Інститут розвитку дитини «Затверджено» icon

Інститут розвитку дитини «Затверджено»
НазваІнститут розвитку дитини «Затверджено»
Сторінка1/5
Дата07.10.2014
Розмір0.73 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Інститут розвитку дитини«Затверджено»

на засіданні Приймальної комісії

НПУ імені М.П. Драгоманова

Протокол № __ від _________ 2014 р.

Голова Приймальної комісії

_________________Андрущенко В. П.
«Рекомендовано»

Вченою радою

Інституту розвитку дитини

Протокол № 6 від 29січня 2014 р.

Голова Вченої ради

_________________Загарницька І. І.

^ Програма вступного випробування (співбесіди)

з дошкільної педагогіки та фахових методик

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства.

При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «^ Магістр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст»


Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність: 8.01010101 Дошкільна освіта

Київ – 2014

Програми вищих педагогічних навчальних закладів: Вступні випробування
^ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«Дошкільне освіта»

Укладачі: професор Сухорукова Г. В.

доцент Луценко І. О.

доцент Кот Н. М.

доцент Левінець Н. В.


Рецензенти:

Кузьменко В. У. – доктор психологічних наук, професор

Богініч О. Л. – кандидат педагогічних наук, професор

^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)
Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців дошкільної освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і спрямована на виявлення рівня сформованості професійної компетентності випускників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти та їхньої готовності до навчання в магістратурі.

До змісту програми включені наступні фахові курси: «Дошкільна педагогіка», «Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку», «Методика ознайомлення дітей з природою», «Дошкільна лінгводидактика», «Образотворче мистецтво з методикою».

В контексті вимог Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, чинних програм виховання і розвитку дітей в дошкільних навчальних закладах визначено основні питання кожної навчальної дисципліни, які розкривають сутність, особливості та специфіку організації навчально-виховного процесу з дітьми дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу та сім’ї. Особлива увага приділена питанням використання інноваційних технологій в освітньому процесі, організації педагогічної взаємодії дорослих з дитиною, міжособистісного спілкування у контексті «дитина – дитина», «дитина – дорослий» на основі спільної діяльності тощо.

На основі змісту програми визначено орієнтовні питання вступних випробувань. Структура білету складається з двох теоретико-методичних питань комплексного характеру та розв’язання педагогічної задачі або ситуації. Комплексний характер білету дає можливість виявити професійну компетентність вступника, бачення та розуміння актуальних проблем дошкільної освіти, рівень теоретичної підготовленості до навчання на ОКР «Спеціаліст» та сформованості практичних фахових умінь.
^ 2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ


Рівень

Кількісна характеристика рівня

Характеристика відповідей абітурієнта

На питання теоретичного змісту

На питання практичного змісту

Низький

100-123 балів

Абітурієнт не усвідомлює змісту питання білету, а тому дає відповідь не по суті поставлених запитань.

Не розуміє педагогічних термінів, не орієнтується в сучасних наукових дослідженнях в галузі «Дошкільної освіти», не володіє професійними знаннями

Нездатний виконати творче педагогічне завдання на фаховому рівні. Не бачить актуальних педагогічних проблем, не знаходить адекватних способів їх вирішення в процесі проектування форм взаємодії з дітьми, вихователями

Задовільний

124-149 балів

Відповіді на питання білету носять частковий характер. Знання та розуміння педагогічних термінів поверхове, відсутнє уміння обґрунтовувати власну думку

Недосконало використовує фахові знання в процесі виконання творчих завдань, не бачить глибини педагогічних проблем, не знаходить найбільш ефективних способів їх вирішення в процесі проектування форм взаємодії з дітьми, вихователями

Достатній

150-174 балів

Відповіді на питання білету правильні та достатньо повні. Абітурієнт оперує педагогічними термінами без особливих труднощів, вміє логічно побудувати відповіді на поставлені питання, орієнтується в галузі виховання і навчання дітей дошкільного віку, логічно обґрунтовує власну думку.

Вміє використовувати теоретичні знання для виконання творчих завдань, ставити педагогічні проблеми та знаходити способи їх вирішення в процесі проектування форм взаємодії з дітьми, вихователями

Високий

175-200 балів

Абітурієнт дає правильні та розгорнуті відповіді на питання білету. Глибоко розуміє значення педагогічних термінів та вільно ними оперує. Різнобічно аналізує закономірності розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку. Переконливо обґрунтовує власну думку.

Ефективно використовує теоретичні знання для виконання творчих завдань, цілісно бачить і вирішує педагогічні проблеми в процесі проектування форм взаємодії з дітьми, вихователямиОцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після закінчення іспиту.
^ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ

Предметна комісія аналізує результати співбесіди методом експертної оцінки й колегіально приймає рішення: про «рекомендовано до зарахування» або «не рекомендовано до зарахування»
^ 4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ.

4.1. Програма вступних випробувань з курсу «Дошкільна педагогіка»

1. Дошкільна педагогіка як наука.

Дошкільна педагогіка – наука про закономірності виховання і навчання дітей від народження до школи.

Значення даного вікового періоду у житті людини: стрімкий фізичний і психічний розвиток, початкове формування людських якостей і властивостей. Від інших вікових періодів дошкільне дитинство відрізняється тим, що забезпечує загальний розвиток, який є основою формування особистості.

Своєрідність дошкільної педагогіки: дана наука є не лише сферою спеціальних наукових знань чи діяльністю вузьких спеціалістів, але знаходить широке застосування в житті.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Інститут розвитку дитини «Затверджено» iconПоложення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова
Асоціація випускників Інституту розвитку дитини є громадською організацією, що функціонує відповідно до Статуту Національного педагогічного...
Інститут розвитку дитини «Затверджено» iconМ І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ...
Інститут розвитку дитини «Затверджено» iconМ І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ...
Інститут розвитку дитини «Затверджено» iconІнститут розвитку дитини «Затверджено»
Типових навчальних програм підготовки фахівців дошкільної освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і спрямована на виявлення...
Інститут розвитку дитини «Затверджено» iconКазка як засіб формування морального здоров’я орлова Олександра
Казкові переживання залишають глибокий слід у свідомості дитини, сприяють розвитку добрих почуттів. У казці розкривається духовний...
Інститут розвитку дитини «Затверджено» iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут розвитку дитини «Затверджено»
«Бакалавр», які викладаються на 1 І 2 курсах, І спрямована на виявлення рівня сформованості професійної компетентності випускників...
Інститут розвитку дитини «Затверджено» iconПогоджено затверджено
...
Інститут розвитку дитини «Затверджено» iconВ. О. Сухомлинського тертична Марина, магістрантка Інституту розвитку дитини „Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, музики, фантазії, творчості. Без цього вона засушена квітка Закон
Спостереження в природі як базова основа творчого розвитку особистості дитини в спадщині в. О. Сухомлинського
Інститут розвитку дитини «Затверджено» icon“Затверджено”
Найбільш серйозні захворювання часто діагностуються саме після встановлення негативних неврологічних та психометричних змін. Оцінка...
Інститут розвитку дитини «Затверджено» iconМ І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи», яка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи