Програма фахового іспиту з історії для вступників окр «магістр» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів icon

Програма фахового іспиту з історії для вступників окр «магістр» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів
НазваПрограма фахового іспиту з історії для вступників окр «магістр» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів
Сторінка1/3
Дата26.03.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

історичний факультет


«Затверджую»

Ректор

___________________ Кравець В. П.

___________________ 2013 р.


ПРОГРАМА

фахового іспиту з історії

для вступників ОКР «магістр»

спеціальності «8.02030201. Історія»

на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів

«бакалавр», «спеціаліст»


Тернопіль – 2013

Пояснювальна записка

Одним із важливих принципів сучасної вищої освіти є високі вимоги до якості підготовки фахівців з вищою освітою. Програма усного екзамену для вступників спеціальності «історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» 2013 р. розроблена з урахуванням вимог державних стандартів вищої освіти, чинних навчально-методичних програм.

Програма ґрунтується на принципах цілісності, наступності, системності та варіативності змісту, органічної єдності, діалектичної взаємодії різних підходу до вивчення історії.

Змістове наповнення завдань передбачає знання й володіння фактичним матеріалом, відображення ціннісно-смислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних та інформаційних компетентностей, що досягаються шляхом вивчення історії різних епох і народів та комунікативних, творчо-діяльнісних і освітніх технологій оволодіння навчальним матеріалом.

Мета програми усного екзамену полягає у перевірці інтелектуально-пізнавальної, мотиваційно-ціннісної складової визначення обсягу знань з історії, необхідного для якісної підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» шляхом реалізації наступних завдань:

 • перевірка теоретико-методологічних та історико-комунікативних знань і вмінь студентів;

 • оцінка самостійного творчого історичного мислення;

 • формування, корекція та посилення професійних складових, що забезпечується сукупністю отриманих знань;

Відповідно до вимог програми усного екзамену для вступників напряму підготовки «Історія» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з урахуванням вимог державних стандартів базової вищої освіти, чинних навчально-методичних програм, студент повинен:

 • знати наукову періодизацію історії України та всесвітньої історії, характерні риси основних періодів, їхні особливості, визначальні події та явища в кожному з них;

 • володіти фактичним матеріалом з історії;

 • оперувати теоретико-методологічними засадами історичних знань;

 • аналізувати основні тенденції розвитку історичного процесу;

 • використовувати інноваційні підходи та технології у вивченні історії;

 • застосовувати знання з історії для реалізації на практиці.

Відповідно до вимог програми усного екзамену для вступників напряму підготовки «Історія» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з урахуванням вимог державних стандартів базової вищої освіти, чинних навчально-методичних програм, студент повинен:

 • вільно володіти історичними знаннями в сучасному освітньому просторі;

 • відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;

 • забезпечувати результативність та ефективність знань з історії в умовах сучасного освітнього процесу;

 • здійснювати дослідницько-пошукову та наукову діяльність.


^ Структура і зміст екзамену, форма проведення.

Структура програми екзамену хронологічно охоплює весь курс історії України і всесвітньої історії, починаючи від первісності до сьогодення.

Екзамен відбувається в усній формі на основі білетів, затверджених головою приймальної комісії. Білет складається з двох питань, по одному з історії України та всесвітньої історії. Час на підготовку – 30 хв.


^ ПРОГРАМА УСНОГО ЕКЗАМЕНУ

Історія України


 1. Предмет історії.

 2. Об’єкт вивчення історії.

 3. Першоджерела.

 4. Структура історичних знань.

 5. Функції, періодизація історії.

 6. Типи періодизації давньої історії.

 7. Розселення первісних людей на території України, їх заняття і побут.

 8. Суспільна організація давніх людей.

 9. Трипільська культура.

 10. Індоєвропейці й Україна.

 11. Територія розселення кіммерійців, їх заняття, побут, суспільна організація.

 12. Скіфи, їх місце в історії античного світу.

 13. Сармати на території України.

 14. Грецькі колонії Північного Причорномор’я: розташування, суспільно-економічний розвиток, політична організація.

 15. Проблема виникнення слов’ян та їх прабатьківщини.

 16. Слов’яни у першій половині першого тисячоліття нашої ери.

 17. Слов`яно - готські війни.

 18. Венеди, анти, скловіни.

 19. Велике переселення народів і слов’яни.

 20. Розселення східнослов’янських племен та племінних союзів.

 21. Суспільно-економічний розвиток східних слов’ян.

 22. Процеси державотворення.

 23. Заснування Києва.

 24. Сусіди східних слов’ян: хозари і нормани.

 25. Правління у Києві Аскольда і Діра.

 26. Деякі ключові проблеми Київської Русі в історіографії.

 27. Похід Олега на Київ у 882 році у світлі сучасної історичної науки.

 28. Перші Рюриковичі на київському престолі.

 29. Суспільний устрій Київської Русі у ІХ-Х ст.

 30. Верстви населення.

 31. Господарство.

 32. Зародження літописної традиції на Русі.

 33. Початок правління Володимира Великого.

 34. Територіальне зростання Київської Русі.

 35. Реформи Володимира.

 36. Міжусобна боротьба між синами Володимира Великого.

 37. Утвердження Ярослава у Києві.

 38. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого.

 39. «Руська правда».

 40. Політичний устрій.

 41. Суспільно-економічний розвиток.

 42. Розвиток писемності та освіти.

 43. Духовна культура.

 44. Київська держава за Ярославичів.

 45. Любецький з’їзд князів.

 46. Володимир Мономах і Мстислав Володимирович.

 47. Міжусобна боротьба.

 48. Причини феодальної роздробленості Київської Русі.

 49. Київська літописна традиція ХІІ ст.

 50. Київське і Переяславське князівства: політичне становище, суспільно-економічний розвиток.

 51. Політичний і соціально-економічний розвиток Чернігово-Сіверського князівства.

 52. Волинське князівство.

 53. Підкарпатські землі.

 54. Утворення Галицького князівства.

 55. Етногенез українців.

 56. Культура Київської Русі періоду політичної роздробленості.

 57. Утворення Галицько-Волинського князівства.

 58. Внутрішня і зовнішня політика Данила Романовича.

 59. Галицько-Волинський літопис XIII ст.

 60. Перший похід монголів на Русь.

 61. Вторгнення хана Батия на українські землі. Утворення Золотої Орди.

 62. Наступники Данила Романовича.

 63. Суспільно-економічний розвиток Галицько-Волинських земель.

 64. Особливості розвитку культури Галицько-Волинської держави.

 65. Історичне значення Галицько-Волинського князівства в розвитку української державності.

 66. Входження західних і південно-західних українських земель до складу Польського королівства, Молдавського князівства, Османської імперії, Семигороддя, Австрії. Їх адміністративний устрій (кінець ХІV – перша половина ХVІ століття).

 67. Входження Волині, Київщини, Чернігово-Сіверщини, Поділля і Брацлавщини до складу Великого князівства Литовського. Їх адміністративний устрій. Ліквідація автономії Київщини і Волині.

 68. Перехід Чернігово-Сіверщини під владу Москви.

 69. Антилитовські рухи в Україні: Федір Більський, Михайло Глинський.

 70. Утворення Кримського ханства: спроби встановлення ним контролю над землями України.

 71. Литовські Статути.

 72. «Устава на волоки».

 73. Зміни в соціально-економічному житті.

 74. Поступове закріпачення селянства.

 75. Антифеодальні (соціальні) рухи в ХV – початку ХVІ ст. а) Повстання під проводом Мухи в Галичині та на Буковині; б) Повстання під проводом Д. Дожі на Закарпатті.

 76. Походження та розселення українського козацтва: заняття, побут.

 77. Заснування Запорізької Січі князем Дмитром Вишневецьким та її внутрішній устрій.

 78. Виникнення реєстрового козацтва та структура війська Запорізького.

 79. Військове мистецтво козаків.

 80. Військові походи козаків в інші країни.

 81. Становище західноукраїнських земель під владою Польського королівства.

 82. Причини польсько-литовського зближення у ХІV ст. Кревська унія.

 83. Городельська унія та її значення для України.

 84. Зовнішньополітичне становище Литви у середині ХVІ ст. Люблінська унія.

 85. Наслідки утворення Речі Посполитої для українських земель.

 86. Перші козацькі повстання Криштофа (Христофора) Косинського і Семерія (Северина) Наливайка.

 87. Антикозацька політика польського уряду в першій третині ХVІІ ст.

 88. Козацькі повстання під проводом: а) Марка Жмайла; б) Тараса Федоровича (Трясила); в) Павла Бута (Павлюка) та Карпа Скидана; г) Дмитра Гуні та Яцька Острянина.

 89. «Ординація Війська Запорозького » 1638 р.

 90. Реформація в Європі й Україна. Релігійна свідомість українського народу.

 91. Братства та їх діяльність. Острозька академія.

 92. Козацькі літописи як специфічний різновид барокової повісті.

 93. Берестейська унія та її вплив на духовне життя в Україні: а) історичні передумови церковного поєднання української церкви із Римом. Флорентійська унія; б) причини, підготовка та укладення Берестейської унії 1596.

 94. Церковна полеміка та релігійна боротьба в першій половині XVII ст.

 95. Митрополит Петро Могила та його культурно-освітня діяльність.

 96. Ужгородська церковна унія 1646 р.

 97. Передумови і початок Національно-визвольної війни українського народу.

 98. Розгортання національно-визвольної боротьби у 1648-1649 рр.

 99. Зборівський мир.

 100. Воєнно-політичні події 1650-1653 рр.

 101. Турецький протекторат і молдавські плани.

 102. Воєнні дії Речі Посполитої в Україні після Переяславської угоди з Росією у 1654-1656 рр.

 103. Передсмертні плани Б. Хмельницького.

 104. Гетьманська держава.

 105. Система влади, внутрішня і зовнішня політика.

 106. Україна в роки правління І. Виговського. Початок «Руїни».

 107. Ю. Хмельницький. Порушення територіальної цілісності України.

 108. Андрусівське перемир’я.

 109. Гетьманування П. Дорошенка.

 110. «Руїна» на Правобережжі. Гетьманування І. Самойловича.

 111. Соціальна еліта Гетьманщини: козацька старшина, шляхта і духовенство.

 112. Рядові козаки.

 113. Селяни (посполиті).

 114. Проміжні групи населення і міщани.

 115. Мазепа – людина і політик.

 116. Обрання І. Мазепи гетьманом Лівобережної України. Коломацькі статті 1687 р.

 117. Внутрішня і зовнішня політика І. Мазепи.

 118. Національно-визвольне повстання на Правобережжі під проводом С. Палія і ставлення до нього І. Мазепи.

 119. Перехід І. Мазепи на бік Карла ХІІ. Шведсько-український союз.

 120. Репресії російського уряду щодо України після переходу І. Мазепи на бік Карла ХІІ.

 121. Гетьман І. Скоропадський і обмеження його прав: Решетилівські статті 1709р. та Перша Малоросійська колегія.

 122. Заходи царського уряду, спрямовані на підрив економіки Гетьманщини, української культури.

 123. Пилип Орлик – гетьман України в еміграції.

 124. Конституція Пилипа Орлика.

 125. Похід П. Орлика на Правобережну Україну та його наслідки.

 126. Спроби П. Орлика створити нову антиросійську коаліцію західноєвропейських держав.

 127. Наказний гетьман Павло Полуботок і його політика.

 128. Спроба відновлення автономних прав України за гетьманування Данила Апостола (1727-1734рр.).

 129. Правління гетьманського уряду.

 130. Гетьман Кирило Розумовський та його діяльність.

 131. Остаточна ліквідація гетьманства і запровадження та діяльність другої Малоросійської колегії.

 132. Скасування полково-сотенного устрою на Слобожанщині та залишків національної державності на Лівобережній Україні.

 133. Історичне значення Української козацької держави - Гетьманщини.

 134. Нова Січ в середині XVIII ст.

 135. Ліквідація Запорізької Січі: причини, хід, наслідки.

 136. Доля козацтва після ліквідації Запорізької Січі.

 137. Початок боротьби за визволення Північного Причорномор’я і Криму.

 138. Україна в російсько-турецьких війнах XVIII ст.

 139. Наслідки російсько-турецьких воєн і приєднання Криму до Росії.

 140. Особливості розвитку сільського господарства України напр. ХVІІ – ХVІІІ ст.

 141. Ремесла, промисли й мануфактурне виробництво.

 142. Розвиток торгівлі.

 143. Особливості соціально-економічного розвитку Правобережної України, Галичини, Буковини й Закарпаття у ХVІІІ ст.

 144. Три поділи Речі Посполитої та черговий перерозподіл українських земель.

 145. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ і їх вплив на розвиток західноукраїнських земель.

 146. Антифеодальна боротьба селян і козаків Лівобережжя, Слобожанщини і Запоріжжя у ХVІІІ ст.

 147. Народні рухи на Правобережжі та західноукраїнських землях у ХVІІІ ст.

 148. Історичне письменство та антикварна діяльність як основні форми історіописання у XVIII ст.

 149. Особливості розвитку української культури. Матеріальна культура напр. ХVІІ – ХVІІІ ст.

 150. Освіта в Україні.

 151. Книгодрукування. Розвиток наукових знань.

 152. Усна народна творчість, мистецтво та архітектура.

 153. Українські землі в російсько-турецьких війнах першої половини ХІХ ст.

 154. Трактат «Історія Русів» як маніфест автономізму.

 155. Вплив російсько-французької війни 1812 р. на суспільно-політичні процеси.

 156. Повернення частини запорожців з-за Дунаю та утворення Азовського козацького війська.

 157. Українське суспільство під час Кримської війни.

 158. Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин.

 159. Початок промислового перевороту.

 160. Розвиток торгівлі у першій половині XIX ст.

 161. Соціальне становище селян в пер.пол. та середині ХІХ ст.

 162. Характер політики російського царизму в аграрній сфері.

 163. Форми і характер протесту українського селянства пер.пол. та середині ХІХ ст.

 164. Селянські виступи під проводом У. Кармелюка на Поділлі.

 165. Селянський рух під час Кримської війни.

 166. Основні тенденції розвитку суспільно-політичного руху на східноукраїнських землях в першій половині ХІХ ст.

 167. Виникнення та діяльність перших таємних організацій. Масонський рух.

 168. Українське питання у діяльності декабристів.

 169. Польське повстання 1830-1831 рр. на Правобережжі.

 170. Кирило-Мефодіївське братство.

 171. Суспільно-політичне становище українських земель у складі Австрійської імперії.

 172. Стан господарства і характер економічних відносин. Посилення кріпосницького гноблення і занепад феодальної системи.

 173. Селянські виступи в Галичині, Буковині та Закарпатті

 174. Передумови національного руху на західноукраїнських землях в першій половині ХІХ ст. Вплив реформ “освіченого абсолютизму”

 175. Перша хвиля українського національного руху на західноукраїнських землях

 176. “Руська трійця” в історії українського суспільно-політичного та культурно-інтелектуального руху

 177. Розгортання революційних подій 1848 – 1849 рр. в Австрійській імперії. Скасування кріпосницької залежності селян і панщини.

 178. Ідейно-політичне та інституційне оформлення українського руху.

 179. Виникнення україно-польського протистояння в Галичині. “Руський собор” та вибори до австрійського парламенту.

 180. Завершальний етап революції 1848 – 1849 рр.

 181. Суспільно-політичний рух після революції 1848-1849 рр.

 182. Русофільський (москвофільський) рух

 183. Зародження українофільської течії в суспільному русі. Розгортання руху народовців.

 184. Радикальний рух у Галичині. Виникнення й діяльність Радикальної партії. Проголошення ідеї політичної незалежності України.

 185. Утворення УНДП та УСДП.

 186. Суспільний рух за проведення реформ у 196- - 1870 рр.

 187. Основні законодавчі акти аграрної реформи. Особливості і наслідки аграрної реформи.

 188. Реформи місцевого самоврядування, судова, військова, освітня, цензурна, фінансова та інші реформи

 189. Соціально-економічне становище селянства у пореформлений період.

 190. Вплив аграрного реформування на розвиток сільського господарства.

 191. Особливості й перебіг промислового перевороту.

 192. Розвиток міст у 1860 – 1890 рр.

 193. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля.

 194. Соціальні та політичні передумови українського національного руху у др. половині ХІХ ст.

 195. Українське питання під час польського повстання 1863-1864 рр.

 196. Позитивістські впливи в українській історіографії й становлення народницького напряму

 197. Історична концепція М.Костомарова.

 198. Громадівський рух 1860-1880рр. та “хлопоманство”.

 199. Валуєвський циркуляр 1863 р., Емський указ 1876 р. та переслідування українофілів.

 200. Розвиток народницького руху у др. пол. ХІХ ст.

 201. Науково-дослідницька діяльність В.Антоновича.

 202. Студентський рух та Братство тарасівців.

 203. Особливості промислового розвитку та соціальне становище робітників на поч. ХХ ст.

 204. Особливості розвитку сільського господарства та соціальне становище селян.

 205. Революційний та опозиційний рух в Наддніпрянській Україні у 1900-1904 роках.

 206. Політичні партії у Наддніпрянській Україні, їх програма і тактика.

 207. Промисловий розвиток та соціально-економічне становище робітників.

 208. Розвиток сільського господарства та соціальне становище селян.

 209. Суспільно-політичні рухи: основні напрямки їх діяльності.

 210. Причини, характер та рушійні сили революції.

 211. Класи і партії в революції: урядовий, ліберально буржуазний і пролетарсько-селянський блок.

 212. Українські партії в революції 1905 – 1907 рр.

 213. Революційний рух в Україні весною та влітку 1905 р.

 214. Тактика пролетарсько-селянського, урядового, ліберально-буржуазного блоку восени і взимку 1905 р.

 215. Відступ революції. Тактика урядового, ліберально-буржуазного і пролетарсько-селянського блоку в (1906 р. – 3 червня 1907 р.)

 216. Політичні репресії в Україні: їх цілі і наслідки.

 217. Аграрна реформа П. Столипіна та її реалізація в Україні.

 218. Економічне становище та проблеми консолідації українських політичних сил в умовах політичної реакції влади.

 219. Промислове піднесення та становище в сільському господарстві у 1910-1914 рр.

 220. Соціальне становище робітників і селян в Україні. Початок революційного піднесення.

 221. Особливості національного питання в Росії та пошук шляхів його вирішення в Україні напередодні Першої світової війни (1910 – 1914 рр.).

 222. Еміграція і переселення українців поза межі України.

 223. Причини і характер війни. Ставлення до війни різних класів і партій.

 224. Воєнні дії на території України у 1914-1916 рр.

 225. Українське питання в контексті перемог і поразок Російської, Австро-Угорської і Німецької армій.

 226. Економічні та соціально-політичні наслідки війни для України.

 227. Культура в Україні на початку ХХ століття.

 228. Лютнева революція в Петрограді. Утворення Української Центральної Ради в Києві.

 229. Внутрішня політика Української Центральної Ради та формування політичної лінії Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів (квітень – жовтень 1917 р. ).

 230. Жовтнева революція в Петрограді. Проголошення в Києві Українською Центральною Радою Української Народної Республіки. Її внутрішня і зовнішня політика (листопад 1917 – квітень 1918 рр. ).

 231. Українська держава. Її внутрішня і зовнішня політика (квітень-грудень 1918 р.). Антигетьманське повстання.

 232. Відновлення УНР. Директорія. Її внутрішня і зовнішня політика (грудень 1918 р. – літо 1919 р. ).

 233. Встановлення Радянської влади в Україні. Соціально-економічна політика УСРР в січні-серпні 1919 р. та її наслідки. Денікінський окупаційний режим в Україні.

 234. Відновлення УСРР. Її Соціально-економічна політика у 1920 р. Військові дії проти агресії Польщі і Врангеля.

 235. Розпад Австро-Угорської імперії. Встановлення української влади у Львові і краї.

 236. Боротьба ЗУНР проти польської агресії (листопад 1918 р. – липень 1919 р.).

 237. Військово-політичні стосунки урядів УНР і ЗОУНР (весна 1919 – 1920 рр.).

 238. Революційні події в Україні 1917-1920 рр. : їх сутність, наслідки, уроки.

 239. Зміцнення радянської влади в Україні.

 240. Формування кордонів УСРР.

 241. Внутрішнє становище та причини запровадження НЕПу.

 242. Зовнішньополітична діяльність УСРР у 1920-1922 рр.

 243. Шлях УСРР до об’єднання у СРСР.

 244. Входження УСРР до СРСР.

 245. Розвиток конституційного законодавства та адміністративно-територіальний поділ УСРР.

 246. Нова економічна політика в промисловості: а) початок відбудови промисловості та роль фінансово-грошової реформи; б) розвиток державних та приватних підприємств; в) наслідки розвитку промисловості в період НЕПу.

 247. Нова економічна політика в українському селі: а) голод 1921–1923 рр. у південних губерніях УСРР; б) відбудова сільськогосподарського виробництва; в) посилення адміністративних методів керівництва на селі.

 248. Причини та завдання індустріалізації.

 249. Джерела фінансування індустріалізації.

 250. Перехід до командної економіки.

 251. Здійснення індустріалізації в Україні та її наслідки.

 252. Причини колективізації.

 253. Шляхи здійснення колективізації.

 254. Голодомор 1932–1933 рр.

 255. Підсумки колективізації.

 256. Розвиток освіти і культури.

 257. Державницький напрям в українській історичній науці початку XX ст.

 258. Українізація: причини, хід і наслідки.

 259. Історична наука у добу «українізації».

 260. Суспільно-політичне життя.

 261. Розгром української історичної науки в УРСР. Утвердження марксистсько-ленінської історіографії.

 262. Українські землі в складі Польщі: а) анексія Польщею західноукраїнських земель та асиміляція українського населення; б) економічне і соціальне становище; в) суспільно-політичне життя.

 263. Становище українських земель в складі Румунії.

 264. Соціально-економічне і політичне становище Підкарпатської Русі.

 265. Українське питання в 30-х роках ХХ ст.

 266. Шлях закарпатських українців до автономії.

 267. Проголошення незалежності Карпатської України та її окупація фашистською Угорщиною.

 268. “Українське питання” в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.

 269. Договір про ненапад між СРСР і Німеччиною.

 270. Початок Другої світової війни. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР і УРСР.

 271. Радянізація західних областей України.

 272. Україна напередодні Великої Вітчизняної війни.

 273. Напад Німеччини та її союзників на СРСР і перші оборонні бої на території України.

 274. Мобілізація сил республіки на відсіч агресору. Перехід економіки на військовий лад.

 275. Спроба проголошення ОУН у Львові самостійної держави та створення у Києві Української національної ради.

 276. Військові дії на території України восени 1941 р. – влітку 1942 р. Окупація УРСР німецькими військами.

 277. Радянські підпільники та партизани

 278. Створення УПА та її діяльність у роки війни

 279. Праця українців в тилу на евакуйованих підприємствах.

 280. Корінний перелом у війні. Визволення Лівобережної України.

 281. Битва за Київ. Визволення Правобережжя

 282. Визволення Південної України та Криму

 283. Завершення визволення України.

 284. Соціально-економічне становище населення на визволених територіях України (1943–1945 рр.).

 285. Наслідки Великої Вітчизняної війни для України.

 286. Перехід до мирного будівництва.

 287. Відбудова промисловості України.

 288. Відбудова сільського господарства. Голод 1946–1947 рр.: причини, масштаби, наслідки.

 289. Відновлення радянської влади в західних областях.

 290. Курс на індустріалізацію краю.

 291. Колективізація сільського господарства Західної України.

 292. Боротьба ОУН-УПА проти радянської влади в післявоєнний період та її наслідки.

 293. Особливості національних відносин, релігійного життя, розвитку освіти та культури в Західних областях України.

 294. Особливості суспільно-політичного життя у післявоєнний період .

 295. Соціально-економічне становище населення.

 296. Відбудова і розвиток системи освіти та науки.

 297. Становище культури, літератури, мистецтва. Вплив “жданівщини” на культурне життя України.

 298. Початок десталінізації в Україні.

 299. Внутрішньополітичний розвиток України після ХХ з’їзду КПРС.

 300. Посилення ролі громадських організацій в суспільному житті.

 301. Національна та релігійна політика.

 302. Приєднання Криму до складу УРСР.

 303. Україна на міжнародній арені.

 304. Пошуки шляхів удосконалення господарського управління.

 305. Курс на прискорення науково-технічного прогресу.

 306. Розвиток промислового виробництва.

 307. Аграрна політика в середині 50–60-х рр.

 308. Соціальна політика М. Хрущова. Покращення матеріального добробуту населення.

 309. Пошуки шляхів удосконалення народної освіти.

 310. Розвиток науки і техніки.

 311. 301. Культурне і духовне життя.

 312. Історична наука в добу «хрущовської відлиги».

 313. Зародження дисидентського руху в Україні.

 314. Наростання незадоволення політикою М. Хрущова.

 315. Розвиток промисловості (1965–1985 рр.).

 316. Становище в сільському господарстві (1965–1985 рр.).

 317. Соціальне становище українського суспільства (1965–1985 рр.).

 318. Політичне і духовне життя. Дисиденство (1965–1985 рр.).

 319. Особливості політичного життя.

 320. Становище в промисловості й сільському господарстві.

 321. Зміни у соціальному й духовному житті українського суспільства.

 322. Державотворчі процеси та політична обстановка в Україні серпень 1991 р. – липень 1994 р.

 323. Проблеми становлення ринкової економіки.

 324. Соціальна політика: зміна пріоритетів.

 325. Політичне життя: тенденції до загострення.

 326. Економічна криза та пошук шляхів її подолання.

 327. Ускладнення соціальних проблем та загроза подальшої консолідації українського суспільства.

 328. Загострення політичної обстановки під час кампанії з виборів Президента України (березень – 21 листопада 2004 р.).

 329. “Помаранчева революція” 2004 р. в Україні: причини, хід та наслідки.

 330. Суперечливі процеси в політичному житті та державотворенні на третьому етапі незалежності.

 331. Президентські вибори 2010 р.

 332. Прихід до влади Партії Регіонів.

 333. Прискорення реформування економіки і органів управління.

 334. Зовнішня політика України на сучасному етапі.


Історія Стародавнього Сходу


 1. Витоки і формування давньоєгипетської держави. Раннє царство

 2. Стародавнє Царство
  1   2   3

Схожі:

Програма фахового іспиту з історії для вступників окр «магістр» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів iconПрограма фахового іспиту з історії для вступників окр «спеціаліст» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма усного екзамену для вступників спеціальності «Історія» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 2013 р розроблена...
Програма фахового іспиту з історії для вступників окр «магістр» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професіональною програмою...
Програма фахового іспиту з історії для вступників окр «магістр» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
Програма фахового іспиту з історії для вступників окр «магістр» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
Програма фахового іспиту з історії для вступників окр «магістр» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Програма вступного випробування з соціології для вступників спеціальності “Соціологія” освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст”,...
Програма фахового іспиту з історії для вступників окр «магістр» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів iconПрограма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з театального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» спеціальності «Театральне мистецтво»– Тернопіль,...
Програма фахового іспиту з історії для вступників окр «магістр» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
Програма фахового іспиту з історії для вступників окр «магістр» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
Програма фахового іспиту з історії для вступників окр «магістр» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів iconІнститут гуманітарно-технічної освіти програма вступного фахового випробування з дисципліни „Основи виробництва” для абітурієнтів, які вступають до нпу імені М. П. Драгоманова у 2009 році для здобуття окр „Магістр” на базі здобутого окр „Бакалавр”
Вступне фахове випробування з дисципліни «Основи виробництва» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» буде...
Програма фахового іспиту з історії для вступників окр «магістр» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів iconПрограма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» за спеціальності «Музичне мистецтво». – Тернопіль,2013....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи