Удк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс icon

Удк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс
НазваУдк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс
Дата06.08.2012
Розмір54.1 Kb.
ТипДокументи

Редколегія “НАУКОВОГО ВІСНИКА ВНЗ УКООПСПІЛКИ "ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ"” (СЕРІЯ:  “Технічні науки”) запрошує науковців, спеціалістів-практиків до участі у виданні чергового номеру журналу.


На 2012 рік заплановано 2 випуски. Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька.

Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Технічні науки» КВ 5554 видане 17.10.2001 р. Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України.

Тематичні розділи журналу

 1. Товарознавство промислових товарів 

 2. Товарознавство харчових продуктів 

 3. Процеси та апарати харчових виробництв 

 4. Технологія продуктів харчування
^

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ


До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю журналу, є оригінальним и правильно оформленими. Структура статті (відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1) повинна включати постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій в яких започатковано розв’язання даної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Крім того, обов’язковими елементами статті мають бути:

 1. Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс УДК автор.

 2. ^ Заголовок статті – чим коротше, тим доцільніше. В назві бажано не використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Не приймаються заголовки, що починаються зі слів «До питання….», «Деякі питання….», «Дослідження питання….», «Матеріали до вивчення… » і т.п. Подається трьома мовами: українською, англійською, російською.

 3. ^ Відомості про автора (авторів) – після назви статті, прізвище ім’я по-батькові, вчений ступінь. Подаються трьома мовами: українською, англійською, російською.

 4. Анотація. Незалежно від того, якою мовою написаний матеріал, подається українською, російською та англійською мовами. Вимоги до анотації – згідно Міждержавного стандарту ГОСТ 7.9-95 (ИСО 0214-76) «Реферат і анотація. Загальні вимоги»: рекомендований середній обсяг – 500 друкованих знаків. Побудова: характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених результатів. Статті англійською та російською совами супроводжуються розширеними анотаціями українською мовою.

 5. Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше десяти, подаються українською, російською та англійською мовами.

 6. Література – оформляти СУВОРО відповідно до вимог оформлення списку літератури Бюлетень ВАК України №3 2008 р. На всі літературні джерела в статті повинні бути посилання.

Обсяг статті ^ 6-9 сторінок (кегль 14, Times N Roman, інтервал – 1,5). Статті більшого обсягу можуть публікуватися з продовженням.

Текст повинен бути надрукований з одного боку аркушу. Верхнє, нижнє та ліве поле – 20 мм, праве 10 мм. Один надрукований рядок оригіналу повинен містити 60+-2 знаки з урахуванням проміжків між словами (один проміжок вважається одним знаком).

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel  або Word без заливання; формули мають бути виконані у редакторі формул MS Equaition.

Малюнки виконані у Word мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт.  Всі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору, можна використовувати інші способи заливки (узор).

Скановані ілюстрації та таблиці не припустимі. Растрові ілюстрації подаються в оригіналі (фотознімок, малюнок, негатив або слайд).

Таблиці і рисунки нумеруються, і назва їх дається без жирності або курсиву.

До статті додається авторська довідка.

Подається матеріал на дискеті, диску або електронною поштою – ludash58@mail.ru , роздрукований варіант статті і авторська довідка, рецензия доктора наук.

Адреса: 36000, Полтава, вул. Коваля,3, кафедра менеджменту організацій та ЗЕД (к. 406) Шимановській-Діанич Людмилі Михайлівні.  Тел. – (053 22) 7-48-37, 050-566-95-93

ВСІ ВИМОГИ Є ОБОВ,ЯЗКОВИМИ ДО ВИКОНАННЯ!!!! (Дивитись зразок)

^ У ВИПАДКУ НЕВІДПОВДІНОСТІ ВИМОГАМ ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЯ МОЖЕ БУТИ НЕДОПУЩЕНА ДО ПУБЛІКАЦІЇ

ПОДАВАТИ МАТЕРІАЛ В ОДНОМУ ФАЙЛІ З НАЗВОЮ – ПРІЗВИЩЕ АВТОРА

1-а сторінка:

Авторська довідка

^ ПІП:   повністю

Вчений ступінь, звання, місце роботи, посада, місто, контактний телефон, e-mail

Назва статті

Анотація (до 8 строк) українською мовою

 

Кегль – 12, Times New Roman, інтервал – одинарний

 

Розрив сторінки                                     З 2-ої сторінки  -         ТЕКСТ СТАТТІ

 

^ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ ДО ДРУКУ

Петренко Петро Петрович

д.э.н., профессор, кафедри економіки, Национальна академія  управління, м. Київ, Тел. 8- 0652- 445566
prof@pisem.net.ua

^ ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто суть фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Показано внутрішній зміст фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

 

УДК 336.1+339.7

^ ФИНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Петренко П.П., доктор економічних наук
Розглянуто суть фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Показано внутрішній зміст фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

^ Ключові слова: фінансовий механізм, зовнішньоекономічна діяльність, фінансові кошти, експортно-імпортні операції, рух фінансового капіталу

Ринкова економіка передбачає активну зовнішньоекономічну діяльність. За рахунок такої діяльності підприємства отримують можливість не тільки збільшити обсяги виробництва і реалізації продукції, але й забезпечують необхідні умови для підвищення конкурентноздатності, диверсифікації напрямів діяльності, участі в міжнародному русі товарів, послуг і капіталів.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств включає три основні компоненти: а) експорт товарів і послуг б) імпорт товарів  послуг; в) рух фінансового капіталу...

Питаннями дослідження фінансових механізмів зовнішньоекономічної діяльності займались…….

Мета статті - ……

Для вирішення цих проблем були поставлені такі завдання…..

^ ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ СТАТТІ

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

 1. Захарова О.Д.  Теоретические аспекты определения  экономической сущности понятия «региональная система» в контексте регионализации экономики / И.В. Бережная, О.Д. Захарова // Экономика и управление. – 2007. – № 1. – С. 46–51.

 2. Захарова О.Д. Теоретические аспекты определения  экономической сущности понятия «региональная система» / О.Д. Захарова // Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса: VІІ Всеукраинская науч.-практ. конф.,  1-2 дек. 2006 г. : тезисы докл. – Ялта, 2005. –   С. 43–44.

 3. Стефанюк О.Д. Подход к социально-экономическому районированию Крымского региона / О.Д. Стефанюк // Современные направления теоретических и прикладных исследований 2008 г.: Материалы междунар. науч.-практ. Интернет- конф., 15-25 марта 2008 г.: тезисы докл. – Одесса, 2008. – С. 72–74.

Відповідальний секретар
Наукового Віснику ПУСКУ,
к.т.н., проф.

Шимановська-Діанич Л.М.


Схожі:

Удк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс iconУдк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс
move to 780-51288
Удк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс iconУдк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс
move to 780-51292
Удк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс iconУдк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс
move to 780-51290
Удк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс iconУдк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс
На 2012 рік заплановано 6 випусків. Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька
Удк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс iconУдк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс
На 2012 рік заплановано 1 випуск. Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька
Удк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс iconКрім того, обов'язковими елементами статті мають бути: Індекс удк (універсальний десятинний класифікатор) розміщувати перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Індекс
Кафедра маркетингу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля видає збірник наукових праць «Маркетинг: теорія...
Удк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс iconПоложення про нанесення підпису > Поле для внесення підпису знаходиться в рамці розміром 92x60мм в лівому верхньому куті бланка. Підпис керівника має бути нанесений капілярною або чорнильною ручкою з чорнилом чорного кольору
Зразки печатки та підпису приймаються тільки на оригінальних бланках, кожен з яких має свій унікальний номер
Удк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс iconМатеріали конференції оформлення матеріалів тез
Обсяг 2 повних сторінки. Шрифт Times New Roman, Cyr, 13. Рукопис починається з індексу удк у верхньому лівому куту сторінки, текст...
Удк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс iconПовідомлення про досягнутий результат 3 сторінки. Стаття починається з удк (індекс за Універсальною десятковою класифікацією), потім заголовок, рядком нижче ініціали, прізвище автора (авторів), місце роботи
move to 0-16905030
Удк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс iconУдк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов
Перед назвою статті та після неї інтервал 6 пт. Усі анотації повинні мати ту ж саму структуру, що і основний текст, бути лаконічними...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи