Вересень 2013 р icon

Вересень 2013 р
НазваВересень 2013 р
Дата27.02.2014
Розмір88 Kb.
ТипДокументи

Бюлетень

нових надходжень

до Наукової бібліотеки НУК

вересень 2013 р.  1. Управління інноваційною діяльністю підприємств та організацій морегосподарського комплексу = Innovative Activities Management of Marine Economy Enterprises and Organizations : монографія / С. І. Бай [та ін.] ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : НУК : Торубара О. С., 2013. – 448 с. + електрон. коп.

  2. Розглянуто методологічні основи та механізми управління інноваційною діяльністю морських транспортних комплексів. Монографія охоплює організацію і функціонування складових підприємств та організацій морегосподарського комплексу, механізми управління їх розвитком, а також приклади успішних практик. Запропоновано моделі, що системно описують внутрішнє та зовнішнє середовище програм інноваційного розвитку в умовах обмеженості ресурсів.

  3. Показано можливості й наведено приклади використання програмних систем, які реалізують механізми когнітивного моделювання та методу аналізу ієрархій, для розробки ефективних сценаріїв проектів і програм інноваційного розвитку.

  4. Монографія призначена для наукових співробітників, інженерів та аспірантів, які займаються вивченням теоретичних основ інноваційної діяльності, створенням і розвитком інноваційних продуктів та послуг.

  5. (2 прим.)Башарин, А. В.

Динамика нелинейных автоматических систем управления / А. В. Башарин, И. А. Башарин. – Л. : Энергия, 1974. – 200 с. – Автограф.

Излагаются новые топологические методы исследования динамики многомерных нелинейных автоматических систем управления, базирующиеся на развитии методов фазовых траекторий и точечных преобразований.

Книга предназначена для инженеров, работающих в области проектирования, расчета и исследования современных автоматических систем управления, а также для студентов и аспирантов энергетических и электротехнических вузов и факультетов.

(1 прим.)Вайсон, А. А.

Подъемно-транспортные машины : учебник / А. А. Вайсон. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1989. – 536 с.

Изложены вопросы теории, расчета, конструктивного исполнения и безопасной эксплуатации грузоподъемных, транспортирующих и погрузочно-разгрузочных машин, используемых в строительстве и промышленности по производству строительных материалов, изделий и конструкций.

Четвертое издание дополнено рассмотрением новых типов машин и оборудования - модульных башенных кранов, стреловых кранов на самоходном шасси с телескопическими стрелами, кранов-манипуляторов, специализированного грузозахватного оборудования, примерами расчетов грузоподъемных и транспортирующих машин.

(1 прим.)Горбов, В. М.

Методичні вказівки для виконання дипломного проекту за спеціальністю "Суднові енергетичні установки та устаткування" (спеціалізація "Експлуатація, випробування та монтаж СЕУ") : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / В. М. Горбов, В. П. Шостак ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2013. – 4 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Подано загальний зміст і обсяг дипломного проекту для студентів, що вивчають суднові енергетичні установки як у плані проектування й побудови, так і у плані їх експлуатації. Розглянуто зміст кожного розділу, наведено список рекомендованої літератури. У додатках наведені сучасні мінімальні стандарти компетентності суднових механіків і приклад виконання першого розділу дипломного проекту.

^ Призначено для студентів, що навчаються за напрямом "Кораблі та

океанотехніка" і спеціальністю "Суднові енергетичні установки та устаткування" зі спеціалізацією "Експлуатація, випробування та монтаж СЕУ". Можуть бути корисними і для інших спеціалізацій та спеціальності "Експлуатація СЕУ".

(4 прим.)Крючков, Ю. С.

Забытой красоты таинственные тени. Эстетика модерна : эссе / Ю. С. Крючков. – Николаев : Торубара Е. С., 2013. – 160 с. – Автограф.

В книге, состоящей из трех частей, рассмотрен стиль модерн в архитектуре и изложен взгляд автора на суть эстетики модерна.

(1 прим.)Кузнецов, А. М.

Методичні вказівки до застосування диференціальних рівнянь у коливальних процесах : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM. У 2 ч. Ч. 1 / А. М. Кузнецов, О. Л. Чорний ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2013. – 4 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Методичні вказівки відносяться до серії РОЗВ'ЯЗНИК. У них розглядається 60 задач теоретичної механіки на вільні коливання та на вплив опору на вільні коливання. Розв'язання таких задач є ніщо інше, як застосування теорії диференціальних рівнянь до руху матеріальної точки.

Призначені для студентів денної і заочної форм навчання, які вивчають відповідні розділи у вищій математиці й теоретичній механіці в умовах кредитно-модульної системи.

^ У дужках указано номер задачі зі збірника [4].

(4 прим.)Перетворювачі постійної напруги на основі резонансних інверторів : монографія / Г. В. Павлов [та ін.] ; НУК ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : НУК, 2013. – 372 с.

Монографія присвячена розвитку теорії імпульсних перетворювачів постійної напруги на основі резонансних інверторів. Розглянуті особливості енергообміну у силовій частині резонансних перетворювачів з різними способами регулювання вихідних параметрів. Приведені узагальнені математичні моделі резонансних перетворювачів з різними способами регулювання, їх статичні і динамічні характеристики. Розглянуті питання впливу енергетичних витрат та зовнішніх збурень на режими роботи та характеристики перетворювачів. Приведені приклади імітаційного моделювання резонансних перетворювачів та зразки побудови енергоефективних перетворювачів різного призначення.

Монографія призначена для науковців та спеціалістів, які займаються дослідженням та розробкою систем електроживлення на основі резонансних перетворювачів електроенергії, а також корисна для студентів, що навчаються за відповідним фахом.

(5 прим.)Соловьев, С. М.

Кострами вознесенные / С. М. Соловьев. – Николаев : Илион, 2005. – 84 с.

Эти новеллы о свете и тьме, о добре и зле, о знании и невежестве. Они - дань памяти подвигам ради любви к Родине и Истине. Они - свидетельства мужества и воли на тернистом пути обитателей планеты Земля.

(4 прим.)Тарасенко, В. П.

Штрихові коди та їх застосування : [навч. посібник] / В. П. Тарасенко, І. А. Дичка, В. І. Голуб. – К. : Корнійчук, 2000. – 175 с.

Розглянуто найбільш поширені штрихові коди, які застосовуються в найрізноманітніших галузях для автоматичної ідентифікації об'єктів. На підставі числових показників докладно проаналізовано лінійні штрихові коди та запропоновано їх класифікацію. Для цих штрихових кодів подано алгоритми кодування інформації та декодування штрихкодових позначок.

^ Виконані дослідження провадилися на кафедрі спеціалізованих комп'ютерних систем Національного технічного університету України "КПІ".

(1 прим.)Тимошенко, С. П.

Статические и динамические проблемы теории упругости / С. П. Тимошенко ; под ред. Э. И. Григолюка. – К. : Наук. думка, 1975. – 563 с.

В книгу включены главным образом переводы работ выдающегося ученого-механика С. П. Тимошенко, вышедшие в период с 1921 по 1970 г. на английском, немецком, французском, сербскохорватском языках. В этих работах представлены результаты, полученные автором в области разработки приближенных методов исследования изгиба и кручения стержней, двумерных сплошных упругих сред, а также расчета труб и пластин.

^ Предназначена для научных и инженерно-технических работников, аспирантов и студентов вузов.

(1 прим.)Хлопенко, М. Я.

Оптимальне керування об'єктами : навч. посібник / М. Я. Хлопенко, І. С. Білюк, В. В. Шевченко ; НУК ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : НУК, 2013. – 172 с. + електрон. коп.

Розроблено методологію, наведено методи та приклади аналізу і синтезу оптимальних та з бажаними показниками якості детермінованих і стохастичних систем керування об'єктами різноманітного призначення.

Призначено для студентів і магістрантів, які навчаються за напрямом "Електромеханіка" спеціальностей 8.05070204 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" і 8.05070202 "Електричні системи і комплекси транспортих засобів". Також може бути корисний дипломникам, студентам інших спеціальностей, інженерам та фахівцям, які займаються проектуванням сучасних систем керування.

(5 прим.)Цицерон.

Философские трактаты / Цицерон ; отв. ред., сост. и авт. вступ. ст. Г. Г. Майоров ; пер. с лат. М. И. Рижского. – М. : Наука, 1985. – 383 с. – (Памятники философской мысли).

Философские трактаты "О природе богов", "О дивинации" и "О судьбе" составляют полный цикл сочинений Цицерона, специально посвященных им критике типичных для античного мира суеверий. Публикация этого цикла на русском языке в одной книге предпринимается впервые. Все три трактата даются в новом переводе. Книга снабжена вступительной статьей, примечаниями и указателями.

(1 прим.)Шевченко, Т. Г.

Кобзар / Т. Г. Шевченко. – Фототип. позацензур. примірника вид. 1840 р. – К. : АНУРСР, 1962. – 124 с.

Дане видання є фототипічним відтворенням унікального позацензурного примірника "Кобзаря" 1840 року.

(1 прим.)Збірник наукових праць НУК. № 2 (443) / НУК ім. адмірала Макарова ; відп. ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : НУК, 2012. – 132 с. + електрон. коп.

Вміщені статті з результатами досліджень за групами спеціальностей: кораблебудування; обробка матеріалів у машинобудуванні; енергетика; електротехніка; управління проектами; техногенна безпека.

(7 прим.)Практикум по астрономии : учеб. пособие / Гл. (Пулковская) астроном. обсерватория РАН, НИИ "Николаев. астроном. обсерватория" ; под ред. Г. И. Пинигина. – Николаев : Атолл, 2005. – 128 с.

В учебном пособии приведены краткие сведения о строении и эволюции Солнца. Описываются принципы работы солнечных телескопов и приемников световой информации. Рассматриваются космические методы исследования Солнца на примере пулковского проекта для орбитальной международной станции "Альфа" и солнечного европейского спутника "SOHO". Изложены также способы определения шкалы точного времени, принципов ее хранения.

^ Практикум предназначен для студентов астрономических и вычислительных специальностей высших учебных заведений.

(1 прим.)Прикладна лінгвістика 2013: проблеми і рішення : всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 23 - 24 трав. 2013 р. : програма / НУК ім. адмірала Макарова [та ін.] ; відп. за вип. Н. М. Філіппова. – Миколаїв : НУК, 2013. – 7 с.

(1 прим.)Соборная улица = Соборна вулиця. Вып. 1 / гл. ред. Д. Креминь. – Николаев : Ред. газ. "Рідне Прибужжя", 2012. – 120 с.

Мы с тобою - на Соборной. Так долго мы ждали этой встречи на знаменитой в Николаеве улице.

Литература - это высший пилотаж в искусстве Слова.

^ Мы не случайно назвали летопись именно так: идея общественного единства, поликультурного единения именно теперь для Украины очень важна.

(1 прим.)Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд : всеукр. наук.-техн. конф. з міжнар. участю, 22 - 24 трав. 2013 р. : програма / НУК ім. адмірала Макарова [та ін.] ; голова орг. ком. С. С. Рижков. – Миколаїв : НУК, 2013. – 18 с.

(1 прим.)Яхтклуб : материалы по истории парусного спорта и Николаев. яхт-клуба / сост. Л. Ф. Траспов. – Николаев : Лев Траспов, 2012. – 600 с.

Издание приурочено к 125-летию Николаевского яхт-клуба. Книга построена как разножанровый сборник. Воспоминания, письма, путевой дневник. Летопись первого полувека: от сословной замкнутости Речного яхт-клуба до массового спорта 30-х годов. Исторические и современные републикации, документы, фотографии. Содержит более девятисот иллюстраций, в подавляющем большинстве публикуемых впервые. Прослеживает становление и развитие парусного спорта, преемственность поколений под объединяющими символами - Море, Парус, Яхтклуб.

(1 прим.)Схожі:

Вересень 2013 р iconЛист-інформатор на вересень 2013 р
Повідомляємо, що відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2013 рік, у вересні...
Вересень 2013 р iconІнститут суспільства Відвідування занять студентами у І-ІІ семестрі 2012 2013 н р.; I семестр: вересень 2012р
Відвідування занять студентами у І-ІІ семестрі 2012 2013 н р.; I семестр: вересень 2012р
Вересень 2013 р iconІнститут суспільства Відвідування занять студентами у І-ІІ семестрі 2012 2013 н р.; I семестр: вересень 2012р
Відвідування занять студентами у І-ІІ семестрі 2012 2013 н р.; I семестр: вересень 2012р
Вересень 2013 р iconІнститут суспільства Відвідування занять студентами у І-ІІ семестрі 2012 2013 н р.; I семестр: вересень 2012р
Відвідування занять студентами у І-ІІ семестрі 2012 2013 н р.; I семестр: вересень 2012р
Вересень 2013 р iconВересень Графік відвідувань кураторами гуртожитку на І семестр 2012/2013 н р

Вересень 2013 р iconТематика роботи наукового семінару кафедри інформаційних систем в менеджменті на період вересень-червень 2010-2011 року Вересень 2010 р
move to 0-78735
Вересень 2013 р iconВересень
Буковинського державного медичного університету по кафедрі акушерства І гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології на...
Вересень 2013 р iconПлан роботи читальної зали №3 лдуфк вересень 2012 серпень 2013 Форми роботи
move to 1322-16105
Вересень 2013 р iconТематика роботи наукового семінару кафедри інформаційних систем в менеджменті на період вересень-червень 2010-2011 року Вересень 2010 р
Тема: Управління соціально-економічними процесами на межі динамічного хаосу. Доповідач: д ф м н., проф. Юринець В.Є. (кафедра інформаційних...
Вересень 2013 р iconПлан роботи читальної зали №3 лдуфк вересень 2012 серпень 2013 Форми роботи
Друга світова війна через призму років (до 73 річниці від початку Другої світової війті)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи