Теорія технічних систем icon

Теорія технічних систем
Скачати 426.83 Kb.
НазваТеорія технічних систем
Сторінка1/3
Дата17.08.2012
Розмір426.83 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

теорія ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ


Семестри вивчення

другий

Загальний обсяг, години

54

Аудиторні заняття, години
Види навчання:
1. Лекції, години
2. Лабораторні роботи, години

0

3. Практичні заняття, години

0

Самостійна робота, години
Розрахункові роботи

0

Розрахунково-графічні роботи

0

Курсові роботи

0

Курсові проекти

0

Вид контролю

Залік

Мова викладання

Українська

Кафедра

Інженерна механіка

ECTS - кредити

1,5


^ Зміст дисципліни


Мета викладання: вивчення основних методів, теорем та критеріїв для здійснення відтворення математичних моделей, оцінки результатів дослідів, теоретичного розгляду складних процесів, які можна розглянути лише на математичній моделі.


^ Перелік знань, вмінь, навичок після викладання дисципліни:

знати: основи моделювання технічних систем, планування експерименту, засоби аналізу результатів експерименту;

вміти: спланувати підготовку експериментів, давати оцінку результатам досліду, їх точності та достовірності, відтворювати математичну модель реальних гірничих установок;

мати навички з теоретичного розгляду складних процесів, складання математичних моделей складних процесів, оцінювання результатів дослідів.


^ Суть дисципліни: Параметри і фактори технічних систем. Моделювання та подібність технічних систем. Сутність подібності технічних систем. Статистичне дослідження результатів експерименту. Кореляційний аналіз. Регресійний аналіз. Планування експеримента.


^ Тематичний зміст дисципліни

ТЕОРІЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ”


Тема 1

Технічні системи. Основні терміни і визначення.

Основні поняття теорії технічних систем. Типи систем та задач. Загальна характеристика технічних систем як об’єкта дослідження. Параметри і фактори технічних систем.


^ Тема 2

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Моделювання та подібність технічних систем, їх загальні основи. Класифікація моделей технічних систем, їх значення. Методика побудови математичних та фізичних моделей технічних систем.


^ Тема 3

ТЕОРЕМИ ПОДІБНОСТІ

Сутність подібності технічних систем, теореми подібності. Критерії подібності. π-теорема, її значення для практики. Методика знаходження критеріїв подібності з використанням теорії розмірностей. Наслідки π-теореми, їх застосування при вивченні властивостей технічних систем. Застосування π-теореми при вирішенні задач. Визначення критеріїв подібності технічних систем по рівняннях процесів.


^ Тема 4

Експериментальні дослідження роботи машин

Основні поняття: випробування та дослідженя роботи технічних систем. Вимоги до проведення експерименту. Планування експерименту. Матриці планування. Вимірювальна апаратура для дослідження машин.


Тема 5
^

Обробка і аналіз експериментального матеріалу

Мета і класифікація методів обробки. Задачі, які вирішуються при підготовці обробки результатів експерименту. Види помилок. Методи нормування похибок засобів вимірювань. Правила округлення значень похибки і результату вимірювань.^ Тема 6

Статистична обробка експериментальних даних

Обробка прямого і непрямого експериментального матеріалу. Оцінка експериментальних даних: точкова; довірчі інтервали для одиничного виміру і математичного очікування. Перевірка однорідності результатів паралельних дослідів. Перевірка однорідності дисперсій. Порівняння двох вибіркових середніх.


^ Тема 7

Експериментально-статистичне дослідження зв'язків

Кореляційний аналіз. Визначення коефіцієнта кореляції. Регресійний аналіз. Основні етапи проведення регресійного аналізу. Застосування регресійного та кореляційного аналізу на практиці.

^ Тема 8

ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ


Умови отримання заліку з дисципліни

ТеОРІЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ”

для студентів заочної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 7.090216 „Електормеханічні комплекси гірничого обладнання”


Допуском до заліку з дисципліни «Теорія технічних систем» є успішне виконання контрольної роботи.

Завдання на контрольну роботу складається з п’яти задач, умови та приклади розв’язання яких наводяться у додатках А, Б, В, Г, Д. У додатку Е наводиться необхідні довідникові данні. Варіант завдань обирається за таблицею 1. Наприклад, Іваненко Павло, останні літери залікової книжки – 79, обрані варіанти: першої задачі – 3, другої – 5, третьої – 9, четвертої – 4, п’ятої – 4.

Таблиця 1 -

Перша буква

фамілії

Варіант першої задачі

(додаток Б)

Перша буква імені

Варіант другої задачі

(Додаток В)

Передостання цифра номеру залікової книжки

Варіант третьої задачі

(Додаток Г)


Остання цифра номеру залікової книжки

Варіант четвертої та п’ятої задачі

(Додаток Д)

А, Б, В, Г

1

А, Б, В

10

1

5

1

10

Д, Е, Є, Ж

2

Г, Д, Е

9

2

4

2

9

З, І, Ї, К,

3

Є, Ж, З

8

3

3

3

8

Л, М, Н,О

4

І, Ї, К

7

4

2

4

7

П, Р, С, Т,

5

Л, М, Н

6

5

1

5

6

У,Ф, Х, Ц

6

О, П, Р

5

6

10

6

1

Ч,Ш,Щ, Ю,Я

7

С, Т, У

4

7

9

7

2Ф, Х, Ц

3

8

8

8

3Ч,Ш,Щ

2

9

7

9

4Ю,Я

1

0

6

0

5


Контрольна робота виконується в зошиті або в електронному вигляді (шрифт – Times New Roman, 14 pt, інтервал – 1,5). Відповіді в роботі повинні бути повними, містити необхідний графічний матеріал, обов’язкова наявність висновків. Виконану (написану або роздруковану роботу) необхідно зареєструвати на кафедрі інженерної механіки (ауд.№23). Кінцевий термін здачі – 7 днів до заліку.


Додаток А

(варіанти завдань до задачі 1)


ВАРІАНТ 1


Сила опору тертя Fтр тонкої прямокутної пластини, обтічної потоком рідини, залежить від площини бокових поверхонь пластини w, густини ρ та швидкості ν рідини, прискорення вільного падіння g: Fтр = f (w, ρ, ν, g).

Знайти безрозмірні комбінації, якими описують процес, якщо формули розмінностей фізичних величин мають вигляд:


[Fтр] = MLT-2; [w] = L2; [ρ] = ML-3; [g] = LT-2; [ν] = LT-1.


ВАРІАНТ 2


Пластина площиною S рухається відносно нерухомої пласкої поверхні, яку намочено рідиною, із швидкістю ν. Товщина шару h, в’язкість µ. Зусилля, яке прикладене до пластини, визначається функцією виду F=f(S, ν, h, µ).

Знайти безрозмірні комбінації, якими описують процес, якщо формули розмінностей фізичних величин мають вигляд:

[F] = MLT-2, [S] = L2, [ν] =LT-1, [h] = L; [µ] = ML-1T-1.


ВАРІАНТ 3


До мотузки довжиною R, один кінець якої закріплений на нерухомій точці, прив’язаний камінь масою m. Камінь обертається зі швидкістю ν. Прискорення вільного падіння дорівнює g, а сила натягування ланцюга, яка визначається в опиті, - F= f(R,m, ν,g).

Знайти безрозмірні комбінації, якими описують процес, якщо формули розмінностей фізичних величин мають вигляд:

[F] = MLT-2; [R] = L; [m] = M; [ν] = LT-1; [g] = LT-2.


ВАРІАНТ 4


Розхід води Q через циліндричний насадок залежить від його діаметра d, діаметра трубопровода D, напора перед насадком Н та прискорення вільного падіння g: Q= f(d,D, H, g).

Знайти безрозмірні комбінації, якими описують процес, якщо формули розмінностей фізичних величин мають вигляд:

[Q] = L3T-1, [d] = L; [D] = L; [H] = L; [g] = LT-2.


ВАРІАНТ 5


Потужність на валу насоса N залежить від напору H, який створює насос, подачи Q, густини рідини ρ, прискорення вільного падіння g: N=f(H, Q, ρ, g).

Знайти безрозмірні комбінації, якими описують процес, якщо формули розмінностей фізичних величин мають вигляд:

[N]=ML2T-3; [H] = L; [Q] = L3T-1; [ρ] = ML-3; [g] = LT-2.


ВАРІАНТ 6


Час t процесу спорожнення вертикального циліндричного бака залежить від діаметра D бака, рівня H рідини, діаметра отвору d у дні бака, прискорення вільного падіння g: t=f(D,H,d,g).

Знайти безрозмірні комбінації, якими описують процес, якщо формули розмінностей фізичних величин мають вигляд:


[t] = T; [D] = L; [H] = L; [d] = L; [g] = LT-2.


Приклад розв’язання задачі 1.

Розхід рідини Q через прямокутний водозлив є функцією густини ρ, в’язкість рідини µ, висоти h води над порогом, ширини b порогу та прискорення вільного падіння g: Q=f(ρ, µ, h, b, g ).

Знайти безрозмірні комбінації, якими описують процес, якщо формули розмірності фізичних величин мають вигляд:


[Q]=L3T-1; [ρ]=ML-3 , [µ]=ML-1T-1; [h]=L; [b]=L;[g]=LT-2
  1   2   3

Схожі:

Теорія технічних систем iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Теорія технічних систем» для студентів напряму
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Теорія технічних систем» / укладач Ю. Я. Ткачук. 2-ге вид., перекл. і доп. – Суми...
Теорія технічних систем iconДисципліни «теорія систем І архітектура (спецкурс)»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Теорія систем І архітектура» (для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Теорія технічних систем iconТеорія радіолокаційних та навігаційних систем” (автор – д ф. м н., проф. Лепіх Я. І.)
Одеса планує видати у вересні 2008 р навчальний посібник з грифом Міністерства освіти І науки України за авторством доктора фіз мат...
Теорія технічних систем iconТеорія автоматичного управління [1 4]
Синтез систем автоматичного управління: корекція автоматичних систем, забезпечення заданої якості процесів управління, методи підвищення...
Теорія технічних систем iconМіністерство освіти І науки україни харківська державна академія міського господарства методичні вказівки до вивчення курсу “загальна теорія систем І архітектура”
Методичні вказівки до вивчення курсу “Загальна теорія систем І архітектура” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності...
Теорія технічних систем iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання ” /Укладач Л. Д. Назаренко....
Теорія технічних систем iconНазва модуля: Основи цифрових систем керування електромеханічними системами Код модуля
Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови та програмування, теорія автоматичного керування, теорія електроприводу
Теорія технічних систем icon2. Код модуля: езікт 6002 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Основи моделювання технічних систем; Основи теорії інформації та інформаційних систем
Теорія технічних систем iconІ. Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія практика : монографія. К. Інформавтодор, 2013. 436 с. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти : навч посібник. Суми : Ун-тьска книга
Осадчий, І. Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія практика : монографія. К. Інформавтодор, 2013. 436 с
Теорія технічних систем iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 04030201 «Інформатика»
Дискретна математика”, „Теорія систем та математичне моделювання” та „Теорія алгоритмів та математична логіка” є фундаментальними...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи