Анотація навчальної дисципліни «Вибрані питання педагогічних технологій» icon

Анотація навчальної дисципліни «Вибрані питання педагогічних технологій»
Скачати 52.53 Kb.
НазваАнотація навчальної дисципліни «Вибрані питання педагогічних технологій»
Дата06.03.2014
Розмір52.53 Kb.
ТипДокументи

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Вибрані питання педагогічних технологій»

8 семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 2 кредити.

 1. Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні необхідних теоретичних знань і практичних навичок застосування сучасних педагогічних технологій у навчально-виховній діяльності.

 2. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна «Вибрані питання педагогічних технологій» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетентностей щодо опанування педагогічних технологій,які необхідні в професійній і практичній діяльності педагога.

ІІІ. Завдання дисципліни: ознайомити студентів з різними педагогічними освітніми технологіями (класифікації, основні характеристики, етапи становлення, доцільність застосування, рівні функціонування тощо), досвідом педагогічних інновацій, авторських шкіл і вчителів-новаторів; систематизувати та узагальнити наявний науково-педагогічний досвід; навчити студентів застосовувати інновації в професійній діяльності.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

^ Основні знання:

 • мати цілісне уявлення про теоретичні і організаційно-методичні основи створення педагогічних технологій;

 • знати основні характеристики сучасних педагогічних технологій.

^ Основні вміння: під час розв’язування навчально-педагогічних задач доцільно використовувати і володіти основними педагогічними технологіями.

V. Короткий зміст дисципліни.

Тема ^ 1. Сутність і особливості педагогічних технологій. Поняття педагогічної технології. Створення педагогічних технологій та його етапи. Рівні функціонування педагогічних технологій. Спільне та відмінне в технологіях: освітня, педагогічна, технологія навчання та виховання.

^ Тема 2. Класифікація педагогічних технологій Різні системні та інструментально значущі ознаки педагогічних технологій. Класифікації технологій за:рівнем застосування; провідним чинником психічного розвитку; філософською основою; науковою концепцією засвоєння досвіду; ставленням до дитини; орієнтацією на особистісні структури; типом організації та управління пізнавальною діяльністю. Концепції засвоєння педагогічного досвіду.

^ Тема 3. Сучасні теорії і концепції навчання. Асоціативно-рефлекторна теорія навчання (С.Л. Рубінштейн, А.А. Смірнов, Ю.А. Самарін, П.А. Шеварєв). Теорія поетапного формування розумових дій (А.Н.Леонтьєв, П.Я.Гальперін, Д.Б. Ельконін, Н.Ф. Тализіна). Теорія проблемно-діяльнісного навчання. Програмоване навчання. Теорія дистанційного навчання.

^ Тема 4. Інноваційні педагогічні технології та технології інтерактивного навчання. Сутність інноваційної педагогічної технології і діяльності. Інноваційний педагогічний експеримент, досвід. Вивчення педагогічного досвіду. Поняття технології інтерактивного навчання. Приклади інтерактивних взаємодій під час навчально-виховного процесу.

^ Тема5. Ігрові технології навчання. З історії виникнення ігор. Гра очима науковців. Гра як метод навчання. Поняття дидактичної гри, її завдання, функції, ознаки, вимоги до створення і проведення. Значення педагогічної гри. Основні функції ігор. Мотивація гри. Вибір гри, організація гри. Принцип організації гри.

^ Тема 6. Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського. .Особливості використання досвіду В.Сухомлинського в сучасних умовах. Особистісно орієнтованого навчання в інтерпретації В.О. Сухомлинського. «Школа радості», «Уроки мислення». Створення «Есе» за методикою «Критичного мислення» В.О. Сухомлинського. Система вправ В.О. Сухомлинського з формування загально навчальних умінь та навичок, без яких дитина не може успішно оволодіти навчальним матеріалом.

  1. ^ Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу.

Кафедра інформаційних технологій і програмування Інституту інформатики: доцент Тополя Л.В, ст.. викладач Єфименко Т.О.

  1. ^ Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу.

На вивчення дисципліни відводиться 72 години (2 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 11 год., семінарських – 11 год., індивідуальної роботи – 6 год., самостійної роботи студентів – 44 год.

Дисципліна викладається у VІІІ семестрі.

  1. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

    1. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии / М.: Сентябрь, 1996. — 112 с.

    2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

    3. Александров Г.Н. Основы теории принятия педагогических решений как упорядочивающая различные оптимизационные подходы в педагогике // Проблемы педагогики начальной, средней и высшей школы. Сборник научно-методических трудов, Том 1, Владикавказ, 1998.

    4. Александров Г.Н. Программированное обучение и новые информационные технологии обучения. // Информатика и образование, №5, 1993, с.7-21.

    5. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии. – М.: Просвещение, 1995.

    6. Блауберг Н.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. – М.: Наука, 1973.

    7. Боголюбов В.И. Педагогическая технология: эволюция понятия // Сов. Педагогіка. – 1991. – № 9.

    8. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: Наука, 1996.

    9. Кларин М. В. Технология обучения. — Рига: Педагогический центр “Эксперимент”, 1998 — 177 с.

    10. Сергеева В. П., Грицаева С. В. Основы управления педагогическими системами. Программно-методическое пособие. — М.: Просвещение, 1999. — 93 с.

    11. Тюнников и др. Игра и учение: Теория, практика и перспективы игрового обучения. В 2 ч. - М., 1992.

    12. Эрдниев П.М., Эрдниев Б.П. Укрупнение дидактических единиц в обучении математике. - М.: Просвещение, 1986.

  2. Методи навчання:

 • лекції із застосуванням електронних презентацій;

 • дистанційний курс в системі дистанційного навчання MOODLE

 • ( http://www.moodle.ii.npu.edu.ua).

  1. Система оцінювання:

Поточний контроль: автоматизована діагностика засвоєння теоретичного матеріалу, виконання тестових завдань в системі дистанційного навчання MOODLE ( http://www.moodle.ii.npu.edu.ua); оцінювання виконання лабораторних завдань, оцінювання модульної контрольної роботи, виконання творчих індивідуальних завдань, підготовки доповідей за заданою тематикою.

ХІ. Підсумковий контроль: залік у VІІІ семестрі.

XIІ. Реєстрація на навчальну дисципліну: в деканаті 7 – 13 березня.

Схожі:

Анотація навчальної дисципліни «Вибрані питання педагогічних технологій» iconАнотація навчальної дисципліни «Вибрані питання педагогічних технологій»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні необхідних теоретичних знань і практичних навичок застосування сучасних педагогічних...
Анотація навчальної дисципліни «Вибрані питання педагогічних технологій» iconАнотація навчальної дисципліни «Вибрані питання предметно-орієнтованих інформаційних технологій»
Метою вивчення даної дисципліни є сформувати у вміння добирати і використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технологій в...
Анотація навчальної дисципліни «Вибрані питання педагогічних технологій» iconАнотація навчальної дисципліни «Вибрані питання предметно-орієнтованих інформаційних технологій»
Метою вивчення даної дисципліни є сформувати у вміння добирати і використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технологій в...
Анотація навчальної дисципліни «Вибрані питання педагогічних технологій» iconАнотація навчальної дисципліни «Вибрані питання інформаційних систем І технологій в економіці»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні необхідних теоретичних знань і практичних навичок застосування сучасних інформаційних...
Анотація навчальної дисципліни «Вибрані питання педагогічних технологій» iconАнотація навчальної дисципліни «Вибрані питання інформаційних систем І технологій в економіці»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні необхідних теоретичних знань і практичних навичок застосування сучасних інформаційних...
Анотація навчальної дисципліни «Вибрані питання педагогічних технологій» iconНазва модуля: Вибрані питання прикладної математики і механіки
Необхідні попередні та супутні модулі: математичний аналіз, комплексний аналіз, вибрані питання вищої математики
Анотація навчальної дисципліни «Вибрані питання педагогічних технологій» iconАнотація навчальної дисципліни "Використання Інтернет-технологій у навчальному процесі"
Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
Анотація навчальної дисципліни «Вибрані питання педагогічних технологій» iconАнотація навчальної дисципліни "Використання Інтернет-технологій у навчальному процесі"
Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
Анотація навчальної дисципліни «Вибрані питання педагогічних технологій» iconАнотація навчальної дисципліни "Проблеми сучасної інформатики"
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів понять про проблеми розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних технологій,...
Анотація навчальної дисципліни «Вибрані питання педагогічних технологій» iconРобоча програма з циклу: Вибрані питання оториноларингології (назва навчальної дисципліни) Для спеціальності
Робочу програму склали: проф. С. К. Боєнко, доц. В. М. Гинькут, доц І. О. Талалаєнко, доц. В. М. Андреєв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи