Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з icon

Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з
НазваПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з
Сторінка2/8
Дата15.09.2012
Розмір1.08 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8

^ 5. ДЕРЖАВНА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ


5.1. Для проведення державної атестації випускників у кожному

вищому навчальному закладі відповідно до спеціальностей

випускників щороку створюються окремі державні екзаменаційні

комісії, що діють протягом календарного року. За наявності великої

кількості випускників може створюватися декілька комісій з однієї

спеціальності.


^ 5.2. До складу ДЕК входять голова і члени комісії. Голова

комісії призначається МОЗ України з числа провідних спеціалістів

(професорів, докторів наук) відповідного профілю. Одна і та сама

особа може бути головою ДЕК в одному ВНЗ не більше трьох років

підряд.

До складу ДЕК входять: ректор вищого навчального закладу або

проректор з навчальної, наукової, лікувальної роботи, міжнародних

зв'язків, декан факультету або його заступник, завідуючі

кафедрами, професори, доценти клінічних, фармацевтичних,

медико-біологічних, гігієнічних кафедр, особи, які відповідають за

організацію і проведення виробничої практики студентів. До складу

ДЕК можуть також входити головні спеціалісти МОЗ України, МОЗ

^ Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних

(міських) державних адміністрацій за погодженням.

До участі у роботі ДЕК як екзаменатори можуть залучатися

професори і доценти (старші викладачі) відповідних кафедр (якщо в

складі комісії немає представників цих кафедр або кількість їх

недостатня), а при проведенні тестового екзамену "Крок 2" до

участі у роботі ДЕК залучаються представники Центру тестування при

МОЗ України. У цьому разі вони користуються правами членів

комісії.

Персональний склад членів ДЕК і екзаменаторів узгоджується з

головою комісії і затверджується наказом ректора навчального

закладу не пізніше як за місяць до початку роботи комісії.


^ 5.3. Робота ДЕК проводиться у терміни, передбачені робочими

навчальними планами ВНЗ. Графік роботи ДЕК затверджується ректором

навчального закладу і доводиться до загального відома не пізніше

як за місяць до початку проведення державної атестації

випускників.

Декани відповідних факультетів, Голови ДЕК та завідувачі

відповідних кафедр зобов'язані підготувати і подати до Комісії

необхідні документи, підготувати необхідну кількість хворих та

необхідні екзаменаційні матеріали, обладнати приміщення для

проведення обох частин іспиту.


^ 5.4. У державну екзаменаційну комісію до початку екзаменів

деканом факультету подаються такі документи:

наказ ректора про студентів, які допущені до державної

атестації;

зведена відомість про виконання студентами навчального плану

і отримані ними оцінки з навчальних дисциплін, практик, курсових

робіт.


^ 5.5. Тривалість засідань ДЕК не повинна перевищувати

6 академічних годин протягом дня.


5.6. Результати складання державних іспитів оголошуються у

цей же день після оформлення протоколів засідання ДЕК.

Рішення ДЕК про оцінку знань, умінь і навичок, виявлених під

час складання державного іспиту, а також про присвоєння випускнику

відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та видачу йому

диплома приймається на закритому засіданні комісії відкритим

голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали

участь у засіданні. За однакової кількості голосів вирішальним є

голос голови ДЕК.

^ Студенту, який склав державні іспити відповідно до вимог

освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної

програми підготовки, рішенням ДЕК присвоюється відповідний

освітньо-кваліфікаційний рівень і на основі рішення ДЕК видається

диплом.

Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше

як з 75% навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, а з

інших навчальних дисциплін - оцінки "добре", склав державні іспити

з оцінками "відмінно", видається диплом з відзнакою.


^ 5.7. Студент, який одержав оцінку "незадовільно" при

складанні стандартизованого тестового державного екзамену

"Крок-2", може повторно скласти його один раз державній

екзаменаційній комісії не раніше ніж через рік протягом трьох

років. Нескладання стандартизованого тестового державного екзамену

"Крок-2" не є перешкодою для складання практично-орієнтованого

державного іспиту.

Особа, яка не склала стандартизований тестовий державний

екзамен "Крок-2" повторно, не допускається до подальших

перескладань без проходження повторного навчання відповідно до

нормативного змісту державної атестації.

Студент, який під час складання державного іспиту отримав

оцінку "незадовільно", відраховується з вищого навчального закладу

і йому видається академічна довідка встановленого зразка.

^ Студент, який не склав практично-орієнтований державний

іспит, допускається до повторного складання

практично-орієнтованого державного іспиту один раз у наступний

термін роботи ДЕК протягом трьох років після закінчення вищого

навчального закладу.

Особа, яка не склала практично-орієнтований державний іспит

повторно, не допускається до подальших перескладань без

проходження повторного навчання відповідно до нормативного змісту

державної атестації.

Студентам, які з поважної причини (документально

підтвердженої) не складали у визначений термін державні іспити,

ректором вищого навчального закладу може бути призначена додаткова

дата складання державного іспиту (дата складання стандартизованого

тестового державного іспиту повинна бути узгоджена з Центром

тестування) протягом терміну роботи ДЕК.

Перелік дисциплін, що виносяться на державні екзамени, для

осіб, котрі не склали ці екзамени, визначається навчальним планом,

який діяв у рік закінчення студентом теоретичного курсу.

^ 5.8. Усі засідання ДЕК заносяться до протоколу. Протоколи

підписують голова та члени ДЕК, які брали участь у засіданні.

Протягом двох тижнів після закінчення роботи ДЕК голова кожної ДЕК

подає до Управління освіти і науки МОЗ України звіт (копія звіту

подається ректору ВНЗ), в якому:

відображає рівень практичної підготовки випускників, рівень

засвоєння ними умінь і навичок відповідно до вимог ОКХ, ОПП,

навчального плану;

проводить аналіз і дає оцінку навчально-методичній роботі у

^ ВНЗ, указує недоліки у роботі, які негативно позначаються на рівні

підготовки випускників;

відображає роботу, яку провів ВНЗ, факультет, окремі кафедри,

з урахуванням зауважень і побажань, зроблених попередньою ДЕК;

дає рекомендації з питань удосконалення навчально-методичної

роботи ВНЗ, факультету, окремих кафедр, спрямовані на підвищення

якості підготовки випускників, добору екзаменаторів і членів ДЕК

та її роботи.

Звіти голів ДЕК до початку наступного навчального року

обговорюються на засіданні Вченої Ради ВНЗ (факультету), на

підставі чого затверджується перелік конкретних заходів,

спрямованих на поліпшення якості підготовки випускників, з

урахуванням унесених ДЕК рекомендацій і пропозицій.


^ Начальник Управління

освіти і науки О.П.Волосовець


Додаток 1


до Положення

про організацію та порядок

проведення державної

атестації студентів,

які навчаються у вищих

навчальних закладах

III-IV рівнів акредитації

за напрямом підготовки

"Медицина"


ПЕРЕЛІКИ

типових задач діяльності та умінь,

що перевіряються на практично-орієнтованому

державному іспиті зі спеціальності 7.110101

"лікувальна справа"


З терапевтичного профілю

(дисципліна: внутрішні, професійні

та інфекційні хвороби)


---------------------------------------------------------------------------------

|Частина| Типова задача діяльності та уміння, |Шифри згідно з додатком А ОКХ |

| | що перевіряються |------------------------------|

| | | Задачі | Уміння |

|-------+----------------------------------------+----------+-------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|-------+----------------------------------------+----------+-------------------|

|Перша | Робота в умовах лікувальної установи,|3.ПФ.С.01 | |

| |наближених до професійної діяльності, -| | |

| |робота з хворим: | | |

| |- збирати скарги, анамнез хвороби,| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 |

| |анамнез життя (у тому числі професійний| | |

| |анамнез); | | |

| |- збирати інформацію про загальний стан| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 |

| |пацієнта (свідомість, конституція,| | |

| |вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд| | |

| |шкіри, підшкірного жирового шару,| | |

| |пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної| | |

| |та молочних залоз); | | |

| |- обстежувати стан серцево-судинної| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 |

| |системи (огляд та пальпація ділянки| | |

| |серця та поверхневих судин, визначення| | |

| |перкуторних меж серця та судин,| | |

| |аускультація серця та судин); | | |

| |- обстежувати стан органів дихання| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.05 |

| |(огляд грудної клітки та верхніх| | |

| |дихальних шляхів, пальпація грудної| | |

| |клітки, перкусія та аускультація| | |

| |легенів); | | |

| |- обстежувати стан органів черевної| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.06 |

| |порожнини (огляд живота, пальпація та| | |

| |перкусія кишок, шлунка, печінки,| | |

| |селезінки, пальпація підшлункової| | |

| |залози, нирок, органів малого таза,| | |

| |пальцеве дослідження прямої кишки); | | |

| |- обстежувати стан кістково-м'язового| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.07 |

| |апарату (огляд та пальпація); | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- виділити та зафіксувати провідний|1.ПФ.Д.01 |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01. |

| |клінічний симптом або синдром (за| |01-51 |

| |списком 1); | | |

| |- поставити найбільш вірогідний або| |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02. |

| |синдромний діагноз захворювання (за| |01-114 |

| |списком 2); | | |

| |- призначити лабораторне та/або| |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. |

| |інструментальне обстеження хворого (за| |01-114 |

| |списком 2); | | |

| |- здійснювати диференціальну діагностику| |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04. |

| |захворювань (за списком 2); | |01-114 |

| |- поставити попередній клінічний діагноз| |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. |

| |(за списком 2); | |01-114 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначати характер лікування|3.ПФ.С.03 |3.ПФ.С.03.ЗР.Р.10. |

| |(консервативне, оперативне) захворювання| |01-114 |

| |(за списком 2); | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначати принципи лікування|3.ПФ.С.04 |3.ПФ.С.04.ЗР.Р.11. |

| |захворювання (за списком 2); | |01-114 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначити необхідний режиму праці та|3.ПФ.С.05 |3.ПФ.С.05.ЗР.Р.12. |

| |відпочинку при лікуванні захворювання| |01-114 |

| |(за списком 2); | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначити необхідну дієту при|3.ПФ.С.06 |3.ПФ.С.06.ЗР.Р.13. |

| |лікуванні захворювання (за списком 2); | |01-114 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначення тактики обстеження та|3.ПФ.С.07 |3.ПФ.С.07.ПР.О.14 |

| |вторинної профілактики хворих, що| | |

| |підлягають диспансерному нагляду; | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- вести медичну документацію щодо|3.ПФ.С.13 |3.ПФ.С.13.ЗП.Р.36 |

| |пацієнта. | | |

|-------+----------------------------------------+----------+-------------------|

|Друга |Уміння та практичні навички: | | |

| |а) вирішення ситуаційних задач із: | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- діагностування невідкладних станів (за|1.ПФ.Е.02 |1.ПФ.Е.02.ПР.Р.06. |

| |списком 3); | |02, 03, 05-11, 13, |

| | | |15-21, 27 |

| |- визначення тактики надання екстреної|3.ПФ.С.09 |3.ПФ.С.09.ПР.Н.24. |

| |медичної допомоги (за списком 3); | |02, 03, 05-11, 13, |

| | | |15-21, 27 |

| |- надання екстреної медичної допомоги|3.ПФ.С.10 |3.ПФ.С.10.ПР.Н.25. |

| |(за списком 3); | |02, 03, 05-11, 13, |

| | | |15-21, 27 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- на підставі результатів лабораторних|3.ПФ.Д.02 |3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.09. |

| |та інструментальних досліджень оцінювати| |01-02, 04-17, |

| |інформацію щодо діагнозу (за списком 4);| |22-35, 37, 39, |

| | | |42-45, 47 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |б) виконання медичних маніпуляцій (за|3.ПФ.С.11 |3.ПФ.С.11.ПП.Н.26. |

| |списком 5). | |01, 02, 06, 08, 09 |

---------------------------------------------------------------------------------


З акушерсько-гінекологічного профілю

(дисципліна: акушерство і гінекологія)


---------------------------------------------------------------------------------

|Частина| Типова задача діяльності та уміння, |Шифри згідно з додатком А ОКХ |

| | що перевіряються |------------------------------|

| | | Задачі | Уміння |

|-------+----------------------------------------+----------+-------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|-------+----------------------------------------+----------+-------------------|

|Перша |Робота в умовах лікувальної установи,|3.ПФ.С.01 | |

| |наближених до професійної діяльності, -| | |

| |робота з хворим: | | |

| |- збирати скарги, анамнез хвороби,| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 |

| |анамнез життя (у тому числі професійний| | |

| |анамнез); | | |

| |- збирати інформацію про загальний стан| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 |

| |пацієнта (свідомість, конституція,| | |

| |вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд| | |

| |шкіри, підшкірного жирового шару,| | |

| |пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної| | |

| |та молочних залоз); | | |

| |- обстежувати стан серцево-судинної| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 |

| |системи (огляд та пальпація ділянки| | |

| |серця та поверхневих судин, визначення| | |

| |перкуторних меж серця та судин,| | |

| |аускультація серця та судин); | | |

| |- обстежувати стан органів дихання| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.05 |

| |(огляд грудної клітки та верхніх| | |

| |дихальних шляхів, пальпація грудної| | |

| |клітки, перкусія та аускультація| | |

| |легенів); | | |

| |- обстежувати стан органів черевної| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.06 |

| |порожнини (огляд живота, пальпація та| | |

| |перкусія кишок, шлунка, печінки,| | |

| |селезінки, пальпація підшлункової| | |

| |залози, нирок, органів малого таза,| | |

| |пальцеве дослідження прямої кишки); | | |

| |- обстежувати стан кістково-м'язового| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.07 |

| |апарату (огляд та пальпація); | | |

| |- оцінювати стан внутрішньоутробного| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.08 |

| |розвитку плоду за даними розрахунку маси| | |

| |плоду та аускультації його серцебиття; | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- виділити та зафіксувати провідний|1.ПФ.Д.01 |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01. |

| |клінічний симптом або синдром (за| |01-51 |

| |списком 1); | | |

| |- поставити найбільш вірогідний або| |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02. |

| |синдромний діагноз захворювання (за| |254-280 |

| |списком 2); | | |

| |- призначити лабораторне та/або| |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. |

| |інструментальне обстеження хворого (за| |254-280 |

| |списком 2); | | |

| |- здійснювати диференціальну діагностику| |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04. |

| |захворювань (за списком 2); | |254-280 |

| |- поставити попередній клінічний діагноз| |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. |

| |(за списком 2); | |254-280 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначати характер лікування|3.ПФ.С.03 |3.ПФ.С.03.ЗР.Р.10. |

| |(консервативне, оперативне) захворювання| |254-280 |

| |(за списком 2); | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначати принципи лікування|3.ПФ.С.04 |3.ПФ.С.04.ЗР.Р.11. |

| |захворювання (за списком 2); | |254-280 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначити необхідний режиму праці та|3.ПФ.С.05 |3.ПФ.С.05.ЗР.Р.12. |

| |відпочинку при лікуванні захворювання| |254-280 |

| |(за списком 2); | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначити необхідну дієту при|3.ПФ.С.06 |3.ПФ.С.06.ЗР.Р.13. |

| |лікуванні захворювання (за списком 2); | |254-280 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначення тактики обстеження та|3.ПФ.С.07 |3.ПФ.С.07.ПР.О.14 |

| |вторинної профілактики хворих, що| | |

| |підлягають диспансерному нагляду; | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- оцінювати загальний стан вагітної,|3.ПФ.С.08 |3.ПФ.С.08.ЗР.Р.17 |

| |роділлі та породіллі; | | |

| |- визначати строк вагітності; | |3.ПФ.С.08.ПР.Р.18 |

| |- визначати тактику ведення пологів; | |3.ПФ.С.08.ПР.Р.19 |

| |- оцінювати загальний стан| |3.ПФ.С.08.ПР.Р.20 |

| |новонародженого; | | |

| |- оцінювати стан посліду; | |3.ПФ.С.08.ПР.Р.21 |

| |- визначати стан інволюції матки; | |3.ПФ.С.08.ПР.Р.22 |

| |- оцінювати стан лохій та лактації; | |3.ПФ.С.08.ПР.Р.23 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- вести медичну документацію щодо|3.ПФ.С.13 |3.ПФ.С.13.ЗП.Р.36 |

| |пацієнта. | | |

|-------+----------------------------------------+----------+-------------------|

|Друга |Уміння та практичні навички: | | |

| |а) вирішення ситуаційних задач із: | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- діагностики невідкладних станів (за|1.ПФ.Е.02 |1.ПФ.Е.02.ПР.Р.06. |

| |списком 3); | |01, 23, 26, 27 |

| |- визначення тактики надання екстреної|3.ПФ.С.09 |3.ПФ.С.09.ПР.Н.24. |

| |медичної допомоги (за списком 3); | |01, 23, 26, 27 |

| |- надання екстреної медичної допомоги|3.ПФ.С.10 |3.ПФ.С.10.ПР.Н.25. |

| |(за списком 3); | |01, 23, 26, 27 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- на підставі результатів лабораторних|3.ПФ.Д.02 |3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.09. |

| |та інструментальних досліджень оцінювати| |04, 05, 14, 28, 29,|

| |інформацію щодо діагнозу (за списком 4).| |37, 50 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |б) виконання медичних маніпуляцій (за|3.ПФ.С.11 |3.ПФ.С.11.ПП.Н.26. |

| |списком 5). | |11, 12, 17 |

---------------------------------------------------------------------------------

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з 31. 01. 2005 n 53
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14524
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14501
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14524
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14501
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
Го державного іспиту, який передбачений галузевими стандартами вищої освіти для напряму підготовки "Медицина", що затверджені наказами...
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
Го державного іспиту, який передбачений галузевими стандартами вищої освіти для напряму підготовки "Медицина", що затверджені наказами...
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних заставах ш-1У рівнів акредитації за напрямом "Медицина". Цей етап атестації проводиться після одержання результатів
Практично-орієнтований комплексний державний іспит із внутрішніх, інфекційних, професійних і хірургічних хвороб з дитячою хірургією...
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconМіністерство охорони здоров'я україни нака з 31. 01. 2005 n 53 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПротокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів
Положення про державну атестацію студентів у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту, далі Положення, розроблено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи