„Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року. Виходить чотири рази на рік. У 2009 році журнал «Екологічна безпека» icon

„Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року. Виходить чотири рази на рік. У 2009 році журнал «Екологічна безпека»
Скачати 113.56 Kb.
Назва„Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року. Виходить чотири рази на рік. У 2009 році журнал «Екологічна безпека»
Дата11.10.2012
Розмір113.56 Kb.
ТипДокументи


Науковий журнал „Екологічна безпека" видається в КДУ імені Михайла Остроградського з 2008 року. 

Виходить чотири рази на рік.

У 2009 році журнал «Екологічна безпека» пройшов реєстрацію у Міжнародному центрі ISSN і отримав міжнародний стандартний серійний номер (International standard serial number) на друковану та он-лайн версію видання - ISSN 2073-5057.

Журнал «Екологічна безпека» включено до переліку видань, що реферуються загальнодержавною базою даних «Україніка наукова» та УРЖ «Джерело».

Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 13008-1892 Р від 27.06.2007 р.

Журнал публікує статті, які містять найбільш важливі розробки і досягнення вчених університету та інших освітніх і наукових установ України в галузі екологічної безпеки.

Ознайомитися зі статтями, які опубліковані на сторінках журналу можна також на цьому сайті у розділі „Архів номерів". Статті розміщенні в pdf-форматі.

Автори представляють статті згідно встановленого стандарту, який публікується у кожному номері журналу у розділі „Правила оформлення статей до журналу «Екологічна безпека» Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського".

^ Мови публікацій: українська, російська, англійська.

Більш детально про умови і правила публікації написано у розділі цього сайту Оформлення публікації.

Консультації за телефоном: (05366) 3-10-19 
або на e-mail: ecol@kdu.edu.ua


^ Перелік тематичних рубрик1

Екологічна безпека та збалансований розвиток

2

Екологічні ризики

3

Технології поводження з відходами

4

Ресурсо- та енергозбереження

5

Економіка природокористування

6

Моніторинг і моделювання стану довкілля

7

Медико-екологічні проблеми існування людства

8

Радіоекологія та радіобіологія

9

Загальна екологія та біогеоценологія

10

Гідро екологія та раціональне використання водних ресурсів

11

Природно-заповідний фонд і біорізноманіття

12

Екологічна освіта та культура


^ Склад редакційної ради
Голова редакційної ради

^ ЗАГІРНЯК М.В. – д.т.н., проф., ректор Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського, завідувач кафедри “Електричні машини і апарати”

Заступник голови

^ ШМАНДІЙ В.М. – д.т.н., проф., декан факультету природничих наук, завідувач кафедри екології Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського

Науковий редактор

^ БАХАРЄВ В.С. – к.т.н., доц. кафедри екології Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського

Відповідальний секретар

^ НИКИФОРОВ В.В. – к.б.н., доц., проф. кафедри екології Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського


Члени редакційної ради:

^ АДАМЕНКО О.М. – д.г-м.н., проф., професор кафедри екології Івано-Франківського Національного університету нафти і газу

АЛФЬОРОВ В. П. – д.м.н., проф. кафедри безпеки життєдіяльності Муромського інституту Володимирського державного університету (Росія)

^ АНДРУСЕНКО О.М. – д.т.н., проф., завідувач кафедри “Безпека життєдіяльності” Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського

^ АРТАМОНОВ В.В. – д.т.н., проф., завідувач кафедри “Геодезія, землевпорядкування та кадастр”

БАХАРЄВ В.С. – к.т.н., доц. кафедри екології Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського

^ БОНДАРЬ О.І. – д.б.н., проф., ректор Екологічного інституту (м. Київ) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

^ ГОМЕЛЯ М.Д. – д.т.н., проф., завідувач кафедри екології і технології рослинних полімерів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

^ ГОРОВА А.І. – д.б.н., проф., завідувач кафедри екології Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ)

ЄЛІЗАРОВ О.І.– д.т.н., проф., завідувач кафедри фізики Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського.

^ ІСАЄНКО В.М. – д.б.н., проф., директор інституту міського господарства, завідувач кафедри екології Національного авіаційного університету (м. Київ)

^ КОМІР В.М. – д.т.н., проф., завідувач кафедри технічної механіки Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського.

^ ЛИСИЧЕНКО Г.В. – д.г-м.н., проф., член-кор. НАНУ, завідувач відділу проблем екологічної безпеки Інституту геохімії навколишнього середовища (м. Київ)

^ МАЛЬОВАНИЙ М.С. – д.т.н., проф., завідувач кафедри охорони навколишнього середовища Національного технічного університету „Львівська політехніка".

^ МАСЛОВ О.Г. – д.т.н., проф., завідувач кафедри конструювання машин і технологічного обладнання Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського.

^ РУДЬКО Г.І. – д.т.н., д.г.н., д.г.-м.н., проф., голова комісії України по запасах корисних копалин (м. Київ)

РИЖКОВ С.С. – д.т.н., проф., директор Науково-дослідного інституту проблем екології та енергозбереження, завідувач кафедри екології Національного університету кораблебудування їм. Адмірала Макарова (м. Миколаїв)
 

^ Правила оформлення статей до журналу «Екологічна безпека»

^ Роздрукувати Умови опублікування статті, Правила оформлення та приклад оформленняОбсяг статей – 3-7 повних сторінок (разом з рисунками і літературою). Текстовий редактор Microsoft Word (7.0–2000).

Формат аркуша – А4, поля знизу, справа, зверху, зліва по 2 см. Відстань від верхнього краю аркуша до верхнього колонтитула – 1,25 см, від нижнього краю аркуша до нижнього колонтитула – 2 см. Колонтитули парних та непарних сторінок відрізняються. Інтервал між рядками – одинарний.

Стиль УДК: шрифт Times New Roman, 12 pt, напівжирний, усі літери великі, без відступу, рівняння ліворуч.

Стиль НАЗВИ: шрифт Times New Roman, 12 pt, напівжирний, усі літери великі, без відступу, рівняння по центру, інтервал перед 6 pt, після 12 pt, автоматичний перенос слів заборонений.

Стиль авторів та організації: розташування через рядок після назви статті, шрифт Times New Roman, 12 pt, напівжирний курсив, без відступу, рівняння з лівого боку. Ліворуч прізвище, потім ініціали, наукове звання, вчена ступінь (посада). Дозволяється розташування по два прізвища в одному рядку. Повна назва організації (місто) з нового рядка, вирівнюванням ліворуч.

Стиль адреси: розташовується одразу після організації, шрифт Times New Roman, 12 pt, курсив, без відступу, рівняння з лівого боку. З нового рядка розташовується електронна адреса (обов’язково).

Стиль анотацій: 10 pt, не більше 4-х рядків, двома мовами (укр., англ., рос., англ. Залежно від мови статті). ^ Ключові слова (з абзацного відступу, напівжирним 10 pt), не більше 5-ти слів (шрифт звичайний).

Стиль тексту статті: розташування за шириною сторінки, через рядок після анотацій, шрифт Times New Romanr, 12 pt, звичайний, абзац 0,5 см, вирівнювання по ширині, автоматичне виставлення переносів, ширина зони переносу слів 0,25 см.

Стиль посилань: назва ЛІТЕРАТУРА через рядок після тексту статті великими літерами, вирівнювання по центру. Посилання в тексті на літературу по мірі згадування в квадратних дужках. Оформлення посилань згідно з державними стандартами ДСТУ 1.5-2003.

Стиль рисунків: рисунки виконують у програмах, які сумісні з Microsoft Office Winword. Для рисунків на окремій сторінці шрифт Times New Romanr, 10 pt, звичайний, без відступу, вирівнювання по центру. Розташування об’ємних рисунків на початку або в кінці сторінки по ширині аркуша. Розташування невеликих рисунків – в окремих кадрах. Підпис під рисунком – у цьому ж кадрі. Відступ абзацу в кадрі заборонений. Товщина ліній в рисунках не менше 0,3 мм.

Стиль формул: формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation. Шрифт Times New Roman, 10 pt, звичайний, відступ 0,5 см, вирівнювання по центру, табуляція по правому краю на 1,7 см. Для редактора формул наступні параметри: великі, малі грецькі літери та символи – шрифт Symbol, інші Times New Roman Cyr. Розміри: звичайний 12 pt, крупний індекс 10 pt, дрібний індекс 7 pt, крупний символ 12 pt, дрібний символ – 10 pt.

Стиль таблиць: Об’ємні таблиці розташовують подібно рисункам. Невеликі таблиці - за текстом, у міру згадування за текстом на ширину колонки.

^ Таблиці та рисунки розташовують безпосередньо після згадування в тексті статті.

Стиль змісту (див. приклад оформлення статті): структурно стаття складається з розділів: 1) Вступ; 2) Аналіз літературних джерел (попередніх досліджень); 3) Мета роботи; 4) Матеріал і результати дослідження; 5) Висновки. Заголовки розділів обов’язково наводяться.

Приклад оформлення статті наведено на зворотній стороні аркуша.

Відповідальність за науковий зміст і новизну поданих матеріалів несуть безпосередньо автори.

До статті обов’язково додаються:

  1. Електронний варіант статті на зручних для авторів носіях.

  2. Друкований примірник статті з анотацією, підписом авторів і зазначенням наукової рубрики (із переліку, наведеному на титульній сторінці журналу).

  3. Рецензія на статтю доктора наук або двох кандидатів наук за напрямком.

  4. Переклад англійською мовою прізвища, ім’я та по батькові авторів і назви статті.

^ Статті, оформлення яких не відповідає даним вимогам, до розгляду

не приймаються і не друкуються

Матеріали надсилати за адресою: 39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, кафедра екології. E-mail: ecol@ kdu.edu.ua

Телефон для довідок: 097-71-61-282 (Корнійко Лілія Михайлівна).

^ Електронні версії журналів можна переглянути на Веб-сайтах: www.kdu.edu.ua, www.nbuv.gov.uа


Приклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека»

^ Роздрукувати Умови опублікування статті, Правила оформлення та приклад оформленняУДК 621.797: 621.664 (приклад оформлення)

^ НАЗВА СТАТТІ

(без переносів, скорочень, абревіатур, не більше 2-ох рядків)


Сидоренко А.І., д.т.н., проф.

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

Повна поштова адреса організації

^ E-mail:

Петров С.П., к.т.н., доц.

Національний технічний університет “ХПІ”, м. Харків

Повна поштова адреса організації

E-mail:

(приклад анотації - 10 pt)

Обсуждается возможность управления процессом выравнивания жесткости корпуса по высоте и тем самым уменьшения внутренних потерь в насосе типа НШ-У, увеличения его долговечности при помощи лазерной обработки поверхности корпуса насоса в зоне верхних втулок и шестерен, проведенной без оплавления поверхности.

^ Ключевые слова: лазерная обработка, равножесткость, оплавление, деформация (не більше п’яти слів).


The possibility of the process control of by means laser surfacing of tank of the pump such as НШ-У in a zone of upper hubs and gear-wheels which have been lead without flash-off of a surface alignment of tank on height and by that decreases of intrinsic losses in the pump, increase of its longevity rigidity is discussed.

^ Key words: laser surfacing, flash-off, alignment (not more 5 words).


Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз попередніх досліджень. Надається інформація про бібліографічні дані, в яких раніше було започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор у ході власного дослідження; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття, та їх актуальність.

^ Мета роботи. Чітке формулювання мети статті, постановка завдання.

Матеріал і результати дослідження. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати досліджень наведено в таблиці 1 та на рис. 1.Рисунок 1 – Розподіл деформацій неопроміненого та опроміненого корпусів за периметром при тиску P=14,5 МПа
^

Таблиця 1 – Величина пружних деформацій колодязів корпусу в характерних зонах при тиску МПа Р=14,5 МПа

№ точки

Тиск робочої рідини, МПа

Зона нижніх втулок

Зона верхніх втулок

Неопром.

Опромін.

Неопром.

Опромін.

1

6

6

22

9

2

5

5

17

8


Висновки. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших пошуків у даному напрямку. Висновки повинні відповідати назві статті та відображати найголовніші результати власних досліджень або переваги над літературно відомими результатами.


література

1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В.Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).нормативи).

3. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

4. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

5. Halkin H. et al., Altered Erythrocyte and Plasma Sodium in Hypertension, a Facet of Hyperinsulinemia, Hypertension (Dallas), 1988, vol. 11, no. 1, pp. 71–77.


Стаття надійшла 01.01.2010 р.

Рекомендовано до друку д.т.н., проф.

Івановим І.І.


Контактна інформація^ Адреса редакції журнала:


39600, Полтавська область, м. Кременчук
вул. Першотравнева, 20, 
Кафедра екології, к. 4207

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

      Тел.: (05366) 3-10-19
      Эл. адрес:
      ecol@kdu.edu.ua


Відповідальний за випуск

Бахарєв Володимир Сергійович
Кафедра екології КДУ імені Михайла Остроградського, к.4207
      Тел.: (05366) 3-10-19
      Эл. адрес:
      ecol@kdu.edu.ua
Схожі:

„Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року. Виходить чотири рази на рік. У 2009 році журнал «Екологічна безпека» iconЗвернення до
Науковий журнал “Екологічна безпека” видається в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського з 2008 року....
„Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року. Виходить чотири рази на рік. У 2009 році журнал «Екологічна безпека» iconНавчальна програма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека»
«Екологічна та техногенна безпека» є складовою циклу професійної та практичної підготовки, яка входить до навчального плану підготовки...
„Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року. Виходить чотири рази на рік. У 2009 році журнал «Екологічна безпека» iconМіністерство освіти І науки України ministry of education and science of ukraine Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського
Електромеханічні І енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: кду, 2009. – Вип. 4/2009 (8)....
„Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року. Виходить чотири рази на рік. У 2009 році журнал «Екологічна безпека» iconПро проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека»
У донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно наказу Мiнiстерства освiти І науки, молоді та спорту України №1076 вiд...
„Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року. Виходить чотири рази на рік. У 2009 році журнал «Екологічна безпека» iconПро проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека»
У донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно наказу Мiнiстерства освiти І науки, молоді та спорту України №1076 вiд...
„Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року. Виходить чотири рази на рік. У 2009 році журнал «Екологічна безпека» iconПро проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека»
У донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно наказу Мiнiстерства освiти І науки, молоді та спорту України №1187 вiд...
„Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року. Виходить чотири рази на рік. У 2009 році журнал «Екологічна безпека» iconПаспорт cпеціальності 21. 06. 01 Екологічна безпека
Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище
„Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року. Виходить чотири рази на рік. У 2009 році журнал «Екологічна безпека» iconПаспорт спеціальності 21. 06. 01 Екологічна безпека
Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище
„Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року. Виходить чотири рази на рік. У 2009 році журнал «Екологічна безпека» iconПаспорт спеціальності 21. 06. 01 Екологічна безпека
Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище
„Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року. Виходить чотири рази на рік. У 2009 році журнал «Екологічна безпека» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістра зі спеціальності 04010603 "Екологічна безпека" на основі окр «Спеціаліст»
Опп підготовки магістра зі спеціальності 04010603 – “Екологічна безпека” на основі окр «Спеціаліст»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи