Методичні вказівки щодо проведення практичних занять icon

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
НазваМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Сторінка1/3
Дата26.09.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни “ ОСНОВИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ”


для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Маркетинг”


Кременчук 2004


Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Основи біржової діяльності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Маркетинг


Укладач кандидат економічних наук, доцент В.І.Баюра

Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ______від_________2004 р.

Голова методичної ради____________ професор В.В. Костін
Кременчук 2004


ЗМІСТ

Вступ


 1. Мета та завдання дисципліни

 2. Загальні методичні рекомендації

 3. Навчально-методичний план вивчення дисципліни

 4. Методичні рекомендації щодо вивчення курсу

 5. Теми та зміст практичних занять

 6. Тестові завдання для перевірки знань студентів

 7. Методичні рекомендації до написання студентами практичних робіт

 8. Список літературиВСТУП


Сучасний етап розвитку України характеризується розбудовою ринкових відносин, активним формуванням інфраструктури ринкової економіки.

У складі цієї інфраструктури одне з чільних місць належить біржам - товарним, фондовим, валютним тощо.

Найбільш масовий розвиток отримали товарні біржі, що являють собою організований товарний ринок, в межах якого у відповідності з встановленими правилами здійснюються угоди купівлі-продажу певних видів товарів.

Для сучасного етапу розвитку світової біржової торгівлі характерні тенденції росту обсягів біржової діяльності при постійному звуженні асортименту і числа угод по реальному товару, розміщення в місцях концентрації споживання товарів, вирівнювання рівня біржових цін на товари на різних біржах і зростання технічного оснащення бірж, що веде до вдосконалення техніки біржових операцій.

Програма дисципліни спрямована на формування у майбутніх маркетологів вміння створення оптимальних умов клієнтам для здійснення біржових угод і проведення біржових операцій. 1. ^ МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТА: формування системи теоретичних і практичних знань щодо біржової діяльності, сучасних концепцій її розвитку, методологічних і організаційних засад використання.

ЗАВДАННЯ вивчення дисципліни:

 • формування практичних навичок здійснення біржових операцій;

 • вміння розробки стратегії брокера на товарній біржі;

 • вміння розробляти цінову стратегію;

 • здатність проводити політику продавця на товарній біржі;

 • вміння аналізувати поточну біржову кон’юнктуру і виявляти тенденції її розвитку;

 • здатність організації розрахункових операцій на біржі;

 • вміння оцінювати ефективність брокерської діяльності.

  1. В результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

 • основні категорії біржової діяльності;

 • особливості здійснення біржових операцій;

 • характер взаємовідносин брокера з клієнтами;

 • принципи формування цін на біржовий товар;

 • методи спостереження за біржовою кон’юнктурою;

 • формування доходів, витрат і використання прибутку брокерської контори.

ВМІТИ:

 • розробляти стратегію брокера на біржі;

 • розробляти цінову стратегію;

 • прогнозувати біржову кон’юнктуру;

 • оцінювати стійкість фінансового стану брокерської контори; оцінювати ефективність брокерської діяльності.
 1. ^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Завдання самостійної роботи студентів

Курс “Основи біржової діяльності” може бути вивчений лише в процесі роботи над ним протягом усього семестру.

Враховуючи значний обсяг матеріалу з курсу, значну його частину студенти вивчають самостійно. Приступаючи до вивчення курсу, перш за все, необхідно ознайомитись з програмою та її змістом, основними запитаннями кожної теми та послідовністю їх вивчення.

Отримання комплексних знань можливе лише при постійній значній самостійній роботі студента. Для кращого засвоєння курсу студент повинен вести конспект самостійно опрацьованого матеріалу, котрий стане доповненням конспекту курсу лекцій. Рекомендується вести словничок термінів.

Основні форми самостійної роботи з курсу:

 • комплексне вивчення конспекту лекцій;

 • опрацювання основної та допоміжної літератури;

 • виконання завдання по темах з використанням допоміжної літератури.

  1. Лекції

Відповідно до навчального плану з курсу передбачені лекції, які читаються для студентів денної форми навчання протягом семестру, та в період установчих сесій – для студентів заочної форми навчання.

Лекційний матеріал курсу для студентів денної форми навчання охоплює всі основні питання та проблеми економічної теорії, але у зв’язку з дефіцитом часу дає лише основні настанови та частково – фактичні дані.


^ 2.3. Практичні заняття

Важлива роль при освоєнні даного курсу відведена практичним заняттям.

На практичні заняття винесені теми, котрі потребують детального аналізу для більш глибокого та систематизованого вивчення змісту навчального матеріалу. Окремі питання семінару можуть стати темами рефератів. Тематика, плани проведення практичних занять, а також методичні вказівки для підготовки наведені в “Методичних рекомендаціях щодо практичних занять з дисципліни “Основи біржової діяльності”.

2.4. Консультації

Якщо при вивченні курсу, виконанні практичної чи контрольної роботи виникають труднощі, студентам необхідно звертатися за консультацією до викладача, який веде курс.

Важливе значення для отримання від консультації бажаного результату має підготовка обгрунтованих студентом запитань з матеріалу, що вивчається. Якщо студент піде на консультацію не підготовленим, мета консультаційного заняття не буде досягнута.

2.5. Залік

До складання заліку допускаються студенти, які виконала всі завдання і не мають академічної заборгованості за минулу заліково-екзаменаційну сесію.


^ 3. Навчально-тематичний план вивчення дисципліни “Основи біржової діяльності”
пп

Найменування теми та її зміст

Денна форма

Заочна форма

Лекції

Практ. заняття

Самост. робота

Лекції

Прак. Занят

Самост робота.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Економічна роль товарних бірж і основні тенденції їх розвитку на сучасному етапі


2

1

3,3

1

0.5

4,4

2.

Види біржових угод і операцій

2

1

3,3

1

0.5

4,4

3.

Сутність брокерської ді-яльності і економічна стра-тегія брокера на товарній біржі

2

1

3,3

1

0.5

4,4

4.

Формування і котирування цін на товарній біржі

2

1

3,3

1

0.5

4.4

5.

Аналіз і прогнозування біржової кон’юнктури

4

2

4.3

2

1

4.3

6.

Розрахунки по біржовим угодам

2

1

3,3

1

1

4,4

7.

Основи фінансового ме-неджменту в брокерській діяльності

2

1

3,3

1

1

4,4

8.

Ефективність брокерської діяльності


4

2

5,3

2

1

5,4
Всього годин у семестрі:


20

10

27,24

10

6

33,32^ 4 . МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ «ОСНОВИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


ТЕМА 1. Економічна роль товарних бірж і основні тенденції їх розвитку на сучасному етапі

План лекції

 1. Роль і функції товарних бірж в ринковій економіці.

 2. Класифікація товарних бірж.

 3. Етапи розвитку біржової діяльності.

 4. Задачі розвитку біржової торгівлі на Україні на сучасному етапі.

Контрольні питання:

 1. Економічні умови розвитку товарних бірж.

 2. Ефективність функціонування товарних бірж.

 3. Призначення і умови функціонування бірж реального товару і ф’ючерсних бірж.

 4. Особливості роботи опціонних бірж.

 5. Тенденції розвитку світової біржової торгівлі.


ТЕМА 2. Види біржових угод і операцій

План лекції

 1. Характеристика біржових угод.

 2. Цілі і особливості здійснення біржових операцій.

Контрольні питання:

 1. Основні відмінності угод спот і форвард.

 2. Ф’ючерсні угоди як запорука від цінових ризиків.

 3. Біржові спекуляції на різниці в цінах.

 4. Ситуації, що виникають на біржі в зв’язку з здійсненням спекуляцій.ТЕМА 3. Сутність брокерської діяльності і економічна стратегія брокера на товарній біржі

План лекції

 1. Сутність і основні види брокерської діяльності.

 2. Характер взаємовідносин брокерів з клієнтами.

 3. Економічна стратегія брокера на товарній біржі і принципи її розробки.

Контрольні питання:

 1. Переваги використання посередників при купівлі-продажу біржових товарів.

 2. Функції агента товарної біржі.

 3. Посередницькі функції брокера.

 4. Дилерські операції в практиці біржової діяльності.

 5. Ознаки характеристики різних видів брокерської діяльності.

 6. Доручення клієнта, що зв’язані з ціною угоди.

 7. Принципи розробки ефективної економічної стратегії брокера.


ТЕМА 4. Формування і котирування цін на товарній біржі

План лекції

 1. Принципи формування цін. Види біржових цін.

 2. Структура елементів біржової ціни на товар.

 3. Види цінової стратегії і політики продавця на товарній біржі.

 4. Сутність і правила біржового котирування цін.

Контрольні питання:

 1. Умови, що обмежують прояв функції пропозиції від ціни.

 2. Умови зміни обсягу попиту, незалежні від ціни.

 3. Цінові знижки, що використовуються в практиці біржової торгівлі.

 4. Використання стратегії “завоювання біржового ринку по показнику якості товару”.

 5. Використання стратегії забезпечення виживання на біржі.

 6. Розрахунок типових біржових цін.


ТЕМА 5. Аналіз і прогнозування біржової кон’юнктури

План лекції

 1. Сутність, мета і етапи вивчення біржової кон’юнктури.

 2. Методи поточного спостереження за біржовою кон’юнктурою.

 3. Аналіз поточної біржової кон’юнктури і виявлення тенденцій її розвитку.

 4. Прогнозування біржової кон’юнктури.

Контрольні питання:

 1. Етапи вивчення біржової кон’юнктури.

 2. Спостереження за попитом і пропозицією на товарній біржі.

 3. Спостереження за здійсненням угод на товарних біржах.

 4. Настрій біржового ринку.

 5. Стадії аналізу поточної біржової кон’юнктури.

 6. Кон’юнктурний цикл товарного ринку.

 7. Середньострокові і короткострокові коливання біржової кон’юнктури.

 8. Етапи прогнозування біржової кон’юнктури.


ТЕМА 6. Розрахунки по біржовим угодам

План лекції

1.Характеристика умов платежу по біржовим угодам.

2. Приведення до єдиного базису різних строків платежу.

3.Характеристика форм розрахунків по біржовим угодам.

4.Організація розрахункових операцій на біржі.

Контрольні питання:

 1. Валюта платежу і строк платежу при заключенні біржового контракту.

 2. Послідовність операцій при розрахунках платіжними дорученнями при авансових платежах.

 3. Послідовність операцій при розрахунках платіжними вимогами за відвантажені товари.

 4. Послідовність операцій при розрахунках чеком при готівковому платежі за отримані товари.

 5. Послідовність операцій при розрахунках акредитивом при готівковому платежі за відвантажені товари.

 6. Кільцевий і кліринговий методи розрахунків.


ТЕМА 7. Основи фінансового менеджменту в брокерській діяльності

План лекції

1.Сутність і задачі фінансового менеджменту в брокерській діяльності.

2.Формування первісного капіталу, необхідного для брокерської діяльності.

3.Формування доходів і витрат брокерської контори.

4.Управління ризиком в брокерській діяльності.

5.Податкова система, зв’язана з брокерською діяльністю.

6.Формування і використання прибутку.

7.Оцінка стійкості фінансового стану брокерської контори.

Контрольні питання:

 1. Етапи розробки фінансової стратегії брокерської контори.

 2. Власні і залучені кошти, необхідні для брокерської діяльності.

 3. Склад витрат обігу брокерської контори.

 4. Групи витрат брокерських контор по відношенню до обсягів угод.

 5. Ризики, притаманні брокерській діяльності.

 6. Форми управління ризиком в брокерській діяльності.


ТЕМА 8. Ефективність брокерської діяльності

План лекції

1. Методи оцінки брокерської діяльності.

 1. Методи розрахунку ефективності агентських операцій.

 2. Методи розрахунку ефективності посередницьких операцій.

 3. Методи розрахунку ефективності дилерських операцій.

Контрольні питання:

1.Показники оцінки ефективності брокерської діяльності.

2.Послідовність розрахунку ефективності відкриття підприємством власної брокерської контори на біржі для здійснення агентських операцій.

3.Послідовність розрахунку ефективності відкриття бро-керської контори на різних товарних біржах.

4.Визначення найбільш ефективного асортименту товарів для

здійснення посередницьких операцій.

5.Активізація конкурентної боротьби за підвищення питомої

ваги в обсязі посередницьких угод на біржі.

6.Ефективність окремої посередницької угоди. 1. ^ ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Економічна роль товарних бірж і основні тенденції їх розвитку на сучасному етапі

План

  1. Роль товарних бірж в ринковій економіці.

  2. Основні функції товарних бірж.

  3. Етапи розвитку біржової торгівлі.

  4. Класифікація товарних бірж.

  5. Задачі розвитку біржової торгівлі в Україні.

Тести до теми

 1. По регіону дії біржі класифікують:

А/ національні;

Б/ міжрегіональні;

В/ міжнародні;

Г/ обласні.

 1. По характеру асортименту товарів біржі класифікують:

А/ вузькоспеціалізовані;

Б/ спеціалізовані;

В/ універсальні;

Г/ номенклатурні;

Д/ асортиментні.

 1. По характеру біржових угод біржі класифікують:

А/ реального товару;

Б/ ф’ючерсні;

В/ опціонні;

Г/ форвардні;

Д/ комплексні.

Теми рефератів

 1. Економічні умови функціонування ринкової економіки.

 2. Основні і допоміжні функції товарної біржі.

Література: (1,2,3,4,5,6,7,8,16)


Тема2. Види біржових угод і операцій

План

  1. Характеристика біржових угод.

  2. Мета здійснення біржових операцій.

  3. Особливості здійснення біржових операцій.

Тести до теми

 1. Угоди з негайною поставкою називають:

А/ спот;

Б/ кеш;

В/ форвард.

 1. Угоди з поставкою в майбутньому періоді називають:

А/ форвард;

Б/ ф’ючерс;

В/ спот.

 1. При онкольній угоді ціна не фіксується до тих пір, поки цього не вимагає:

А/ покупець;

Б/ продавець;

В/ брокерська контора.

Задача 1.

Підприємство – виробник бензину - здійснило на біржі продаж бензину в січні з поставкою в березні. Форвардна угода заключена на 10 тис. т по ціні 20 тис. грн. за одну т. Зараз у виробника ще немає нафти, яка надійде в березні. Боячись, що на момент поставки бензину ціни на нафту, а значить і на бензин, зростуть, в результаті чого виробник понесе фінансові збитки, він купує 10 ф’ючерсних контрактів по 1 тис. т бензину (що забезпечують кількість проданого реального товару) по ціні 20,5 тис. грн. кожний. Опасіння виробника справдились і ціна нафти, а відповідно і бензину, в березні зросла. Ціна 1 т бензину на біржовому ринку реального товару складає в березні 25 тис. грн., а на ф’ючерсному ринку – відповідно 25,5 тис. грн. Розкрити механізм і показати результати хеджирування.

Задача 2.

Підприємство – виробник бензину – з метою забезпечення рівномірності збуту продукції здійснив на біржі його продаж в січні з поставкою в березні в кількості 10 т. В момент заключення форвардної угоди бензин котирувався на біржі по ціні 20 тис. грн. за т. Покупець не захотів фіксувати цю ціну в біржовому контракті, оскільки боявся, що на момент поставки ціна на бензин знизиться. Він домовляється з продавцем, що зафіксує ціну по біржовій котировці бензину в березні, в день торгів, що передує поставці реального товару. В березні , коли настав час поставки, покупець у відповідності з умовами онкольної угоди зафіксував ціну (по результатам біржової котировки попередніх торгів) у розмірі 17 тис. грн. за 1 т бензину. Продавець, щоб застрахувати себе від можливих фінансових втрат, коли знизиться ціна при онкольній угоді, продає (в момент продажу реального товару) 10 ф’ючерсних контрактів по 1 т бензину по ціні 20,5 тис. грн. кожний. В березні один ф’ючерсний контракт на бензин ( в зв’язку зі зниженням цін на нього на біржовому ринку реального товару) коштує 17,5 тис. грн. Значить, при закритті в березні позиції по ф’ючерсним контрактам їх загальна вартість буде складати 175 тис. грн. Розкрити механізм і показати результати хеджирування продажем по даній онкольній угоді.

Задача 3.

В процесі здійснення спекулятивної біржової операції товар було куплено по ціні 100 грн. за одиницю на загальну суму 50 тис. грн. Через місяць цей товар було продано по ціні 110 грн. за одиницю. За зберігання товару на протязі місяцю понесено витрати в сумі 3 тис. грн. Середньомісячний темп інфляції складає 10%. Визначити реальний прибуток /збитки/.

Теми рефератів

 1. Страхування цінових ризиків.

 2. Спекулятивні біржові операції.

Література: (2,3,4,5,6,7,8,16)


Тема 3. Сутність брокерської діяльності і економічна стратегія брокера на товарній біржі

План

3.1. Сутність брокерської діяльності.

  1. Основні види брокерської діяльності.

  2. Характер взаємовідносин брокерів з клієнтами.

  3. Економічна стратегія брокера на товарній біржі.

  4. Принципи розробки економічної стратегії брокера.

Тести до теми

 1. Агентські операції полягають:

А/ доручення підприємства брокерській конторі заключати від імені і за рахунок підприємства угоди;

Б/ посередництво між продавцями і покупцями з метою надання їм допомоги у здійсненні угод;

В/ Заключення угод від свого імені і за свій рахунок.

 1. Дилерські операції полягають:

А/ доручення підприємства брокерській конторі заключати від імені і за рахунок підприємства угоди;

Б/ посередництво між продавцями і покупцями з метою надання їм допомоги у здійсненні угод;

В/ Заключення угод від свого імені і за свій рахунок.

3. Брокерські операції полягають:

А/ доручення підприємства брокерській конторі заключати від імені і за рахунок підприємства угоди;

Б/ посередництво між продавцями і покупцями з метою надання їм допомоги у здійсненні угод;

В/ Заключення угод від свого імені і за свій рахунок.

Теми рефератів

 1. Переваги використання торгових посередників.

 2. Класифікація доручень клієнта брокерській конторі.

Література: (2, 6,7,9,10,11,15)


Тема 4. Формування котирування цін на товарній біржі
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни Бюджетний менеджмент" для студентів денної І заочної...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “ основи стандартизації, сертифікАції І управління якістю”
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни „Фінанси 1” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку”...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему «Кредитування» з дисципліни "Фінанси підприємств" / укладачі: В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Товарна політика підприємства” для студентів зі спеціальностей:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи