Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка icon

Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Скачати 127.26 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Дата08.10.2014
Розмір127.26 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ ІМЕНІ АНДРІЯ МАЛИШКА

Затверджено” Рекомендовано

На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту укрїнської

НПУ ім. М. П. Драгоманова філології та літературної творчості

імені Андрія Малишка

Протокол №__ від « 3 » березня 2014р. Протокол №5 від «26» лютого 2014р.

Голова Приймальної комісії Голова Вченої ради

Андрущенко В. П. / Висоцький А.В.

підпис ПІБ

Програма вступного фахового випробування
з дисциплін редакторського циклу (основи видавничої справи та редагування, історія видавничої справи та редагування, технічне редагування, типологія помилок, коректура, макетування і верстка)
для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства.

при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня

«Молодший спеціаліст»

напрям підготовки 0303 «Журналістика та інформація»

спеціальність 6.030303 «Видавнича справа та редагування»

Київ – 2014


 1. ^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Програма вступного іспиту з редагування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (спеціальність «Видавнича справа і редагування») охоплює теоретичний матеріал з дисциплін редакторського циклу, а саме: основ видавничої справи та редагування, історії видавничої справи та редагування, технічного редагування, типології помилок, коректури, макетування і верстки.

Програмою також передбачено перевірити уміння і навички студентів застосовувати теоретичні знання у практичній роботі - видавничо- редакторській підготовці видань різних видів.

 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ

(ТІЛЬКИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ)

За шкалою університету

Визначення

Характеристика відповідей абітурієнта

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

100-123 бали

Низький

Вступник не усвідомлює змісту запитань, тому його відповіді не конкретні, а далекі від того, про що запитується. Крім того, низький рівень визначається ще й тоді, коли не простежується логіки викладу у відповідях вступника на поставлені запитання. Мова відповідей на запитання рясніє нелітературними формами.

Обсяг правильно розв'язаних завдань < 50%.

124-149 балів

Задовільний

Відповіді на питання білета мають фрагментарний, не системний характер. Вступник поверхово володіє знаннями; його відповіді рясніють другорядними міркуваннями, що безпосередньо не стосуються запитань білета. Крім того, вступник припускається логічних і мовних помилок.


Обсяг розв'язаних завдань у межах 50-75%.

150-174 балів

Достатній

У відповідях на питання білета трапляються окремі неточності або помилки непринципового характеру. Вступник демонструє розуміння матеріалу, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці. У відповідях дотримана логіка викладу, мова відповіді літературна.

Обсяг правильно розв'язаних задач >75%. Результат містить окремі неточності і незначні помилки.

175-200 балів

Високий

Вступник дає повні і розгорнуті відповіді на питання білета, демонструє, де необхідно, теоретичні положення прикладами. Відповіді вступника свідчать про розуміння матеріалу на рівні аналізу його закономірностей, характеризуються логікою викладу. Мова викладу літературна.

Обсяг правильно розв'язаних завдань =100%. Кожне розв'язане завдання супроводжується ґрунтовним поясненням.


Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після закінчення іспиту.

 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ

Предметна комісія аналізує результати співбесіди методом експертної оцінки й колегіально приймає рішення: про «рекомендовано до зарахування» або «не рекомендовано до зарахування».

 1. ^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

 1. Посадові обов’язки редактора.

 2. Визначення понять «редактор», «редагувати», «редагування», «видання», «видавництво».

 3. Рукопис. Вимоги до подання рукопису до видавництва

 4. Мета і завдання редагування.

 5. Методи редагування.

 6. Автор рукопису. Групи авторів за типом повідомлення, за майстерністю подання інформації, за обсягом тезаурусів, за переслідуваною метою, за ступенем самостійності готування текстів та за досвідом роботи.

 7. Етапи роботи редактора над авторським оригіналом

 8. Реципієнт. Групи реципієнтів за рівнем семантичної складності їх тезаурусів, за довільністю і мотивами сприймання, за можливістю сприймання текстів різної семантичної складності, за рівнем знань структури повідомлень, за професійним рівнем.

 9. Види редагування.

 10. Межі усунення помилок.

 11. Межі втручання редактора в авторський оригінал.

 12. Лінгвістичні норми редагування.

 13. Сучасні орфографічні норми української мови і важливість їх дотримання під час редагування рукопису.

 14. Сучасні лексичні норми української мови і важливість їх дотримання під час редагування рукопису.

 15. Сучасні стилістичні норми української мови і важливість їх дотримання під час редагування рукопису.

 16. Важливість дотримання психолінгвістичних норм у роботі редактора над авторським текстом.

 17. Важливість дотримання етичних норм у роботі редактора над авторським текстом.

 18. Визначення методів редагування. Формалізовані і неформалфзовані методи редагування.

 19. Важливість дотримання юридичних норм у роботі редактора над авторським текстом.

 20. Класифікація методів виправлення. Метод заміни і метод вставлення.

 21. Важливість дотримання Класифікація методів виправлення. Метод перероблення. Особливості його застосування.

 22. Класифікація методів виправлення. Метод переставлення і метод вставлення.

 23. Класифікація методів виправлення. Кон’юнктурне виправлення.

 24. Класифікація методів виправлення. Метод опрацювання. Особливості його застосування.

 25. Класифікація методів виправлення. Метод скорочення. Особливості його застосування.

 26. Композиція рукопису. Види композиції.

 27. Характеристика композиції підручника.

 28. Поняття факту в редакторській практиці. Основні вимоги у роботі з фактами.

 29. Причини виникнення фактичних помилок.

 30. Перевірка фактичного матеріалу авторського тексту., які ставляться до редактора у роботі з цифрами і цитатами.

 31. Логічні основи редагування текстів. Закони логіки і їх значення у роботі редактора над авторським оригіналом.

 32. Причини виникнення логічних помилок.

 33. Редакторська підготовка видань. Особливості редагування наукової літератури.

 34. Редакторська підготовка видань. Особливості редагування підручників.

 35. Редакторська підготовка видань. Особливості редагування текстів

художньої літератури.

 1. Редакторська підготовка видань. Особливості редагування текстів для дошкільнят і молодших школярів.

 2. Редакторська підготовка видань. Особливості редагування довідкових текстів.

 3. Редакторська підготовка видань. Особливості редагування газет і журналів.

 4. Особливості верстання суцільних прозових текстів.

 5. Особливості верстання віршованих текстів.

 6. Особливості верстання драматичних текстів.

 7. Коректура як навчальна дисципліна. Зв’язок коректури з іншими

навчальними дисциплінами.

 1. Посадові обов’язки коректора.

 2. Зв’язок коректури з іншими навчальними дисциплінами редакторсько-видавничого циклу.

 3. Необхідність коректурного прочитання рукопису.

 4. Умови ефективної коректури.

 5. Коректурне виправлення. Види коректурного виправлення.

 6. Коректурні знаки видалення і особливості їх застосування.

 7. Коректурні знаки для заміни літер і особливості їх застосування.

 8. Коректурні знаки для заміни слів і речень і способи їх застосування.

 9. Коректурні знаки переставлення і особливості їх застосування.

 10. Коректурні знаки для шрифтових виділень.

 11. Коректурні знаки для виправлення технічних дефектів складання.

 12. Типи і методи коректорського читання.

 13. Коректурний відбиток. Види коректурних відбитків.

 14. Вимоги до коректурних відбитків.

 15. Верстка. Види верстки.

 16. Видавнича діяльність товариства «Просвіта».

 17. Книжкова справа в Україні до прийняття християнства.

 18. Перші українські друкарні. Походження та освітній рівень українських друкарів. 1. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження вступних випробувань. 1. ^ СТРУКТУРА БІЛЕТА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)


Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Інститут української філології та літературної творчості

імені Андрія Малишка

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр» Вступне фахове

Напрям підготовки: 0303 «Журналістика та випробування

інформація»

Спеціальність: 7.03030301 «Видавнича справа та

редагування»

На базі ОКР: «Молодший спеціаліст»

Екзаменаційний білет № 4

 1. Автор рукопису. Групи авторів за типом повідомлення, за майстерністю подання інформації, за обсягом тезаурусів, за переслідуваною метою, за ступенем самостійності готування текстів та за досвідом роботи.

 2. Межі усунення помилок.

 3. Виправити текст.

Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ ім. М. П. Драгоманова

Протокол № від « » березня 2014р.
Голова предметної комісії /Висоцький А.В./

Підпис Прізвище, ім'я, по батькові


 1. ^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основна

  1. Іванченко Р.Г. Літературне редагування / Р.Г.Іванченок. – К.:, 1986. – 368 с.

  2. Жадько В. Основи журналістики та редакційно-видавничої справи В.О.Жадько. – К.: «СПД Жадько В.О.», 2005. – 352 с.

  3. Партико З.В. загальне редагування. Нормативні основи. – Львів: Афіша, 2006. – 41 с.

  4. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: практичний посібник / М.С.Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2006. – 560 с.

  5. Тимошик М. Історія видавничої і друкарської справи: підручник / М.С.Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 496 с.

Додаткова

 1. Видавнича справа та редагування в україні: постаті і джерела (ХІХ – перша половина ХХ ст.): навчальний посібник / за ред. Н.Зелінської. – Львів: Світ, 3003, - 612 с.

 2. Голуб И.Б. Конспект лекций по литературному редактированию /И.Б.Голуб. – М.: Абрис-пресс, 2004. – 432 с.

 3. Грінченко Б. Про книги: як їх вигадано друкувати / Б.Грінченко. – К., 1908. – 48 с.

 4. Капелюшний А.О. Практични посібник-довідник журналіста: редагування в ЗМІ: аналіз і перевірка фактичного матеріалу / А.О.Капелюшний. – Львів: ПАІС, 2004. – 576 с.

 5. Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика: підручник /тВ.О.Карпенко. – К.: Університет «Україна», 2007. – 431 с.

 6. Огієнко І. Історія українського друкарства / І.Огієнко. – К.: Либідь, 1994. – 448 с.

 7. Петров С. Книжкова справа в Києві. 1861-1917 / С.Петров. – К.: екс.-об., 2002. – 376 с.

 8. Сикорский Н. Теория и практика редактирования / Н.Сикорский. – М., 1980. – 328 с.

 9. Стилистика и литературное редактирование / под.ред.проф. В.И.Максимова. – М.: Гардарики, 2004. – 250 с.

 10. Український правопис / НАН України; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К.: наукова думка, 200. – 240 с.Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Важливе місце у викладанні курсу сучасної української мови належить з’ясуванню теоретичних проблем з урахуванням дискусійних питань,...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Важливе місце у викладанні курсу сучасної української мови належить з’ясуванню теоретичних проблем з урахуванням дискусійних питань,...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист
М. П. Драгоманова відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Митець І час: творчість Андрія Малишка на тлі українського...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови для 5-11 класів,...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови для 5-11 класів,...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
«Бакалавр» (спеціальність «Видавнича справа і редагування») охоплює теоретичний матеріал з дисциплін редакторського циклу, а саме:...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconМіністерство освіти І науки україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист
М. П. Драгоманова відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Від Івана Вишенського до Остапа Вишні та Павла Глазового:...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconІнститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка національного педагогічного університету імені м. П. Драгоманова
Витрати на переліт, оплата страхування, проживання, харчування, відвідування музеїв, театрів тощо – за рахунок слухачів курсів
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconРозклад занять студентів 5 курсу Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка на ІІ семестр 2012-2013 навчального року

Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка iconEстетичні та моральні ідеали українського народу в Шевченковому слові
Шевченковому слові, присвяченій 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, що відбудеться 12-13 грудня 2013 року в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи