Навчальний план з дисципліни „Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство” icon

Навчальний план з дисципліни „Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство”
Скачати 133.4 Kb.
НазваНавчальний план з дисципліни „Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство”
Дата17.08.2012
Розмір133.4 Kb.
ТипДокументи

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство”

для студентів заочної форми навчання, які навчаються за спеціальністю

7.090216 „Електромеханічні комплекси гірничого обладнання”


Семестри вивчення

4

5

Загальний обсяг, години

180

Аудиторні заняття, години

12

10

Види навчання:1. Лекції, години

8

6

2. Лабораторні роботи, години

4

4

3. Практичні заняття, години

0

0

Самостійна робота, години

131

Контрольні роботи

1 роб.

1 роб.

Вид контролю

залік

екзамен

Мова викладання

українська

українська

Кафедра

інженерна механіка

інженерна механіка

ECTS - кредити

5

МК+іспит

27


Зміст дисципліни

Мета викладання: оволодіння студентами знань про властивості матеріалів, основні технологічні методи отримання матеріалів, формоутворення деталей, ознайомлення з можливостями сучасного машинобудування, з перспективами розвитку і вдосконалення технологічних методів обробки.

^ Перелік знань, вмінь, навичок після викладання дисципліни:

- знати: агрегатні стани, дефекти будови та їх вплив на властивості матеріалів; термічну обробку; конструкційні матеріали; метали та сплави; провідникові, напівпровідникові діелектричні та магнітні електротехнічні матеріали; природні, штучні та синтетичні матеріали; класифікацію матеріалів за агрегатним станом, хімічним складом, функціональному призначенню; зв'язок хімічного складу матеріалів з їх властивостями, залежність властивостей від зовнішніх умов;

- вміти: при конструюванні виробу здійснювати вибір матеріалу у відповідності з технічним завданням; при виготовленні виробу використовувати технологічні властивості матеріалу; при експлуатації виробу враховувати залежність властивостей матеріалу від різноманітних параметрів ( при тепловому, електромагнітному, механічному, хімічному впливі, вологості середовища);

- мати навички в дослідженні властивостей матеріалів; в роботі із довідниковою літературою; знати позначення та одиниці вимірювання характеристик; вільно орієнтуватися у манкіровці матеріалів, у способах їх отримання та обробки; вміти по сукупності характеристик матеріалу визначити область його застосування.

^ Суть дисципліни: Будова та основні характеристики конструкційних матеріалів. Система залізовуглецевих сплавів: загальна характеристика діаграми стану сплавів Fe-Fe3C; класифікація та маркування сталей і чавунів. Термічна обробка металевих сплавів. Кольорові метали і сплави, їх властивості та область використання. Неметалеві матеріали.

Основи металургійного виробництва. Основи технології виливного виробництва. Основи технологій зварювального виробництва. Обробка металів тиском. Обробка металів різанням.


Умови отримання заліку з дисципліни

^ Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство”

для студентів заочної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 7.090216 „Електормеханічні комплекси гірничого обладнання”


Основні питання, які відображають тематичний зміст дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» та вивчаються студентами на протязі четвертого семестру, наводяться у додатку А. Після вивчення дисципліни наприкінці четвертого семестру студенти отримують залік.

Допуском до заліку з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» є успішне виконання контрольної роботи та захисту трьох лабораторних робіт, які виконуються студентами під час установчою сесії (або відпрацьовуються відсутніми під час установчої сесії студентами до початку заліково-екзаменаційної сесії).

Завдання на контрольну роботу складається з відповіді на чотири питання (питання перше – основи металознавства; питання друге – неметалеві конструкційні матеріали; питання третє – термообробка; питання четверте – маркування металевих сплавів). Варіанти завдань наводяться у додатках Б, В, Г, Д. Номер завдання обирається за таблицею 1. Наприклад, Іваненко Павло, останні літери залікової книжки – 79, обрані варіанти: до першого питання -4, другого – 5, третього – 9, четвертого – 4.

Контрольна робота виконується в зошиті або в електронному вигляді (шрифт – Times New Roman, 14 pt, інтервал – 1,5). Відповіді в роботі повинні бути повними, містити необхідний графічний матеріал, обов’язкова наявність висновків. Виконану (написану або роздруковану роботу) необхідно зареєструвати на кафедрі інженерної механіки (ауд.№23). Кінцевий термін здачі – 7 днів до заліку.


Перша буква

фамілії

Варіант першого питання

(додаток Б)

Перша буква імені

Варіант другого питання

(Додаток В)

Передостання цифра номеру залікової книжки

Варіант третього питання

(Додаток Г)


Остання цифра номеру залікової книжки

Варіант четвертого питання

(Додаток Д)

А, Б, В

1

А, Б, В

10

1

5

1

10

Г, Д, Е

2

Г, Д, Е

9

2

4

2

9

Є, Ж, З

3

Є, Ж, З

8

3

3

3

8

І, Ї, К

4

І, Ї, К

7

4

2

4

7

Л, М, Н

5

Л, М, Н

6

5

1

5

6

О, П, Р

6

О, П, Р

5

6

10

6

1

С, Т, У

7

С, Т, У

4

7

9

7

2

Ф, Х, Ц

8

Ф, Х, Ц

3

8

8

8

3

Ч,Ш,Щ

9

Ч,Ш,Щ

2

9

7

9

4

Ю,Я

10

Ю,Я

1

0

6

0

5Додаток А

Питання до вивчення курсу

«Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство»


 1. Поняття про металеві сплави. Класифікація сплавів. Будова металевих сплавів. Характеристика фазового та структурного складу сплавів.

 2. Види та характеристика неметалевих матеріалів, їх використання в техніці. Будова неметалевих матеріалів.

 3. Атомно-кристалічна будова металів.

 4. Будова реальних кристалів. Дефекти кристалічних ґраток.

 5. Поліморфні перетворення в металах.

 6. Кристалізація металів і сплавів.

 7. Будова металевого зливка.

 8. Класифікація властивостей матеріалів і їх характеристика.

 9. Властивості металів і сплавів. Критерії оцінки конструктивної міцності.

 10. Механічні властивості сталей та методи їх визначення.

 11. Діаграма стану системи Fе-FезС. Загальна характеристика діаграми.

 12. Характеристика структур сталей та чавунів.

 13. Класифікація та маркування сталей.

 14. Характеристика сталей по призначенню.

 15. Конструкційні вуглецеві сталі.

 16. Конструкційні леговані сталі, їх особливості та використання в промисловості.
 1. Корозійностійкі та теплостійкі сталі та сплави.

 2. Інструментальні метали та сплави.

 3. Тверді сплави та композиційні матеріали, їх характеристика.

 4. Електротехнічні сталі, їх використання.

 5. Сплави з особливими фізичними властивостями.

 6. Чавуни, їх характеристика та маркування
 1. Мідь та її сплави. їх використання в техніці.

 2. Алюміній: та його сплави. їх використання в техніці.

 3. Титан та його сплави.

 4. Антифрикційні метали та сплави. їх використання в техніці.

 5. Види термічної обробки та їх характеристика.

 6. Відпалювання. Види та призначення відпалювання. Нормалізація.

 7. Гартування. Режими обробки, призначення.

 8. Відпущення сталі. Види та призначення відпущення.

 9. Види і технологія хіміко-термічної обробки

 10. Термомеханічне та пластичне зміцнення металів.

 11. Раціональний вибір матеріалу для виготовлення деталей та способів їх
  зміцнення.Додаток Б

Завдання з металознавства

 1. Дайте загальні уявлення про конструкційні матеріали. Перелічите та охарактеризуйте найбільш розповсюджені металеві та неметалеві конструкційні матеріали.
 1. Перелічте основні групи властивостей матеріалів. Надайте характеристику механічних властивостей. Опишіть основні способи випробування металів на розтяг та удар, надавши ескізи зразків та схеми випробувань, діаграми розтягу низько вуглецевих сталей, основні показники механічних властивостей.
 1. Розкрийте поняття про металеві сплави. Наведіть схеми кристалічних ґраток. Наведіть криву охолодження заліза та алотропічні перетворення.
 1. Опишіть будову реальних кристалів. Охарактеризуйте дефекти кристалічної будови – точкові, лінійні, поверхневі. Розкрийте вплив дефектів на фізико-механічні властивості матеріалів.
 1. Надайте визначення діаграм фазової рівноваги. Опишіть діаграми станів подвійних сплавів, які у твердому стані утворюють твердий розчин, механічну суміш.
 1. Дайте визначення пружньої та пластичної деформації. Опишіть механізм пластичної деформації, її вплив на структуру металів. Розкрийте поняття холодної та гарячої пластичної деформації.
 1. Наведіть діаграму стану залізо – вуглець. Охарактеризуйте основні лінії, структури діаграми. Опишіть практичне значення діаграми.
 1. Дайте загальні уявлення про конструкційні сплави кольорових металів (на основі міді та алюмінію). Наведіть існуючі системи класифікації та маркування мідних та алюмінієвих сплавів.
 1. Описати роль хіміко-термічної обробки у вирішенні задач керування характеристиками матеріалів. Загальні технічні прийоми цементації, азотування деталей та сплавів. Виділити різницю між азотуванням та ціануванням.
 1. Описати роль термічної обробки у вирішенні задач управління якісними характеристиками матеріалів. Опишіть технічні прийоми гартування та відпущення деталей із сталей та сплавів. Виділити відмінності між відпущенням та відпалом.Додаток В


Завдання з неметалевих конструкційних матеріалів


 1. Наведіть класифікацію полімерних матеріалів. Опишіть залежність фізичного стану полімерів від температури. Охарактеризуйте термопластичні та термореактивні матеріали.
 1. Опишіть види, будову, властивості та область застосування гумових матеріалів.
 1. Опишіть види, застосування, термічну обробку неорганічного скла. Надайте характеристику органічного скла, ситалів.
 1. Охарактеризуйте плівкові матеріали, їх різновиди, властивості та область застосування.
 1. Охарактеризуйте властивості деревинних матеріалів. Вкажіть область їх застосування.
 1. Дайте загальне уявлення про металокерамічні та композиційні матеріали. Наведіть існуючі системи класифікації та маркування таких матеріалів, область їх використання.
 1. Наведіть визначення, склад, класифікацію та приклади застосування абразивних матеріалів.
 1. Опишіть найбільш поширені у промисловості електроізоляційні матеріали та вироби з них (у т.ч. порцелян).
 1. Надайте визначення аморфних металів. Опишіть їх властивості, способи отримання, застосування.
 1. Описати будову, властивості, способи отримання композиційних матеріалів із полімерною матрицею (карбоволокніти, бороволокніти, органоволокніти, скловолокніти). Навести приклади застосування.Додаток Г


Завдання з термообробки сталей


 1. Призначте режими обробки шестерні зі сталі 20ХГТ із твердістю зуба, яка дорівнює HRC 58-62. Опишіть мікроструктуру та властивості поверхні зуба та серцевини шестерні після термічної обробки.

 2. У результаті термічної обробки черв’яки повинні отримати твердий зносостійкий поверхневий шар при в’язкій серцевині. Для їх виготовлення обрана сталь 20 ХГТ. Вкажіть склад сталі та визначте, до якої групи відноситься дана сталь за призначенням. Призначте та поясніть режим термічної обробки з урахуванням легування на процеси, які відбуваються. Опишіть мікроструктуру та властивості сталі після термічної обробки.

 3. Призначте режим термічної обробки (температуру гартування, охолоджувальну середу та температуру відпущення) ресор зі сталі 65 Г, які повинні мати твердість HRC 45-50. Опишіть мікроструктуру та властивості.

 4. Призначте режим термічної обробки (температуру гартування, охолоджуюче середовище, температуру відпущення) пружин зі сталі 70. Опишіть сутність перетворень, мікроструктуру та властивості сталі після термічної обробки.

 5. Призначте режим термічної обробки (температуру гартування, охолоджувальне середовище, температуру відпущення) деталей машин із сталі 40Х, які повинні мати твердість HRC 28-35. Опишіть сутність перетворень, які відбуваються при термічній обробці, мікроструктуру та властивості.

 6. У результаті термічної обробки пружини повинні мати високу пружність. Для виготовлення обрана сталь 60С2ХФА. Вкажіть склад, призначте та поясніть режим термічної обробки, пояснити вплив легування на перетворення, які відбуваються на всіх етапах термічної обробки данної сталі.

 7. Призначте режим термічної обробки (температуру гартування, охолоджуюче середовище та температуру відпущення) стяжних болтів зі сталі Ст5, які повинні мати твердість НВ 207-230. Опишіть мікроструктуру та властивості.

 8. Призначте режим термічної обробки (температуру гартування, охолоджуюче середовище та температуру відпущення) шпілек зі сталі Ст6, які повинні мати твердість НВ 207-230. Опишіть їх мікроструктуру та властивості.

 9. Для виготовлення розгорток обрали сталь 9ХС. Вкажіть склад та визначте, до якої групи відноситься дана сталь за призначенням. Призначте та обгрунтуйте режим термічної обробки. Опишіть мікроструктуру та властивості сталі після термічної обробки.

 10. Призначте режим термічної та хіміко-термічної обробки шестерні зі сталі 20Х із твердістю зуба HRC 58-62. Опишіть мікроструктуру та властивості поверхні та серцевини зуба після термічної обробки.Додаток Д

Завдання з маркування металевих сплавів

Розкрийте марку матеріалу, наведіть його хімічний склад, механічні властивості, надайте характеристику згідно класифікації, наведіть приклади застосування.


1. ВСт4кп; 30; Р6М5, У12, ШХ9; КЧ 30 – 6; АЧК – 4; АЛ8; ЛС 59 – 1.


2. БСт2пс; 25Х2МФ; ШХ15; Р18; ЖЧЮ – 2,5; ВЧ 60 – 2; АД0;

Бр.ОЦС 4-4-17.


3. БСт4пс; 70С3А; 4ХВ2С; А30; ЧН19МШ; СЧ 28-48; АЛ27;

Бр. ОЦС 5-5-5.


4. Ст6сп; У12А; 12Х17; 4ХС; ЖЧХ – 0,8; ВЧШ 100 – 4; Бр.ОЦСН 3-7-5-1; Д16.


5. БСт2сп; 38ХМ; У7; 8Х3; ЧН19Х3Ш; АЧС – 4; Бр.Мц5; Д31.


6. Ст6пс; 20; 38ХН3МА; 5ХГМ; ЖЧХ – 0,8; КЧ 60 – 3; АЛ8;

ЛМцЖ 55-3-1.


7. Ст2; 45ХН; 9ХФ; 70Г; ВЧ 100 – 4; АЧВ – 1; ЛАЖ 60-1-1; А99.


8. БСт5сп; 38ХНА; ШХ25; 3Х3М3Ф; СЧ 32 – 52; КЧ 38 -17; ЛВОС;

Бр. ОЦСН 3-7-5-1.


9. БСт3кп; 45Г; Р18МФ2; Х12М; ЧНХТ; АЧС – 2; Бр. Б2; АД33.


10. ВСт6; У10; А30; 40ХС; ЧНХТ; ВЧ 70 – 3; Д16; Бр. Мц 5.

Схожі:

Навчальний план з дисципліни „Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство” iconПрактикум з курсу «технологія конструкційних матеріалів І матеріалознавство» Частина 2 «матеріалознавство» для студентів факультету Тесет
Лабораторний практикум з курсу «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство». Частина 2 «Матеріалознавство» / укладачі...
Навчальний план з дисципліни „Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство” iconЗатверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов «29» березня 2013 р. Програма фахового вступного випробування з «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
«Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» за напрямами
Навчальний план з дисципліни „Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство” iconМатеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Навчальний план з дисципліни „Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство” iconМатеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Навчальний план з дисципліни „Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство” iconМатеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Навчальний план з дисципліни „Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство” iconМатеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Навчальний план з дисципліни „Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство” iconМатеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Навчальний план з дисципліни „Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство” iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів», наведені: рекомендована література, робоча програма І пояснення до тем лекцій, самостійної роботи, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів...
Навчальний план з дисципліни „Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство” iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів», наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, самостійної роботи, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів...
Навчальний план з дисципліни „Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство” iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи на тему "ливарне виробництво"
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи на тему "Ливарне виробництво" з курсу "Технологія конструкційних матеріалів і...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи