бути 25-30 сторінок. Контрольна робота повинна бути виконана і представлена на рецензію не пізніше 15 днів до початку заліково-екзаменаційної сесії.

2.5. Порядок захисту контрольної роботи

Студент повинен виконати контрольну роботу самостійно і в повному об'ємі. Робота, яка виконана з порушеннями вимог або її зміст не відповідає заданому варіанту, на перевірку не приймається.

Критерії оцінки контрольної роботи наступні:


Оцінка

Критерії

Зараховано

Зміст роботи відповідає заданому варіанту, відповіді на питання грамотні, чіткі, повні, а робота оформлена чітко і правильно.

Студент при співбесіді дав обгрунтовані відповіді

Не зараховано

Робота слово в слово переписана з підручника, відповіді не розкривають суть питання, допущені принципові помилки, текст не вичитаний, робота не акуратно оформлена.Якщо контрольна робота зарахована, то студент допускається до заліку.

Викладач проводить консультації впродовж семестру згідно графіку.


2.6. Форма закріплення варіанту


У зміст роботи входять відповіді на питання з переліку питань по самоконтролю при підготовці до заліку. Питання слід вибирати з тих, біля яких остання цифра номера відповідає останній цифрі номера залікової книжки студента.

Наприклад: якщо номер залікової книжки 020038, потрібно брати питання 8,18,28. Якщо номер залікової книжки закінчується на нуль, то потрібно узяти питання 10,20, 30.


^ 3. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

„ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


1. Сутність фінансового менеджменту.

2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.

3. Грошові потоки на підприємстві.

4. Структура звіту про рух грошових коштів.

5. Фінансовий механізм.

6. Теперішня вартість та ставка дисконту.

7. Методи оцінювання інвестиційних проектів.

8. Методи дисконтування грошових потоків.

9. Методи, що не враховують вартість грошей у часі.

10. Чиста теперішня вартість.

11. Період окупності та індекс прибутковості.

12. Методи визначення точки беззбитковості.

13. Операційний важіль та його складові.

14. Запас фінансової міцності.

15. Планування оптимальної величини прибутку.

16. Аналіз фінансового стану і управління активами.

17. Управління структурою капіталу.

18. Вибір між акціонерним і кредитним фінансуванням.

19. Фінансовий ліверидж.

20. Визначення показника фінансового важеля.

21.Управління інвестиційною діяльністю.

 1. Управління фінансовими ризиками.

 2. Аналіз фінансових звітів.

 3. Класифікація активів балансу.

 4. Класифікація пасивів балансу.

 5. Види аналізу фінансового стану.

 6. Види фінансового планування.

 7. Прогнозування фінансової діяльності фірми.

 8. Антикризове фінансове управління фірмою.

 9. Оцінювання ймовірності банкрутства.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРИ


1. Балабанов И.Г. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. – М.:ФИС, 1995

2.Бланк І.А. Стратегія і тактика управління фінансами. – К.: ІТЕМ лтд, 1996

 1. Ветров А.А. Операционный аудит – аналіз. – М.: Перспектива, 1996

 2. Глухов В.В., Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент. – СПб.: Специальная литература, 1995

 3. Едронова В.Н. Учет и анализ финансовых активов. – М.: Финансы и статистика, 1995

 4. Ефремова О.В. Как анализировать финансовое состояние предприятия ( практическое руководство). – М.: Интел – Синтез, 1994

 5. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту. Практичний посібник (УМІМБ). – К., 1995

 6. Ковалев В. Финансовый анализ . – М.: ФиС, 1996

 7. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика. – М.: Перспектива, 1995

 8. Балабанов И.Т. Риск – менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996

 9. Ван Хорн Дж. К. Основы управления фінансами. – М.: Финансы и статистика. – 1996

 10. Ващенко Т.И. Математика финансового менеджмента. – М.: Перспектива, 1996

 11. Дамари Р. Финансы и предприятие. – Ярославль: Периодика, 1993

14. Кохно А.П. Менеджмент. М.: Финансы и статистика. 1993

15. Четиркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. – М.: Дело. 1995


Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7. 050108 - „Маркетинг”


Укладач к.е.н., доцент Т.Є. Циба


Відповідальний за випуск д.т.н., проф. Сокур М.І.


Видавничий відділ КДПУ Тираж______ прим.


Кременчук 2006

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни " Фінансовий менеджмент "
Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5-6...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " статистика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Статистика” для студентів заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " біржова справа " для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Маркетингове планування» для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для магістрів заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " дослідження операцій" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Дослідження операцій” для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи