Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" icon

Дисципліни "Вища освіта І Болонський процес"
Скачати 401.42 Kb.
НазваДисципліни "Вища освіта І Болонський процес"
Сторінка3/3
Дата22.09.2012
Розмір401.42 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
7

Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України.Вивчення нормативних та інструктивних матеріалів МОН України щодо запровадження КМСОНП.

4


До теми 7

[10]

ст..265-335

Поточний

7.1

Поняття про кредитно-модульну систему організації навчального процесу: заліковий кредит як одиницю виміру навчального навантаження; модуль як задокументовану завершену частину освітно-професійної програми; змістовий модуль як систему поєднання навчальних елементів, відповідних певному начальному навантаженню.


Всього:

12


6. Перелік питань для поточного тестування для кожної теми.

Тема 1.

1. Чи правильний вибір нашої держави – на європейську інтеграцію?

2. Які рекомендації парламентських слухань про взаємовідносини та співробітництво України та ЄС?

3. Умови спільної стратегії Європейської Ради щодо України і Європейського Союзу, схвалені у м. Гельсінкі в 1999р.

4. Мета стратегії зближення ЄС і України.

5. Хронологія подій із налагодження співробітництва України та ЄС.

6. Основні практичні кроки України в європейській інтеграції.

7. Головні завдання Закону України „ Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС”.

8. Програма науково-технічного співробітництва України ти ЄС.

9. Інструменти реалізації Проекту прогрвми Європейських спільних дослідницьких центрів.

10. Основні елементи нової стратегії євроінтеграції.

11. Шляхи підвищення рівня загальної освіти та професійної кваліфікації в Україні.

12. Проекти, які отримали гранти за програмою ТЕМПУС.


Тема 2.

1. Дві основні тенденції структури світової вищої освіти.

2. Принципи формування системи вищої освіти Великобританії:

а) доступ громадян до освіти;

б) академічний рік ти екзамени;

в) кваліфікації4

г) навчання студентів-іноземців.

3. Принципи формування вищої освіти Іспанії:

а) ступневість освіти;

б) кваліфікації;

в) організація навчання, академічний рік та екзамени;

г) навчання студентів-іноземців.

4. . Принципи формування вищої освіти Італії:

а) доступ громадян до освіти;

б) організація навчання, академічний рік та екзамени;

в) кваліфікації, визнання закордонної кваліфікації;

г) навчання студентів-іноземців.

5. Принципи формування вищої освіти Німеччини:

а)заклади світи;

б) академічний рік та іспити;

в) ступневість освіти, кваліфікації.

6. Принципи формування вищої освіти Польщі:

а) заклади освіти;

б) доступ громадян до освіти;

в) академічний рік та екзамени;

г) визнання закордонних кваліфікацій;

д) мовні вимоги.

7. Вища освіта Росії:

а) доступ громадян до освіти;

б) організація навчання, академічний рік та екзамени;

в) кваліфікації, визнання закордонних кваліфікацій;

г) навчання студентів-іноземців.

8. Вища освіта Франції:

а) доступ громадян до освіти;

б) кваліфікації;

в) організація навчання, академічний рік та екзамени;

г) кваліфікації, визнання закордонних кваліфікацій;

9. Вища освіта США:

а) сучасні принципи її побудови;

б) академічний рік та екзамени;

в) кваліфікації;

г) навання студентів-іноземців.

10. Вища освіта Японії:

а) сучасні принципи її побудови;

б) академічний рік та екзамени;

в) кваліфікації;

г) навання студентів-іноземців.

11. Вища освіта України:

а) історія освіти;

б) структура;

в) управління освітою;

г) академічний рік та екзамени;

д) кваліфікації;

є) навання студентів-іноземців.

12. На чому ґрунтується порівняльний аналіз систем вищої освіти у країнах Європи?


Тема 3.

 1. Шість ключових позицій щодо створення Європейського освітньо

го та наукового простору.

2. Хронологія подій Болонського процесу.

3. Мета Сорбонської декларації 25.05.1998р..

4. Булонська конвенція 19.06.1999р. про зону європейської вищої освіти.

5. Форум майбутнього. Сала манка 30.03.2002р..

6. Комюніке зустрічі міністрів 19.05.2001р. в м. Прага.

8. Створеннят загальноєвропейського простору вищої освіти 20.09.2003р. в м. Берліні.

Тема 4.

1.Умови створення порівняльної системи ступенів.

2. Загальні компетенції.

3. Спеціальні компетенції.

4. Моделі розподілу навчального навантаження за типами курсів, рівнями ти модульми.

5. Розподіл кредитів.

6.Основні завдання освітніх і педагогічних іновацій.

7. Завдання освітнього простору.

8. Загальні принципи управління якістю підготовки фахівців у ВНЗ.

9. Особливості системи оцінки освіти у країнах Європи та Америки.

10. Особливості системи оцінки освіти у країнах Східної Європи та СНД.

11. Академічне та професійне визнання.

12. Вказівки щодо створення додатку до диплома.


Тема 5.

1. Для чого розроблено Європейську кредитно-трансферну систему?

2. Загальна характеристика ЕСТS.

3. Загальні умови користування ЕСТS.

4. Кредити ЕСТS.

5. Призначення кредитів ЕСТS.

6. Присвоєння кредитів ЕСТS.

7. Пере зарахування кредитів ЕСТS.

8. Координатор ЕСТS.

9. Інформаційний пакет, перелік його елементів.

10. Як складається інформаційний пакет?

11. Що входить до анкети-заяви та угоди про навчання?

12. Шкала оцінювання.

13. Переваги та проблеми ЕСТS.


Тема 6.

1. Стратегічні завдання розвитку освіти України.

2. Завдання для досягнення стратегічної мети.

3. Завдання щодо удосконалення вищої освіти України у контексті вимог Болконського процесу.

4. Першочергові кроки щодо запровадження кредитно-модульної ситеми в Україні.

5. Умови формування інноваційного освітнього середовища.

6. Підходи до формування підготовки фахівців.

7. Науково-методичне забезпечення навчального процесу.

8. Індивідуальне навчальнео-дослідне завдання.

9. Інформатизація навчального процесу.

10. Ступенева освіта в Україні.

11. Вимоги до сприяння європейської співпраці в галузі гарантій якості освіти.

12.Мобільність.


Тема 7.

1. Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації.

2. Заходи щодо реалізації положень Болонської декларації.

3. Програма проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

4. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі.

5. Рекомендації щодо впровадження КМСОНП.


^ 7. Перелік питань для підсумкового письмового тесту.

1. Яка з орієнтацій стратегічного курсу України до Європейського союзу не відповідає цілям Болонського процесу?

1 входження до єдиної сім’ї європейських народів

2 перехід до закритого демократичного суспільства

3 повернення до європейських політичних традицій

4 повернення до європейських культурних традицій

5 вагомий стимул успіху економічної та політичної трансформації


2. До основних фундаментальних цінностей Європи не відносяться:

1 свобода одержання освіти будь-якого рівня

2 парламентаризм та права людини

3 права національних меншин

4 свобода одержання освіти

5 лібералізм


3. Який з названих документів найбільш потребує корегування у зв’язку з приєднанням України до Болонського процесу

1 Закон України «Про вищу освіту» (2002)

2 Закон України «Про освіту» (2002)

3 Національна доктрина розвитку освіти (2002)

4 Державна програма розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки

5 рішення колегії Міністерства освіти і науки України «Про прведення педагогічного експерименту…» (2003)


 1. Приєднання України до Болонського процесу буде сприяти, в першу чергу, розвитку:

1 України та її системи вищої освіти

2 ЄС у противагу американській системі вищої освіти

3 кожного громадянина Європи

4 кожного громадянина України

5 європейської вищої освіти


 1. Чи буде сприяти приєднання до Болонського процесу підвищенню якості вищої освіти в Україні?

1 так

2 ні

3 частково

4 якість освіти погіршиться

5 освіта набере нового рівня розвитку


6. Особливість навчання студентів у ВНЗ США:

1 чітка регламентація навчального процесу

2 обов’язковість вступного випробовування

3 відсутність фіксованого терміну навчання

4 всі вузи приватні

5 висока якість підготовки у всіх вузах


7. Тривалість бакалаврської підготовки у ВНЗ Канади:

1 3 роки

2 3,5 роки

3 4 роки

4 4,5 роки

5 5 років


8. У Великобританії ВНЗ переважно:

1 приватні

2 муніціпальні

3 державні

4 недержавні

5 громадські


9. До французького ВНЗ «довгого циклу» можна вступити за наявності:

1 атестата про середню освіту

2 диплома бакалавра

3 стажу практичної діяльності

4 без попереднього добору на ступінь бакалавра

5 диплома бакалавра і стажу практичної діяльності


10. Для вступу в університети Німеччини найкраще:

1 закінчити коледж довузівської підготовки

2 скласти вступні випробування

3 атестат про закінчення середньої школи

4 не складати вступні випробування

5 пройти співбесіду


11. Болонський процес було започатковано у :

1 1996р.

2 1997р.

3 1998р.

4 1999р.

5 2001р.


12. Поштовхом для народження Болонського процесу стало:

1 створення Європейського союзу

2 занепад вищої освіти Європи

3 відставання європейської освіти і науки від США

4 політичні мотиви

5 бажання Європи випередити США в освіті


13. Передісторією Болонському процесу є:

1 Велика Хартія Університетів

2 Лісабонська конвенція

3 Сорбонська декларація

4 Веймарська зустріч

5 Болонська конвенція


14. Реалізація освітньої концепції Болонського процесу полягає в:

1 запровадженні загальноєвропейського диплому про вищу освіту

2 створення єдиного європейського ринку праці

3 запровадження єдиних європейських стандартів вищої освіти

4 створення єдиної Європейської зони вищої освіти

5 створення єдиного Європейського союзу вищої освіти


15. Головне із завдань Європейської зони вищої освіти:

1 забезпечити якісний рівень вищої освіти

2 забезпечити працевлаштування випускників ВНЗ на європейському ринку праці

3 забезпечення вільної міграції студентів

4 створити умови для вільного проживання студентів у країнах Європи

5 створити умови для навчання протягом усього життя


16. Єдиний Європейський простір вищої освіти не передбачає:

1 введення двоциклового навчання і кредитної системи

2 розширення мобільності та забезпечення працевлаштування випускників

3 формування контролю якості освіти

4 забезпечення конкурентоспроможності випускників на загальноєвропейському просторі вищої освіти

5 створення єдиного Європейського ринку праці


17. Двоциклова система навчання передбачає підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

1 бакалавр та спеціаліст

2 спеціаліст та магістр

3 бакалавр та магістр

4 магістр та доктор

5 бакалавр та доктор


18. Тривалість першого циклу навчання в ЕСТS:

1 3 роки

2 3,5 роки

3 3-4 роки

4 4 роки

5 5років


19. Після закінчення навчання по Болонським вимогам випускникам ВНЗ видають:

1 національний диплом

2 диплом європейського зразка

3 спеціальний додаток до національного диплому

4 національний диплом і диплом європейського зразка

5 спеціальний диплом нового зразка


20. Гарантом якості вищої освіти у Болонському процесі є:

1 Міністерство освіти

2 держава

3 Європейський союз

4 вищий навчальний заклад

5 ринок праці


 1. Основні принципи Болонської декларації

1 демонстрування досягнень університетів

2 університет – автономія з відповідальністю

3 освіта – як відповідальність перед суспільством

4 вища освіта ґрунтована на наукових дослідженнях

5 організація диверсифікації


 1. Для інтеграції в Європейський простір вищої освіти Україна повинна:

1 використовувати існуючі стандарти освіти

2 розробити нові стандарти освіти

3 узгодити існуючі стандарти з діючими в ЕСТS:

4 прийняти стандарти ЕСТS

5 розробити нові стандарти з урахуванням європейських вимог


 1. ЕСТS не є складовою частиною:

1 програми ТЕМПUS

2 програми ІРАЗМЕС

3 програми СОКРАТЕС

4 програмою Європейської економічної зони

5 програмою NORIC


 1. До ключових елементів ЕСТS не відноситься:

1 інформація стосовно навчальних програм

2 взаємна угода між закладом-партнером і студентом

3 використання кредитів, що визначають навчальне навантаження

4 заява навчального контракту та перелік оцінок дисциплін

5 структура навчальних програм


25. Основні зобов’язання начального закладу за умови користування ЕСТS:

1 призначення координаторів від закладу і факультетів

2 призначення кураторів індивідуальних навчальних планів студентів

3 випуск інформаційного пакета щодо навчального закладу

4 забезпечення викладачів навчально-методичною літературою

5 призначення кредитів ЕСТS для блоків курсу


26. ЕСТS не забезпечує прозорість через такий засіб:

1 інформаційний пакет

2 навчальний контракт (угода)

3 перелік оцінок дисциплін

4 кредити

5 індивідуальний план


27. Кредити ЕСТS -- це:

1 числовий еквівалент оцінки

2 відображення кількості роботи, потрібної для завершення академічного року

3 навчальне навантаження студента

4 числовий показник успішності навчання

5 відповідність програми на період навчання за кордоном


28. Навчальне навантаження студента на один навчальний рік в ЕСТS складає:

1 30 кредитів

2 60 кредитів

3 120 кредитів

4 180 кредитів

5 240 кредитів


29. Кредит ЕСТS має відображати години, які відведено на:

1 аудиторні заняття

2 аудиторні заняття та самостійну роботу

3 самостійну роботу та індивідуальне науково-дослідне завдання

4 аудиторні та факультативні заняття

5 усі види навчальної діяльності студента


30. Кредит ЕСТS складає:

1 18-25 годин

2 30 годин

3 36 годин

4 54 години

5 60 годин


31.Кому не призначаються кредити?

1 студентам

2 розділам курсу

3 факультативним розділам курсів

4 для офіційної тривалості навчання за програмою

5 повному курсу


32. Призначення інформаційних пакетів для:

1 забезпечення студентів практичною інформацією

2 сприяння прозорості навчальних програм

3 планування навчання студентів з інших ВНЗ

4 орієнтації студентів на вибір потрібних дисциплін

5 використання як довідника для потенційних партнерів


33. Переваги ЕСТS:

1 фрагментація знань і сегментації процесу навчання

2 автономність і диверсифікація

3 розширення вибору для навчання за кордоном

4 гарантує академічне визнання

5 покращує якість навчального процесу


34. Мета забезпечення мобільності студентів:

1 доступ до якісної вищої освіти

2 доступ до освітніх послуг

3 доступ до навчальних можливостей

4 конкурентоспроможність

5 можливість працевлаштування в Європі


35. За рахунок яких коштів не можна забезпечити мобільність студентів?

1 підтримуючих програм

2 особистих

3 вищого навчального закладу

4 державних

5 всіх разом


36. Стратегічні завдання розвитку освіти України:

1 суттєво скоригувати спрямованість освітнього процесу

2 модернізація освіти

3 переведення матеріально- технічної бази на сучасний рівень

4 мовний прорив в освіті

5 відсутність системи підвищення кваліфікацій


37. Для вищої школи України в контексті Болонського процесу необхідно:

1 активізувати роботу щодо критеріїв оцінки якості освіти

2 запровадити додаток до диплому

3 покращити ефективність наукових досліджень

4 зменшити попит на наукоємну вітчизняну продукцію

5 розробити дієвий захист інтелектуальної власності в освіті


38. Формування інноваційного освітнього середовища в ВНЗ у контексті вимог Болонського процесу полягає в:

1 підготовці висококваліфікованих фахівців

2 комп’ютеризації

3 самостійності навчання

4 творчій активності

5 інтеграції освітньої діяльності в світовий інформаційний простір


39. Роль куратора академічної групи в умовах Болонського процесу:

1 ознайомлення студентів з нормативно-методичними матеріалами організації навчального процесу

2 допомога в формуванні індивідуального навчального плану студента

3 проведення індивідуальної та групової виховної роботи

4 контроль за реалізацією індивідуального плану студента

5 подання пропозицій декану (директору) щодо переведення студента на наступний курс та на заохочення студента


 1. Подальшому розвитку ідей Болонського процесу в Україні будуть сприяти:

1 поліпшення фінансового стану освітянської галузі

2 підвищення рівня якості підготовки абітурієнтів у середній школі

3 впровадження європейських норм і стандартів у вищу освіту

4 створення нових робочих місць

5 виділення коштів на фінансування наукових досліджень


 1. Головна підстава для запровадження КМСОНП в українських ВНЗ:

1 перспективи вступу до ЄС

2 умови вступу до Світової організації торгівлі

3 політичні мотиви

4 рішення європейської комісії

5 приєднання до Європейського простору вищої освіти


 1. Впровадження КМСОНП має за мету:

1 досягнення відповідності стандартам європейської системи вищої освіти

2 забезпечення навчання впродовж життя

3 запровадження єврододатку до диплома

4 розвиток наукових досліджень

5 підвищення якості вищої освіти фахівців і забезпечення конкурентоспроможності випускників


 1. Принципи впровадження КМСОНП:

1 стипендіальне забезпечення студентів

2 порівняльної трудомісткості кредитів

3 кредитності

4 модульності

5 гнучкості та партнерства


 1. Заліковий кредит в КМСОНП – це:

1 одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістового модуля

2 кількість годин для вивчення змістового модуля

3 система змістових модулів

4 показник рівня засвоєння навчального матеріалу

5 оцінка визначення професійної діяльності студента


 1. Модуль в КМСОНП – це:

1 завершена частина ОПП , що реалізується відповідними формами навчального процесу

2 окремі частини дисципліни

3 дисципліна

4 окремий розділ програми курсу

5 система навчальних елементів


 1. Змістовий модуль в КМСОНП – це:

1 задокументована частина ОПП

2 система навчальних елементів, об’єднаних загальною метою навчання

3 поділ програми курсу на окремі частини

4 окрема частина дисципліни

5 система навчальних елементів, що визначає об’єкт професійної діяльності


 1. Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це:

1 модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та рейтингової оцінки

2 модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні кредитних технологій навчання та рейтингової оцінки

3 модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових кредитів

4 модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні залікових кредитних технологій навчання та рейтингової оцінки

5 модель організації навчального процесу


 1. Організація навчального процесу в умовах КМСОНП передбачає:

1 впровадженні інформаційних технологій

2 впровадження електронних засобів навчання

3 технічну і технологічну модернізацію навчальних лабораторій

4 використання сучасних систем контролю якості знань

5 зменшення самостійної роботи студентів


 1. Під трансфером кредитів розуміють:

1 взаємне визнання кредитів будь-якими ВНЗ

2 визнання кредитів тим ВНЗ, де навчається студент

3 визнання кредитів у будь-якій країні, де вони задокументовані

4 визнання кредитів між ВНЗ України

5 забезпечення навчання


 1. Науково-методичне забезпечення КМСОНП передбачає:

1 забезпечення студентів тільки навчальною літературою

2 інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення

3 забезпечення науковою літературою та методичними розробками

4 забезпечення електронними підручниками

5 комплексне навчально-методичне забезпечення


51. Якими нормативними документами забезпечується навчальний процес?

1 графік навчального процесу

2 план навчального процесу

3 річний план навчального процесу

4 робоча навчальна програма

5 індивідуальний план студента

Бібліографія.

Таблиця 7.1


№п/п

Назва

К–ть екз.

Назва бібліотеки

1

2

3

4

1

Болонський процес:головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. В.С. Журавський, М.З. Згуровський.1

Кафедра автомобілів

2

.Кредитно-модульна технологія навчання. Навчальний посібник П.І.Сікорський, К: Вид-во Європ. Ун-ту-2004.-125с.

3

Бібліотека університету

3

.Болонський процес у фактах і документах. М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубіянко

Київ, Тернопіль,2003р.-59с.

1

Кафедра автомобілів

4

Основні засади розвитку вищої рсвіти України в контексті Болонського процессу. за редакцією В.Г. Кременя, М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубіянко Київ-Тернопіль, 2004р..- 95с.1

Кафедра автомобілів Кафедра автомобілів

5

Болонський процес і навчання впродовж життя. М.Ф. Степко, Б.В. Клименко, Л.Л. Товажнянський, Харків,2004р. -110с.


1

Кафедра автомобілів

6

Болонський процес: цикли, ступені, кредити. Л.Л. Тавожнянський, Є.І. Сокол. Б.В.Кдименко, Харків-2004р.-143с.


2

Кафедра автомобілів, бібліотека університету

7

Болонський процес. Нормативно-правові документи.

З.І.Тимошенко, І.Г.Оніщенко та ін.—К:Вид-во Європ. Ун-ту,2004р.-102с.

1

Кафедра автомобілів, бібліотека університету

8

Болонський процес. Документи. З.І.Тимошенко,А.М.Грехов,Ю.А.Гапон, Ю.І.Палеха –К:Вид-во Європ. Ун-ту,2004=169с.

1

Кафедра автомобілів

9

Болонський процес. Модель структури додатку до диплому З.І.Тимошенко,А.М.Грехов,Ю.А.Гапон, Ю.І.Палеха –К:Вид-во Європ. Ун-ту,2004=73с
Кафедра автомобілів, бібліотека університету

10

Вища освіта України і Болонський процес. Навчальний посібник за ред. В.Г. Кременя. Автори: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко – Тернопіль, Навч. Кн...-Богдан,2004 – 384с.

3

Бібліотека університету
1   2   3

Схожі:

Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconВища освіта І Болонський процес
Дисципліна „Вища освіта І болонський процес” покликана сформувати у студентів уявлення про Європейську систему освіти як сучасну...
Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconПро запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни " Вища освіта І Болонський процес"
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconПро запровадження у вищих навчальних Закладах навчальної дисципліни " Вища освіта І Болонський процес"
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconПро запровадження у вищих навчальних Закладах навчальної дисципліни " Вища освіта І Болонський процес"
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconПро запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни " Вища освіта І Болонський процес"
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconМіністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник
В55 Вища освіта України І болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconМіністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник
В55 Вища освіта України І болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconКиїв – Тернопіль 2004 удк 378. 1 Ббк 74. 480. 27 О-75 Вища освіта України І Болонський процес
Вища освіта України І болонський процес// Навчальна програма. – київ –Тернопіль: Вид-во тдпу ім. В. Гнатюка, 2004. – 18 с
Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconКонспект лекцій
З дисципліни «Методика викладання у вищій школі (з розділом вища освіта України І болонський процес)»
Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconДокументи
1. /Вища осв_та _ Болонський процес-2007-2008/BP-osn.doc/Bergen-commyunike-19-20.05.05.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи