Вимоги до оформлення тез icon

Вимоги до оформлення тез
Скачати 52.74 Kb.
НазваВимоги до оформлення тез
Дата19.10.2012
Розмір52.74 Kb.
ТипДокументи

Вимоги до оформлення тез:Тези подаються українською мовою набрані у текстовому редакторі MS Word і надруковані тільки на лазерному або струйному принтері на білих листах формату А5 (148x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не більше 4 сторінок.

Шапка тез: ініціали та прізвища авторів, назва ВУЗу набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю.

Назва тез: шрифт Times New Roman Cyr жирний, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, розмір 12 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, розміщується через один інтервал після назви вузу.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле – 1,5 см.

Основний текст розміщується через один інтервал нижче назви, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Формули: застосовувати редактор формул MS Word (використовувати шрифти: Symbol, Times New Roman Cyr; розміри шрифтів: звичайний 12 пт, крупний індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

Ілюстрації розташовувати по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см.

Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ніж ширина рядка. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1), вирівнюючи по правому краю, під якими розмістити назву таблиці, вирівнюючи по центру.

Список літератури є обов’язковим і подається загальним списком в кінці рукопису.


^ Заявки та тези доповідей приймаються до 10 березня 2011 року.

Вартість участі у семінарі (включаючи публікацію тез доповіді, який буде роздано під час проведення семінару, програми семінару, отримання одного екземпляру збірки тез поштою України) становить 70 грн.


^ Банківські реквізити: Луцький національний технічний університет

р/р 31250272210029

Банк УДК у Волинській області

МФО 803014 код ЛНТУ 05477296 з позначкою: За участь у науковому семінарі «Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємств з врахуванням впливу новітніх глобальних чинників». Обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові відправника.


Зразок оформлення тез:

Горєлова С.

Луцький національний технічний університет


^ СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ОПОДАТКУВАННЯ


Проведено дослідження спеціальних режимів оподаткування в Україні … (і т. д.).

Література:

1. Крисоватий А.І., Кізима А.Я. Податковий менеджмент: Навчальний посібник / А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 304с.

2. Захожай В.Б. Система оподаткування та податкова політика: Навчальний посібник / В.Б. Захожай. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468с.


^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

ДО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ»


Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень.

Відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” розділи статей повинні розпочинатися наступними назвами:

^ Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.

^ Цілі статті.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки.

Назви вказувати шрифтом Times New Roman Cyr жирний розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині.

Стаття подається українською, російською, англійською, польською або німецькою мовами. Стаття повинна бути набрана у текстовому редакторі MS Word 3.0 і надрукована тільки на лазерному або струйному принтері на білих листах формату А4. Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг статті не менше 4 сторінок і не більше 15 сторінок.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 2,5 см.

Шапка статті: індекс УДК, прізвища та ініціали авторів (на українській, російській та англійській мові), науковий ступінь, звання, посада, назва організації - набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman Cyr розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю. Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, набирається літерами шрифтом Times New Roman Cyr розміром 12 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру.

Анотація на українській, російській та англійській мовах розміщується на 1 см. нижче назви статті, виконуються шрифтом Times New Roman Cyr розміром 10 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Основний текст розміщується на 1 см нижче анотації, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman Cyr розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Для набирання формул застосовувати редактор формул MS Word (використовувати шрифти: Symbol, Times New Roman Cyr; розміри шрифтів: звичайний 12 пт, крупний індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

Якщо в статті присутні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

Таблиці розташовувати по тексту. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1) вирівнюючи по правому краю, під якими розмістити назву таблиці вирівнюючи по центру.

Список літератури (наявність якої є обов’язково) подається загальним списком в кінці рукопису згідно з встановленими вимогами (Бюлетень ВАК України. – 2008. - № 3) через 1 см від останнього рядка шрифтом Times New Roman Cyr розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Обов'язково подати електронний варіант статті на диску CD-RW або електронною поштою. При значному обсязі статті архівувати за допомогою програми WINRAR і подавати на диску DVD-RW.

Для авторів статей, які не мають наукового ступеня доктора наук, обов’язкова рецензія за підписом доктора економічних наук (підпис засвідчується печаткою відділу кадрів).

Рукописи, що не витримують вище зазначених вимог, не розглядаються до друку.

За публікацію статті автором сплачується внесок у розрахунку 25 грн. за сторінку (одноосібні статті докторів наук публікуються безкоштовно).

За додатковою інформацією з питань публікації матеріалів у науковому журналі звертатись на кафедру фінансів за телефоном (0332)78-55-66 до Ващук Олени Адамівни.

e-mail: ekonomforum_lntu@mail.ru

Банківські реквізити: Луцький національний технічний університет

р/р 31250272210029

Банк УДК у Волинській області

МФО 803014 код ЛНТУ 05477296 з позначкою «За публікацію у науковому журналі «Економічний форум». Обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові відправника.

Копію квитанції про оплату подати разом зі статтею або переслати на електронну адресу у сканованому вигляді.

Схожі:

Вимоги до оформлення тез iconОсновні вимоги до оформлення тез доповідей
Окрім обов’язкового виконання вимог до оформлення тез доповіді, які викладені в інформаційному повідомленні, необхідно також використовувати...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, обґрунтування отриманих результатів та висновки
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез доповідей І наукових публікацій
Рекомендований обсяг тез доповіді разом з ілюстраціями – 2 сторінки. Рукопис підписується автором спів
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Тези повинні бути набрані у текстовому редакторі ms word формату А5 (148x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез доповідей
Через інтервал розміщується текст тез доповіді (шрифт Times New Roman, звичайний, розмір – 14 пт, інтервал одинарний, абзацний відступ...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез доповідей

Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центру, нумеруються в круглих...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центрі, нумеруються в круглих...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центрі, нумеруються в круглих...
Вимоги до оформлення тез iconПравила подання та оформлення тез доповідей загальні вимоги до оформлення тексту
Для участі в роботі конференції необхідно до 20 лютого 2012 року надіслати оргкомітету на електронну адресу рivotbi@rambler ru
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
move to 849-14169
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи