Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі\" для студентів денної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі" для студентів денної форми навчання
Скачати 137.86 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі" для студентів денної форми навчання
Дата07.10.2012
Розмір137.86 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З навчальної ДИСЦИПЛІНИ

Основи ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНої ДІЯЛЬНоСТі”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТей:


6.050200 – „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”,

6.050200 – „Менеджмент організацій”,

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2006

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної форми навчання зі спеціальностей: 6.050200 – „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 6.050200 – „Менеджмент організацій”, ( у тому числі скорочений термін навчання).


Укладачі: старш. викл. Л.А. Квятковська, асист. В.А. Хамаршех

Рецензент доц. В.Є. Черніченко

Кафедра економіки


Затверджено методичною радою університету

Протокол №_____ від _______________ 2006 року

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


Кременчук 2006

ЗМІСТ

Вступ................................................................................................................

4

1

Загальні методичні рекомендації........................................................

5

1.1

Завдання практичних занять................................................................

6

2

Зміст практичних занять......................................................................

6

2.1

Теми, зміст практичних завдань.........................................................

6

2.2

Задачі для розв’язання на практичних заняттях...............................

15

3

Теми рефератів......................................................................................

17

Список літератури..........................................................................................

18ВСТУП

Характер сучасних глобальних трансформаційно-інтеґраційних процесів робить надзвичайно актуальною проблематику розробки механізмів інтеґрації України до світового господарства. У контексті нових стратегій економічної та соціальної політики України особливої уваги потребують питання подальшого удосконалення зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення інтеґрування господарського комплексу країни до світового економічного простору, участі в міжнародному поділі праці.

^ Економічний зміст реґулювання зовнішньоекономічної діяльності полягає у створенні та впровадженні суб’єктами реґулювання системи норм і правил економічної поведінки та принципів здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Така діяльність має на меті, насамперед створення передумов для ефективного розвитку національної економіки шляхом її інтеґрації до системи міжнародних економічних зв’язків.

Методичні вказівки мають на меті надати допомогу студентам при вивченні дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності”.

^ Мета викладення дисципліни - формування у студентів наукового економічного світогляду на зовнішньоекономічну діяльність та освоєння принципів реґулятивної діяльності в зовнішньоекономічному секторі національної економіки у процесі вивчення теоретичних положень і вирішення завдань цієї проблематики, в процесі ознайомлення з досвідом роботи вітчизняних та іноземних партнерів, викладених у підручниках, навчальних посібниках та іншій спеціальній літературі.

У методичних вказівках розкриваються мета і завдання практичних занять, зміст кожного з них. Наведено перелік літератури, якою треба користуватися для вирішення задач на практичних заняттях.

^ 1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


1.1 Завдання практичних занять


Мета практичних занять: формування ґрунтовних знань з теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності та практики формування і реґулювання зовнішньоекономічних відносин у період переходу до ринкових відносин, дати майбутнім фахівцям з економіки знання суті та механізму укладання контракту, здійснення необхідних розрахунків, використання аналізу основних показників діяльності при виборі контрагента.

^ Основними завданнями викладення дисципліни є забезпечення теоретичних і практичних засад високого професійного рівня майбутніх фахівців у сфері ціноутворення, вивчення студентами відповідних понять і категорій (ціна, ціноутворюючі чинники, рівень цін, цінова політика та її стратегічна форма, моделювання ціни та ін.). Особливу увагу при цьому приділяють визначенню методів формування ціни. Ціни та ціноутворення тісно пов’язані з економікою підприємства та теорією виробництва та витрат. Поняття цін розглядають у мікроекономіці.

Унаслідок вивчення предмета студент повинен знати:

 • основні законодавчі акти, норми та правила щодо процесу здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

 • сутність, мету та фактори, що впливають на політику цін підприємства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій;

 • формування зовнішньоторговельної документації;

 • техніко-економічне обґрунтування зовнішньоекономічних операцій та міжнародних проектів.

2 Зміст практичних занять

^ 2.1 Теми, зміст практичних занять

Тема 1

Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст та завдання курсу

 1. Зовнішньоекономічна політика країн в умовах ринкової економіки.

 2. Поняття об’єктів та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Основи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні.

Контрольні запитання

 1. Основні методи державного реґулювання економіки.

 2. Особливості етапів реґулювання ЗЕД в Україні.

 3. Основні цілі реґулювання ЗЕД в Україні.

Література: [1, с. 3 - 4; 13, с. 33 - 53; 17, с. 7 - 30].

Тема 2

Стан і головні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в Україні

 1. Характеристика основних показників зовнішньоекономічної діяльності країни.

 2. Торговельний баланс, сальдо торговельного балансу, структура експорту та імпорту.

 3. Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків з окремими країнами.

 4. Ефективність стану зовнішньоекономічних зв’язків.

Контрольні запитання

 1. Особливості інституціональної структури ЗЕД в Україні.

 2. Основні функції державних органів реґулювання ЗЕД в Україні.

 3. Які методи оцінювання ефективності капіталовкладень найпоширеніші.

 4. Чому під час аналізу проекту необхідно враховувати часовий фактор.

Література: [13, с. 356, 364; 17, с. 22 - 30].

Тема 3

Система реґулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

 1. Система державних органів реґулювання.

 2. Засоби зовнішньоторговельної політики на національному рівні.

 3. Економічні інструменти ЗЕД.

 4. Характеристика недержавних органів реґулювання ЗЕД.

Контрольні запитання

 1. Охарактеризуйте основні інститути державних органів реґулювання ЗЕД.

 2. Розкрийте роль СОТ і ЮНКТАД у багатосторонньому реґулюванні ЗЕД.

 3. Назвіть загальні цілі системи реґулювання ЗЕД.

Література: [11, с. 180 - 185; 13, с. 201 - 210; 17, с.20 - 22].


Тема 4

Митно-тарифне реґулювання ЗЕД

 1. Основні напрями митної політики України.

 2. Характеристика державного реґулювання митної справи, їх структура.

 3. Форми здійснення митного контролю.

 4. Митні документи та специфіка їх оформлення.

Контрольні запитання

1. У чому полягає суть митно-тарифної політики?

 1. Що таке тарифна політика?

 2. Назвіть основні види митних зборів.

 3. Дайте характеристику системи тарифного реґулювання ЗЕД.

Література: [2, 3-4; 4, 5-7; 5, 1-3; 6, 2-4; 13, 153 - 189; 13, с. 35 - 39, 211 - 222; 17; с. 37 – 70; 23, с. 157-183].

Тема 5

Форми виходу підприємств на зовнішні ринки

1. Класифікація і характеристика різноманітних форм виходу на зовнішні ринки.

2. Вивчення й аналіз умов ринку.

3. Тактика і стратегія проведення переговорів.

4. Дослідження потенційних можливостей фірми.

Контрольні запитання

 1. У чому суть вивчення кон’юнктури ринку?

 2. Які методи використовуються для вивчення кон’юктури ринку?

 3. Основні методи операцій з експорту та імпорту товарів.

 4. Які існують основні операції з експорту і імпорту?

 5. У чому перевага прямого методу ?

 6. У чому перевага непрямого методу ?

Література: [7, с. 33-47; 14, с. 15-27; 13, с. 201 - 210; 17, с. 55 - 67].


Тема 6

Зустрічна торгівля, її види.

 1. Класифікація зустрічної торгівлі.

 2. Операції натурального обміну.

 3. Розповсюдження операцій зустрічної торгівлі в Україні.

Контрольні запитання

 1. Що таке зустрічна торгівля?

 2. Які існують операції натурального обміну?

 3. Охарактеризуйте розповсюдження операцій зустрічної торгівлі в Україні.

Література: [12, с. 201-210; 21, с. 70-85].

Тема 7

Посередницькі та орендні операції на зовнішніх ринках

 1. Характеристика та класифікація посередників за обсягом повноважень і за місцем, що вони посідають на зовнішніх ринках.

 2. Угоди і способи консиґнації, особливості й можливості здійснення.

 3. Дистриб’ютори, ділери. Їх місце на ринку.*

Контрольні запитання

 1. У чому доцільність використання послуг посередників на ринку?

 2. Що являють собою види посередницьких операцій – дилерські, комісійні, за дорученням?

 3. Фактори, які необхідно враховувати при виборі посередника.

 4. Основні види ризиків посередників при ЗЕД.

Література: [8, с. 15-21; 9 с.2-4; 13, с. 64 - 67].

Тема 8

Організація і техніка підготовки укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів

 1. Суть і мета договірних відносин між підприємствами на зовнішньому ринку.

 2. Реґулювання укладання міжнародних договорів купівлі-продажу товарів.

 3. Конвенція ООН щодо договорів міжнародної купівлі продажу товарів.

 4. Способи встановлення взаємовідносин між потенційними покупцями та продавцями товару.*

Контрольні запитання

1. Яке значення у договорі купівлі-продажу має місце його виконання?

2. За якими принципами здійснюється вибір контрагента.

3. Які комерційні документи потрібні для реалізації зовнішньоторговельної угоди?

Література: [6, с.70 - 81; 8, с. 20 - 37; 10, с.70 - 85, 17, с. 194 - 196].

Тема 9

Структура і зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу

 1. Зміст і характеристика основних умов контракту.

 2. Умови контракту обов’язкові та додаткові.*

 3. Предмет контракту.

 4. Базисні умови поставки, характеристика основних груп: Е, F, C, D.

Контрольні запитання

 1. Що є причиною складення типових контрактів?

 2. Охарактеризувати специфіку умов зовнішнього контракту?

 3. У чому суть базисних умов поставок товарів?

 4. Як розподіляються зобов’язання між продавцем і покупцем під час поставок товару на умовах ІНКОМТЕРМС у групах E, F, C, D?

Література: [8, с. 201 - 210; 10, с. 70 – 85; 13, с. 292 - 295].


Тема 10

Ціна товару в міжнародних контрактах купівлі-продажу

 1. Особливості цінової політики на зовнішньому ринку.

 2. цілі визначення цін в міжнародних контрактах.

 3. методи встановлення зовнішньоекономічних цін.

 4. Суть контрактної ціни, визначення конкурентної ціни.

Контрольні запитання

 1. Що таке премія за перевагу?

 2. Які ціни звичайно використовують при встановленні ціни товару?

 3. Як можна знизити монопольні ціни за допомогою методу „невидимих знижок”?

Література: [6, с. 70-81; 10, с. 70-85, 13, с. 292 - 294].

Тема 11

Валютні та фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів

 1. Валютні умови контракту.

 2. Поправка про перегляд сторонами контрактової ціни.

 3. Мультивалютне застереження.

 4. Хеджування, форвардні операції, угоди „спот”.

Контрольні запитання

 1. Які характерні риси має валютний ринок?

 2. Хто є суб’єктом валютного ринку?

 3. Як впливає девальвація та ревальвація валют на торговий баланс країни?

 4. Назвіть основні інструменти валютного реґулювання?

Література: [13, с. 149, 330-332; 17, с. 191 - 196].


Тема 12

Умови платежу, форми розрахунків

 1. Форми платежу: готівка, авансовий, у кредит.

 2. Розрахунки за допомогою банківських переказів, чеків у міжнародній торгівлі.

 3. Види акредитивів загальні положення щодо використання.

 4. Інкасова форма розрахунку.

Контрольні запитання

 1. Що таке світові ціни?

 2. Які умови визначають найбільш ефективний експорт товару?

 3. Коли і які знижки на ціни застосовуються в міжнародній комерційній практиці.

 4. Опишіть види платежів і способи фінансових розрахунків у ЗЕД.

Література: [13, с. 70, 201 - 207, 260-281; 17, с. 191 -196].

Тема 13

Організація і технологія міжнародних перевезень

 1. Транспортні умови комерційних контрактів.

 2. Фрахт і страхування міжнародних перевезень.

 3. види міжнародних перевезень.

 4. Транспортно-експедиторські підприємства.

Контрольні запитання

 1. Які чинники слід враховувати під час вибору виду транспорту?

 2. Які транспортні документи потрібні для перевезення вантажів залізничним, автомобільним та авіаційним транспортом?

 3. Які функції виконує коносамент?

 4. Які види коносаменту існують?

Література: [3, с. 2 - 4; 13, с. 297 - 311].


Тема 14

Організація та функціонування підприємств з іноземним капіталом

 1. Порядок створення змішаних підприємств.

 2. Комерційна діяльність змішаних підприємств.

 3. створення підприємств за участю іноземних інвесторів в Україні.

 4. Організаційні аспекти діяльності спільних підприємств.

Контрольні запитання

 1. Які можуть бути стратегії СГП (стратегічні господарські підрозділи).

 2. Охарактеризуйте Міжнародну фінансову корпорацію та її напрями діяльності?

 3. Яким чином інфляція впливає на оцінку інвестиційного проекту?

Література:[7, с. 88 - 94; 13, с. 64-66].

Тема 15

Валютне реґулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

 1. Необхідність валютного реґулювання.

 2. Механізм валютного регулювання.

 3. Об’єкти, інструменти валютного реґулювання.

Контрольні запитання

 1. Розкрийте сутність системи реґулювання валютних відносин.

 2. Які існують форми та засоби валютного реґулювання?

 3. Дайте характеристику валютних обмежень за поточними операціями.

 4. Дайте характеристику валютних обмежень за фінансовими операціями.

 5. Що відносять до валютних цінностей за законодавством України?

Література: [11, с. 165 – 172; 13, с. 68-81; 17, с. 177-212].


Тема 16

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності в Україні

 1. Економічний аналіз у сфері ЗЕД.

 2. Аналіз фінансових результатів і прибутку.

 3. Вплив окремих напрямів зовнішньоекономічної діяльності підприємств на кінцеві результати.

Контрольні запитання

 1. Навіщо потрібен фінансовий аналіз інвестиційного проекту?

 2. Що таке pro-forma financial statements?

 3. Які коефіцієнти необхідні для оцінювання прибутковості проекту?

 4. Які коефіцієнти використовуються для аналізу ефективності використання активів підприємства?

 5. Які коефіцієнти використовуються для аналізу структури капіталу підприємства, що реалізує інвестиційний проект?

Література: [13, с. 356 - 379].

Тема 17

Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності

 1. Методи оцінювання інвестиційної привабливості капіталовкладень.

 2. Вплив інфляції на оцінювання інвестиційних проектів.

 3. Фінансовий аналіз проектів.

 4. Методика розрахунків показників ефективності.

Контрольні запитання

 1. Дайте визначення іноземних інвестицій.

 2. За якими критеріями можна класифікувати види іноземних інвестицій?

 3. Які інструменти використовуються державою для стимулювання іноземних інвестицій?

 4. Визначить зміст складових Програми поліпшення інвестиційної привабливості України.

Література: [13, с. 86-99; 17, с. 145-168].

^ 2.2 Задачі для розв’язання на практичних заняттях


Задача 1

Здійснюючи експортно-імпортні операції, підприємство експортує товар, витрати на виробництво якого становили 10 млн грн. За товар отримано валютний виторг у сумі 7 млн 200 тис. дол. На весь валютний виторг підприємство закупило товар, ціна якого на внутрішньому ринку 12,5 млн. грн. Розрахувати ефективність експортно-імпортної операції.


Задача 2

З 2005 р. з України експортується товар, витрати на виробництво якого становлять 33 тис. грн. Валютна вартість контракту 6 тис. дол. Покупцю надано кредит на 5 років з умовою його погашення частинами, починаючи з першого після поставки товару року. Плата за кредит – 5% річних. Отриману валюту можна продати на валютному аукціоні по 5,25 грн за дол.

Визначити ефект та ефективність експортної операції.


Задача 3

Вітчизняне обладнання, яке вже кілька років виробляється в Україні, коштує 10000 євро; річні експлуатаційні витрати – 30000 грн. Експлуатація нового обладнання, виробленого у Німеччині, потребує щорічних витрат у 20000 грн. Строки служби українського та німецького обладнання збігаються і становлять 9 років. Коефіцієнт валютної ефективності експорту на українському підприємстві-імпортері дорівнює 0,08 євро/ грн. Яка буде ціна байдужості німецького обладнання при значенні граничної рентабельності 0,1 та 0,15?

Задача 4

Планують закупити імпортне обладнання, яке не має вітчизняних аналогів, для виробництва продукції, річний обсяг реалізації якої має дорівнювати 1000000 грн. Річні витрати виробництва при використанні обладнання становлять 80000 грн, строк служби імпортного обладнання – 8 років. Норма дисконту (порогове значення рентабельності) – 0,1. Частка вартості імпортного обладнання у загальній вартості основних фондів – 50%. Коефіцієнт валютної ефективності експорту на підприємстві - імпортері – 0,08 євро/грн. Розрахувати максимально допустиму ціну (в євроімпортного) обладнання.


Задача 5

Розрахувати щоквартальну суму орендної плати, яка вноситься в орендну угоду за оренду обладнання, вартість якого становить 37 тис. грн, строком на 5 років. Відсоткова ставка 9%, оплата здійснюється раз на квартал. Орендарем запропонована залишкова вартість у розмірі 5% від початкової вартості обладнання.


^ 3 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


 1. Особливості державного реґулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).

 2. Митно-тарифна система реґулювання ЗЕД.

 3. Організація контролю, виконання та припинення зовнішньоторговельного контракту.

 4. Зовнішньоторговельна документація.

 5. Система реґулювання іноземних інвестицій в Україні.

 6. Визначення фінансових умов зовнішньоторговельних контрактів.

 7. Ефективність створення експортних виробництв.

 8. Економічна оцінка міжнародного науково-технічного обміну.

 9. Митні режими та визначення митної вартості.

10. Іноземне інвестування в Україні як об’єкт реґулювання.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон Української РСР (із змінами та доповненнями) «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91. № 959-ХІІ.

 2. Закон України «Про єдиний митний тариф» від 05.02.92.

 3. Закон України «Про транзит вантажів» від 20.10.99 р. № 1172-ХІУ.

 4. Митний кодекс України. - К., 2001.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.97. № 65 «Про ставки митних зборів» (із змінами та доповненнями).

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.98. № 1598 „Про за твердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України”.

 7. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи: Учебн. пособие. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 512 с.

 8. Будзинский В. Реализация контракта по импорту согласно INCOTERMS 90 Львов: Слово, 1993. - 90 с.

 9. Бровков С.М., Руденко Л.В. Валютно-фінансові механізми в міжнародному бізнесі: світовий досвід та українська практика. - К.: ТОВ "Агентство "Україна", 2001. - 275 с.

 10. Внешнеэкономические контракти. Сборник. Автор-составитель Л.А Феонова.- М.: СП "Мосвет", 1994. - 224 с.

 11. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. - М Внешторгиздат, 1990. - 236 с.

 12. Гофман Н.М., Маховикова Г.А. Основы внешнеэкономической деятельности. – С.-Пб.Питер, 2001. - 208 с.

 13. Гребельник О.П., Мазаракі А.А., Мельник Т.М., Сєрова Л.П., Софішенко І.Я., Чаюн ТІ., Юхименко В.В. Реґулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посібник – Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 272 с.

 14. Дудчак В.І., Мартинюк О.В. Митна справа: Навч. посібник. - К.: КНЕУ. 310 с.

 15. Козик В.В., Папкова Л.А. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. - Львів: ДУ "Львівська політехніка", 1997. - 151 с.

 16. Козик В.В., Папкова Л.А., Карп'як Я.С. Зовнішньоекономічні операції та контракти: Навч. посібник. - Львів: Оксарт, 1998. - 256 с.

 17. Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Навч. посіб. – К., 1997 – 448 с.

 18. Организация и техника проведення внешнеэкономических операций (конспект лекций). М.: ПРИОР, 2000. - 160 с.

 19. Основи митної справи: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. - 318 с.: іл. - (Митна справа в Україні).

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної форми навчання зі спеціальностей: 6.050200 – „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 6.050200 – „Менеджмент організацій”, (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладачі: Л.А. Квятковська, В.А. Хамаршех


Відповідальний за випуск доц. О. І. Маслак


Видавничий відділ КДПУ Тираж 15 примірників


Кременчук 2006

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "міжнародний маркетинґ" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Міжнародний маркетинґ” для студентів форми навчання без відриву...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі\" для студентів денної форми навчання iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "міжнародні економічні відносини" для студентів денної та заочної форм навчання
Менеджмент організацій” (у тому числі скорочений термін навчання), 050200 – “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «міжнародна економіка» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів денної форми навчання з галузі...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " зовнішньоекономічна діяльність підприємства" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічний аналіз" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ Економічний аналіз ” для студентів денної форми навчання зі спеціальностей:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи