А. киселя медико-психологічний факультет 01601, м. Київ-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63 icon

А. киселя медико-психологічний факультет 01601, м. Київ-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63
Скачати 82.08 Kb.
НазваА. киселя медико-психологічний факультет 01601, м. Київ-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63
Дата21.12.2012
Розмір82.08 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ


СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

імені О.А.КИСЕЛЯ


МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

01601, м.Київ-601, бульвар Т.Шевченка, 13 тел. 234-60-63,

e-mail: conf_medpsih@ua.fm, http://www.snt-nmu.kiev.ua

СЬОМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

^ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ


«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»


Інформаційний лист-Запрошення


Шановні колеги!


18-19 квітня 2013 року на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця буде проходити Сьома науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної медичної психології» в рамках проведення Днів медичної психології в НМУ.

Ректорат, деканат медико-психологічного факультету, Студентське наукове товариство імені О.А.Киселя, Товариство молодих вчених і спеціалістів та Студентський парламент НМУ запрошує студентів та молодих вчених Вашого ВНЗ взяти участь у роботі конференції.


^ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Психологія у медичній практиці

 • Особливості професійної діяльності медичних психологів

 • Нові методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у медичній психології

 • Проблеми підготовки професійного розвитку медичних психологів

 • Соціально - психологічні проблеми психічного здоров’я

 • Зв'язок психології з іншими науками

 • Психологічні особливості соматичних захворювань особистості

 • Психосоматичний підхід в медичній психології

 • Психологічні та патопсихологічні особливості в клінічній практиці

 • Синдром емоційного вигорання у медичних працівників

 • Нові види психокорекції та психотерапії у медичній психології


^ ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. усна доповідь

2. публікація робіт

3. стендова доповідь

4. вільний слухач


РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська


^ ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ: www.snt-nmu.kіev.ua, www.nmu.edu.ua


Для участі у конференції необхідно до 19 березня 2013 року пройти реєстрацію на сайті. Всі роботи, які відповідають вимогам, будуть опубліковані у спеціальному випуску "Українського науково-медичного молодіжного журналу" (фахове видання ВАК України).

Якщо у Вас є бажання провести майстер-клас необхідно до 15 березня 2013 року повідомити організаційний комітет, надіславши коротку інформацію стосовно запланованого заходу (тема і мета, анотація, кількість можливих відвідувачів) на пошту conf_medpsih@ua.fm.


Заздалегідь вдячні Вам за участь у конгресі!

Рада СНТ імені О.А. Киселя


^ УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ


Всім студентам та молодим вченим, які бажають взяти участь у конференції, необхідно до 19 березня 2013 року пройти реєстрацію на сайті www.snt-nmu.kіev.ua.

Тези, які не відповідають вимогам оформлення або тих учасників, які не пройшли електронну реєстрацію, розглядатися не будуть!


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РОБОТИ:

• роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;

• один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві;

• у структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки;

• усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;

• тези не повинні містити таблиці і малюнки;

• обсяг матеріалів для друку – текст тез не повинен перевищувати 2500 знаків, включаючи пробіли та резюме англійською мовою;

• текст тез та резюме друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями: з усіх боків - 2 см;

• параметри форматування: шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 14, звичайний, відстань між рядками – півтора інтервали;

• файли у форматі rtf (при збереженні файлу виберіть "зберегти як" та оберіть тип файлу "текст у форматі rtf");

• назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою (приклад: petrov_int.rtf).


Структура друкованої роботи (тез):

• назва роботи великими літерами українською або російською мовою (в разі, якщо робота буде представлена не англійською мовою),

• назва роботи англійською мовою,

• ініціали і прізвища авторів українською (російською) та англійською мовами,

• вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. наукового керівника,

• повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу,

• вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. завідувача кафедри,

• текст тез,

• резюме англійською мовою.


Приклад:

^ НАНОБІОТЕХНОЛОГІЇ В ОНКОЛОГІЇ

NANOBIOTECHNOLOGY IN ONCOLOGY

Іванов І.І./ I.Ivanov

Науковий керівник: д.мед.н., проф. С.С.Сидоренко

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра нанотехнологій (зав. каф.: д.мед.н., проф. П.П.Петров)

м. Київ, Україна

Текст Текст Текст Текст Текст ......

Summary: Text Text Text Text Text of summary……


УВАГА! ^ Організаційний комітет залишає за собою право проводити відбір для особистої участі у конференції на конкурсній основі. В разі, якщо робота не відповідає вимогам оформлення або не пройшла конкурсний відбір, організаційний внесок не повертається. Всім учасникам, чиї роботи будуть рекомендовані для участі у вигляді усної або стендової доповіді, буде надіслане запрошення на e-mail до 3 квітня 2013 року.


^ ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ

Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 7 хвилин. Буде забезпечено мультимедійний супровід доповіді.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДОВОЇ ДОПОВІДІ:

• розмір постера - 125х80 см;

• у структурі доповіді обов’язково повинні бути коротко викладені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки;

• усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;

• оформлення заголовка: перший рядок (або кілька рядків при необхідності) – назва роботи великими літерами; другий (або кілька рядків при необхідності) – ініціали, потім прізвище(ща) автора (авторів); третій рядок – повна назва установи, закладу, організації; четвертий рядок – назва підрозділу, кафедри, відділу; п’ятий рядок – вчене звання, ініціали, прізвище завідувача структурного підрозділу; шостий рядок – вчене звання, ініціали, прізвище(ща) наукового(вих) керівника(ків); текст доповіді;

• стендова доповідь повинна містити ілюстративний матеріал (не менше 50% площі постера);

• розмір шрифту у тексті стендової доповіді повинен бути не менше 20 пт.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

• Статті публікуються українською, англійською та російською мовами.

• Вік автора, прізвище якого стоїть першим, не повинен перевищувати 35 років.

• Текст статті набирається в редакторі Word for Windows (будь-якої версії) гарнітурою "Times New Roman", 12 пунктів, без табуляторів, через півтора інтервали, з полями з усіх боків по 20 мм. У тексті та заголовках не має бути слів, набраних великими літерами.

• Структура основного тексту статті має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей. Обсяг не повинен перевищувати: статті - до 9 с.; огляду, проблемної статті - до 12 с.; короткої інформації - до 3 с. Увага! Питання про публікацію в журналі великої за обсягом інформації вирішується індивідуально, якщо, на думку редколегії, вона становить особливий інтерес для читачів.

• Статті, що містять результати експериментальних досліджень, у тому числі дисертаційних, складаються з таких розділів: "Вступ", "Мета роботи", "Матеріали і методи", "Результати та обговорення", "Висновки". Ці публікації мають включати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв'язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується зазначена стаття; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України").

• Резюме має доповнювати мову тексту статті (наприклад, якщо стаття написана українською мовою, то резюме має бути російською та англійською мовами), переклад має бути якісний і точний.

• На 1-й сторінці тексту зазначають: 1) індекс УДК та назву статті; 2) прізвища та ініціали авторів; 3) установу, де працюють автори, місто, країну (для іноземців); 4) ключові слова -

5 - 10 слів чи словосполучень, що розкривають зміст статті.

• Таблиці мають бути виконані гарнітурою "Times New Roman", 10 пунктів, без службових

символів усередині. Публікації, що містять таблиці, виконані за допомогою табулятора, розглядатися не будуть. Назви препаратів слід подавати з малої літери.

• Усі величини наводяться в одиницях CI.

• Список літератури оформляється на окремих сторінках. Джерела подаються в алфавітному порядку (іноземні - окремо) або за порядком цитування у тексті. їх загальна кількість не повинна перевищувати 50, при цьому 50% з них мають бути менш ніж п'ятирічної давності. Посилання в тексті зазначаються цифрами в квадратних дужках (наприклад: [7]). Порядок оформлення має відповідати ДСТУ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

• Стаття повинна супроводжуватися рецензією фахівця відповідного профілю, як правило, доктора наук та направленням до друку, завіреними печаткою установи, в якій виконано роботу.

• Автори несуть відповідальність за наукове та літературне редагування поданого матеріалу, цитат та посилань, але редакція залишає за собою право на власне редагування статті чи відмову авторові в публікації, якщо поданий матеріал не відповідає за формою або змістом згаданим вище вимогам.

• Матеріали, що не відповідають наведеним стандартам публікацій у журналі, редакцією не розглядатимуться та не повертатимуться.


^ Організаційний внесок за участь в конференції

Форма участі:

• Усна доповідь і публікація тез

• Стендова доповідь і публікація тез

• Публікація тез


80 грн, стаття – 30 грн\за 1 стр. тексту

• Вільні слухачі

35 грн


У комплект доповідача входять диск з матеріалами конгресу, друкована продукція і сертифікат учасника.

У комплект вільного слухача входить друкована продукція і сертифікат учасника.


Кошти перераховуються в Міжнародний благодійний фонд імені О.О.Богомольця:

м. Київ, бул. Т. Шевченка,

13, код – 26548362, банк платника – Печерська Філія КБ „ПриватБанк”

м. Київ, МФО 300711

на рахунок 26000052796301 з поміткою „благодійний внесок від (фізична або юридична особа) на розвиток молодіжної науки”.


^ Контактні телефони організаційного комітету:

+380509739807

(Молочек Анастасія Юріївна – секретар Ради СНТ, координатор психологічного та гуманітарного напрямків),

+380664983195

(Вовк Володимир Володимирович – координатор міжвузівських зв’язків Ради СНТ та секретар конференції з питань поселення),

+380963140672

(Малютіна Олександра Костянтинівна – секретар конференції з питань публікацій робіт)

+380503573732

(Лісова Анна – секретар конференції питань розміщення робіт на електронній адресі)


Електронна адреса: conf_medpsih@ua.fm

Сайт: nmusic.org.ua; www.snt-nmu.kiev.ua;


Поштова адреса: СНТ імені О.А. Киселя

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Бул. Т. Шевченка, 13

Київ 01601

З повагою,

організаційний комітет конференції

Схожі:

А. киселя медико-психологічний факультет 01601, м. Київ-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63 iconА. киселя медико-психологічний факультет 01601, м. Київ-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити Сьома науково-практична конференція студентів та молодих...
А. киселя медико-психологічний факультет 01601, м. Київ-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63 iconА. киселя медико-психологеский факультет 01601, г. Киев-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63
Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца будет проходить Седьмая научно-практическая конференция студентов...
А. киселя медико-психологічний факультет 01601, м. Київ-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63 iconА. киселя 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13
«спеціальні питання діагностики та лікування захворювань лор-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору»
А. киселя медико-психологічний факультет 01601, м. Київ-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63 iconА. киселя 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13
«спеціальні питання діагностики та лікування захворювань лор-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору»
А. киселя медико-психологічний факультет 01601, м. Київ-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63 iconА. киселя 01601, г. Киев, бульвар Т. Шевченко, 13
«специальные вопросы диагностики и лечения заболеваний лор-органов, краниофациальной области и органа зрения»
А. киселя медико-психологічний факультет 01601, м. Київ-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63 iconМіністерство освіти І науки україни департамент науково-технологічного розвитку 01601, м. Київ, бульвар Шевченка, 16 Тел. 246-37-88, факс 246-39-10
Комітетом Верховної Ради України з питань науки І освіти (далі Комітет) просимо до 01. 03. 09 подати до Міністерства освіти І науки...
А. киселя медико-психологічний факультет 01601, м. Київ-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63 iconДокументи
1. /5 курс медико-психолог_чний факультет/МАТЕР_АЛИ П_ДГОТОВКИ ДО _СПИТУ/Питання по темам/_нфекц_йний...
А. киселя медико-психологічний факультет 01601, м. Київ-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63 iconМіністерство україни у справах сім'Ї, молоді та спорту мінсім'ямолодьспорт
Еспланадна, 42, м. Київ, 01601, телетайп "Теніс" 131866, факс: (044) 289-12-94, тел.: 289-03-66, 289-12-64, е-mail: correspond@msms...
А. киселя медико-психологічний факультет 01601, м. Київ-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63 iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
А. киселя медико-психологічний факультет 01601, м. Київ-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63 iconРеєстрація учасників конференції з 00 до 10 год за вказаною адресою. Основні закони плебсології
Київ, вул. Володимирська, 60, кім. 257 (юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Відповідальний:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи