Анотація навчальної дисципліни «Логічні основи інформатики» icon

Анотація навчальної дисципліни «Логічні основи інформатики»
Скачати 59.11 Kb.
НазваАнотація навчальної дисципліни «Логічні основи інформатики»
Дата06.03.2014
Розмір59.11 Kb.
ТипДокументи

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Логічні основи інформатики»

5 семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 4 кредити (4,5. кредити для заочної форми навчання)

 1. Основна мета засвоєння курсу полягає в оволодіння студентами арифметичними та логічними основами функціонування електронної обчислювальної техніки, набуття практичних навичок та умінь моделювання роботи основних вузлів комп’ютерної техніки та опанування студентами методології проектування вузлів, блоків та пристроїв ЕОМ.

 2. ^ Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Вивчення дисципліни «Логічні основи інформатики» сприяє набуттю студентами фахових компетенцій, необхідних їм в подальшій професійній діяльності.

 1. ^ Завдання дисципліни: розкрити місце і значення логічних основ інформатики в загальній і професійній освіті;з’ясувати психолого-педагогічні аспекти засвоєння предмету, взаємозв’язки курсу з іншими навчальними дисциплінами, зокрема з математичними, інформатичними та фізичними дисциплінами; розширити знання студентів про арифметичні та логічні основи функціонування ЕОМ; сформувати у студентів знання, навички та уміння моделювання основних вузлів комп’ютерної техніки; з’ясувати аспекти сучасного стану та перспективи подальшого розвитку мікропроцесорної комп’ютерної техніки; сформувати у студентів вміння використовувати знання, навички та уміння з логічних основ інформатики при вивченні інших дисциплін та в майбутній професійній діяльності;

 2. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Знання студентів. Результатом вивчення дисципліни “ Логічні основи інформатики ” є оволодіння студентами систематичними та узагальненими знаннями про:

 • способи подання даних в комп’ютері;

 • системи числення;

 • класичну та багатозначні логіки;

 • інтелектуальні системи;

 • фізичну будову логічних елементів;

 • будову послідовнісних і комбінаційних функціональних вузлів комп’ютерної схемотехніки;

 • принципи функціонування мікропроцесорів.

Уміння студентів. У результаті вивчення дисципліни “ Логічні основи інформатики ” студенти набувають, удосконалюють, узагальнюють і систематизують навички та уміння:

 • виконувати арифметичні операції з двійковими числами;

 • виконувати логічні операції над висловленням;

 • будувати таблиці істинності та мінімізувати булеві функції;

 • будувати таблиці істинності логічних функцій у багатозначних логіках;

 • розрізняти унарні та бінарні функції m-значної логіки;

 • будувати основні базові логічні елементи із радіоелементів;

 • будувати комбінаційні схеми з елементарних логічних елементів;

 • класифікувати основні функціональні вузли комп’ютерної схемотехніки та моделювати їх роботу;

 • описувати будову та принцип дії мікропроцесорів

 1. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. ПОДАННЯ ДАНИХ В КОМП’ЮТЕРІ. ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ

Інформація, повідомлення, дані. Кодування даних. Сигнали та їхнє подання. Довжина двійкового коду. Поняття СЧ. Принципи побудови СЧ. Види СЧ: позиційні та непозиційні СЧ. Правила подання даних в позиційних СЧ.

Тема 2. СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ: ДВІЙКВА, ВІСІМКОВА ТА ШІСТНАДЦЯТКОВА СЧ

Двійкова СЧ. Двійкові числа з плаваючою та фіксованою комою. Вісімкова та шістнадцяткова СЧ. Переведення зображення чисел з однієї СЧ в іншу. Форми діапазон і точність подання чисел. Спеціальні позиційні двійкові СЧ. Вибір СЧ.

Тема 3. АРИФМЕТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ В СИСТЕМАХ ЧИСЛЕННЯ

Операції додавання, віднімання, множення ділення в різних системах числення. Прямий, обернений та додатковий код. Основні методи виконання арифметичних операцій в цифрових машинах. Арифметичні операції з числами представленими в формі з плаваючою комою.

Тема 4. БУЛЕВА АЛГЕБРА. БУЛЕВІ ФУНКЦІЇ. МІНІМІЗАЦІЯ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ

Вступ до алгебри логіки. Функції булевої алгебри та способи їх подання. ДКНФ та ДДНФ. Мета мінімізації булевих функцій.

Тема 5. МЕТОДИ МІНІМІЗАЦІЇ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ

Мінімізація булевих функцій. Метод безпосередніх перетворень. Метод карт Карно-Вейча. Метод Квайна і Мак-Класкі.

Тема 6. БАГАТОЗНАЧНА ЛОГІКА ЛУКАСЕВИЧА. ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ. ТАБЛИЦІ ІСТИННОСТІ

Поняття про багатозначні логіки. Виникнення багатозначної логіки. Значення істинності висловлення, алфавіт багатозначної логіки. Трьохзначна логіка Лукасевича та її відмінність від класичної. Логічні операції та їх таблиці істинності в багатозначних логіках.

Тема 7. БАГАТОЗНАЧНІ ЛОГІКИ ГЕЙТІНГА, БОЧАРА, ПОСТА

Трьохзначні логіки Гейтінга та Бочара. Чотиризначна логіка. Функції двох змінних в чотиризначній логіці. Повна система функцій багатозначної логіки. Багатозначна логіка Поста. Застосування багатозначної логіки при конструюванні електронно-обчислювальних машин.

Тема 8. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Поняття штучного інтелекту (ШІ). Тест Тьюрінга. Історія ШІ. Інтелектуальні агенти. Їх роль та структура. Моделі подання знань: логічна та продукційна. Нові моделі подання знань. Прикладні області застосування ШІ. Перспективні напрямки розвитку ШІ. Філософські аспекти проблеми ШІ. Етичні та моральні наслідки розвитку ШІ.

Тема 9. ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ

Поняття експертної системи. Структура експертної системи та їх відмінність від інших програм. Способи застосування експертних систем та найбільш відомі експертні системи.

Тема 10. ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ. ДІОДНІ ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Логічні операції та логічні елементи. Особливості потенціальної системи елементів. Види логічних потенціальних елементів. Фізична будова діодних логічних елементів.

Тема 11. ТРАНЗИСТОРНІ ТА ДІОДНО-ТРАНЗИСТОРНІ ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Транзисторні логічні елементи. Елементи діодно-транзисторної логіки. Аналіз та синтез логічних функцій і комбінаційних схем.

Тема 12. ТРИГЕРИ. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТРИГЕРІВ

Поняття тригера. Призначення та класифікація тригерів. Динамічні параметри тригерів. Таблиця переходів.

Тема 13. БУДОВА ТРИГЕРІВ

Асинхронний та синхронний RS-тригер. Таблиця переходів. Двоступеневий RS-тригер. Будова та таблиця переходів JK, T та D триерів.

Тема 14. ПОСЛІДОВНІСНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВУЗЛИ КОМП’ЮТЕРНОЇ СХЕМОТЕХНІКИ: РЕГІСТРИ ТА ЛІЧИЛЬНИКИ

Регістри. Класифікація регістрів та їх будова. Лічильники імпульсів. Класифікація та характеристики лічильників. Будова лічильників.

Тема 15. ШИФРАТОРИ ТА ДЕШИФРАТОРИ

Перетворювачі кодів, шифратори та дешифратори. Види та призначення перетворювачів кодів. Класифікація та призначення дешифраторів.

Тема 16. СУМАТОРИ

Суматори. Класифікація суматорів. Будова та принцип дії суматорів. Однорозрядні суматори. Паралельні багато розрядні суматори.

Тема 17. АРИФМЕТИКО-ЛОГІЧНИЙ ПРИСТРІЙ

Поняття арифметико-логічного пристрою (АЛП) та їх класифікація. Будова АЛП. Загальна характеристика процесорів та мікропроцесорів. Будова процесорів. Архітектура мікропроцесорів

  1. ^ Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра комп’ютерної інженерії Інституту інформатики: старший викладач Твердохліб І.А.

  1. ^ Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 144 годин (4 кредити ЄКТС), з яких: лекційних - 34 год., практичних - 34 год, індивідуальні – 12, самостійної роботи студентів - 76 год.

Дисципліна викладається у V семестрі.

  1. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Бабич М.П., Жуков І.А. Компютерна схемотехніка: Навчальний посібник. – К.: „МК-Прес”, 2004. – 412 с., іл.

 2. Букреев И.Н., Горячев В.И., Мансуров Б.М. Микроэлектронные схемы цыфровых устройств. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Техносфера, 2009. – 712 с.

Метод навчання: Лекції із застосуванням електронних презентацій, лабораторні заняття.

  1. Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань, підготовки есе за заданою тематикою.

Підсумковий контроль: екзамен у 5 семестрі.

  1. Реєстрація на навчальну дисципліну: в деканаті 10-21 лютого.

Схожі:

Анотація навчальної дисципліни «Логічні основи інформатики» iconАнотація навчальної дисципліни «Логічні основи інформатики»
Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
Анотація навчальної дисципліни «Логічні основи інформатики» iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
Анотація навчальної дисципліни «Логічні основи інформатики» iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
Анотація навчальної дисципліни «Логічні основи інформатики» iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
Анотація навчальної дисципліни «Логічні основи інформатики» iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
Анотація навчальної дисципліни «Логічні основи інформатики» icon1. Теоретичні основи інформатики
Зміст І порядок проходження дисципліни. Методика освоєння програмних засобів. Джерела інформації. Об'єкт інформатики. Інформаційні...
Анотація навчальної дисципліни «Логічні основи інформатики» iconТема Теоретичні основи інформатики
Зміст І порядок проходження дисципліни. Методика освоєння програмних засобів. Джерела інформації. Об'єкт інформатики. Інформаційні...
Анотація навчальної дисципліни «Логічні основи інформатики» iconАнотація навчальної дисципліни «Методи математичної статистики у комп’ютерному тестуванні»
Основна мета засвоєння курсуполягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики та педагогічних вимірювань
Анотація навчальної дисципліни «Логічні основи інформатики» iconАнотація навчальної дисципліни «Методи математичної статистики у комп’ютерному тестуванні»
Основна мета засвоєння курсуполягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики та педагогічних вимірювань
Анотація навчальної дисципліни «Логічні основи інформатики» iconАнотація навчальної дисципліни "Проблеми сучасної інформатики"
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів понять про проблеми розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних технологій,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи