Координатор конференції icon

Координатор конференції
Скачати 102.26 Kb.
НазваКоординатор конференції
Дата07.08.2012
Розмір102.26 Kb.
ТипДокументи

Координатор конференції:

Луцький національний технічний університет (ЛНТУ), кафедра автоматизованого управління виробничими процесами (АУВП), завідувач кафедри, к.т.н., доц.,

Гуменюк Лариса Олександрівна.

43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56, к. 31.

E-mail: kafedra.av@gmail.com , тел. (0332) 26-14-09

Заявки на участь і довідки з організаційних питань:

Сацик Віктор Олександрович – доцент кафедри АУВП Луцького НТУ.

43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56, к. 31

E-mail: satsykviktor@gmail.com, тел. (0332) 26-14-09.


ЗАЯВКА

на участь у конференції

«Комп’ютерно-інтегровані технології

у виробництві та освіті»

Прізвище
Ім’я, По-батькові
Місце роботи
Посада
Вчений ступінь
Адреса доповідача (для переписки)
телефон
факс
Е-mail
Інформація про доповідь (назва, секція)
Доповідь*

 усна

стендова

Секція*

 1

 2

3

Особиста присутність*

так

 ні

№ платіжного доручення,

дата оплати
Необхідні технічні засоби

проектор

комп’ютер

Інше

* – необхідне підкреслити, або відмітити у .

Програма конференції і публікація матеріалів

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


Регламент конференції:

 • доповідь на пленарному засіданні – до 20 хвилин;

 • доповідь на секційному засіданні – до 10 хвилин;

 • повідомлення на секційному засіданні – до 5 хвилин;

 • стендова доповідь.

Для включення в програму конференції розглядаються заявки на участь і матеріали наукових статей, надіслані в оргкомітет до 31.08.2012 р. за адресою: 43018, м. Луцьк, вул. Потебні 56, к. 31.

Тел. (+38 0332)-26-14-09. Е-mail: satsykviktor@gmail.com


Планується видання матеріалів роботи конференції на мовах оригіналу у науковому журналі "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта наука, виробництво". Матеріали, подані до збірника, повинні відповідати тематиці збірника за напрямком технічних наук і вимогам ВАК. Обсяг матеріалів – 3-4 повні сторінки.

До статті обов'язково додасться зовнішня рецензія. Редакція залишає за собою право здійснити додаткову рецензію.


^ Статті, оформлені з порушенням вимог, прислані без оплати та подані в оргкомітет із запізненням публікуватись не будуть.


Організаційний внесок

Для відшкодування витрат, пов’язаних з організацією проведення конференції та виданням наукового журналу, для кожного учасника встановлено оргвнесок у розмірі 200 грн. (для аспірантів 100 грн.)

Вартість публікації (заочна форма участі в конференції) 20 грн за сторінку.

^ Банківські реквізити

Реєстраційні внески просимо направляти за реквізитами:

Для юридичних осіб:

Код 05477296, МФО одержувача 803014 в ГУДКУ Волинської області р/р 31254277220076.

^ Для фізичних осіб:

Одержувач: Сацик Віктор Олександрович, номер карткового рахунку Райффайзен Банк Аваль 0796375100.

У платіжному дорученні необхідно зазначити: «Оргвнесок за участь у конференції та видання праць - ПІП» або

"Публікація статті - ПІП"

Поповнення рахунку здійснювати в національній валюті (гривня). Копію платіжного доручення (чеку) вислати разом з матеріалами статті.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Луцький національний технічний університет

Факультет комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра автоматизованого управління виробничими процесами

^ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


«КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ ТА ОСВІТІ»


4-6 жовтня 2012 року

^ УКРАЇНА, ЛУЦЬК

Шановні колеги!

Луцький НТУ, кафедра автоматизованого управління виробничими процесами 4-6 жовтня 2012 року проводять міжнародну науково-технічну конференцію «Комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті».

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції.


Програма конференції передбачає:

 • Пленарне засідання;

 • Секційні засідання;

 • Стендові доповіді;

 • Інші заходи.Робота конференції буде проходити у вигляді засідань та дискусій за такими секціями:

Секція 1. Автоматизоване управління у виробничих системах;

Секція 2. Моделювання і синтез систем управління;

Секція 3. Підготовка фахівців у галузі автоматизації та ІТ.


Календар проведення конференції:

 • прийом заявок на участь та реєстраційних внесків – до 31.08.2012р.;

 • прийом текстів доповідей – до 31.08.2012р.;

 • розсилка запрошень з програмою конференції – до 15.09.2012р.;

 • прибуття і поселення – 4.10.2012р.;

 • робота конференції – 4.10.2012-6.10.2012р.;

 • від’їзд – 6.10.2012р.


Проведення засідань конференції буде здійснюватись на базі Луцького національного технічного університету.


Оргкомітет конференції просить Вас довести цю інформацію до відома працівників Вашої організації.


^ Довідки з питань публікації та прийому матеріалів в науковому журналі «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» можна отримати у доцента кафедри АУВП ЛНТУ Сацика Віктора Олександровича

Адреса: 43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56, к.31.

E-mail: satsykviktor@gmail.com, тел. (0332) 26-14-09.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЕЙ

1. Наукова стаття обов'язково повинна мати такі необхідні елементи постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальшої роботи у даному напрямку.

2. Стаття повинна бути набрана у текстовому редакторі не нижче MS WORD 6.0/7.0 і надрукована тільки на лазерному або струменевому принтері на білих листах формату A4 (297x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг статті не менше 3-4 сторіни.

3. Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле - 2см, праве поле 2,5см. Від краю до колонтитула верхнього – 1,25см. нижньою – 1,25см.

4. Шапка статті: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва органі­зації - набираються з нового рядка шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт. з одинарним міжрядковим інтервалом і вирів­нюються лівому краю. Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, набирається прописними літерами шрифтом Arial Cyr розміром 11 пт. з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру.

5. Анотації (українською, російською та англійською мовами) повинні містити авторів, назву статті та короткий її зміст і розміщуються на 1см нижче назви статті, набираються з абзацного відступу 1см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині.

^ 6. Нижче анотації обов’язково вказуються ключові слова.

7. Основний текст розміщується на 1 см нижче анотацій, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт. з одинарним міжрядковим інтервалом по ширині.

8. Для набирання формул застосовувати редактор формул MS WORD (використовувати шрифти: Symbol. Time New Roman Cyr: розміри шрифтів: звичайний 12 пт., крупний індекс 7 пт., дрібний індекс 5 пт., крупний символ 18 пт., дрібний символ 12 пт.). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

9. Якщо в статті наявні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

10. Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ширини рядка. Над таблицею поставите її порядковий но­мер (Таблиця 1)- вирівнюючи по правому краю, під яким розмістити назву таблиці, вирівнюючи по центру.

11. Література подасться загальним списком в кінці рукопису згідно з вимогами державною стандарту через 1 см від останнього рядка.

12. Обов'язково подати статтю на лазерному диску або переслати електронною поштою: satsykviktor@gmail.com.

13. До статті обов'язково додасться зовнішня рецензія. Редакція залишає за собою право здійснити додаткову рецензію


^ До статті обов’язково додаються відомості про авторів:


Прізвище, Ім’я, По-батькові

Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання

Наукові інтереси

Адреса для листування, телефон

^

Зразок оформлення статті
УДК 546.261


Л.О. Бірюкович, А.М. Степанчук

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

<пробіл>

^ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОЕМІСІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

СПЛАВІВ СИСТЕМИ LaB6 – MeB6 (де Me-Ce,Pr,Nd)

<пробіл>

В роботі проведено дослідження …

Ключові слова:
<пробіл>


Л.О. Бирюкович, А.Н. Степанчук. Исследование термоэмиссионных свойств сплавов системы LaB6-MeB6 (где Me-Ce,Pr,Nd)

В работе проведено исследование … .

<пробіл>

L.Biryukovych, A.Stepanchuk. Investigaition of thermionic properties the alloys of LaB6-MeB6 (when Me-Ce,Pr,Nd) systems

From the given … .

<пробіл>

Напруження випресовування описується залежністю [1]:

, (1)

де Fвип – зусилля випресовування, кН; d – зовнішній діаметр пресовки, мм;

h – висота пресовки, мм.

Пресування порошкових сумішей здійснювалося у жорсткій матриці, наведеній на рис. 1Рис. 1. Прес-форма для пресування: 1 – нижній пуансон; …

2 – матриця; … ; 5 – пресовка

<пробіл>

Залежність (1) наведена на (рис. 2а), а емісійні характеристики сплавів системи LaB6–MeB6 наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Емісійні характеристики сплавів системи LaB6–MeB6 (Me-Ce, Pr, Nd)

Склад

Температурний інтервал

φТ = φ0+dφ/dT·T,

еВ

Ефективна робота виходу при

Т = 1700 К, еВ

1

2

3

4

La0.8Ce0.2B6

1600–1950

3,21+2,29·10-4T

2,82

La0.6Ce0.4B6

1620–1910

2,46+1,38·10-4T

2,69

<пробіл>

Висновки

Гомофазні сплави гексаборидів системи LaB6–MeB6, отримані спільним боротермічним відновленням, більш інтенсивно… .

<пробіл>

1. Куницкий Ю.А., Морозов В.В., Шлюко В.Я. Высокотемпературные электродные материалы. – К.: Вища школа, 1977. – 232 с.

Схожі:

Координатор конференції iconСклад оргкомітету конференції
Департаменту іноземних мов Головної школи пожежної служби Польщі, координатор проектів Польської допомоги
Координатор конференції iconКоординатор конференції тк-2010
Луцький національний технічний університет (лнту), кафедра пакування та автоматизації виробничих процесів (павп), завідувач кафедри,...
Координатор конференції iconКоординатор конференції тк-2012
Луцький національний технічний університет (лнту), кафедра пакування та автоматизації виробничих процесів (павп), завідувач кафедри,...
Координатор конференції iconNota bene ( необхідно пам’ятати) Матеріали конференції плануються видати до початку конференції
...
Координатор конференції iconNota bene ( необхідно пам’ятати) Матеріали конференції плануються видати до початку конференції
...
Координатор конференції iconNota bene ( необхідно пам’ятати) Матеріали конференції плануються видати до початку конференції
...
Координатор конференції iconОформлення заявки на участь у конференції
Для участі у конференції Вам необхідно надіслати заявку на участь у конференції на електронну адресу оргкомітету конференції
Координатор конференції iconОформлення заявки на участь у конференції
Для участі у конференції Вам необхідно надіслати заявку на участь у конференції на електронну адресу оргкомітету конференції
Координатор конференції icon1. Матеріали конференції плануються видати
...
Координатор конференції iconРада молодих учених інформаційний лист шановні молоді вчені та аспіранти!
Вартість участі у конференції: оргвнесок – 100 грн (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції, видання програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи