Анотація навчальної дисципліни «Методи математичної статистики у комп’ютерному тестуванні» icon

Анотація навчальної дисципліни «Методи математичної статистики у комп’ютерному тестуванні»
Скачати 63.56 Kb.
НазваАнотація навчальної дисципліни «Методи математичної статистики у комп’ютерному тестуванні»
Дата06.03.2014
Розмір63.56 Kb.
ТипДокументи

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Методи математичної статистики у комп’ютерному тестуванні»

7 семестр

Кількість кредитів ЄКТС –4 кредити (5 кредитів для заочної форми навчання).

 1. Основна мета засвоєння курсуполягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики та педагогічних вимірювань.

 2. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна «Методиматематичної статистики у комп’ютерному тестуванні» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенції при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

 1. ^ Завдання дисципліни навчити студентів планувати та проводити порівняльні дослідження навчальної успішності. Навчити студентів кваліфіковано розробляти контрольно-вимірювальні матеріали. Забезпечити підготовку студентів для їхньої участі у розробці тестів для Зовнішнього незалежного оцінювання.

 2. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Основні знання:

 • види розподілів результатів педагогічних вимірювань;

 • методи і способи обчислення статистичних характеристик розподілів

 • методи перевірки статистичних гіпотез;

 • основні постулати класичної теорії тестів;

 • математико-статистичні методи інтерпретації опрацьованих результатів.

 • процедури та способи оцінювання надійності тесту;

 • основні математичні моделі сучасної теорії тестування;

 • види, критерії та джерела підвищення валідності тесту;

Основні вміння:

 • застосовувати математико-статистичні пакети для опрацювання результатів педагогічного вимірювання;

 • будувати оцінки основних параметрів статистичного розподілу та здійснювати перевірку їх значимості;

 • будувати характеристичні криві завдань та індивідуальні криві учасників тестування;

 • досліджувати характеристики надійності тесту у межах класичної та узагальненої теорії тестів;

 • досліджувати показники валідності тестового завданя.

 1. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Основи теорії тестів Поняттявимірюванняупедагогічномуконтролі.Тестякзасіб педагогічноговимірювання.Формиподаннярезультатіввимірювання, геометричнаінтерпретація.Матрицятестовихвідповідей,профілі відповідей.Джерелавиникненнясистематичнихтавипадковихпомилоку вимірюваннях,мінімізаціяпомилок.Математико-статистичніпакетидля опрацювання результатів педагогічного вимірювання.

Тема 2. Елементи математичної статистики. Оцінюванняневідомоїймовірностіподії. Порядковістатистики. Вибірковімоменти.Вибірковісереднітадисперсії.Їхвластивості. Оцінюванняпараметріврозподілузадопомогоюемпіричногорозподілу. Оцінкизмінімальноюдисперсією(ефективніоцінки).Кількістьінформації заФішером.НерівністьКрамера-Рао.Відноснатаасимптотична ефективність.Оцінюванняпараметрівнормальногорозподілу,параметрів біноміальногорозподілутарозподілуПуасонаірозподілуКоші.Сумісні оцінкипараметрівнормальногорозподілу.Достатністатистики.Метод моментів.Методмаксимальноївірогідності.Перевіркагіпотезпрорівність середніхтадисперсійдвохнормальнихвеличин.СтатистикаСтьюдента. Застосуваннякритерію«хі»-квадратдооцінюванняфункціїрозподілу випадковоївеличинизодночаснимоцінюваннямпараметрів.Розподіл Колмогорова. Критерій згоди Колмогорова. Задача про вибір з двох гіпотез. Похибка першого та другого роду. Нерандомізовані критерії. Лема Неймана-Пірсона.Байєсівськийпідхіддорозрізненнягіпотез.Поняттяпро послідовнийаналіз.Лінійнамодельрегресіїзнезалежнимигауссовими похибками.Методнайменшихквадратів.Нормальнірівняння.Властивості МНК-оцінок.Зглажуванняемпіричнихзалежностей.Нелінійнарегресія. Поліноміальнарегресія.Поняттяпроплануванняпедагогічного експерименту.

Тема 3. Основи математичного моделювання. Основніпоняття,об’єктимоделюванняідопустимікласиоперацій. Основи математичного моделювання. Моделювання діагностичних процесів впедагогіці.Перетвореннявипадковихвеличин.МетодиМонте-Карло. Моделі ймовірнісних процесів. Непараметричні і параметричніматематичні моделівпедагогічнихвимірюваннях.Динамічнімоделі.Моделічасових рядів.

Тема 4. Класична теорія тестування (ClassicalTestTheory). Статистичнеопрацюваннярезультатівумежахкласичноїтеорії тестування:мода,середнєвибіркове,дисперсія,середньо-квадратичне відхиленнятаїхінтерпретація.Перевіркагіпотезипронормальнийзакон розподілурезультатівтестування.Асиметріятаексцес,їхінтерпретаціята перевірка значущості. Коефіцієнт кореляції Пірсона. φ-коефіцієнт кореляції, коефіцієнт бісеріальної кореляції та їх інтерпретація. Розрахунокосновнихматематико-статистичниххарактеристик тестових завдань та тесту у межах класичної теорії: складність, диференційна здатністьзавдань,правдоподібністьдистракторів,гомогенність,ваговий коефіцієнт та коефіцієнт контингенції. Основні постулати класичної теорії тестування. Істинний результат та стандартна помилка вимірювання. Індекс та коефіцієнт надійності. Фактори, що впливають на надійність. Процедури оцінювання надійності. Коефіцієнт α-Кронбаха.Надійністьідовжинатесту.Довірчийінтервалдляістинного результату.

Тема 5. Сучасна теорія тестування(ItemResponseTheory). Латентніпараметрискладностізавданнятарівняпідготовленості тестованого. Функція успіху, характеристичні функції складності завдань та рівня підготовленості. Логістичні моделі: одно параметрична модель Г. Раша, дво-татрипараметричнамоделіА.Бірнбаума.Оцінкапараметрівфункції успіхунаосновіспостережуванихбалів.Методмоментівтаметод максимальноїправдоподібності. Аналіз точностіотриманихоцінокта перевірка адекватності моделі Г. Раша за допомогою критеріюχ2Побудова характеристичнихкривих.Інформаційніфункціїзавданьтатесту. Конструювання тесту з використанням IRT.

Тема 6. Теорія узагальнення (GeneralizabilityTheory). GTякузагальненнякласичноїтеоріїтестів.G(generalizability) – дослідженнятаD(decision)–дослідження.Врахуваннярізнихджерел помилок.ДисперсійнийаналізприобчисленніG–коефіцієнтівнадійності. Стабільністьтестовихрезультатів,внутрішняузгодженість,надійність оцінок експертів.

Тема 7. Валідність тесту. Поняттятавидивалідності.Критеріївалідності.Статистичні процедури прогнозу та класифікації. Передбачення істинного результату наосновірегресійноїмоделі.Дискримнантнийаналіздлякласифікації тестованихнадвіібільшегрупи.Застосуванняфакторногоаналізудо виявленнякількостітаприродичинників,щоописуютьструктуру кореляційнихзв’язківміжокремимитестами.Джерелапідвищення валідності тесту.

Тема 8. Шкалювання результатів тестування. Порядковішкали.Метричнашкала.Перенесеннялатентних параметрів, отриманих за паралельними варіантами тесту, на єдину метричну шкалу.Перетворенняєдиноїметричноїшкалинанормовану.Шкала станайнів та стенів. Шкала логітів. Остаточний результат тестованого.

  1. ^ Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра теоретичних основ інформатики Інституту інформатики: викладач Ю.П. Біляй.

  1. ^ Обсяги навчального навантаження та терміни викладаннякурсу

На вивчення дисципліни відводиться 144 годин (4 кредити СКТС), з яких: лекційних –30 год., практичних –34 год., індивідуальної роботи – 18 год., самостійної роботи студентів – 62 год.

Дисципліна викладається у 7 семестрі.

  1. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

    1. Аванесов В С. Композициятестовыхзаданий. М.: Центр тестированияМинистерстваобразованияРоссийскойФедерации, 2002. – 120 с

    2. БулахІЄКомп’ютернадіагностиканавчальноїуспішності.К.:ЦМК МОЗ України, УДМУ, 1995 –221 с.

    3. Baker,Frank B.Thebasicsofitemresponsetheory. 2nded.[CollegePark, Md.]:ERICClearinghouseonAssessmentandEvaluation,2001.–176 p.

    4. KrockerLinda M. Introductiontoclassical&moderntesttheory. WadsworthGroup, 1986. – 482 p

    5. NicolasT.LongfordModelsforuncertaintyineducationaltesting. SpringerVerlagNewYork,Berlin,Heidelberg,London,Paris,Tokyo, HongKong, Barcelona, Budapest, 1995.- 285 p.

    6. АнастазиА.Психологическоетестирование.(Персангл..)─М.: Педагогика 1982.– 320 с.

  1. Метод навчання: Лекції із застосуванням електронних презентацій.

Консультації: (Дні і години)

  1. Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, оцінювання контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль: екзамен у 7 семестрі.

  1. Реєстрація на навчальну дисципліну: в деканаті 7-13 березня.

Схожі:

Анотація навчальної дисципліни «Методи математичної статистики у комп’ютерному тестуванні» iconАнотація навчальної дисципліни «Методи математичної статистики у комп’ютерному тестуванні»
Основна мета засвоєння курсуполягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики та педагогічних вимірювань
Анотація навчальної дисципліни «Методи математичної статистики у комп’ютерному тестуванні» iconЗавдання для самостійної роботи з „Теорії ймовірностей І математичної статистики” Модуль Елементи математичної статистики
Провести довільний експеримент, результатом якого є вибірка з не менше 30 значень деякої випадкової величини (неперервної)
Анотація навчальної дисципліни «Методи математичної статистики у комп’ютерному тестуванні» iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Теорія ймовірностей і математичної статистики" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теорія ймовірностей і математичної статистики” / укладач Н. С. Мартинова. –...
Анотація навчальної дисципліни «Методи математичної статистики у комп’ютерному тестуванні» iconКод модуля: вм 6015 С01 Тип модуля: обов‘язковий Семестр
Знати ідеї та методи теорії функцій комплексної змінної та операційного числення; ідеї та методи теорії ймовірностей та математичної...
Анотація навчальної дисципліни «Методи математичної статистики у комп’ютерному тестуванні» iconАнотація навчальної дисципліни «Основи комп’ютерної інженерії»
Основна мета засвоєння курсу полягає в ознайомленні студентів спеціальності 04030201 з основними етапами конструювання сучасних інформаційних...
Анотація навчальної дисципліни «Методи математичної статистики у комп’ютерному тестуванні» iconАнотація навчальної дисципліни «Основи комп’ютерної інженерії»
Основна мета засвоєння курсу полягає в ознайомленні студентів спеціальності 04030201 з основними етапами конструювання сучасних інформаційних...
Анотація навчальної дисципліни «Методи математичної статистики у комп’ютерному тестуванні» iconАнотація навчальної дисципліни «Основи комп’ютерної інженерії»
Основна мета засвоєння курсу полягає в ознайомленні студентів спеціальності 04030201 з основними етапами конструювання сучасних інформаційних...
Анотація навчальної дисципліни «Методи математичної статистики у комп’ютерному тестуванні» iconАнотація навчальної дисципліни «Основи комп’ютерної інженерії»
Основна мета засвоєння курсу полягає в ознайомленні студентів спеціальності 04030201 з основними етапами конструювання сучасних інформаційних...
Анотація навчальної дисципліни «Методи математичної статистики у комп’ютерному тестуванні» iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
Анотація навчальної дисципліни «Методи математичної статистики у комп’ютерному тестуванні» iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи