«судова медицина та психіатрія» галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 030401 «Правознавство» icon

«судова медицина та психіатрія» галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 030401 «Правознавство»
Назва«судова медицина та психіатрія» галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 030401 «Правознавство»
Сторінка1/2
Дата30.01.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипРішення
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра адміністративного права


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни

«СУДОВА МЕДИЦИНА ТА ПСИХІАТРІЯ»


галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»

освітньо-кваліфікаційний рівень — «бакалавр»

для студентів 3 курсу

форма навчання - денна


ЗАТВЕРДЖЕНА

на засіданні Вченої ради

Рішення 10/15 від 21.06.2012


Донецьк 2012


Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Судова медицина та психіатрія». Галузь знань – 0304 «Право», напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень — «бакалавр», для студентів 3 курсу, форма навчання – денна.


^
Укладач В.В. СеднєвВ.о. зав.кафедри

адміністративного права І.Л. Олійник


Розглянуто та ухвалено

на засіданні кафедри

адміністративного права

Протокол №12 від 29.05.12


^ СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

«СУДОВА МЕДИЦИНА ТА ПСИХІАТРИЯ»


Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Обов’язкова чи за вибором

Обов’язкова

Курс

3

Семестр

5

Загальна кількість годин

54

Кількість лекцій

18

Кількість семінарів

36
  1. Анотація

Курс «Судова медицина та психіатрія» вивчається у всіх навчальних закладах юридичного профілю, які здійснюють підготовку фахівців-юристів. Він передбачає виробити у студентів систему знань, навиків і умінь які позначаться при перших же кроках самостійної діяльності, особливо при виробництві дізнання або на попередньому слідстві. Він також передбачає знайомство з відповідною термінологією. Основне завдання курсу полягає в формуванні у студентів та слухачів міцних знань з актуальних проблем судової медицини та психіатрії та вміння використовувати ці знання на практиці під час призначення та оцінювання висновків судово-медичних експертів.

    1. ^ Мета навчальної дисципліни

Курс судової медицини та психіатрії має дві мети: загальноосвітню і практичну.

Загальноосвітнє значення даного предмету пов’язано з необхідністю підвищення загальної правової культури і застосування знань суміжних наук для майбутніх юристів.

^ Практична мета курсу конкретизується шляхом рішення в процесі навчання приватних задач.


    1. Завдання навчальної дисципліни:

  • сприяти поглибленню і закріпленню теоретичних знань, прищепленню навичок самостійної роботи з літературою, виступу перед аудиторією, умінню вести дискусію з спірних питань, відстоювати і аргументовано захищати свою позицію;

  • формувати вміння враховувати особливості кожного конкретного випадку і уміти збирати настільки повний матеріал, щоб у судово-медичного експерта при подальшому вирішенні поставлених перед ним питань не залишалося ніяких неясностей відносно даних, які надали органи дізнання або попереднього слідства;

  • формувати подальше поглиблення придбаних юридичних знань, наповнення таких юридичних понять як неосудність, недієздатність, примусові заходи медичного характеру конкретним змістом шляхом вивчення основних теоретичних положень сучасної судової психіатрії, існуючої відносно психічно хворих законодавчої бази і безпосереднього знайомства з предметом судової психіатрії – психічно хворим, як суб’єктом правовідносин і його юридичне значущою поведінкою.

    1. ^ Предмет навчальної дисципліни

Судова медицина є галуззю загальної медицини, яка вивчає спеціальні питання медично-біологічного характеру, які виникають в процесі правоохоронної діяльності.

Співробітник міліції, який починає проведення дізнання або попереднє слідство, повинен бути не тільки механічним виконавцем вимог закону, але і виконувати свої функції з повним знанням суті справи з питань, що стосуються судової медицини.

Знання основних теоретичних положень, діючих в судовій психіатрії, знання діагностичного алгоритму, що застосовується при тих або інших психічних і поведінчих розладах розуміння критеріїв експертної оцінки є необхідною умовою свідомого і осмисленого використання в подальшій професійній діяльності даних судово-психіатричної експертизи (СПЕ) і пізнання взаємовідносин психіатрії і права загалом.


^ Зв’язки з іншими дисциплінами:

Кримінальне право, кримінальний процес, цивільне право, цивільний процес, криміналістика тощо.


2. Тематичний план


Модулі

Всього

год.

Кількість годин, аудиторної роботи

роботи

Самостійна робота

Індивідробота

консультації^ Форма контрролю


зокрема
Лекції


Семінар.

заняття

Заліковий модуль 1.


^ Змістовий модуль 1. Предметі завдання судової медицини. Правові, процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи.
2

2

^ Змістовий модуль 2. Розлад здоров’я і смерть від різних видів зовнішньої дії.
2

21
^ Змістовий модуль 3. Смерть і трупні явища. Судово-медична експертиза трупа.
2

2
1^ Змістовий модуль 4. Судово-медична експертиза речових доказів з об’єктами біологічного походження
2

21
^ Змістовий модуль 5. Судово-медична експертиза живих осіб
2

21

Всього за зал. мод. №1
10

10
1

3
Заліковий модуль 2.


^ Змістовий модуль 6. Введення в курс судової психіатрії. Організаційно-правові положення судово-психіатричной експертизи (СПЕ)
2

21
^ Змістовий модуль 7. СПЕ у кримінальному та цивільному процесах. Примусові та не примусові заходи медичного характеру
2

2
1

1
^ Змістовий модуль 8. Хронічні душевні хвороби. Тимчасові розлади душевної діяльності. Слабоумство та інші хворобливі стани. Симуляція та дисимуляція психічних розладів.
2

2

^ Змістовий модуль 9. Оцінка акта судово-психіатричної експертизи
2

21

Всього за зал. мод. №2
8

8
1

3
Всього
18

18
2

6


^ БАЛЬНА ШКАЛА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ


Оцінка за шкалою

ЕСТS


Визначення

За

національною системою

За

Системою

ДонДУУ

А

Відмінно – відмінне виконання роботи або відповіді без помилок

5

(відмінно)

90-100

В

Дуже добре – виконання роботи з незначними помилками (до 5%)

4 (добре)

80-89

C

Добре – в загалі правильна робота, відповідь з кількома незначними помилками (до 10%)

70-79

D

Задовільно – непогано, але з певною кількістю помилок, які не заважають достатньо повному висвітленню питання, відповіді (до 25%)

3

(задовільно)

60-69

Е

Достатньо – виконання робіт задовольняє мінімальні критерії для позитивної оцінки (до 40%)

50-59

FX

Незадовільно – потрібно додатково працювати для отримання позитивної оцінки

2 (незадовільно)

35-49

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота для отримання позитивної оцінки

1-34
  1   2

Схожі:

«судова медицина та психіатрія» галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 030401 «Правознавство» iconГалузь знань 0304 “Право” Напрям підготовки – 030401 “Право”
Структура залікового кредиту з дисципліни „Іноземна мова (англійська) “ ? 2 рік підготовки
«судова медицина та психіатрія» галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 030401 «Правознавство» iconПрограма дисципліни Аграрне право для студентів галузі знань 0304 «Право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Аграрне право» для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
«судова медицина та психіатрія» галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 030401 «Правознавство» iconПрограма з курсу "Адвокатура України" галузі знань 0304 "Право" напрям підготовки 030401 "Правознавство" для студентів денної та заочної форми навчання
Робоча навчальна програма з курсу "Адвокатура України" галузі знань 0304 "Право" напрям підготовки 030401 "Правознавство" для студентів...
«судова медицина та психіатрія» галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 030401 «Правознавство» iconГрафік проведення іспитово-залікових сесій студентам заочної форми навчання галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство, спеціальності 03040101, 03040101 Правознавство на 2013-2014 н р. 1 курс
Право напряму підготовки 030401 Правознавство, спеціальності 03040101, 03040101 Правознавство на 2013-2014 н р
«судова медицина та психіатрія» галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 030401 «Правознавство» iconСтруктура навчальної дисципліни „Трудове право” галузі знань 0304“Право” напряму підготовки 030401 „Правознавство”

«судова медицина та психіатрія» галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 030401 «Правознавство» iconПерелік робочих навчальних програм
Робоча навчальна програма з курсу "Адвокатура України" галузі знань 0304 "Право" напрям підготовки 030401 "Правознавство" для студентів...
«судова медицина та психіатрія» галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 030401 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
«судова медицина та психіатрія» галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 030401 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
«судова медицина та психіатрія» галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 030401 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
«судова медицина та психіатрія» галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 030401 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи