Анотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство» icon

Анотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство»
Скачати 105.3 Kb.
НазваАнотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство»
Дата06.03.2014
Розмір105.3 Kb.
ТипДокументи


Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Релігієзнавство»

5 семестр

Кількість кредитів ЄКТС - 2 кредити.

 1. Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знання основних положень теорії вивчення релігій та специфіки релігієзнавчих досліджень, надати знання щодо ключових релігійних традицій світу.

 2. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна «Релігієзнавство» дозволяє студентам опанувати теорії вивчення релігій та специфіки релігієзнавчих досліджень, особливості ключових релігійних традицій світу, з особливим акцентом присутності релігії в «online» просторі.

 1. Завдання дисципліни навчити студентів отримати знання щодо основних теорій релігієзнавства як автономної дисципліни знання та релігійних традицій світу.

 2. Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами основних знань:

 1. загальні питання релігієзнавства;

 2. основні положення теорії релігії;

 3. особливості сприйняття та розуміння найбільш репрезентативних релігійних традицій, акцентуючи при цьому на виявленні їх віроповчального, культового та інституціонального компонентів.

На основі цих знань у студентів повинні бути сформовані наступні уміння:

 1. професійно оцінювати і аналізувати релігієзнавчі концепції, релігійні тексти, критичну літературу;

 2. дефініювати основні поняття та підходи вивчення релігій;

 3. характеризувати першоджерела та провідні праці в тематиці релігієзнавства.

Компетенції:

В сфері релігієзнавства, історії релігії.

 1. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Релігієзнавство в системі гуманітарного знання: ґенеза та основні засади. Релігія як предмет релігієзнавчого дослідження. Свобода совісті, її походження і зміст. Поняття "релігієзнавство", його зміст та визначення. Історія появи науки про релігію та основні тенденції її розвитку. Структурний поділ релігієзнавства; загальна характеристика його дисциплінарних утворень. Особливості тлумачення поняття "релігія". Структурні компоненти релігії, розкриття їх змісту. Поліфункціональність релігії. Релігійні традиції та історичний процес. Визначальні характеристики релігійної традиції та її змістовні компоненти. Проблема класифікації релігій. Огляд різноманітних типологій релігій. Дорелігійна епоха в історії людства: аргументи за і проти. Концепції антропогенезу та початок релігійної історії людства. Соціокультурні та психологічні передумови виникнення елементів релігії. Свобода совісті, її походження, зміст і структура. Становлення і розвиток уявлень про свободу совісті. Свобода совісті в історії України. Конституція України про свободу совісті. Закон “Про свободу совісті та релігійні організації”, його основні концептуальні положення. Характер і зміст державно-церковних відносин. Свобода релігії і свобода церкви. Зміст і співвідношення понять “свобода віросповідання”, “свобода релігії”, “свобода церкви” і “свобода совiстi”. Свобода релігії і проблеми віротерпимості, толерантності. Відокремлення церкви від держави і школи від церкви та його значення. Правовий статус церков і релігійних організацій, законодавче врегулювання їх діяльності. Єднiсть прав i обов’язкiв вiруючих i невiруючих. Церкви і релігійні організації як суб’єкти культурно-просвітницької, благодійної, виробничої і господарської діяльності. Релігійні навчальні заклади і школи, видавнича діяльність церков. Практичне здійснення свободи совісті в Україні: стан, проблеми. Міжнародні правові документи про свободу совісті, переконання, світоглядні погляди.


Тема 2. Архаїчні релігії та язичницькі традиції: характерні риси та історичні форми. Сутність тотемізму. Особливості тотемістичних уявлень та їх видозміни. Анімізм. Еволюція анімістичних уявлень. Феномен шаманізму. Особливості його сприйняття та структуралізація. Характеристика корейського шаманізму. Міфи в структурі архаїчного суспільства. Причини їх появи. Особливості міфологічного світосприйняття. Характеристика основних сюжетів поширених міфів та міфологем архаїчної епохи; особливості їх реконструкції. Реконструкція міфу про Червону Шапочку.

Проблема австралійської релігійності. Синкретизація релігійних вірувань та уявлень аборигенів давньої Австралії. Унікальність австралійського тотемізму, його різновиди. Модернові та нативістські мандрівні культи аборигенів сучасної Австралії (курангара, молонга, Джініміна, Меморіала, воагайя, дьюлуру).

Характерні риси язичницької релігії греків, її зв’язок з міфологією. Основні етапи становлення давньогрецької релігії, їх загальна характеристика. Давньогрецька теологія. Змістовна наповненість та функціональність богів гомерівського епосу. Містеріальні культи, оракули і містеріософія давньої Греції.

Проблема унікальності язичницької релігії римлян. Особливості її еволюції. Релігійні вірування та уявлення етрусків. Характеристика римської релігії епохи семи царів і Республіки. Елінізація римського язичництва та її наслідки.

Феномен давньослов’янського язичництва; особливості його сприйняття. Основні джерела вивчення язичництва. Свідчення про Велес-книгу. Характерні риси давньослов’янського язичництва, його значимість в контексті виявлення світорозуміння цивілізації Русі. Особливості еволюції давньослов’янського язичництва. Язичницька теологія. Змістовна наповненість та функціональна значимість язичницьких богів. Український неоязичницький рух: особливості сприйняття та конфесійна характеристика.


Тема 3. Автохтонні релігійні традиції Індії, Китаю та Японії. Загальна характеристика релігійних традицій Бхаратварши. Йога як практична сотеріологія релігій Індії. Священні тексти Вед. Шруті (самхіти, коментарії до них) та смріті (ітіхаси, веданги, пурани). Визначальні риси ведичної релігії. Брахманізм, його виразний ритуалізм. Джайнізм: віра в тіртханкарів та концепція всезагального спасіння. Особливості віровчення і культу індуїзму. Індуїстське вчення про три цінності (триварга). Напрямки індуїзму. Уявлення про сампрадайі. Сектантство в індуїзмі: бхакті, шакті, лінгаяти, сікхізм. Особливості віровчення і культу кришнаїзму. Рух "Харе Кришна" як феномен неоіндуїзму.

Загальна характеристика автохтонних релігій Китаю. Феномен китайського універсалізму. Конфуціанські канони Ші сань цзін та Си Шу. Конфуціанство: особливості сприйняття та історичні метаморфози. Характеристика конфуціанства (жуцзяо) як релігії. Священні книги даосів (Дао де цзін, Чжуан цзи, Ле цзи, Іньфу цзін, Тай пін цзін, Дао цзан). Даосизм: ідейні джерела, особливості сприйняття та етапи його формування. Доктринальні, ритуальні та інституціональні особливості даосизму. Синтоїзм в історії Японії. Основні етапи його формування. Різновиди синто: імператорський, храмовий, сектантський, народний.

Тема 4. Буддизм: виникнення, основоположні принципи та основні напрямки.

Особливості сприйняття і виникнення буддизму. Аналіз традиційних життєписів Будди. Вчення Будди про чотири шляхетні істини. Уявлення про нірвану. Особливості ранньобуддійського вчення про божество, світ, людину і атман. Ставлення Будди до метафізичних питань. Священні буддійські книги. Палійський канон, його переклади та коментарії. Розкол сангхи. Оформлення двох традицій буддійського світосприйняття. Тхеравада та махасангхіка: їх порівняльна характеристика.

Тантричний буддизм (ваджраяна). Опис Шамбали. Буддизм в Китаї та Японії: амідаїзм, чань-буддизм, дзен-буддизм. Школи китайського та японського буддизму. Буддизм в Тибеті: його ідентифікація. Школи тибетського буддизму: кадампа, кагьюпа, сакьяпа, ньїнгмапа, гелугпа. Буддизм в Монголії та Росії (Бурятія, Тува, Калмикія). Необуддизм, його сутність і характеристики. Регіональні різновиди необуддизма. Вчення школи Нітірена (Сока гаккай, Рей ю кай, Ріссьо Косей кай, Буссьо гонен кай, Мьотікай), Сінньо ен, Хоахао, каодаїзм. Псевдобуддизм, його модифікації (АУМ Сінрікьо, Українське буддійське братство "Білий лотос").


Тема 5. Зороастризм та іудаїзм: історія, віровчення та практика. Загальна характеристика релігійних традицій Давнього Ірану. Особливості появи зороастризму та його історичні метаморфози. Зороастрійські священні книги (Авеста, Зенд-Авеста, Бундахішн, Денкарт, Сад-Дар). Віроповчальні та культові особливості зороастризму. Гетеродоксії та відгалуження від зороастризму (зурванізм). Йєзидизм – національна релігія курдів. Мандеїзм, його ідентифікація та конфесійні характеристики. Маніхейство в релігійній історії людства. Його ідентифікація, віроповчальні принципи, культ та інституції.

Презентація іудейської релігії. Іудейські священні книги: ТаНаХ, Талмуд та його кодифікації. Віроповчальні положення іудаїзму. Особливості іудейського культу. Загальна характеристика історичних етапів формування релігії євреїв. Напрямки сучасного іудаїзму (ортодоксальний, реформований, консервативний, реконструкціоністський). Хасидизм, його конфесійні своєрідності та особливості еволюції. Уявлення про сектантський та маргінальний форми іудаїзму.


Тема 6. Християнство: виникнення, основоположні принципи та конфесійні особливості. Особливості сприйняття ранньохристиянської традиції. Християнські першоджерела: канонічні книги і апокрифи. Характеристика Нового Завіту. Євангельські свідчення про життєдіяльність та пророчу місію Ісуса Христа. Зміст Нагорної проповіді. Характеристика символів віри. Проблема періодизації раннього християнства. Особливості поширення благовістя. Утвердження християнства в Давній Русі (розгляд дилеми: Аскольдове хрещення чи Володимирова версія прийняття християнства).

Причини появи інституцій орієнтального християнства. Проблема пріоритетності християнської держави. Ассирійська Церква Сходу: її віроповчальні, культові та інституціональні особливості. Нехалкидонські церкви: їх віроповчальні, культові та інституціональні особливості.

Загальна характеристика православ’я як конфесії. Віроповчальні джерела православної традиції. Особливості православного віровчення. Православний культ: богослужіння, таїнства, свята, пости. Проблема витоків Вселенського православ’я. Його структура (Автокефальні та автономні церкви). Сучасний стан та перспективи у розвитку вселенського православ’я. Особливості церковної організації та ієрархії в православ’ї. Старообрядництво: його сутність, причини появи та особливості еволюції. Сектантський рух в руському православ’ї. Характеристика українського православ’я. Проблема його витоків та історичних етапів формування. Міжправославні церковні колізії в Україні 90-х років ХХ ст. – початку 10-х років ХХІ ст., їх причини та наслідки.

Загальна характеристика римо-католицького віросповідання. Поблема його витоків. Особливості віровчення католицизма. Основні положення католицької сакраментології. Організаційна структура римо-католицької церкви. Папський принцип формування церкви. Ватикан. Новації ІІ Ватиканського собору, його значення для осучаснення католицької традиції.

Унії в релігійній історії людства, характеристика їх форм. Берестейська унія: причини запровадження, особливості проведення та наслідки. Конфесійні своєрідності українського греко-католицизму. Проблема його періодизації.

Привід і причини появи протестантизму. Основоположні віроповчальні принципи протестантизму: розкриття їх змісту. Особливості лютеранського віровчення, культу та інституцій. Характеристика віровчення та організаційних структур кальвінізму. Реформаційні рухи в Англії: англіканство, методизм, квакерство. Пієтизм та його продукти: секти гернгутерів, сведенборгіан, ірвінгіан. Пуританський рух в Англії. Розкол в пуританському русі (пресвітеріани та індепенденти). Боротьба пуритан з королівською владою. Причини та наслідки міграції пуритан в Америку.

Пізні протестантські конфесії в Європі та Америці: їх класифікація. Баптизм: його віроповчальні, культові та інституціональні особливості. Адвентизм: особливості віровчення та культу. Еволюція руху. Конфесійні особливості п’ятидесятництва. Уявлення про конфесії маргінального протестантизму. Характеристика Церкви Ісуса Христа святих останніх днів (мормонів). Свідки Єгови, їх конфесійна характеристика та організаційна структура. Неохристиянство і псевдохристиянство. Неохристиянські рухи та секти, їх характеристика.

Тема 7. Іслам: особливості його впровадження та конфесійні своєрідності.

Проблема ідентифікації ісламу та його витоків. Причини швидкоплинного поширення ісламу. Зіммії у мусульманському світі. Мусульманські першоджерела: Коран, Сунна, тафсір. Одкровення Мухаммада і його діяння. Сім віроповчальних положень ісламу. П’ять стовпів віри, культові приписи та свята. Умма в житті мусульман. Уявлення про шаріат, фікх та мазхаби (ханіфітський, малікітський, шафіїтський, ханбалітський, джафарітський, зайдітський).

Причини розколу мусульманського світу. Порівняльна характеристика суннізму і шиїзму. Хариджити. Форми неортодоксального суннізма (ваххабізм, сенусійя, кадірійя, мутазіліти). Характеристика шиїстських групувань (імаміти, шейхіти, кайсаніти, зейдіти, ісмаїліти, нусейріти, алі-ілахи, джаффаріти, бекташі). Маргінальні мусульманські секти (ахмадіє, чорні мусульмани, субуд). Містика в ісламі. Релігійні братства суфіїв (таріка), їх методики (сухравартія, шадхілія, мавлавія, халватія та інші).

Іслам в арабо-тюркських державах: особливості утвердження та функціонування. Іслам в регіонах Криму, Поволжя і Північного Кавказу: етноконфесійні характеристики.

  1. ^ Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра культурології Інституту філософської освіти і науки: доцент Владиченко Л.Д.; викладач Василенко В.С.

  1. ^ Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 72 годин (2 кредити СКТС), з яких: лекційних - 14 год., практичних - 14 год., індивідуальної роботи - 12 год., самостійної роботи студентів - 32 год.

Дисципліна викладається у V семестрі.

  1. ^ Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни
 1. Дисциплінарне релігієзнавство. Навчальний посібник. За редакцією А. Колодного. – К.: ВР Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, 2010. – 219 с.

 2. Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. Учебное пособие // Александр Николаевич Красников. — M.: Академический Проект, 2007 — 239 с.

 3. Кислюк К. Релігієзнавство / К. Кислюк, О. Кучер. – К.: Кондор, 2004. – 646 с.
  1. Метод навчання: В ході навчання використовуються наступні методи навчання: майєвтичний. Аналітичний, комплекс герменевтичних методів, історичний, проблемний. Лекції із застосуванням електронних презентацій.

Консультації: відповідно до графіку консультацій проферсько -викладацького складу кафедри культурології.

  1. Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань, підготовки есе за заданою тематикою.

Підсумковий контроль: залік у V семестрі.

  1. Реєстрація на навчальну дисципліну: в деканаті 7-13 березня.

Схожі:

Анотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство» iconРобоча програма навчальної дисципліни релігієзнавство
Релігієзнавство. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...
Анотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство» iconАнотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знання основних положень теорії вивчення релігій та специфіки релігієзнавчих...
Анотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство» iconАнотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знання основних положень теорії вивчення релігій та специфіки релігієзнавчих...
Анотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство» iconАнотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знання основних положень теорії вивчення релігій та специфіки релігієзнавчих...
Анотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство» icon3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство»
Релігієзнавство. Тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» / укладачі: Т. О. Козинцева, В. В. Опанасюк. – Суми : Сумський державний...
Анотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство» iconКурс лекцій з дисципліни «Релігієзнавство»
Курс лекцій з дисципліни “Релігієзнавство” (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей академії) // Авт. Толстенко С. М. – Харків:...
Анотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство» iconМіністерство освіти І науки України
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Релігієзнавство» для студентів 2 курсу заочної форми навчання...
Анотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство» iconАнотація навчальної дисципліни «Логічні основи інформатики»
Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
Анотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство» iconАнотація навчальної дисципліни «Сучасні мови програмування»
Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
Анотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство» iconАнотація навчальної дисципліни «Сучасні мови програмування»
Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи