Анотація навчальної дисципліни «Культурологія» icon

Анотація навчальної дисципліни «Культурологія»
Скачати 50.54 Kb.
НазваАнотація навчальної дисципліни «Культурологія»
Дата06.03.2014
Розмір50.54 Kb.
ТипДокументи

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Культурологія»

6 семестр

Кількість кредитів ЄКТС - 2 кредити.


 1. Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знання про сутність, закономірності існування і розвитку культури, її значення для людства та способи її пізнання.

 2. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

 3. Дисципліна «Культурологія» дозволяє студентам опанувати сутність, закономірності існування і розвитку культури, її значення для людства та способи її пізнання, з особливим акцентом присутності культури в «online» просторі.

 4. Завдання дисципліни навчити студентів отримати знання щодо основних положень культурологічної теорії та сформувати здатність в історико-культурному аналізі художньої творчості виходити на рівень найзагальніших – онтологічних – складників і тим самим включити його в контекст філософської інтерпретації культури

 5. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Основні знання:

 • основні етапи культури і основні культурні епохи;

 • розуміти культуроформуючі ідеї, цінності, а також основні тенденції світового культурно-історичного процесу;

 • розуміти художні стилі, їх художню мову та світоглядну специфіку.

Основні вміння:

 • мати навички у встановленні зв’язків конкретних художніх явищ з реаліями сучасної їм дійсності та розглядати ці явища у світлі культурологічної теорії;

 • орієнтуватися в сучасному художньому процесі;

 • дати характеристику певному художньому явищу сучасності;

 1. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Культурологія як наука і навчальна дисципліна. Сутність культури. Культурогенез. Основні напрямки розвитку світової та української культури. Об’єкт і предмет культурології. Узагальнення теоретичних моделей походження і розвитку культури. Фундаментальна і прикладна культурологія. Моделі культурологічного дослідження. Дихотомія „Схід” – „Захід”. Поняття культури і цивілізації. Культура як система. Функції культури. Типологія культури. Основні категорії культури: простір, час, людина, символ, знання, тексти. Мови культури. Поняття світової і національної культури. Сутність культурогенезу. Міфології первісної свідомості. Світ і людина в первісній культурі.Феномен культури в інтерпретації історичних філософських шкіл. Культура в тлумаченні представників української філософської думки. Культурологічні концепції ХХ ст.


Тема 2. Стародавні східні цивілізації як тип культури. Індо-буддійська, японо-буддійська та даосько-конфуціанська культури. Схід-Захід в сучасній культурологічній думці. Культура Стародавнього Єгипту. Культура Месопотамії. „Осьовий час”. Конфуціансько-даосистська система цінностей. Прагнення гармонії через ритуалізацію буття в стародавньому Китаї. Індуїстсько-буддистський тип духовності. Парадигма Колеса в індійській культурі. Естетичність як концептуальна домінанта культури Японії.


Тема 3. Антична цивілізація як фундамент нової ери. Витоки і межі грецької та латинської античності. Світ і людина в давньогрецькій культурі. Світ і людина в давньоримській культурі. Вплив античного епосу на розвиток європейської цивілізації. Християнство – новий тип духовності як „відповідь” на „виклик” античної кризи.

Тема 4. Феномен Європейського середньовіччя. Культура Київської Русі. Християнство і формування нового світорозуміння. Візантійська культура. Архітектурний і художній подвиг Середньовіччя: романський та готичний стилі. Лицарство як морально-естетичний ідеал епохи. Світоглядні універсалії української культури. Історико-культурні наслідки запровадження християнства в Київській Русі та його національна специфіка. Основні осередки соціального і культурного життя в Галичині і Волині. Мислителі Київської Русі.


Тема 5. Світ арабо-мусульманської культури.Відродження: нові ідеї, ідеали, художня мова. Вплив ісламу на духовні цінності арабських народів. Середньовіччя – доба розквіту арабської науки і філософії. Мусульманські скарби Індії. Формування генерації гуманістів. Нова концепція людської особистості. Перші моделі і заклади гуманістичної освіти. Ренесансне тиранство і „макіавеллізм”. Криза ренесансних ідей.

Тема 6. Доба бароко в Україні. Українське бароко. Реформація та контрреформація й їх слід у культурі. Італійська барокова школа. „Золоте століття” ісламського живопису. Фламандське і голландське мистецтво – художні полюси XVII ст. Нові процеси в соціальному і духовному житті: реформування церкви та освіти. Специфіка національного варіанту бароко в літературі, театрі, музиці. Нові образи і герої в образотворчому мистецтві. Стиль барокових ансамблів в Україні.


Тема 7. Соціально-культурний динамізм Європи XVIII-XIX ст. Основні параметри культури ХХ ст. Класицизм як мистецтво героїчної громадської. Раціоналістична картина світу і людини у Просвітництві та її відродження в художній культурі. Романтизм та реалізм. Зародження модернізму: творчість імпресіоністів та постімпресіоністів. Стиль модерн. Загострення проблеми гуманізму в житті і мистецтві. Авангардизм в архітектурі. Функціоналізм в архітектурі. Нові виражальні засоби в музиці. Молодіжна субкультура 60-х років як контркультурний рух. Масова культура як наслідок соціально-культурних трансформацій ХХ ст.. Злет і трагедія української культури в ХХ ст. Постмодернізм як духовна ситуація і нове мистецтво.

  1. ^ Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра культурології Інституту філософської освіти і науки: доцент Процик Л.Л., викл. Василенко В.С.

  1. ^ Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 72 годин (2 кредити СКТС), з яких: лекційних - 14 год., практичних - 14 год., індивідуальної роботи - 12 год., самостійної роботи студентів - 32 год.

Дисципліна викладається у VI семестрі.

  1. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

1. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М.М.Закович, І.А.Зязюн, О.М.Семашко та ін. / За ред. М.М.Заковича. – К.: Знання, 2004.

2. Введение в культурологию: Учебное пособие. / Рук. авт. кол. Е.В. Попов. – М., 1996.

3. Мєднікова Г.С. Українська та зарубіжна культура ХХ століття: Навч.

      1. посіб. – К.: Знання, 2002.

  1. Метод навчання: Лекції із застосуванням електронних презентацій.

Консультації: відповідно до графіку консультацій проферсько -викладацького складу кафедри культурології.

  1. Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань, підготовки есе за заданою тематикою.

Підсумковий контроль: залік у VI семестрі.

  1. Реєстрація на навчальну дисципліну: в деканаті 7-13 березня.

Схожі:

Анотація навчальної дисципліни «Культурологія» iconКонспект лекцій навчальної дисципліни «Культурологія»
Конспект лекцій навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів 2 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом підготовки...
Анотація навчальної дисципліни «Культурологія» iconАнотація навчальної дисципліни «Культурологія»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знання про сутність, закономірності існування і розвитку культури,...
Анотація навчальної дисципліни «Культурологія» iconАнотація навчальної дисципліни «Культурологія»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знання про сутність, закономірності існування і розвитку культури,...
Анотація навчальної дисципліни «Культурологія» iconАнотація навчальної дисципліни «Культурологія»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знання про сутність, закономірності існування і розвитку культури,...
Анотація навчальної дисципліни «Культурологія» iconРобоча програма навчальної дисципліни релігієзнавство
Релігієзнавство. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...
Анотація навчальної дисципліни «Культурологія» iconРобоча програма навчальної дисципліни філософія релігії
Філософія релігії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...
Анотація навчальної дисципліни «Культурологія» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101)
...
Анотація навчальної дисципліни «Культурологія» iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Культурологія», спеціальності «Культурологія» (магістр, спеціаліст)
Розробники: Лазарович Н. В., канд філос н., асистент кафедри теорії та історії культури філософського факультету
Анотація навчальної дисципліни «Культурологія» iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Анотація навчальної дисципліни «Культурологія» iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи