Стату т кременчуцького національного університету імені михайла остроградського прийнято в новій редакції icon

Стату т кременчуцького національного університету імені михайла остроградського прийнято в новій редакції
Скачати 347.92 Kb.
НазваСтату т кременчуцького національного університету імені михайла остроградського прийнято в новій редакції
Дата10.10.2012
Розмір347.92 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство освіти і науки України

Заступник міністра

___________________ Суліма Є.М.

наказ № __________

від „____” ________ 2010 р.


С Т А Т У Т

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ПРИЙНЯТО В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ

конференцією трудового колективу від_______2010р.


1 Загальна частина


1.1 Даний Статут вищого навчального закладу розроблено відповідно до чинного законодавства України і є документом, який реґламентує діяльність Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (надалі Університет).

Університет створено Постановою Кабінету Міністрів України № 1224 від 04.08.2000 року.

Указом Президента України за № 863/2010ер від 21 серпня 2010 року Університету наданий статус національного. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського є правонаступником Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського.

Скорочена назва КНУ імені Михайла Остроградського.

1.2 Місцезнаходження Університету:

39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20.

Тел/факс: +38(05366) 3-60-00, kdu@kdu.edu.ua

1.3 Основними напрямами діяльності Університету є підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців для галузей машинобудування, енергетики, економіки, правової сфери, інформатики, комп’ютерних технологій тощо.

1.4 Головними завданнями Університету є:

– здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти;

– здійснення наукової та науково-технічної (для вищих навчальних закладів третього й четвертого рівнів акредитації), творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

– забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців із вищою освітою;

– здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів і їх атестація в акредитованих вищих навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації;

– вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;

– забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, у дусі українського патріотизму та поваги до Конституції України;

– підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

1.5 Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 21.04.2006, протокол № 60, Університет визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти ІV (четвертого) рівня акредитації. Університет надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, маґістра за спеціальностями та в ліцензійних обсягах, указаних у додатку до Ліцензії серії АВ № 443904 від 16.06.2009.

1.6 Університет є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.7 Університет здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

1.8 Структурні підрозділи Університету створюються відповідно до законодавства й основних завдань діяльності вищого навчального закладу та функціонують згідно з окремими положеннями.

Структурними підрозділами Університету є:

1.8.1 Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (надалі Коледж).

Коледж є відокремленим структурним підрозділом Університету без права юридичної особи. Має свою печатку, штампи, рахунки в Державному казначействі, веде бухгалтерську та статистичну звітність. Керівництво Коледжем здійснює директор, який призначається на посаду за контрактом ректором Університету терміном на п’ять років. Коледж функціонує згідно з Положенням, що затверджується ректором.

Коледж надає освітні послуги, пов’язані з одержанням повної загальної середньої освіти на основі базової загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня – кваліфікованого робітника. Коледж також здійснює підготовку фахівців із неповною та базовою вищою освітою за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста та бакалавра.

1.8.2 Інститут електротехніки, електромеханіки і систем управління. Керівництво інститутом здійснює директор, який обирається на посаду за конкурсом терміном на п'ять років.

1.8.3 Факультети:

 • транспортних засобів і технологій;

 • механіки та матеріалознавства;

 • управління;

 • економіки;

 • права і гуманітарних наук;

 • природничих наук;

 • електроніки та комп’ютерної інженерії.

1.8.4 Центри:

  • навчально-методичний центр із нормативно-правового забезпечення навчального процесу;

  • навчально-науковий центр післядипломної та дистанційної освіти.

1.8.5 Відділи:

 • навчальний;

 • методичний;

 • докторантури та аспірантури;

 • методично-організаційний;

 • міжнародних зв’язків;

 • працевлаштування та практик;

 • культурно-масової роботи зі студентами;

 • комп’ютерних систем і мереж;

 • охорони і порядку;

 • військово-мобілізаційний;

 • планово-фінансовий;

 • юридичний;

 • інші.

1.8.6 В Університеті також створено інші структурні підрозділи:

 • адміністративно-господарська частина;

 • бібліотека;

 • редакційно-видавничий центр;

 • навчально-тренувальна база;

 • студентське містечко;

 • комплекс спортивних споруд „Політехнік”;

 • медична частина.


2 Права та обов'язки власника


2.1 Міністерство освіти і науки України як спеціально уповноважений орган центральної виконавчої влади в галузі освіти і науки має такі повноваження щодо управління Університетом:

– розробляє програми розвитку вищої освіти, стандарти вищої освіти;

– визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення Університету;

– здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням вимог стандартів вищої освіти, державне інспектування;

– здійснює ліцензування та акредитацію Університету, видає ліцензії, сертифікати про акредитацію;

– здійснює встановлення відповідності документів про вищу освіту та вчені звання;

– формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою;

– сприяє працевлаштуванню випускників Університету;

– затверджує умови прийому на навчання до Університету;

– затверджує Статут Університету, зміни та доповнення до нього;

– організовує вибори, затверджує та звільняє з посади ректора Університету;

– організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників Університету щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних і вчених звань.

Університету за рішенням Кабінету Міністрів України надаються повноваження:

– укладати державні контракти з виконавцями державного замовлення для потреб вищого навчального закладу;

– приймати рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів вищого навчального закладу;

– вносити пропозиції щодо передачі об'єктів вищого навчального закладу до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність та передачі об'єктів комунальної власності у державну власність і віднесення їх до майна вищого навчального закладу;

– виступати орендодавцем нерухомого майна, що належить вищому навчальному закладу;

– встановлювати і присвоювати вчені звання доцента чи професора вищого навчального закладу;

– визначати та встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення працівників вищого навчального закладу.


^ 3 Обсяг цивільної правоздатності


3.1 Цивільна правоздатність Університету виникає з моменту реєстрації Статуту і складається з його прав та обов'язків.

3.2 Університет для здійснення поставлених перед ним завдань має право:

– визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

– готувати фахівців за державним замовленням і замовленням галузевих міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з громадянами;

– навчати іноземних студентів, здійснювати післядипломну підготовку та підвищення кваліфікації фахівців, підготовку науковців;

– розробляти та запроваджувати власні програми наукової діяльності;

– виконувати наукові роботи за ґрантами, започаткованими фондами іноземних держав; проводити спільні наукові розробки з іноземними суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

– присвоювати вчені звання;

– створювати у встановленому порядку структурні підрозділи;

– отримувати кошти й матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і громадян;

– самостійно використовувати майно, передане в оперативне управління;

– укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства;

– розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів шляхом придбання, будівництва, оренди тощо;

– здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

– користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для вищих навчальних закладів;

– провадити видавничу та рекламну діяльність у встановленому порядку;

–здійснювати міжнародне співробітництво та встановлювати зовнішньоекономічні зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, фондами, фірмами, громадськими організаціями, з іноземними громадянами;

– отримувати за результатами акредитації додаткові права та пільги, передбачені для закладів четвертого рівня акредитації;

– створювати асоціації та інші об’єднання, у тому числі з підприємствами, установами та громадськими організаціями відповідно до законів України;

– надавати платні послуги згідно з чинним законодавством;

– впроваджувати у навчальний процес і наукову діяльність комп’ютерні технології, користуватись комп’ютерною мережею “Internet “;

– придбавати та брати в оренду житло для науково-педагогічних працівників університету;

– виступати згідно із законом засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої діяльності вищого навчального закладу;

– у встановленому порядку створювати навчальні та навчально-науково-виробничі комплекси, які є добровільними об'єднаннями.

3.3 Університет зобов’язаний при визначенні стратегії діяльності враховувати державне замовлення та інші договірні зобов’язання на підготовку фахівців на рівні державних стандартів. Доведене в установленому порядку державне замовлення на підготовку фахівців є обов’язковим для виконання.

Університет також зобов’язаний:

– забезпечувати своєчасну сплату податків і інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

– здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати якнайшвидше введення у дію придбаного обладнання;

– здійснювати оперативну діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення основних напрямів роботи;

–забезпечувати дотримання екологічних вимог відповідно до чинного законодавства;

– здійснювати бухгалтерський, оперативний облік, вести статистичну звітність згідно з чинним законодавством.


^ 4 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

4.1 Учасниками навчально-виховного процесу в Університеті є:

– студенти, слухачі, аспіранти, докторанти;

– керівні, педагогічні, науково-педагогічні працівники, спеціалісти;

– представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховній діяльності.

Права та обов’язки студентів, слухачів, аспірантів і докторантів Університету визначаються відповідно до Законів України „Про вищу освіту”, „Про освіту”, Положення про державний вищий навчальний заклад”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №1074 від 05.09.1996 року зі змінами та доповненнями і цього Статуту.

4.2 Студенти, слухачі, аспіранти та докторанти мають право:

 • навчатись для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;

 • мати додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час і інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

 • на продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, та здобуття додаткової освіти відповідно до угоди із навчальним закладом;

 • одержувати направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

 • користуватись навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою Університету;

 • мати доступ до інформації в усіх галузях знань;

 • брати участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

 • брати особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

 • брати участь в об’єднаннях громадян;

 • мати безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

 • бути забезпеченими стипендіями, гуртожитками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

 • здійснювати трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

 • мати перерву у навчанні в Університеті;

 • користуватись послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювання та зміцнення здоров’я;

 • бути захищеними від будь-яких експлуатацій, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших представників Університету, які порушують права або принижують їх честь і гідність;

 • обирати і бути обраними до вищого колеґіального органу самоврядування Університету;

 • вибирати навчальні дисципліни за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом, формувати індивідуальний навчальний план, який затверджується деканом факультету;

 • за дозволом деканів відвідувати заняття на інших факультетах Університету за умови виконання графіка навчального процесу, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;

 • отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством;

 • створювати фонди для студентських потреб;

 • брати участь у роботі громадських організацій, політичних партій;

 • на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого навчального закладу в порядку, встановленому Положенням, яке затверджує Міністерство освіти і науки України.

4.3 Студенти, слухачі, аспіранти та докторанти зобов’язані:

 • додержуватись законодавства, моральних, етичних норм;

 • систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати загальний культурний рівень;

 • додержуватись Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Університету;

 • виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;

 • відвідувати заняття за вибраним індивідуальним навчальним планом; вчасно інформувати деканат у разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати заліки та екзамени, виконувати контрольні роботи тощо.

4.4 За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку Університету ректор може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його з Університету.

З Університету студент може бути відрахований:

– за власним бажанням;

– за невиконання навчального плану;

– за порушення умов контракту;

– в інших випадках, передбачених законодавством України.

4.5 Випускники Університету, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов’язані відпрацювати за направленням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.6 Права та обов’язки педагогічних і науково-педагогічних працівників Університету визначаються відповідно до Законів України „Про вищу освіту”, „Про освіту”, Положення про державний вищий навчальний заклад”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №1074 від 05.09.1996 року зі змінами та доповненнями і цього Статуту.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники Університету мають право на:

– захист професійної честі та гідності;

– вільний вибір методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

– проведення наукової роботи у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації;

– індивідуальну педагогічну діяльність;

– участь у громадському самоврядуванні;

– участь в об'єднаннях громадян;

– забезпечення житлом;

–отримання пільгових кредитів для індивідуального та кооперативного житлового будівництва;

– одержання службового житла;

– одержання державних стипендій.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають інші права, передбачені законодавством України та цим Статутом.

4.7 Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані:

– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників); 

– забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності; 

– додержуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

– додержуватися законів, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу.

4.8 Педагогічні та науково-педагогічні працівники обираються та приймаються на роботу на умовах, передбачених чинним законодавством України, Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 744 від 24.12.2002 року.

4.9 Керівництво Університету забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам:

– належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;

– правовий, соціальний, професійний захист;

– установлення посадових окладів, надбавок і доплат відповідно до чинного законодавства України;

4.10 За досягнення високих результатів у роботі педагогічні, науково-педагогічні працівники та співробітники Університету в установленому порядку можуть бути заохочені:

– представленням до державних нагород;

– присвоєнням почесних звань;

– відзначенням державними преміями, грамотами;

– іншими видами морального та матеріального заохочення.

4.11 Права та обов’язки проректорів Університету, керівників структурних підрозділів визначаються ректором Університету відповідно до функцій, які вони виконують.

4.12 Права та обов’язки навчально-допоміжного та адміністративно-обслуговуючого персоналу визначаються Правилами внутрішнього розпорядку Університету.

4.13 Педагогічні та науково-педагогічні працівники проходять перепідготовку та підвищують свою кваліфікацію в таких формах:

– аспірантура (ад’юнктура), докторантура;

– самостійна робота над дисертацією (прикріплення здобувачами);

– переведення на посади наукових співробітників для завершення дисертацій;

– навчання у вищих навчальних закладах або на факультетах підвищення кваліфікації;

– стажування у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах, у тому числі за кордоном, на підприємствах, в установах, організаціях тощо.

4.14 Права та обов’язки аспірантів і докторантів визначаються Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309.

4.15 За рішенням вищого колеґіального органу самоврядування Університету педагогічним, науково-педагогічним працівникам та особам, які навчаються, можуть бути надані додаткові права та обов'язки.


5 Управління Університетом, права та обов’язки ректора

5.1 Управління Університетом здійснюється на основі принципів:

 • автономії та самоврядування;

 • розмежування прав, повноважень і відповідальності органів управління вищою освітою, керівництва Університету та його структурних підрозділів;

 • поєднання колеґіальних та єдиноначальних засад;

 • незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

5.2 Автономія та самоврядування Університету реалізується відповідно до законодавства і передбачає наступні права:

 • самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

 • приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних і інших працівників;

 • надавати додаткові освітні послуги;

 • самостійно розробляти та запроваджувати власні програми наукової та науково-виробничої діяльності;

 • створювати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інститути, коледжі, технікуми, факультети, відділення, філії, навчальні, методичні, наукові, науково-дослідні центри та лабораторії, конструкторські та конструкторсько-технологічні бюро, територіально відокремлені та інші структурні підрозділи;

 • здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;

 • на підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

 • брати участь у роботі міжнародних організацій;

 • запроваджувати власну символіку та атрибутику;

 • звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;

 • користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

5.3 Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює ректор, який обирається, затверджується та звільняється з посади відповідно до Закону України „Про вищу освіту”.

5.4 Ректор Університету в межах наданих йому повноважень:

– самостійно в межах чинного законодавства вирішує питання діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний розпис;

– видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Університету;

– представляє Університет у державних і інших органах, відповідає за результати діяльності Університету перед Міністерством освіти і науки України;

– є розпорядником майна і коштів Університету;

– виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки;

– приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Університету згідно з чинним законодавством;

– застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством;

– забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах Університету;

– визначає функціональні обов’язки працівників Університету;

– формує континґент студентів Університету відповідно до Положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

– відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються в Університеті, за погодженням з органами студентського самоврядування;

– затверджує навчально-тематичні плани, плани та програми науково-дослідних робіт Університету та творчі плани науково-педагогічних працівників за рахунок держбюджету та господарських договорів;

– контролює виконання навчальних планів і програм, планів науково-дослідних робіт;

– контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма підрозділами Університету;

– здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я;

– організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Університету, здійснює заходи щодо їх оздоровлення;

– розробляє і разом із профспілковим комітетом подає на затвердження конференції трудового колективу Університету Правила внутрішнього розпорядку та Колективний договір і після затвердження підписує його;

– має право делеґувати частину своїх прав і обов’язків своїм заступникам і керівникам структурних підрозділів Університету;

– щороку звітує перед конференцією колективу Університету;

– несе відповідальність за виконання покладених на Університет завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель і іншого майна, переданого Університету в користування та володіння.

Для вирішення основних питань діяльності Університету ректор створює робочі та дорадчі органи, визначає їх повноваження.

При виході на пенсію з посади ректора Університету ректор, який пропрацював на цій посаді не менше двох термінів підряд, може бути призначений на посаду почесного ректора Університету з виплатою грошового утримання за рахунок Університету в розмірі заробітної плати, яку він отримував перед виходом на пенсію.

Призначення почесного ректора Університету здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Умови призначення та виплати грошового утримання почесному ректору визначаються конференцією трудового колективу Університету та узгоджуються з Міністерством освіти і науки України.

5.5 В Університеті діють Наглядова рада, вчена рада, робочі й дорадчі органи.
^

5.5.1 Наглядова рада Університету:


 • розглядає шляхи перспективного розвитку Університету;

 • надає допомогу керівництву Університету в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки;

 • здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Університету;

 • забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.

Склад Наглядової ради Університету затверджується Міністерством освіти і науки України.

Положення про Наглядову раду затверджує голова Наглядової ради за погодженням з Міністерством освіти і науки України. Термін повноваження Наглядової ради становить 5 років.

5.5.2 До компетенції вченої ради Університету належать:

 • подання до конференції трудового колективу Університету проекту Статуту, а також змін і доповнень до нього;

 • ухвалення фінансових плану та звіту Університету;

 • подання пропозицій ректорові щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів, директору інституту і головного бухгалтера;

 • обрання на посаду за конкурсом шляхом таємного голосування завідувачів кафедр і професорів на строк, передбачений Законом України „Про вищу освіту”;

 • ухвалення навчальних програм і навчальних планів;

 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

 • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;

 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

 • прийняття рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника;

 • прийняття рішення про встановлення та присвоєння звання доцента чи професора Університету;

 • визначення основних напрямів навчально-методичної, наукової та виховної роботи;

 • визначення стратегії розвитку Університету, його економічної, соціальної сфери та матеріально-технічної бази;

 • погодження складу приймальної комісії;

 • розгляд питань про підготовку та перепідготовку педагогічних і науково-педагогічних працівників;

 • розгляд питань про створення (ліквідацію) факультетів, кафедр, лабораторій тощо;

 • розгляд питань щодо відкриття та ліцензування нових спеціальностей з усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки;

 • розгляд підсумків роботи Державних екзаменаційних комісій, прийняття рішень за їх висновками;

 • обговорення звітів проректорів, голови методичної ради, деканів, завідувачів кафедр, начальників інших структурних підрозділів щодо виконання планів роботи, вдосконалення навчально-методичної роботи;

 • розгляд інших питань, пов’язаних із діяльністю Університету.

Вчену раду Університету очолює її голова – ректор. До складу вченої ради входять за посадами: проректори, декани, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування Університету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до визначених квот. При цьому не менш ніж 75 відсотків загальної кількості її складу мають становити науково-педагогічні працівники Університету і не менше 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті.

Виборні представники обираються конференцією трудового колективу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті – вищим органом студентського самоврядування Університету.

5.5.3 До складу робочих органів входять: ректорат, деканати, приймальна комісія.

До складу ректорату входять за посадами: ректор, проректори, декани факультетів, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету Університету, керівники структурних підрозділів, провідні фахівці Університету. Засідання ректорату проводиться раз на тиждень.

Функції ректорату:

– вирішення поточних і перспективних питань діяльності Університету;

– формування плану приймання студентів з урахуванням державного замовлення та угод підприємств, організацій, громадян;

– забезпечення планування роботи Університету;

– обговорення напрямів і обсягу комерційно-виробничої діяльності Університету;

– вирішення питань щодо кадрового забезпечення Університету;

– розгляд питань щодо розвитку власної соціальної бази та створення мережі спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних, інших структурних підрозділів;

– розгляд питань користування банківськими кредитами та позичками відповідно до чинного законодавства;

– розгляд питань капітального будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів;

– розгляд питань використання асигнувань, штатного розпису в межах установленого фонду заробітної плати.

5.5.4 Деканат організовує та контролює навчальну, методичну, наукову і виховну роботу факультету, діє відповідно до Положення, затвердженого ректором Університету.

Функції деканату:

– контроль за відповідністю рівня підготовки студентів вимогам державних стандартів освіти;

– організація навчальної, виховної та наукової роботи факультету;

– упровадження навчальних планів і програм;

– організація обліку успішності студентів факультету;

– організація підготовки аспірантів і підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;

– облік, звітність, зберігання та видача дипломів випускникам;

– оформлення та видача академічних довідок студентам.

5.5.5 Приймальна комісія створюється для організації та проведення приймання студентів до Університету, головним завданням якої є формування контингенту студентів усіх форм навчання з числа найбільш підготовленої та здібної молоді.

Приймальна комісія у своїй роботі керується Положенням про приймальну комісію Університету. Склад приймальної комісії Університету затверджується ректором, який є головою комісії.

5.5.6 Для вивчення, узагальнення та впровадження позитивного досвіду навчальної, наукової, методичної та організаторської роботи в Університеті створено дорадчі органи, які діють згідно з положеннями, затвердженими ректором Університету:

– науково-технічна рада Університету;

– методична рада Університету.

5.5.7 До складу науково-технічної ради входять: проректор із наукової роботи (голова), начальник методично-організаційного відділу (заступник голови), декани факультетів, завідувачі кафедр, провідні наукові та технічні працівники методично-організаційного відділу. Кількісний та особовий склад науково-технічної ради затверджується наказом ректора Університету терміном на три роки.

Функції науково-технічної ради:

– розгляд проектів щорічних тематичних планів науково-дослідних робіт;

– слухання та оцінювання звітів керівників із науково-дослідних робіт;

– слухання та оцінювання звітів завідувачів кафедр про стан науково-дослідної роботи на кафедрі;

– слухання звітів окремих докторантів, аспірантів і здобувачів про стан виконання дисертаційних робіт і вирішення питань про доцільність їх продовження;

– розгляд питань про стан науково-дослідної роботи студентів;

– затвердження планів щорічних внутрішньо вузівських студентських конкурсів і конференцій;

– розгляд пропозицій та затвердження щорічного плану проведення науково-технічних конференцій Університету.

5.5.8 До складу методичної ради входять декани факультетів або їх заступники, завідувачі кафедр або їх заступники, доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, найбільш досвідчені викладачі. Методична рада створюється наказом ректора терміном на три роки.

Функції методичної ради:

– розробка п’ятирічних планів навчально-методичної роботи Університету;

– розробка рекомендацій з підвищення ефективності всіх навчальних занять;

–розробка рекомендацій з підвищення рівня організації та проведення самостійної роботи студентів;

– розробка рекомендацій з використання в навчальному процесі нових форм і технічних засобів навчання;

– розробка рекомендацій з удосконалення ідейної, теоретичної, практичної та психологічної підготовки майбутніх фахівців з усіх форм навчання;

– вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду інших вузів, кафедр, проведення тематичних семінарів і конференцій, проведення відкритих лекцій та інших видів занять;

– аналіз якості підготовки фахівців.


^ 6 Органи громадського самоврядування


6.1 Вищим колеґіальним органом громадського самоврядування Університету є конференція трудового колективу.

Обрання делегатів конференції здійснюється на зборах структурних підрозділів, факультетських зборах студентів згідно з квотами, затвердженими вченою радою Університету. При цьому не менш ніж 75 відсотків загальної кількості делеґатів конференції мають становити науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету і не менш ніж 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті.

Конференція скликається не рідше ніж раз на рік. За ініціативою адміністрації Університету, вченої ради Університету або профспілки Університету скликається позачергова конференція трудового колективу. Кількісний склад конференції трудового колективу становить 125 осіб.

6.2 Конференція трудового колективу:

– приймає Статут Університету;

– приймає рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Університету;

– розглядає проект Колективного договору і надає повноваження профспілковому комітету на його підписання з власником (уповноваженим ним органом) від імені колективу Університету;

– визначає претендента на посаду ректора Університету шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції Міністерству освіти і науки Університету;

– обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України.

6.3 Органом громадського самоврядування факультету в Університеті є конференція трудового колективу факультету.

В органі громадського самоврядування факультету мають бути представлені всі групи працівників факультету. Обрання делеґатів конференції факультету здійснюється на засіданнях кафедр відповідного факультету згідно з квотами, затвердженими вченою радою факультету. При цьому не менш ніж 75 відсотків загальної кількості делеґатів виборчого органу мають становити педагогічні або науково-педагогічні працівники факультету і не менш ніж 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті..

6.4 Конференція трудового колективу факультету:

– дає оцінку діяльності декана факультету;

– затверджує річний звіт про діяльність факультету;

– вносить пропозиції ректорові Університету про відкликання з посади декана факультету;

– обирає представників вченої ради факультету;

– обирає делеґатів до конференції трудового колективу Університету;

– обирає представників до вченої ради Університету.

6.5 В Університеті створюються і діють наступні органи студентського самоврядування: студентська рада Університету, студентські ради факультетів, студентські ради гуртожитків. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

6.6 Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів Університету як на рівні факультету, так і на рівні Університету.

Студентська конференція як вищий орган студентського самоврядування проводиться раз на рік на факультетах, у гуртожитках і раз на два роки – на рівні Університету. У разі необхідності може збиратися позачергова студентська конференція за рішенням студентської ради, рішенням не менш ніж чотирьох студентських рад факультетів або на вимогу адміністрації Університету.

На студентській конференції Університету:

 • затверджується Положення про студентське самоврядування та вносяться зміни і доповнення;

 • заслуховуються та затверджуються звіти студентської ради Університету;

 • визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування;

 • обираються виконавчі органи студентського самоврядування.

6.7 Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • співпраця з адміністрацією Університету, державними органами з розв’язання студентських проблем;

 • допомога адміністрації у забезпеченні виконання студентами своїх обов’язків;

 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності;

 • сприяння створенню відповідних умов для мешкання і відпочинку студентів;

 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

 • сприяння працевлаштуванню випускників;

 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

6.7. За погодженням з органом студентського самоврядування в Університеті приймається рішення про:

– відрахування осіб, які навчаються в Університеті, та їх поновлення на навчання;

– переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

– переведення осіб, які навчаються в університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

– призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із студентами;

– поселення осіб, які навчаються в Університеті, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

– затвердження рішень з питань студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті.

6.8. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою Університету в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду університету. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менш як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в Університеті.


^ 7 Майно та кошти Університету


7.1 За Університетом з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом, закріплюються на правах оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, а також інше необхідне майно.

7.2 Майно, що знаходиться у державній або комунальній власності та передане в оперативне управління, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.

7.3 Майно Університету, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути предметом застави.

7.4 Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

7.5 В Університеті створюються:

 • загальний фонд на підготовку фахівців у межах державного замовлення та проведення науково-дослідних робіт;

 • спеціальний фонд, який формується за рахунок:

  • коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з юридичними і фізичними особами;

  • доходів від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання, від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств;

  • благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, грантів та дарунків, у тому числі з інших держав;

  • надходжень за виконання госпдоговірної тематики за договорами з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами;

  • кредитів і позичок банків, дивідендів від цінних паперів і доходів від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних коштів;

  • валютних надходжень;

  • інших доходів згідно з чинним законодавством.

7.6 Оплата праці всіх категорій працюючих в Університеті здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законами України „Про вищу освіту”, „Про освіту”, „Про оплату праці” за умовами оплати праці працівників вищих навчальних закладів, що мають статус національних та визначені відповідними постановами Кабінету Міністрів України. Оплата праці та матеріальне заохочення ректора здійснюється відповідно до укладеного ним контракту з Міністерством освіти і науки України.

7.7 Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Університету, порядок установлення надбавок за професіоналізм, за складність та напруженість, за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок установлення і скасування підвищених посадових окладів, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, інших доплат і надбавок, передбачених чинним законодавством, визначаються Колективним договором Університету.

7.8 Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять Університету безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.


^ 8 Порядок звітності, контролю за здійсненням

фінансово-господарської діяльності


8.1 Університет відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Указу Президента України "Про Державне казначейство України" та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до Міністерства освіти і науки України, органів Державного казначейства України, Державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фондів соціального страхування.

8.2 Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

8.3 Ректор і головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність за вірогідність бухгалтерської та статистичної звітності.

8.4 Аудит діяльності Університету здійснюється згідно з чинним законодавством.


^ 9 Концепція освітньої діяльності


9.1 Освітня діяльність Університету базується на концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI століття").

Основними цілями освітньої діяльності Університету є:

 • формування інтелектуального потенціалу держави;

 • забезпечення висококваліфікованими фахівцями всіх галузей народного господарства, науки і культури реґіону;

 • розширення і поглиблення інтелектуального прошарку суспільства, сформованого на найновіших наукових здобутках, досягненнях національної та світової культури й загальнолюдських цінностях, зорієнтованих на зміцнення і розквіт України як суверенної та незалежної держави, утвердження її авторитету в співдружності народів і держав світу.

Основними напрямами розвитку освітньої діяльності в Університеті є: напрями освітньої діяльності, що першочергово відповідають упровадженню ринкових відносин в Україні та її входу до світової співдружності, гуманітарна та екологічна освіта.

В освітянській діяльності Університету в гуманітарних навчальних дисциплінах зазначено наступні засади гуманітарної освіти: національне відродження в контексті історичного досвіду, національна історична пам’ять; теорія націй (етнічна теорія українського народу), Батьківщина, єдність, національна гідність, свідомість, ідеали, державно-правові аспекти національного відродження; духовно-культурне відродження, національне виховання.

Упровадження нової концепції гуманітарної освіти здійснюється при оновленні всього комплексу науково-методичної документації, виданні нових навчальних програм, розробці сучасних підходів до визначення змісту навчально-допоміжної літератури, підручників і посібників, підвищенні кваліфікації професорсько-викладацького складу.

Екологічна освіта в Університеті реалізується завдяки наповненню екологічною проблематикою нормативних курсів, що читають, введенню підготовки фахівців зі спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища”, проведенню широкого спектра наукових досліджень у реґіоні.

Згідно з визначеними напрямами освітньої діяльності Університет:

 • організовує профорієнтаційну роботу серед молоді та довузівську підготовку для вступу до вищого навчального закладу;

 • реалізує концепцію безперервності освіти за рахунок постійно діючих курсів підвищення кваліфікації та надання другої вищої освіти;

 • створює банки педагогічної та науково-методичної інформації, проґресивних методів і технологій;

 • здійснює обмін виданнями навчальної та наукової літератури, співпрацює з іншими навчальними закладами, виробничими об’єднаннями, підприємствами, науково-дослідними організаціями, науковими та науково-технічними товариствами різних форм власності.

9.2 Наукова діяльність в Університеті є невід’ємною складовою освітньої діяльності та організовується, здійснюється і фінансується згідно з вимогами Законів України “Про освіту”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності”, Положення про державний вищий навчальний заклад.

9.3 Наукові дослідження в Університеті виконуються науковими, науково-педагогічними, інженерно-технічними працівниками кафедр, проектно-конструкторських груп, навчально-наукових центрів, а також докторантами, аспірантами та студентами.

Працівники Університету, сторонніх підприємств та організацій залучаються до науково-дослідних робіт на умовах сумісництва за договорами підряду або індивідуальними контрактами.

Напрями науково-дослідної роботи визначаються кафедрами Університету і розглядаються науково-технічною радою Університету. Координацію та організацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних і експериментальних робіт і розробок здійснює науково-технічна рада Університету.

9.4 Університет здійснює поточне й перспективне планування наукової та науково-технічної діяльності за погодженням із Міністерством освіти і науки України реєстрацію науково-дослідних робіт, експертну оцінку результатів роботи та подання інформаційних і статистичних даних до Міністерства освіти і науки України.

9.5 Основними завданнями і напрямами наукової діяльності в Університеті є:

– забезпечення інтеґрації навчального процесу, науки і виробництва;

– реалізація безперервного циклу науково-технічної діяльності – від фундаментальних досліджень до впровадження науково-технічних розробок у практику;

– створення нових технологій та технічних пристроїв у галузі машинобудування, автомобілебудування, обробки металів тиском, електроніки та інших;

– дослідження та розробка теорії енергозбереження та енергозберігаючого електромеханічного обладнання;

– дослідження та розробка теорії екологічної безпеки промислово навантажених регіонів;

  • розробка і впровадження нових технологій очищення питної та стічних вод;

  • дослідження та розробка проектів створення нових об'єктів природно-заповідного фонду;

  • дослідження структурно-функціональної організації природних і штучних екосистем;

– дослідження в галузі видобування корисних копалин із використанням енергії вибуху;

– розробка концепції та алгоритмів функціонування центрального вузла міської освітньої комп’ютерної мережі;

– підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

– діяльність у сфері інжиніринґу;

– діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології;

– технічні випробовування та дослідження.

9.6 Організація та контроль за науковою діяльністю і підготовкою науково-педагогічних кадрів в Університеті покладається на проректора з наукової роботи.


10 Порядок внесення змін до статуту Університету


10.1 Зміни та доповнення до Статуту Університету вносяться за поданням вченої ради конференцією трудового колективу.

10.2 Зміни та доповнення до Статуту затверджуються і погоджуються в тому самому порядку, що і сам Статут.


^ 11 Порядок реорганізації та ліквідації Університету


11.1 Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Університету здійснюються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 228 „Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів”, змін і доповнень до неї та інших нормативних актів чинного законодавства.

11.2 Ліквідація Університету здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Міністерством освіти і науки України. До складу ліквідаційної комісії входять представники Міністерства освіти і науки України та Університету. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначає Міністерство освіти і науки України.

11.3 З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Університетом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Університету і подає його Міністерству освіти і науки України.

11.4 Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Університетом, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

11.5 Під час ліквідації та реорганізації Університету вивільнюваним працівникам ґарантується додержання їх права і інтересів відповідно до трудового законодавства України.


Ректор,

професор М.В. Загірняк


Схожі:

Стату т кременчуцького національного університету імені михайла остроградського прийнято в новій редакції iconПоложення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Нтр) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (кну), яка організовується згідно з Положенням «Про...
Стату т кременчуцького національного університету імені михайла остроградського прийнято в новій редакції iconЄдині вимоги до періодичних наукових видань Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Наукові, науково-практичні, науково-методичні журнали, наукові збірники надалі – Видання – рекомендуються до друку Вченою радою Кременчуцького...
Стату т кременчуцького національного університету імені михайла остроградського прийнято в новій редакції iconРеєстр охоронних документів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за 2010 рік
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за 2010 рік
Стату т кременчуцького національного університету імені михайла остроградського прийнято в новій редакції iconПерелік документів щодо отримання вчених звань
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського” та „доцент Кременчуцького національного
Стату т кременчуцького національного університету імені михайла остроградського прийнято в новій редакції iconПоложення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (ннтд) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського...
Стату т кременчуцького національного університету імені михайла остроградського прийнято в новій редакції iconКременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського
Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол...
Стату т кременчуцького національного університету імені михайла остроградського прийнято в новій редакції iconПроведення наукових І науково-технічних заходів
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2012 році
Стату т кременчуцького національного університету імені михайла остроградського прийнято в новій редакції iconДовгострокова програма кременчуцького національного університету імені михайла остроградського «кадри-2015» (станом на 27. 12. 2011 р.) Кандидатські дисертації

Стату т кременчуцького національного університету імені михайла остроградського прийнято в новій редакції iconДовгострокова програма кременчуцького національного університету імені михайла остроградського «кадри-2015» (станом на 25. 01. 2011 р.) Кандидатські дисертації

Стату т кременчуцького національного університету імені михайла остроградського прийнято в новій редакції iconДовгострокова програма кременчуцького національного університету імені михайла остроградського «кадри-2015» (станом на 25. 12. 2010 р.) Кандидатські дисертації

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи