Інформаційний лист ІІ міжнародна наукова-практична конференція «Перспективи та пріоритети розвитку економіки України та її регіонів» icon

Інформаційний лист ІІ міжнародна наукова-практична конференція «Перспективи та пріоритети розвитку економіки України та її регіонів»
Скачати 101.49 Kb.
НазваІнформаційний лист ІІ міжнародна наукова-практична конференція «Перспективи та пріоритети розвитку економіки України та її регіонів»
Дата19.10.2012
Розмір101.49 Kb.
ТипДокументи


Інформаційний лист

ІІ Міжнародна наукова-практична конференція

«Перспективи та пріоритети розвитку

економіки України та її регіонів»

7-8 жовтня 2010 року, м. Луцьк


Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

Інститут регіональних досліджень НАН України

Університет банківської справи Національного банку України

Рівненський державний гуманітарний університет

Волинська обласна рада


^ Луцька міська рада

Вітебський державний технологічний університет (Білорусь)

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu (Польща)

Politechnika Łódzka (Польща)

Fachhochschule Lippe und Höxter (Німеччина)

Państwowa Wyzsza Szkola Wschodnioeuropejska w Przemyślu (Польща)

Vysoká škola logistiky o.p.s., м.Преров (Чехія)

Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, м.Варшава (Польща)

Politechnika Lubelska, м. Люблін (Польща)

Graduate School of Management (Іспанія)


Тематичні напрямки роботи конференції:

Секція 1. Регіональна економіка

 1. Регіональна політика сталого розвитку

 2. Механізми підвищення конкурентоспроможності регіону

 3. Стратегія розвитку міста

 4. Інвестиційно-інноваційні процеси в регіонах

 5. Проблеми забезпечення економічної безпеки регіонів

 6. Моніторинг просторової асиметрії розміщення продуктивних сил

 7. Наукові основи економічного районування та адміністративно-територіального устрою

 8. Проблеми реформування житлово-комунального господарства

 9. Проблеми зайнятості та формування трудового потенціалу регіонів

 10. Демографічні та соціальні аспекти регіонального розвитку

Секція 2. Економіка та менеджмент

 1. Проблеми та механізми підвищення економічної ефективності діяльності суб’єктів господарювання

 2. Логістика в системі менеджменту та напрями її активізації

 3. Сучасні аспекти розвитку маркетингу на підприємстві

 4. Дослідження якості продукції та споживчих властивостей товарів в системі маркетингу підприємства

 5. Теоретичні та прикладні засади менеджменту підприємства

Секція 3. Економічна теорія та економічна історія

 1. Актуальні проблеми економічної теорії в умовах трансформації економіки України

 2. Дослідження ґенези становлення економічних механізмів суспільного розвитку на різних історичних етапах

 3. Глобалізація економіки, міжнародна економічна інтеграція та економічне співробітництво

Секція 4. Облік та фінанси

 1. Фінансово-кредитна система України: проблеми та напрямки вдосконалення

 2. Облік, аналіз і аудит в системі управління підприємницькою діяльністю

 3. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах трансформації економіки України

 4. Попит та пропозиція грошей, механізми грошово-кредитного регулювання

 5. Фінансова політика держави та інструменти її реалізації

 6. Проблеми розвитку страхування, його основні форми, види й галузі

 7. Механізм функціонування банківської системи, організація й управління діяльності банків, маркетинг банківських операцій

 8. Місцеві фінанси й місцеве оподаткування, міжбюджетні відносини. Система бюджетного і фінансового вирівнювання

 9. Механізм банківського кредитування та його особливості в окремих галузях і сферах економіки

 10. Операції з іноземною валютою, валютне регулювання та платіжний баланс

Секція 5. Розвиток нових форм транскордонного співробітництва

 1. Міжрегіональне, транскордонне та регіональне співробітництво, інтегральні зв'язки та їх регіональний вимір

 2. Інноваційні інструменти розвитку транскордонного співробітництва

 3. Конвергенція транскордонних регіонів


^ Оргкомітет конференції

Голова оргкомітету конференції:

Герасимчук Зоряна Вікторівна, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ЛНТУ

Заступник голови оргкомітету конференції:
^

Вахович Ірина Михайлівна, д.е.н., професор, директор Інституту економіки та управління ЛНТУ


Члени організаційного комітету конференції:
 • Данилишин Богдан Михайлович, д.е.н, професор, член-кореспондент НАН України, директор Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України

 • Чумаченко Микола Григорович, д.е.н., професор, дійсний член Національної Академії Наук України

 • ^

  Кравців Василь Степанович, д.е.н., професор, директор Інституту регіональних досліджень НАН України

 • Смовженко Тамара Степанівна, д.е.н., професор, ректор Університету банківської справи Національного банку України


 • Микитин Тарас Миронович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету

 • Ковальська Любов Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва ЛНТУ

 • Черчик Лариса Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри прикладної статистики та економіки праці ЛНТУ

 • Голян Василь Анатолійович, д.е.н., професор кафедри економіки та підприємництва ЛНТУ

 • Московчук Алла Тимофіївна, к.е.н, доцент, декан факультету обліку і фінансів ЛНТУ

 • Божидарнік Тарас Вікторович, к.е.н., доцент, декан факультету бізнесу ЛНТУ

 • Савош Лариса Вікторівна, к.е.н, доцент, завідувач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки ЛНТУ

 • Морохова Валентина Олександрівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ЛНТУ

 • Різник Наталя Степанівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри банківської справи ЛНТУ

 • Садовська Ірина Борисівна, к.е.н, доцент, завідувач кафедри обліку та аудиту ЛНТУ

 • Барський Юрій Миколайович, к.е.н, доцент, завідувач кафедри фінансів ЛНТУ

Робоча мова конференції – українська, російська, німецька, польська, англійська.

Наукові роботи будуть опубліковані в Збірнику наукових праць «Економічні науки» Луцького національного технічного університету (рекомендований як фахове видання з економіки, Постанова Президії ВАК України від 14.10.2009 р.)

До опублікування приймаються наукові роботи, які раніше не друкувалися.


^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень.

Відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” розділи статей повинні розпочинатися наступними назвами:

^ Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.

^ Цілі статті.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки.

Назви вказувати шрифтом Times New Roman Cyr жирний розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині.

Стаття подається українською мовою або перекладається редакцією за додаткову оплату. Стаття повинна бути набрана у текстовому редакторі не нижче MS Word 6.0/7.0 і надрукована тільки на лазерному або струйному принтері на білих листах формату А5 (148x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг статті не менше 5-6 сторінок і не більше 15 сторінок.


Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле - 2 см, праве поле 1,5 см. Від краю до колонтитула верхнього - 1 см, нижнього - 0 см.

Шапка статті: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва організації - набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю. Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, набирається літерами шрифтом Агіаl Cyr розміром 11 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру.

Анотація на українській та англійській мовах розміщується на 1 см. нижче назви статті, виконуються шрифтом Times New Roman Cyr розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Основний текст розміщується на 1 см нижче анотації, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Для набирання формул застосовувати редактор формул MS Word (використовувати шрифти: Symbol, Times New Roman Cyr; розміри шрифтів: звичайний 12 пт, крупний індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

Якщо в статті присутні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ніж ширина рядка. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1) вирівнюючи по правому краю, під якими розмістити назву таблиці вирівнюючи по центру.

Список літератури (наявність якої є обов’язково) подається загальним списком в кінці рукопису згідно з встановленими вимогами через 1 см від останнього рядка шрифтом Times New Roman Cyr розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Обов'язково подати електронний варіант статті на дискеті 3,5 дюйма або електронною поштою. При значному обсязі статті архівувати за допомогою програми WINRAR і подавати на кількох дискетах.

Рукописи, що не витримують вище зазначених вимог, не розглядаються до друку.

За публікацію статті учасником сплачується внесок у розрахунку ^ 15 грн. за сторінку та 20 грн. за пересилку матеріалів (для докторів наук та членів навчально-наукового комплексу «Економосвіта» публікація безкоштовна).

Крім того для учасників конференції організаційний внесок становить 200 грн. за кожного учасника.

Витрати на проїзд та проживання за рахунок коштів учасників.

Реквізити: Луцький національний технічний університет

р/р 31254277220076

Банк УДК у Волинській області

МФО 803014 код ЛНТУ 05477296 з позначкою „За участь у конференції та компенсацію поліграфічних витрат друку статті у збірнику наукових праць”. Обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові відправника.

Статтю, заявку на участь та копію платіжних документів надіслати не пізніше 10 вересня 2010 року на адресу оргкомітету: 43026, м.Луцьк, вул. С.Ковалевської, 29, Луцький національний технічний університет, навчально-науково-виробничий інститут економіки та управління, тел. (0332) 785566.

Довідкова інформація щодо публікації статей:

 • для секції «Регіональна економіка» – Кафедра економіки та підприємництва ЛНТУ

Тел./факс (0332) 25-40-13 (Звертатись до Хомік Вікторії Вікторівни)

^ Електронна адреса: ldtuekonomika@yandex.ru

 • для секції «Економіка та менеджмент» – Кафедра менеджменту та маркетингу ЛНТУ

Тел./факс (0332) 25-36-12 (Звертатись до Ковальчук Ірини Володимирівни)

^ Електронна адреса: ldtumarketing@rambler.ru

 • для секції «Облік і фінанси» – Кафедра банківської справи ЛНТУ

Тел./факс (0332) 78-99-53 (Звертатись до Корецької Наталії Іванівни)

^ Електронна адреса: natasha.koretskaj@rambler.ru

- для секцій «Економічна теорія та економічна історія» та «Розвиток нових форм транскордонного співробітництва» – Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки ЛНТУ

Тел./факс (0332) 78-99-49 (Звертатись до Гончарук Марії Павлівни)

^ Електронна адреса: kafedra.tem@rambler.ru.

Початок конференції 7 жовтня 2010 року о 10.00 год. (ауд. 36, лнту, корпус б, вул. Львівська, 75)


Зразок оформлення статті

УДК 339.92

О.М. Лютак

Луцький національний технічний університет


^ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ


У публікації підлягають розгляду питання щодо особливостей формування поняття «конкурентоспроможність» та «конкурентоспроможності транскордонних регіонів». Наводяться шляхи подальшого нарощення конкурентних переваг транскордонних територій для реалізації євроінтеграційних можливостей держави.

^ Ключові слова: конкурентноздатність, транскордонний регіон, конкурентні переваги, оцінка конкурентоспроможності, шляхи нарощення конкурентоспроможності прикордонних регіонів.


O. Lyutak

^ THEORETICAL PRINCIPLES OF FORMING AND ESTIMATION

OF COMPETITIVENESS OF BOUNDARY REGIONS


In a publication are subject consideration of question in relation to the features of forming of concept «competitiveness» and «competitiveness of boundary regions». The ways of subsequent increase of competitive edges of boundary territories are pointed for realization of euro of integrate abilities of the state.

Keywords: competitiveness, boundary region, competitive edges, estimation of competitiveness, ways of increase of competitiveness of boundary regions.


Е.Н. Лютак

^ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ


В публикации рассматриваются вопросы относительно формирования понятия «конкурентоспособность» и «конкурентоспособность трансграничных регионов». Приводятся пути дальнейшего повышения уровня конкурентных возможностей трансграничных территорий для реализации евро-интеграционных возможностей государства.

^ Ключевые слова: конкурентоспособность, трансграничный регион, конкурентные преимущества, оценка конкурентоспособностей, пути повышения конкурентоспособности приграничных регионов.


^ Постанова проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Реалії сьогодення свідчать про те, що єврорегіони та інші локальні утворення перетворюються на самостійних гравців світового ринку.


Заявка на участь у конференції

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Установа

Телефон:

- службовий

- домашній

- мобільний

e-mail

Адреса (для пересилки збірника)

Назва статті

Секція конференції

Форма участі: участь у роботі конференції та публікація статті

публікація статті

Потреба в готелі (так, ні)Схожі:

Інформаційний лист ІІ міжнародна наукова-практична конференція «Перспективи та пріоритети розвитку економіки України та її регіонів» iconІнформаційний лист Міжнародна наукова-практична конференція молодих вчених та студентів «Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем»
Фінансово-кредитне стимулювання розвитку економіки: проблеми та напрямки вдосконалення
Інформаційний лист ІІ міжнародна наукова-практична конференція «Перспективи та пріоритети розвитку економіки України та її регіонів» iconЗ місця події 16 жовтня в Інституті розвитку дитини відбулася Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.”
Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.” Участь у ній взяли науковці не лише з України,...
Інформаційний лист ІІ міжнародна наукова-практична конференція «Перспективи та пріоритети розвитку економіки України та її регіонів» iconЗ місця події 16 жовтня в Інституті розвитку дитини відбулася Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.”
Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.” Участь у ній взяли науковці не лише з України,...
Інформаційний лист ІІ міжнародна наукова-практична конференція «Перспективи та пріоритети розвитку економіки України та її регіонів» iconПроведення у 2009 році конференцій, семінарів, круглих столів професорсько-викладацьким складом
Міжнародна науково-практична конференція «Запоріжжя – минуле І сьогодення. Перспективи та пріоритети розвитку», присвячена 70-літтю...
Інформаційний лист ІІ міжнародна наукова-практична конференція «Перспективи та пріоритети розвитку економіки України та її регіонів» iconЗапорізька обласна державна адміністрація запорізька обласна рада запорізький національний університет 20 листопада 2008 р
Запорізькому національному університеті відбудеться міжнародна науково-практична конференція “Запоріжжя – минуле І сьогодення. Перспективи...
Інформаційний лист ІІ міжнародна наукова-практична конференція «Перспективи та пріоритети розвитку економіки України та її регіонів» iconМіжнародна науково-практична конференція «Інфокомунікації: проблеми та перспективи розвитку» Одеса, Україна, 8 – 10 вересня 2010 р

Інформаційний лист ІІ міжнародна наукова-практична конференція «Перспективи та пріоритети розвитку економіки України та її регіонів» iconМіжнародна науковО-практична конференція «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку правової системи України»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку...
Інформаційний лист ІІ міжнародна наукова-практична конференція «Перспективи та пріоритети розвитку економіки України та її регіонів» iconІнформаційний лист №3
Всеукраїнська науково – практична конференція “Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики та хореографії”
Інформаційний лист ІІ міжнародна наукова-практична конференція «Перспективи та пріоритети розвитку економіки України та її регіонів» iconМіжнародна науково-практична конференція "Інформатизація освіти України : стан, проблеми, перспективи" Партнеры
Міжнародна науково-практична конференція "Інформатизація освіти України : стан, проблеми, перспективи"
Інформаційний лист ІІ міжнародна наукова-практична конференція «Перспективи та пріоритети розвитку економіки України та її регіонів» iconАсоціація аспірантів-юристів Міжнародна науковО-практична конференція «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку правової системи України»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи