Звіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко icon

Звіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
Скачати 292.71 Kb.
НазваЗвіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
Дата13.11.2012
Розмір292.71 Kb.
ТипЗвіт
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


М А Т Е Р І А Л И

до спільного засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

від 3 вересня 2010 р.


К и ї в - 2010


ДЕЛЕГАТУ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


3 вересня 2010 року о 12.00 в актовому залі фізико-хімічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться спільне засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.


^

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й


1. Підсумки 2009/2010 навчального року і завдання колективу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на 2010/2011 навчальний рік.

Доповідач - ректор Національного медичного університету імені О.О.Богомольця член-кореспондент НАМН України, професор В.Ф. МОСКАЛЕНКО.

^ 2. Звіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року.

Доповідач - відповідальний секретар Приймальної комісії професор О.М. НАУМЕНКО.

^ 3. Поточні справи.


Голова Вченої ради

ректор університету,

член-кореспондент АМН України, професор В.Ф. Москаленко


Голова профспілкового комітету М.М. Лук’янець

^ Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко


РІШЕННЯ

спільного засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

з питання “ Підсумки 2009/2010 навчального року і завдання колективу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

на 2010/2011 навчальний рік”

від 3 вересня 2010 р.


Заслухавши доповідь ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця члена-кореспондента НАМН України, професора В.Ф. Москаленка та враховуючи результати обговорення, Конференція трудового колективу та Вчена рада Національного медичного університету імені О.О.Богомольця констатують, що протягом 2009/2010 н.р. багатоаспектна діяльність НМУ здійснювалася відповідно до пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної системи освіти та охорони здоров’я, входження в єдиний європейський науково-освітній простір. В основу діяльності університету було покладено стратегічні документи державного та галузевого рівнів, насамперед, Програму Президента України «Україна для людей», Програму економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», укази Президента України від 20.03.2008 р. №244/208 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», від 25.09.2008 р. №857/2008 «Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні», від 27.01.2010 р. №70/2010 «Про додаткові заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення», постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2008 р. №1107 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України», від 17.02.2010 р. №208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я», рішення підсумкових колегій МОЗ України від 27.03.2009 р. та 03.03.2010 р. та підсумкових колегій МОН України від 02.04.2009 р. та 22.04.2010 р., колегій МОЗ України (30.11.2009 р., 26.02.2010 р., 29.04.2010 р.), колегій МОН України (29.10.2009 р., 27.05.2010 р.), галузеві накази. Реалізація поставлених перед університетом завдань здійснювалася відповідно до «Перспективного плану розвитку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на 2004-2010 роки».

Завдяки комплексному та плановому характеру роботи усіх структурних підрозділів упродовж звітного періоду досягнуто позитивних зрушень у навчально-виховній, методичній, науковій, фінансово-економічній, адміністративно-господарській та інших видах діяльності університету.

Як і в попередні роки, головним пріоритетом роботи закладу було забезпечення високої якості освіти відповідно до європейських стандартів. Протягом навчального року університетом здійснювалися подальше втілення в життя нового навчального плану за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП) та новою системою залікових одиниць, координація цієї діяльності в системі вищої медичної освіти України, а також удосконалення рейтингового оцінювання знань студентів. На базі НМУ продовжувала працювати робоча група МОЗ України, якою протягом навчального року здійснювалася розробка відповідного нормативного, методичного та інформаційного забезпечення впровадження КМСОНП. Проводився моніторинг діяльності кафедр та навчання студентів, у т.ч. соціологічні опитування усіх учасників навчально-виховного процесу.

Протягом звітного періоду розроблено методичне забезпечення впровадження кредитно-модульної системи на ІІ-VІ курсах. Оновлено зміст навчальних дисциплін і їх структурування відповідно до вимог кредитно-модульної системи, введено нове нормування науково-педагогічного навантаження для кафедр, на яких ведеться викладання за КМСОНП. Сформовано інтерактивні навчально-методичні комплекси з дисциплін та внутрішньоуніверситетську мережу «Інтранет», створено web-сторінки факультетів та кафедр. В плані координації впровадження нової технології навчання проведено серію нарад-семінарів для фахівців НМУ та ВМНЗ України, слухачів циклів підвищення кваліфікації викладачів. Активно працювали постійно діючі науково-педагогічний семінар та психолого-педагогічний семінар, науково-консультативний пункт.

Університет виступив організатором та учасником вітчизняних і міжнародних науково-методичних заходів, у т.ч. за участю експертів ВООЗ, які високо оцінили досвід НМУ з підготовки кадрів для медичної сфери. Здійснювався науковий супровід принципово нової системи навчання. Ефективно функціонувала розгалужена система доуніверситетської підготовки, яка включає підготовчі курси різної тривалості очної форми навчання та заочну дистанційну форму навчання з відповідним навчально-методичним забезпеченням. Досвід НМУ з впровадження КМСОНП широко обговорено на нарадах МОЗ України та МОН України, науково-методичних конференціях в Україні і за кордоном, зокрема в провідних освітніх та наукових закладах Греції, Італії, Казахстану, Норвегії, Російської Федерації, Швеції тощо.

Піднесенню навчально-методичної роботи в університеті на якісно новий рівень сприяло поліпшення матеріально-технічної бази закладу, закупівля 198 одиниць комп’ютерної та оргтехніки техніки на суму 1,3 млн грн, інтенсифікація її використання в навчальному процесі, забезпечення усіх кафедр мультимедійними комплексами та розширення мережі Інтернет.

Оголошення 2009 р. Роком навчально-методичної літератури в НМУ та реалізація цілого комплексу практичних завдань дозволили суттєво поліпшити забезпеченість студентів новими сучасними підручниками, у т.ч. на електронних носіях. Бібліотекою закуплено 26,0 тис. (у попередньому році – 14,8 тис.) підручників, посібників, іншої навчальної, наукової літератури на суму 2,2 млн грн. Про активну роботу авторських колективів закладу свідчить розробка та видання співробітниками університету 45 підручників (в 2 рази більше, ніж у 2008/2009 н.р.), у т.ч. 44 – з грифом МОЗ України та МОН України та 95 посібників, з них 63 – з грифом МОЗ України та МОН України.

Позитивно позначилася на результатах навчальної діяльності системна підготовка до складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок», значно підвищивши рейтингове місце університету серед ВМНЗ України при складанні іспитів зі стоматології, загальної лікарської підготовки та фармації. У 2009/2010 н.р. НМУ посів І місце за результатами складання іспиту «Крок-1. Загальна лікарська підготовка», ІІІ місце – «Крок-1. Стоматологія», ІІІ-IV місце – «Крок-1. Фармація»; І місце – «Крок-2. Загальна лікарська підготовка», ІІ місце – «Крок-2. Стоматологія», ІІІ місце – «Крок-2. Фармація»; ІІ-ІІІ місце – «Крок-3. Загальна лікарська підготовка», VIІ місце – «Крок-3. Стоматологія».

Продовжувалась послідовна робота стосовно впровадження системи підвищення мотивації до навчання і матеріального заохочення студентів: за результатами рейтингової оцінки діяльності переможцям рейтингу – студентам-відмінникам, які навчаються за бюджетом, було виділено премії.

Високий рівень знань забезпечив призначення державних та іменних стипендій 14 студентам, аспірантам та молодим вченим, у т.ч. 7 особам академічної стипендії Президента України, 2 – академічної стипендії Верховної Ради України, 2 – академічної стипендії Кабінету Міністрів України, 1 – академічної стипендії імені Миколи Амосова, 1 – академічної стипендії імені Тараса Шевченка, надання 44 студентам Вченою радою іменних персональних стипендій, отримання 2 премій НАМН України та Асоціації ВМНЗ України. Завдяки постійній увазі керівництва університету до цього питання, систематичній роботі навчально-методичного відділу та колективів кафедр студенти університету посіли І місце серед ВМНЗ України за кількістю призових місць - 26 (у попередньому навчальному році – 17), у т.ч. 7 – перших, у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. Ліцеїсти НМУ отримали 74 призових нагороди в ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Для системи охорони здоров’я закладом підготовлено та випущено у 2010 р. 1297 фахівців (1211 лікарів та 86 провізорів), у т.ч. 202 – для зарубіжних країн. Здійснено перший випуск фахівців англомовної форми навчання. Серед випускників – 682 лікарі за спеціальністю „лікувальна справа”, 95 – за спеціальністю „педіатрія”, 105 – за спеціальністю „медико-профілактична справа”, 42 – за спеціальністю „медична психологія”, 287 – за спеціальністю „стоматологія”, 86 провізорів за спеціальністю „фармація”. З 666 випускників, які навчалися за державним замовленням, 299 осіб (44,9%) направлено на роботу у сільську місцевість.

Посилену профорієнтаційну та агітаційну спрямованість мала робота Приймальної комісії університету. Вона проходила в умовах прийому абітурієнтів на навчання виключно за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, врахування середнього балу атестату про середню освіту і середнього балу диплома молодшого спеціаліста та надання щоденної оперативної інформації до МОН України і МОЗ України щодо конкурсної ситуації. Завдяки формуванню нової стратегії проведення, підготовки до вступної кампанії, запровадженню нових організаційних форм роботи, оптимальної цінової політики, проведенню широкої агітації у засобах масової інформації, в навчальних колективах, облаштуванню інформаційних електронних табло, інформаційно-рекламних банерів, функціонуванню нової розгалуженої системи доуніверситетської підготовки, створенню сучасного web-сайту НМУ та web-сайту ректора зі зворотним зв’язком, роботі багатоканальної телефонної лінії Приймальної комісії та проведенню соціологічних опитувань потенційних абітурієнтів досягнуто підвищення кількісного та поліпшення якісного складу вступників, забезпечено конкурс на місця державного замовлення та контрактні місця. У 2010 р. Приймальною комісією університету було прийнято понад 11 тис. заяв від більше ніж 5,0 тис. абітурієнтів. Серед рекомендованих до зарахування 50% становили особи з середнім балом сертифікату 180-200%. На бюджетну форму навчання було прийнято 730 осіб, на контрактну – 1404 особи. Здійснено перший набір за новою спеціальністю «технологія парфумерно-косметичних засобів». Питома вага осіб із золотою чи срібною медаллю або дипломом з відзнакою серед рекомендованих до зарахування зросла порівняно з минулим роком з 25,8% до 42,7%. Студентами НМУ стали представники всіх регіонів України, у т.ч. тих, де є ВМНЗ. Серед зарахованих - понад 120 переможців міжнародних, Всеукраїнських олімпіад та конкурсів, 320 осіб, які мають золоту та срібну медалі або диплом з відзнакою, понад 400 юнаків і дівчат, які набрали від 190 до 200 балів з кожного предмета. Застосування нової стратегії проведення вступної кампанії 2010 р. з урахуванням сучасних демографічних і соціально-економічних реалій забезпечило успішне її завершення і стало запорукою фінансової стабільності та подальшого розвитку університету.

Успішною була і наукова діяльність закладу. Виконанню значних обсягів науково-дослідних робіт сприяли інтенсифікація науково-інноваційної діяльності, що здійснювалася в рамках міжнародних угод, в межах наукового супроводу виконання тематики за пріоритетними національними проектами, у т.ч. в рамках Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 рр., на замовлення МОЗ України та Київської міської державної адміністрації; наукове комплексування з 64 науковими і освітніми закладами. За результатами виконання наукових тематик подано 204 заявки на патенти та отримано 179 патентів на винаходи, розроблено та затверджено в МОЗ України 467 гігієнічних нормативів, 50 методичних вказівок, опублікувано понад 1,1 тис. наукових робіт, у т.ч. 45 монографій, книг, атласів, словників, довідників, включено 31 пропозицію в Галузевий реєстр нововведень, зроблено близько 1,8 тис. доповідей на наукових форумах різних рівнів. Суттєво активізовано участь студентів у науковій роботі, у т.ч. в заходах міжнародного рівня, що забезпечило перемогу 9 студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. За вагомі наукові розробки 3 співробітникам закладу присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки. Звіт ректора про науково-практичну діяльність НМУ у 2009 р. отримав позитивну оцінку МОЗ України.

Завдяки впровадженню комплексної багаторівневої системи підготовки науково-педагогічних кадрів, регулярних зустрічей ректора та керівництва університету з претендентами на вступ до магістратури, аспірантури, клінічної ординатури, студентським активом, майбутніми випускниками, які претендують на працевлаштування в закладі, викладачами пенсійного віку; звітів претендентів на посади завідувачів кафедр на ректораті та Вченій раді університету в НМУ вдосконалено добір та використання кадрів, збільшено чисельність завідувачів кафедр, викладачів та асистентів допенсійного віку, питому вагу викладачів віком до 40 років та зменшено частку викладачів віком понад 65 років. На переважній більшості кафедр створено дієвий резерв на посади, досягнуто нижчого, ніж в цілому у ВМ(Ф)НЗ України, показника питомої ваги викладачів без наукового ступеню. Продовжено започатковану кілька років тому традицію працевлаштування у заклад кращих студентів-випускників: цього року в університет було прийнято на роботу 36 випускників.

Значно підвищено рівень міжнародної співпраці в освітній та науковій сферах. Університетом укладено 2 двосторонні та одну тристоронню угоди про співробітництво із зарубіжними освітніми закладами, посилено взаємодію в рамках дво- та багатосторонніх угод з університетами Європи. Провідних вчених НМУ обрано до авторитетних міжнародних організацій, у т.ч. комітетів ВООЗ та Європейського регіонального бюро ВООЗ. Широко практикуються читання лекцій провідними вченими НМУ в європейських освітніх закладах та виступи з лекціями в університеті видатних зарубіжних фахівців, участь у телеконференціях із зарубіжними партнерами, проведення майстер-класів, читання лекцій в on-line режимі тощо. В НМУ успішно реалізуються проект ЄС «Erasmus Mundus», спільні українсько-шведський, українсько-американський та об’єднаний українсько-європейський науково-освітні проекти. Протягом року прийнято 13 зарубіжних делегацій, здійснено 125 відряджень до 23 країн світу, у т.ч. з метою стажування. Активно відбувався обмін студентами під час проходження літньої практики, за що заклад неодноразово отримував подяки від зарубіжних партнерів.

Удосконалено лікувально-консультативну роботу та забезпечено кращі умови для практично-орієнтованого навчання студентів і лікарів(провізорів)-інтернів, що стало можливим, зокрема, завдяки поліпшенню забезпечення клінічних кафедр та Стоматологічного медичного центру НМУ сучасним медичним обладнанням (закуплено у минулому році на 3,4 млн грн), відкриттю 2 лікувально-навчальних фантомних класів, впровадженню новітніх технологій та підвищенню кваліфікації професорсько-викладацького складу.

Діяльність фахівців закладу у протидії пандемії грипу A/H1N1, робота ректора в якості відповідального за всі аспекти мультидисциплінарної місії ВООЗ з питань боротьби з пандемією грипу в Україні, участь співробітників у розширеному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, засіданнях оперативного штабу МОЗ України, численних апаратних та селекторних нарадах МОЗ України, засіданнях робочих груп МОЗ України, чергуванні на «гарячій телефонній лінії» Кабінету Міністрів України та МОЗ України, у виїздах як представників оперативного штабу, експертів, консультантів до 9 адміністративних територій України за викликами обласних центрів екстреної медичної допомоги отримали високу оцінку і були відзначені Подякою Міністра охорони здоров’я України.

Значний обсяг профілактичної та консультативної допомоги було надано фахівцями університету в рамках участі у багатьох загальнодержавних та загальноміських акціях, у т.ч. до Всесвітнього дня серця, Всесвітнього дня здоров’я, Всесвітнього дня без тютюну, Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, та шляхом розгортання палаток НМУ і проведення безкоштовної акції з вимірювання артеріального тиску.

Послідовна реалізація Концепції виховної роботи, укладання та виконання «Угоди про співробітництво між адміністрацією та студентським парламентом Національного медичного університету імені О.О. Богомольця», активний розвиток студентського самоврядування сприяли підвищенню самосвідомості студентів, зростанню культурного рівня та ерудиції, формуванню активної громадянської позиції та утвердженню здорового способу життя. Велике виховне значення мало урочисте відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, вшанування ветеранів, облаштування Алеї Слави, відкриття відреставрованого пам’ятника викладачам та студентам, які загинули в роки війни, вручення ветеранам сертифікатів та відзнаки «Ветеран Великої Вітчизняної війни Національного медичного університету імені О.О. Богомольця», випуск книги «Пам’яттю єдині» тощо. Важливим нововведенням стало запрошення до участі в університетських заходах представників духовенства та виступи їх перед студентами. На підвищення духовності студентів і викладачів, патріотичне виховання були спрямовані підготовка до друку чи видання видання низки історико-публіцистичних матеріалів про всесвітньовідомих випускників НМУ, у т.ч. книги «Дух, душа і тіло», присвяченої Архієпископу Луці, а також про письменника М.О. Булгакова, лауреата Нобелівської премії, академіка Є.І. Чазова, ректорів університету. Про успішність виховної роботи свідчать, зокрема, численні перемоги студентів закладу на авторитетних міжнародних і Всеукраїнських конкурсах художньої самодіяльності, спортивних змаганнях тощо.

Суттєво поліпшено соціальний захист співробітників і студентів шляхом збільшення розмірів заробітної плати та стипендії, виплат премій та матеріальної допомоги студентам, магістрам, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам. За 2009/2010 н.р. посадові оклади співробітників університету зросли на 4,6%, у т.ч. професорсько-викладацького складу – на 6,7%. Завдяки послідовним, згуртованим діям усього колективу закладу відстояно право НМУ на володіння і користування земельною ділянкою, на якій розташовано університетську оздоровчо-спортивну базу – ОСТ «Медик».

Фінансово-економічна діяльність, як і у попередні роки, спрямовувалася на удосконалення стратегічного планування залучення коштів, оптимізацію структури та обсягів надходжень і видатків, розширення обсягів прийому іноземних громадян і розширення англомовної форми навчання, збільшення обсягів навчання в інтернатурі на умовах контракту, надання платних стоматологічних послуг і виконання кафедрами та структурними підрозділами закладу науково-дослідних та консультативних робіт на госпдоговірній основі. За 2009/2010 н.р. фінансування університету з усіх джерел збільшилося на 26,6%.

Протягом звітного року вдалося успішно вирішувати ряд стратегічних питань розвитку НМУ, у т.ч. будівництва нової сучасної лекційної аудиторії в морфологічному корпусі. Проведено капітальний ремонт аудиторії №3 морфологічного корпусу, капітальні та поточні ремонти приміщень, кімнат в корпусах і гуртожитках НМУ, відкрито нові сучасні санітарно-гігієнічні комплекси в адміністративному корпусі. Все це сприяло поліпшенню умов праці, навчання та побуту, забезпечило можливості для підвищення якості навчально-виховного, наукового та лікувально-консультативного процесів.

Протягом минулого навчального року діяльність НМУ широко висвітлювалась у засобах масової інформації, у т.ч. на телебаченні, радіо, на шпальтах вітчизняних і зарубіжних газет і журналів. Було відзначено 80-річчя університетської газети «Медичні кадри» і вихід її ювілейного 2500-го номеру, оновлено зміст і формат газети.

Різнобічну діяльність закладу було відзначено багатьма міжнародними та державними нагородами. Університет нагороджено золотою медаллю ХІІІ Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010» в номінації «Крок в майбутнє – післядипломна освіта» і відзначено почесним званням «Лідер сучасної освіти»; нагороджено дипломом виставки-презентацiї «Інноватика в освіті України» в номінації «Інноватика у вищій освіті», Український медичний ліцей (УМЛ) НМУ – дипломом в номінації «Інноватика у загальній середній освіті»; золотою медаллю та дипломом переможця Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2009»; золотою медаллю та Гран-прі Міжнародної виставки-презентації «Сучасні навчальні заклади – 2010» у номінації «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи», дипломом за вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти; УМЛ НМУ – золотою медаллю в номінації «Інноватика в принципах і механізмах функціонування середнього освітнього закладу випереджаючої освіти для сталого розвитку» та дипломом за вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти; дипломом та 92 нагородами за участь в організації і проведенні науково-практичних заходів Міжнародної спеціалізованої виставки «Медичний форум 2010».

Свідченням високого авторитету НМУ в державі та світі є його відвідання Президентом України, Прем’єр-міністром України, Секретарем РНБО України, Міністром охорони здоров’я України, Президентами НАМН України та НАПН України, Головою Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, народними депутатами України, представниками дипломатичних місій, міжнародних агенцій, у т.ч. ВООЗ та Європейського регіонального бюро ВООЗ, провідних зарубіжних науково-освітніх закладів тощо.

Протягом звітного періоду співробітників університету включено до складу ДАК України, Ради з питань реформування системи охорони здоров’я при Кабінеті Міністрів України, Президії та експертних рад ВАК України; призначено головами проблемних комісій МОЗ України та НАМН України, головними позаштатними спеціалістами МОЗ України, Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації; включено до складу міжвідомчої комісії з питань оптимізації мережі закладів охорони здоров’я, міжвідомчої робочої групи з питань розвитку первинної медико-санітарної допомоги в сільській місцевості тощо.

Праця викладачів НМУ високо оцінена міжнародною спільнотою та державою, про що свідчить обрання співробітників університету членом Комітету ВООЗ з політики і координації Спеціальної програми наукових досліджень, розробок та підготовки наукових кадрів в галузі відтворення населення від Європейського регіону ВООЗ, членом Постійного комітету Європейського регіонального комітету ВООЗ; присудження ступеня професора філософії Honoris Causa згідно з рішенням Польської академії медицини; нагородження «Орденом Ярослава Мудрого» IV ступеня; присудження у 2009 р. Державної премії України у галузі науки і техніки, академічної премії НАМН України в галузі профілактичної медицини за кращий підручник; нагородження дипломами «Кращий освітянин року» за визначенням МОН України, НАПН України, Спілки викладачів вищої школи та ЦК профспілки працівників освіти і науки України; присвоєння почесних звань «Заслужений діяч науки і техніки України», «Заслужений лікар України», «Заслужений працівник охорони фізичної культури і спорту України»; нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою МОЗ України, Подякою Міністра охорони здоров’я України, Почесною грамотою МОН України, Почесною грамотою Київського міського голови, Подякою Київського міського голови.

Як результат досягнутих протягом останніх років кардинальних позитивних змін у сфері кадрової політики, навчально-методичній роботі, міжнародному співробітництві, науковій діяльності і виховній роботі, університет посів почесне IV місце серед ВНЗ України в університетському рейтингу за проектом ЮНЕСКО “ТОП 200 Україна” за 2009 р. та І місце – серед ВМ(Ф)НЗ України.

Відповідно до вимог державних та галузевих законодавчих і нормативних документів та з метою удосконалення діяльності НМУ у 2010/2011 н.р. Конференція трудового колективу та Вчена рада Національного медичного університету імені О.О. Богомольця


П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:


1. Звіт ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця члена-кореспондента НАМН України, професора В.Ф. Москаленка про підсумки 2009/2010 н.р. і завдання колективу на 2010/2011 н.р. схвалити.

2. Стратегічними напрямами роботи закладу у 2010/2011 н.р. вважати подальше підвищення якості медичної освіти і науки, поетапну реалізацію положень, визначених основними напрямами державної політики та міжнародними угодами України, активну діяльність з формування єдиного європейського освітнього та наукового простору, підвищення престижу НМУ в Україні і за кордоном, підготовку до відзначення 170-річчя закладу (протягом навчального року).

Відповідальні: ректор, проректори, декани, керівники структурних підрозділів, студентський парламент.

3. Продовжити діяльність щодо підвищення ефективності організаційної роботи шляхом впровадження сучасних технологій менеджменту в управлінсько-розпорядчу діяльність, системного підходу до планування заходів з вирішення оперативних та стратегічних завдань, подальшої структурної оптимізації закладу, посилення виконавської дисципліни, підвищення мотивації до якісного проведення навчально-виховного, наукового, лікувально-консультативного процесу, використання системи рейтингової оцінки діяльності та методів заохочення за її результатами (протягом навчального року).

Відповідальні: ректор, проректори, декани, керівники структурних підрозділів, студентський парламент.

4. Головними завданнями у сфері навчально-методичної роботи вважати формування інноваційного освітнього середовища, подальше впровадження європейської кредитно-трансферної системи та її технології - кредитно-модульної системи навчання, удосконалення навчально-методичного забезпечення, нормативного, методичного та інформаційного супроводу навчально-виховного процесу, рейтингового оцінювання знань студентів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, запровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій, у т.ч. телемедичних, розробку інтегрованих навчальних програм спільно з медичними коледжами для подальшого прийняття їх випускників на навчання на ІІ-ІІІ курси, створення університетського редакційно-видавничого комплексу, впровадження програм «Електронний підручник для студентів» та «Електронний довідник для лікаря» (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник навчально-методичного відділу, проректор з економічних питань, начальник відділу комп’ютерних технологій навчання і дистанційної освіти, декани, завідувачі кафедр.

5. Створити всеукраїнський сайт обміну досвідом та консультування з питань впровадження європейської кредитно-трансферної системи, розробки та удосконалення сучасних технологій навчання (до грудня 2010 р.).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник навчально-методичного відділу, начальник відділу комп’ютерних технологій навчання і дистанційної освіти.

6. Продовжити роботу щодо посилення підготовки студентів, лікарів-інтернів та провізорів-інтернів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів „Крок” шляхом подальшого удосконалення форм та інтенсифікації цієї роботи; підвищити персональну відповідальність деканів, завідувачів кафедр, викладачів та осіб, що навчаються, за результати іспитів (протягом навчального року).

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи.

7. Вважати пріоритетним завданням покращення системної підготовки студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах та наукових конкурсах за професією, міжнародних конференціях і конкурсах (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, завідувачі кафедр.

8. Завідувачам опорних кафедр взяти активну участь в діяльності робочих груп з підготовки єдиних національних підручників для студентів ВНЗ ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів і слухачів закладів післядипломної освіти, підпорядкованих МОЗ України (згідно наказу МОЗ України від 22.06.2010 р. №502) (до 01.12.2010 р.).

Контроль за виконанням: проректор з науково-педагогічної роботи.

9. Удосконалити практичну підготовку студентів на основі впровадження результатно-компетентнісного підходу та адекватних методів навчання під час клінічних практичних занять і виробничої практики; підвищити відповідальність завідувачів кафедр за практичну підготовку студентів (протягом навчального року).

Відповідальні: декан з виробничої практики, декани факультетів, завідувачі кафедр.

10. Зосередити зусилля на поліпшенні післядипломної підготовки лікарів та провізорів шляхом оптимізації прийому до інтернатури, дотримання основних принципів післядипломної медичної освіти, у т.ч. безперервності і ступеневості, обґрунтування та створення нових сучасних програм навчання відповідно до вимог кредитно-модульної системи, впровадження передових освітніх технологій, удосконалення форм і методів післядипломного навчання, створення нових навчальних посібників та методичних матеріалів для післядипломної освіти (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декан з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів, начальник навчально-методичного відділу, директор Українського тренінгового центру сімейної медицини.

11. Впроваджувати концепцію безперервного навчання протягом життя, у т.ч. шляхом посилення мотивації до професійного самоудосконалення викладачів, студентів, лікарів-інтернів та провізорів-інтернів, запровадження нових педагогічних технологій; інтенсифікувати застосування нових форм доуніверситетської підготовки, дистанційних форм навчання, проведення моніторингу якості освіти та оцінки інновацій, у т.ч. через соціологічні опитування викладачів і студентів, ректорські зрізи знань (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки, відповідальний секретар Приймальної комісії, начальник навчально-методичного відділу, декан з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів, декан ФПК, начальник відділу комп’ютерних технологій навчання і дистанційної освіти, декани факультетів.

12. Забезпечити створення нової концепції підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, запровадження дистанційного навчання викладачів, у т.ч. через локальну мережу Інтранет, інших нових форм організації навчального процесу, поліпшення його науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення, інтенсифікацію роботи авторських колективів кафедр з видання сучасної навчально-методичної літератури, удосконалення навчальних програм, укладання угод про взаємообмін викладачами з зарубіжними освітніми закладами (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декан ФПК, завідувачі кафедр.

13. Важливими завданнями Приймальної комісії університету у 2010/2011 н.р. вважати подальше вдосконалення та розширення форм і методів профорієнтаційної та агітаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів в усіх регіонах України та за кордоном з використанням сучасних інформаційних засобів; пропагування нових форм доуніверситетської підготовки; укладання угод з країнами СНД, міськими та обласними органами виконавчої влади в Україні про цільову підготовку фахівців охорони здоров’я (до травня 2011 р.).

Відповідальні: відповідальний секретар Приймальної комісії, проректор з науково-педагогічної роботи з іноземними студентами, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, декани факультетів.

14. Вважати стратегічним завданням, запорукою динамічного розвитку університету оптимізацію обсягів прийому іноземних громадян на навчання за усіма спеціальностями, у т.ч. на англомовну форму, повне забезпечення їх методичною літературою та підручниками, подальше залучення студентів-іноземних громадян до участі в наукових та навчально-виховних заходах (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи з іноземними студентами, проректор з науково-педагогічної роботи, начальник навчально-методичного відділу, проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки, завідувачі кафедр.

15. Забезпечити подальшу реалізацію основних засад кадрової політики шляхом послідовного впровадження комплексної багаторівневої системи підготовки науково-педагогічних кадрів, подальшого залучення талановитої молоді до викладацької роботи, удосконалення педагогічної майстерності, стажування фахівців університету у провідних європейських та світових науково-освітніх центрах, всебічної підтримки досвідчених викладачів і науковців, забезпечення дієвого резерву кадрів на всі посади (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з наукової роботи, декани, завідувачі кафедр.

16. Активізувати підготовку науково-педагогічних кадрів шляхом більш широкого використання можливостей магістратури, клінічної ординатури, аспірантури і докторантури, у т.ч. на контрактних засадах, удосконалення планування дисертаційних робіт за пріоритетними напрямами бюджетних і договірних наукових досліджень, посилення відповідальності наукових керівників і консультантів, підвищення якості підготовки кандидатів і докторів наук за рахунок зростання конкурентоспроможності інноваційних розробок, їх інтегрованості в світовий науковий простір, продовження практики спільної підготовки науковців з провідними європейськими і світовими науково-освітніми закладами (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з наукової роботи, завідувач аспірантури, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, вчений секретар університету, декани, завідувачі кафедр.

17. Пріоритетами наукової роботи вважати подальший розвиток наукового та винахідницько-інноваційного менеджменту і трансферу технологій, посилення конкурентоспроможності в отриманні наукових грантів, участі в науковому супроводі державних цільових програм і комплексних заходів в охороні здоров’я, збільшення обсягів фінансування за рахунок розширення виконання госпдоговірних робіт, науковий моніторинг якості медичної освіти, впровадження новітніх розробок в практику охорони здоров’я і навчальний процес, залучення студентів до наукової та винахідницько-інноваційної діяльності (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи, начальник НДС, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, директори наукових установ НМУ, завідувачі кафедр.

18. У сфері міжнародного співробітництва зосередити зусилля на виконанні діючих та укладанні нових дво- та багатосторонніх угод в освітній і науковій сферах, реалізації спільних з партнерами НМУ освітньо-наукових проектів підготовки кадрів, у т.ч. українсько-шведського проекту, українсько-американського проекту з підготовки менеджерів охорони здоров’я та об’єднаного українсько-європейського проекту в рамках програм ЄС «Erasmus Mundus», проведенні наукових, у т.ч. студентських, форумів англійською мовою, їх широкому інформаційному супроводі (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з наукової роботи.

19. З метою подальшого підвищення якості гуманітарної освіти та виховання забезпечити втілення в життя Концепції виховної роботи серед студентів НМУ, реалізацію заходів, спрямованих на всебічний розвиток особистості студентів, формування у них активної громадянської позиції, почуття патріотизму, високих моральних якостей та духовних запитів, збереження і поповнення історичної спадщини закладу, примноження університетських традицій, усвідомлення власної відповідальності за себе і суспільство в цілому, заохочення ініціативи, розширення волонтерського руху, утвердження здорового способу життя (протягом навчального року).

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки.

20. Продовжити поступальний розвиток студентського самоврядування шляхом реалізації «Угоди про співробітництво між адміністрацією та студентським парламентом Національного медичного університету імені О.О. Богомольця», розширення сфери діяльності його органів, активного залучення студентства до розробки, прийняття та організації виконання управлінських рішень, зміцнення міжуніверситетських та міжнародних зв’язків з молодіжними студентськими організаціями, координації діяльності студентського самоврядування серед ВМНЗ України (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, голова студентського парламенту.

21. Своєчасно і в повному обсязі виконати затверджені плани заходів МОЗ України та університету, спрямовані на запобігання корупційним і злочинним проявам, у т.ч. шляхом проведення роз’яснювальної роботи серед викладачів і студентів, функціонування „Телефону довіри”, „Пошти студентської довіри”, „Стенду довіри”, рубрики „Запобігання проявам корупції” на офіційному веб-сайті університету, активного залучення органів студентського самоврядування та представників іноземних земляцтв до анонімного анкетування студентів (протягом навчального року).

Відповідальні: проректори, декани, начальник юридичного відділу, керівники інших структурних підрозділів, голова студентського парламенту.

22. Основними шляхами удосконалення лікувально-консультативної роботи вважати продовження діяльності зі створення медичного об’єднання «університетська лікарня», впровадження на клінічних кафедрах новітніх медичних технологій, що базуються на засадах доказової медицини, поліпшення матеріально-технічного забезпечення лікувально-діагностичного процесу, підвищення ефективності використання медичного обладнання, розширення медичної практики на госпрозрахункових засадах (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи, післядипломної освіти, завідувачі клінічних кафедр.

23. Вважати пріоритетними заходи щодо соціального захисту співробітників і студентів, включаючи підвищення матеріального добробуту, поліпшення умов праці, навчання, відпочинку та оздоровлення (протягом навчального року).

Відповідальні: ректор, голова профкому співробітників, проректор з економічних питань, голова студентського парламенту, голова профкому студентів.

24. З метою зміцнення фінансово-економічного стану університету удосконалити механізми стратегічного планування залучення фінансових ресурсів, оптимізувати структуру та обсяги надходжень і видатків, модернізувати систему бухгалтерського обліку та оперативного управління коштами, неухильно дотримуватись режиму жорсткої економії бюджетних коштів, збільшити обсяги надання кафедрами освітянських послуг з підвищення кваліфікації лікарів, дистанційного навчання на підготовчих курсах, навчання в інтернатурі на умовах контракту, надання платних стоматологічних послуг, виконання науково-дослідних та консультативно-методичних робіт на госпдоговірних засадах та за грантами (протягом навчального року).

Відповідальні: ректор, проректори, начальник планово-фінансового відділу, головний бухгалтер, декани, керівники структурних підрозділів, завідувачі кафедр.

25. Головними завданнями у сфері адміністративно-господарської діяльності вважати продовження будівництва навчально-лабораторного комплексу з бібліотекою та нового гуртожитку, реконструкцію гуртожитків закладу згідно з Генеральним планом з інфраструктури проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, проведення капітальних та поточних ремонтів в окремих навчальних корпусах, завершення реконструкції та модернізації нових сучасних лекційних аудиторій в морфологічному і стоматологічному корпусах, безперебійне забезпечення комунальними послугами (протягом навчального року).

Відповідальні: ректор, проректор з адміністративно-господарської роботи, проректор з економічних питань, головний бухгалтер, начальник планово-фінансового відділу.

26. Контроль за виконанням рішень Конференції трудового колективу та Вченої ради НМУ покласти на ректора, голову профкому співробітників, голову студентського парламенту, голову профкому студентів.


Головуючий на засіданні

Конференції трудового колективу

_______________________

Голова Вченої ради

ректор університету,

член-кореспондент НАМН України, професор В.Ф. Москаленко


Секретар зборів

_______________________


Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко

^ РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця з питання „Звіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року”

від 3 вересня 2010 р.


Заслухавши та обговоривши звіт відповідального секретаря Приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця професора Науменка О.М. про набір студентів на перший курс 2010/2011 навчального року, Вчена рада Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

П О С Т А Н О В Л Я Є:


  1. Звіт відповідального секретаря Приймальної комісії професора Науменка О.М. про роботу Приймальної комісії з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року взяти до відома та схвалити.
  1. Результати прийому студентів на перший курс Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 2010/2011 навчального року затвердити.^ Голова Вченої ради

ректор університету,

член-кореспондент НАМН України, професор В.Ф. Москаленко


Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко


^ 3. Поточні справи.

3.1. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифу МОН України і МОЗ України навчальному посібнику для підготовки лікарів-інтернів і курсантів закладів післядипломної освіти із спеціальностей терапевтичного профілю „Діагностика та лікування внутрішніх захворювань. Порадник інтерніста” за редакцією проф. А.С.Свінціцького.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


3.2. Про затвердження звітів стипендіатів Кабінету Міністрів України асистента кафедри педіатрії №4 Терлецького Романа Валерійовича і аспіранта кафедри гігієни та екології Благої Анни Вікторівни.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


3.3. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифів МОН України і МОЗ України підручнику „Нейрохірургія” для студентів медичних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за редакцією проф. В.І.Цимбалюка.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


3.4. Підтримка висунутого Вченою радою Луганського державного медичного університету на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік циклу наукових праць на тему: „Новітні медичні технології діагностики та лікування постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями”, що розроблений авторським колективом у складі: Возіанов С.О. - д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України; Гур'єв С.О. - д.мед.н., професор; Борзих О.В. - д.мед.н., старший науковий співробітник; Івченко В.К. - д.мед.н., професор; Істомін А.Г. - д.мед.н., професор; Курінний І.М. - д.мед.н., ведучий науковий співробітник; Лісовий В.М. - д.мед.н., професор; Лобанов Г.В. - д.мед.н., професор; Страфун С.С. - д.мед.н., професор.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.Схожі:

Звіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
Звіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко iconЧлени Приймальної комісії
Відповідальний секретар Приймальної комісії призначається наказом директора інституту з числа науково-педагогічних (педагогічних)...
Звіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко iconПлан роботи приймальної комісії Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2012-2013 н р
Затвердження переліку інформаційних джерел для Приймальної комісії: Стенди, Сайт університету, змі
Звіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко icon19. 08. 2010 Прес-реліз
Заслужений діяч науки І техніки України Коваль Ігор Миколайович, відповідальний секретар приймальної комісії професор Канзафарова...
Звіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Приймальна комісія Вінницького національного технічного університету (внту) (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального...
Звіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко iconПротокол засідання приймальної комісії 31. 05. 2010 №6 Голова комісії – Головій В. М. Секретар
Мілаш Л. М., Фоменко Ю. С., Ємець Г. Г., Янковська В. А., Басс Ю. М., Рибак С. О., Чемчикаленко Р. А., Проскуріна Т. В., Сукрушева...
Звіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко iconНаказ №803 -уч м. Миколаїв від " 25 " серпня 2011 р. § 1
На підставі Правил прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2011 році та рішення приймальної...
Звіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко iconНаказ №796 уч м. Миколаїв від "25 " серпня 2011 р
На підставі Правил прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2011 році та рішення приймальної...
Звіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко iconНаказ №740-уч м. Миколаїв від " 8 " серпня 2011 р
На підставі Правил прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2011 році та рішення приймальної...
Звіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко iconНаказ №741 -уч м. Миколаїв від "  8  " серпня 2011 р
На підставі Правил прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2011 році та рішення приймальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи