Контрольні питання з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 2-го та 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» ст викладач Анікіна Галина Василівна icon

Контрольні питання з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 2-го та 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» ст викладач Анікіна Галина Василівна
Скачати 97.54 Kb.
НазваКонтрольні питання з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 2-го та 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» ст викладач Анікіна Галина Василівна
Дата23.03.2013
Розмір97.54 Kb.
ТипДокументи

Контрольні питання


з дисципліни «Українська мова професійного спрямування»

для 2-го та 4-го курсу денної та заочної форм навчання

спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок»


ст. викладач Анікіна Галина Василівна
Зміст питання

Література

1

2

3

1

Предмет і завдання дисципліни «Українська мова професійного спрямування», його роль у професійній діяльності.

1-12

2

Правовий статус української мови. Нормативність української літературної мови.

1-12

3

Функції мови та мовлення. Функціональні стилі сучасної української літературної мови.

1-12

4

З історії української наукової мови. Науковий стиль: призначення, жанри реалізації, мовні засоби. Офіційно-діловий: призначення, жанри реалізації, мовні засоби.

1-12

5

Ділова українська мова у сучасному світі.

1-12

6

Особливості усного і писемного професійного ділового мовлення. Загальні вимоги до професійної мови.

1-12

7

Лексикографічний аспект викладання мови спеціальності у морському закладі.

1-12

8

Писемне професійне мовлення та його лексичні особливості. Явище синонімії в офіційно-діловому стилі.

1-12

9

Місце термінології в мовній системі. Концептуальні засади українського термінознавства.

1-12

10

Створення термінів морської галузі.

1-12

11

Іншомовні запозичення у морській термінології. Правопис слів іншомовного походження.

1-12

12

Інженерно-технічна термінологія. Складні випадки правопису.

1-12

13

Поняття юридичного терміна. Класифікація юридичних термінів.

1-12

14

Професіоналізми у діловому мовленні.

1-12

15

Різновиди документів за сферою і завданням обслуговування.

1-12

16

Юридичне оформлення документів.

1-12

17

Документи, які забезпечують державне управління в Україні, та документи, пов'язані з дипломатією.

1-12

18

Документи щодо особового складу: особливості, реквізити, типові мовні звороти. Оформлення деяких видів документації професійної діяльності: автобіографія, характеристика, рапорт, резюме.

1-12

19

Контракт (обговорення, предмет, умови, термінологія).

1-12

20

Інформаційні документи: особливості, реквізити, усталені словосполучення.

1-12

21

Ділове листування (як правильно написати й оформити діловий лист).

1-12

22

Оформлення деяких видів документації професійної діяльності: звіт, протокол.

1-12

23

Оформлення різних видів наукової роботи (курсові, дипломні, статті).

1-12

24

Особливості оформлення списку використаної літератури.

1-12

1

2

3

25

Розпорядчі документи: особливості, реквізити, усталені словосполучення.

1-12

26

Організаційні документи: особливості, реквізити, усталені словосполучення.

1-12

27

Обліково-фінансова документація: особливості, реквізити, усталені словосполучення.

1-12

28

Документи господарсько-договірної діяльності: особливості, реквізити, усталені словосполучення.

1-12

29

Особливості правопису у діловому професійному документі.

1-12

30

Використання типових мовних зворотів у ділових текстах.

1-12

31

Правопис прізвищ та імен по батькові. Складні випадки відмінювання прізвищ.

1-12

32

Звертання в діловому мовленні. Правопис закінчень іменників у кличному відмінку.

1-12

33

Вживання великої літери.

1-12

34

Правопис географічних назв у професійних паперах.

1-12

35

Особливості функціонування паронімів. Труднощі у вимові й написанні паронімічних слів у професійному мовленні.

1-12

36

Складноскорочені слова та абревіатури в морській галузі. Технічні правила переносу.

1-12

37

Граматичні форми частин мови в професійному документі.

1-12

38

Особливості правопису іменників.

1-12

39

Правопис відмінкових закінчень іменників 11 відміни у родовому відмінку.

1-12

40

Особливості вживання прислівників у текстах документів.

1-12

41

Особливості вживання дієслівних форм у професійному мовленні.

1-12

42

Роль і місце дієприкметників та дієприкметникових зворотів у текстах ділової мови.

1-12

43

Особливості вживання числівників у діловому мовленні. Способи оформлення цифрових даних.

1-12

44

Активні та пасивні дієприкметники. Труднощі перекладу дієприкметників з російської мови на українську.

1-12

45

Роль і місце дієприслівників та дієприслівникових зворотів у текстах ділової мови.

1-12

46

Використання прийменників у діловому мовленні. Варіанти перекладу російського прийменника "по" українською мовою.

1-12

47

Вживання займенників у діловому мовленні.

1-12

48

Роль словників, довідників у діловому і професійному мовленні.

1-12

49

Синтаксичні норми ділового професійного мовлення. Порядок слів у реченні.

1-12

50

Усне ділове мовлення на рівні міжперсонального спілкування.

1-12

51

Вимоги до усного ділового мовлення.

1-12

52

Етика професійного ділового спілкування.

1-12

53

Універсальні величини професійного спілкування.

1-12

54

Психологічні засади ділового спілкування.

1-12

55

Невербальні засоби спілкування.

1-12

56

Жанри публічних виступів. Підготовка до публічного виступу.

1-12

57

Ділові засідання (наради).

1-12

1

2

3

58

Візитна картка як атрибут усного ділового мовлення.

1-12

59

Культура телефонного діалогу.

1-12

60

Мовна культура фахівців морської галузі.

1-12^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Блик О.П. Українська мова: в двох частинах: Підручник / О.П. Блик. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 400 с.

 2. Зарицька У.М. Українське ділове мовлення: Практикум / У.М. Зарицка. – Донецьк, 1997. – 128 с.

 3. Іванова І.Б. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник / І.Б. Іванова. – Х.: ТМ «Парус», 2005. – 448 с.

 4. Плотницька І.М. Ділова українська мова / І.М. Плотницька. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 256 с.

 5. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Підручник/ Н.Я.Потелло. – К.: МАУП, 1999. – 248 с.


Додаткова література:


 1. Волкотруб Г.Й. Українська ділова мова: Практикум / Г.Й Волкотруб. – К.: МАУП, 2004. – 156 с.

 2. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.Г. Загнітко. – Донецьк, 2007. – 477 с.

 3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова для ВНЗ / М.Г. Зубко, – 7-ме вид. виправл. – Донецьк: СПДФО В.І. Сердюк, 2005. – 448 с.

 4. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібник/ С.В.Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – К.: АСК, 1998. – 174 с.

 5. Мам Рак А.В. Українська ділова мова: комп’ютерна версія: Навчальний посібник / А.В. Мам Рак, О.І. Шаров. – К.: ЦНЛ, 2004. – 232 с.

 6. Пивоваров В.М. Ділова українська мова: Навчальний посібник / В.М. Пивоваров, Ю.І. Калачник, Л.Г. Савченко. – Х.: Одісей, 2007. – 232 с.

 7. Чорненький Я.Я. Ділова українська мова. Теорія. Практика. Самостійна робота. Навчально-методичний посібник / Я.Я. Чорненький. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 240 с.Критерії оцінок знань:


Знання курсантів оцінюються за чотирьохбальною системою.

Оцінка «відмінно» виставляється курсанту, який дає повну відповідь на три питання, вільно володіє навчальним теоретичним матеріалом, уміє аргументовано робити самостійні узагальнення, висновки, наводячи приклади, висловлює власну думку, творчо підходить до виконання колективних (групових), індивідуальних завдань.

Оцінка «добре» виставляється курсанту, який володіє навчальним теоретичним матеріалом, вміє аналізувати, але не завжди вміє робити висновки та узагальнення, застосовувати набуті знання у процесі виконання практичних завдань, але дає неповну відповідь на одне з трьох питань.

Оцінка «задовільно» виставляється курсанту, який володіє навчальним теоретичним матеріалом на репродуктивному рівні або лише частиною навчального матеріалу, не може самостійно зробити висновки, узагальнення, а також застосовувати у практичній діяльності набуті теоретичні знання, дає неповні відповіді на три питання.

Оцінка «незадовільно» виставляється курсанту, який поверхово, фрагментарно володіє навчальним матеріалом. або зовсім не володіє, не може робити висновки та застосовувати знання при виконанні практичних завдань., не може дати впевнені відповіді на питання.


Склав

ст. викладач кафедри ПНіГД

Анікіна Г.В.


01.10.2012


Зав. кафедрою ПНіГД

к.е.н, доцент Постемський І.Є.

Схожі:

Контрольні питання з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 2-го та 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» ст викладач Анікіна Галина Василівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 1-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач Анікіна Галина Василівна
Правове забезпечення функціонування української літературної мови новітньої доби
Контрольні питання з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 2-го та 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» ст викладач Анікіна Галина Василівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Андріанова Тетяна Анатоліївна
Шляхи перекладу на російську мову англійських дієслівних часів. «Порядок несення вахти в машинному відділенні»
Контрольні питання з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 2-го та 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» ст викладач Анікіна Галина Василівна icon«Експлуатація суднових енергетичних установок», «Менеджмент організацій» денної та заочної форм навчання ст викладач Анікіна Галина Василівна
Розуміння поняття культури як суспільного та духовного феномену: еволюція поглядів та сучасні інтерпретації поняття
Контрольні питання з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 2-го та 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» ст викладач Анікіна Галина Василівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна
Типи дизельних двигунів англійською мовою. Різниця між 4х та 2х тактними двигунами англійською мовою. Такти дизельного двигуна англійською...
Контрольні питання з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 2-го та 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» ст викладач Анікіна Галина Василівна iconТеми рефератів з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 1-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач Анікіна Галина Василівна
Ділова взаємодія (розташування, позиції, міжособовий простір учасників) при спілкуванні
Контрольні питання з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 2-го та 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» ст викладач Анікіна Галина Василівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Калініна Ганна Геннадіївна

Контрольні питання з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 2-го та 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» ст викладач Анікіна Галина Василівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна
Корпусні частини судна. Морська термінологія, що відноситься до судна І його житловим приміщенням англійською мовою. Суднові приміщення...
Контрольні питання з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 2-го та 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» ст викладач Анікіна Галина Василівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Англійська мова» для 2-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Андріанова Тетяна Анатоліївна
Спів`бесіда з працедавцем. Норми поведінки та правила ведення розмови. Розгляд стандартних питань під час інтерв’ю. Проведення iq...
Контрольні питання з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 2-го та 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» ст викладач Анікіна Галина Василівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Основи судноводіння» для 1-у курсу заочної форми навчання для спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок ст викладач Сидоренко Світлана Валеріївна
Ділення істинного горизонту на чверті, румби, градуси. Системи рахунку направлений, використовуваних в судноводінні
Контрольні питання з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 2-го та 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» ст викладач Анікіна Галина Василівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи