Екологічн а безпек а науковий журнал icon

Екологічн а безпек а науковий журнал
Скачати 38.29 Kb.
НазваЕкологічн а безпек а науковий журнал
Дата11.10.2012
Розмір38.29 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Е К О Л О Г І Ч Н А

Б Е З П Е К А


НАУКОВИЙ ЖУРНАЛЕкологічна безпека та збалансований розвиток

Екологічні ризики

Технології поводження з відходами

Ресурсо- та енергозбереження

Економіка природокористування

Моніторинг і моделювання стану довкілля

Медико-екологічні проблеми існування людства

Радіоекологія та радіобіологія

Загальна екологія та біогеоценологія

Гідроекологія та раціональне використання водних ресурсів

Природно-заповідний фонд і біорізноманіття

Екологічна освіта та культура


^ ВИПУСК 1/2008 (1)КРЕМЕНЧУК

Журнал «Екологічна безпека»

Наукове видання: Кременчуцький державний політехнічний університет

імені Михайла Остроградського. –

Кременчук: КДПУ, 2008. – Вип. 1/2008(1). – 122 с.


Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 6 від 24.04. 2008 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 13008 – 1892 Р від 27.06.2007 р.


Науковий журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та біологічних наук.


^ Головний редактор:

Загірняк М.В., д.т.н., проф., ректор Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського;


Заступник головного редактора:

Шмандій В.М., д.т.н., проф.


^ Редакційна колегія:

Адаменко О.М., д.г-м.н, проф. (Івано-Франківський Національний університет нафти і газу); Алфьоров В.П., д.м.н., проф. (Муромський інститут Володимирського державного університету, Росія); Андрусенко О.М., д.т.н., проф.; Артамонов В.В., д.т.н., проф.; Бахарєв В.С., к.т.н., доц.; Бондар О.І., д.б.н., проф. (Екологічний інститут Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, м. Київ); Гомеля М.Д. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»); Горова А.І., д.б.н., проф. (Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ); Єлізаров А.І., д.т.н., проф.; Зюман Б.В., д.вет.н., проф.; Ісаєнко В.М., д.б.н., проф.(Національний авіаційний університет, м. Київ); Комір В.М., д.т.н., проф.; Лисиченко Г.В., д.г-м.н. (Інститут геохімії навколишнього середовища, м. Київ), проф.; Мальований М.С., д.т.н. (Національний університет «Львівська політехніка»), проф.; Маслов О.Г., д.т.н., проф.; Рудько Г.І., д.т.н., д.г.н., д.г-м.н., проф. (Державна комісія України по запасах корисних копалин, м. Київ); Рижков С.С., д.т.н., проф. (Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова, м. Миколаїв); Саленко О.Ф., д.т.н., проф.; Солтус А.П., д.т.н., проф.; Степаненко С.М., д.ф-м.н., проф. (Одеський державний екологічний університет); Травлєєв А.П., д.б.н., проф. (Дніпропетровський національний університет); Чебенко В.М., к.т.н., доц.


^ Науковий редактор:

Козловська Т.Ф., к.х.н., доц.


Відповідальний секретар:

Никифоров В.В., к.б.н., доц.Адреса редакції: 39614, Кременчук, вул. Першотравнева, 20. Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського. Кафедра екології, к. 4207.

Телефон: (05366)3-10-19. Е-mail: ecol@polytech.poltava.ua^ DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE


KREMENCHUG STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE NAME OF MYKHAYLO OSTROGRADSKIYE C O L O G I C A L

S A F E T Y

^ SCIENTIFIC JOURNAL


Ecological safety and balanced development

Ecological risks

Technologies of handling the offcuts

Resourse and energy savings

Menedgement nature economy

Monitoring and design of the of environment state

Medic-ecological problems of humanity existence

Radioecologe and radiobiology

General ecology and biogeocenology

Hydroecology and rational waters resources utilization

Naturally-protected fund and biodiversity

Ecological education and culture


^ ISSUE 1/2008 (1)
KREMENCHUК

Magazine « Ecological safety »

Scientific edition: Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo

Kremenchuk: KDPU, 2008. – Issue 1/2008 (1). – 122 p.


Printed in decision of Scientific advice of the Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo (protocol № 6 from April, 24 in 2008).

Certificate about state registration of series of KV № 13008 – 1892 R from 27.06.2007


Collection publishes the articles which contain new theoretical and practical results in industries of engineerings and biological sciences.


Editor-in-chief:

Zagirnyak M.V., professor, Doctor of tech.sc., rector of the Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo;


^ Deputy of editor-in-chief:

Shmandiy V.М., professor, Doctor of tech.sc.


Editorial college:

Adamenko O.M., professor, Doctor of the humanities sc. (Ivano-Frankivsk National university of oil and gas); AlferovV.P., Soros professor, Doctor of med.sc., (Muromsk institute of the Vladimir state university, Russia); Andrusenko O.M., professor, Doctor of tech.sc. ; Artamonov V.V., professor, Doctor of tech.sc.; Bakharev V.S., associate professor, candidate of tech. sc.; Bondar O.I., professor, Doctor of biol.sc. (Ecological institute of Ministry of guard of natural environment of Ukraine, Kyiv); Gomelya M.D. (National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute»); Gorova A.I., professor, Doctor of biol.sc. (National mountain university, Dnepropetrovsk); Elizarov A.I., professor, Doctor of tech.sc.; Zyuman B.V., professor, Doctor of veterinary sc.; Isaenko V.M., professor, Doctor of biol.sc (National aviation university, Kyiv); Komir V.M., professor, Doctor of tech.sc..; Lisichenko G.V., professor, Doctor of the humanities.sc. (Institute of geochemistry of environment, Kyiv); Malevaniy M.S., professor, Doctor of tech.sc. (National university « Lviv politechnic »); Maslov O.G., professor, Doctor of tech.sc.; Rud'ko G.I., professor, Doctor of tech.sc., Doctor of the geographic sc., Doctor of the gelog.-minral. sc., (State commission of Ukraine on the supplies of minerals, Kyiv); Rizhkov S.S., professor, Doctor of tech.sc. (National university of shipbuilding the name of Admiral Makarova, Mikolaiv); Salenko O.F., professor, Doctor of tech.sc.; Soltus A.P., professor, Doctor of tech.sc..; Stepanenko S.M., professor, Doctor of д.ф-м.н. sc. (Odessa state ecological university); Travleev A.P., professor , Doctor of biol.sc (Dnepropetrovsk national university); Chebenko V.M., associate professor, candidate of tech.sc.


Scientific editor:

Kozlovska Т.F., associate professor, candidate of chemic. sc.


Responsible secretary:

Nikiforov V.V., associate professor, candidate of boil. sc.

Address of release: 39614, Kremenchug, Pershotravneva street, 20. Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo. Department of ecology, room 4207. Telephone: (05366)3-10-19. Е-mail: ecol@polytech.poltava.ua
Схожі:

Екологічн а безпек а науковий журнал iconЕкологічн а безпек а науковий журнал
Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол...
Екологічн а безпек а науковий журнал iconЕкологічн а безпек а науковий журнал
Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол...
Екологічн а безпек а науковий журнал iconВимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
...
Екологічн а безпек а науковий журнал iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, кафедра філософії та соціології раз на рік публікує науковий журнал «Філософія науки: традиції та інновації»
А. С. Макаренка, кафедра філософії та соціології раз на рік публікує науковий журнал «Філософія науки: традиції та інновації» (до...
Екологічн а безпек а науковий журнал iconВимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон»
Науковий журнал «Економіка І регіон» приймає до друку написані спеціально для нього оригінальні статті, які раніше ніде не друкувалися....
Екологічн а безпек а науковий журнал iconВимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон»
Науковий журнал «Економіка І регіон» приймає до друку написані спеціально для нього оригінальні статті, які раніше ніде не друкувалися....
Екологічн а безпек а науковий журнал iconВимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка і регіон»
Науковий журнал «Економіка і регіон» приймає до друку написані спеціально для нього оригінальні статті, які раніше ніде не друкувалися....
Екологічн а безпек а науковий журнал iconМіністерство аграрної політики україни миколаївський державний аграрний університет бібліотека захист рослин від шкідників та хвороб Тематичний список статей
Агроекологічні аспекти застосування гербіцидів на посадках картоплі [Текст] / І. В. Гриник, В. Я. Харченко, О. П. Бокач, І. В. Харченко...
Екологічн а безпек а науковий журнал iconНаукових праць
Вісник Тернопільської академії народного господарства. Науковий журнал. – 2001. – Випуск 12. – С. 92-95
Екологічн а безпек а науковий журнал iconПерелік публікацій кафедри "Металорізальні верстати та інструменти"
Вісник Тернопільського державного технічного університету. Науковий журнал. –Т. 12. –№1. –С. 48-52
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи