Українська дитяча стоматологія останніми icon

Українська дитяча стоматологія останніми
НазваУкраїнська дитяча стоматологія останніми
Сторінка1/3
Дата07.08.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3
1
2


Українська дитяча стоматологія останніми

роками зробила великий крок уперед. Розроб

ляються і запроваджуються новітні методики

профілактики та лікування стоматологічних

захворювань у дітей. Стоматологічне здоров'я

розглядається як невід'ємна складова частина

загального здоров'я дитини.

Велика заслуга у цьому належить кафедрі

дитячої терапевтичної стоматології та

профілактики стоматологічних захворювань

Національного медичного університету імені

О.О. Богомольця, якій в цьому році випов

нюється 20 років. З початку заснування кафед

ру очолює заслужений діяч науки і техніки Ук

раїни, доктор методичних наук, професор Хо

менко Лариса Олександрівна. Багаторічна

історія кафедри нерозривно пов'язана з роз

витком стоматології дитячого віку та

профілактики стоматологічних захворювань в

Україні. Створення школи дитячої терапев

тичної стоматології сприяло зародженню нау

кової школи фахівців цієї спеціальності та

підготовки стоматологічних кадрів.

На кафедрі добре налагоджений навчальний процес, що дозволяє отримувати якісні та

сучасні знання вітчизняним та іноземним студентам, лікарямінтернам, магістрам,

аспірантам, клінічним ординаторам та викладачам з усіх вузів України.

Наукові розробки кафедри присвячені вивченню етіології та патогенезу основних сто

матологічних захворювань у дітей та удосконаленню методів їх лікування. Непересічне

значення профілактики стоматологічних захворювань стало підставою виконання визна

них стоматологічною спільнотою наукових праць з цих питань.

Все це дає підстави сподіватися на подальші наукові та практичні здобутки у розвитку

стоматології дитячого віку. Бажаю співробітникам кафедри творчої наснаги, плідної праці

та професійного успіху.


^ Ректор

Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця,

членкореспондент АМН України,

Заслужений діяч науки і техніки України,

професор В.Ф.МОСКАЛЕНКО
20 років


Кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики

стоматологічних захворювань Національного медичного університету

імені О.О.Богомольця виповнюється 20 років.

Для людини — це молодість.

Для кафедри — розквіт творчої діяльності.

Ця книга — про її минуле і сьогодення.


3
4


Історія


Кращий спосіб зробити дітей хорошими —

це зробити їх щасливими

^ Оскар УайльдКафедра терапев

тичної стоматології

Київського медич

ного інституту у

1966 році.

У першому ряду —

три завідувачі: чин

ний — І.Й.Новик

(в центрі) і май

бутні — М.Ф.Дани

левський (четвер

тий зліва) і Л.О.Хо

менко (третя спра

ва)


Все починається з дитинства. Стомато

логічне здоров'я — також. Тож цілком при

роднім видається те, що дитяча стомато

логія ніколи не залишала байдужими "до

рослих" стоматологів.

Серйозні дослідження з дитячої стома

тології розпочались ще на кафедрі терапев

тичної стоматології Київського медичного


інституту ім. О.О.Богомольця (згодом —

Національного медичного університету).

Створювались унікальні монографії і

підручники, що стосувалися лікування

дітей. Хрестоматійною стала видана у 1971

році монографія з дитячої терапевтичної

стоматології завідувача кафедрою професо

ра І.Й.Новика. Його послідовник професор

Професор Ісак Йосипович Новик


Професор Олексій Іванович Марченко


Професор Микола Федорович Данилевський


5
6

Історія


Документ, з якого

почалася кафедра


Провідний

фахівець з дитячої

стоматології проф.

Т.Ф.Виноградова

(Москва) ділиться

досвідом з колегою

із Києва проф.

Л.О.Хоменко

(1990 р.)


М.Ф.Данилевський із співавторами створи

ли монографію з пародонтології дитячого

віку, що досі не має аналогів на постра

дянському просторі. Інтенсивний розвиток

і спеціалізація розділів терапевтичної сто

матології — ендодонтії, пародонтології,

спеціалізованої фізіотерапії, хвороб слизо

вої оболонки порожнини рота, нейростома

тології — зумовили розділ у 1977 р. кафедри

терапевтичної стоматології на дві окремі ка

федри: госпітальної терапевтичної стомато

логії і пропедевтики терапевтичної стома

тології з курсом дитячої стоматології. Ос

тання одержала добре оснащену базу для

проведення учбового процесу, місце завіду

вача посів професор О.І. Марченко. Він

очолив авторський колектив, який створив

унікальний на той час довідник з лікування

стоматологічних захворювань у дітей.
Професор

Лариса

Олександрівна

Хоменко —

організатор і

завідувач кафедри


Методична нарада

кафедри в перші

роки її існування


Підвищення уваги до стоматології дитя

чого віку і введення до номенклатури

лікарських спеціальностей спеціальності

"лікарстоматолог дитячий" зумовила не

обхідність створення окремої кафедри ди

тячої стоматології. Згідно з наказом №17 від

16.01.89 р. ректора Київського медичного

інституту імені акад. О.О.Богомольця було

засновано кафедру дитячої терапевтичної

стоматології. Її очолила професор Лариса

Олександрівна Хоменко. Зі створенням ка

федри розпочався якісно новий етап викла

дання терапевтичної стоматології дитячого

віку і профілактики стоматологічних захво

рювань студентам ІІ–V курсів стомато

логічного факультету.


7
8


Навчання майбутніх лікарів


^ Студент — це ще нічого, із якого може вийти все.


Ш. Петефі


Студенти — це унікальна категорія людей, дених в Університеті у них тісно пов'язані з

заради якої було створено світ університетів і кафедрою дитяої терапевтичної стоматології

якій будьяка кафедра завдячує своїм існуван та профілактики стоматологічних захворю

ням. Що ж до сучасних студентівстомато вань. Студенти 2 курсу вивчають пропедевти

логів, то три з половиною роки із п'яти прове ку дитячої терапевтичної стоматології, 3 кур
су — профілактику стоматологічних захво

рювань, 4 і 5 курсів — дитячу терапевтичну

стоматологію. Щорічно на кафедрі навчаєть

ся близько 1000 студентів, серед них — іно

земні студенти з 26 країн світу. За період існу

вання кафедри вдосконалено матеріально

технічну базу, що забезпечує високу якість

підготовки стоматологів дитячого профілю.

Велика увага надається удосконаленню мето

дики викладання, в навчальний процес зап

роваджуються сучасні тестові форми контро

лю рівня знань студентів, новітні технології

лікування та профілактики стоматологічних

захворювань у дітей.


Співробітники кафедри брали участь у

розробці навчального плану зі спеціаль

ності «стоматологія» для медичних вузів

ІІІ–ІV рівня акредитації, Типової програми

і робочих програм з дитячої стоматології

для медичних вузів України. Розроблена та

запроваджена в навчальний процес

оригінальна методика підготовки студентів

субординаторів до ліцензійного тестового

іспиту "Крок2".

На даний час кафедра є опорною в Ук

раїні з методики викладання терапевтичної

стоматології дитячого віку, у 1991–2003 ро

ках вона була також опорною з методики


9
10

Навчання майбутніх лікарів


викладання профілактики стоматологічних

захворювань. На базі кафедри щорічно про

водяться наради завідувачів кафедр стома

тології дитячого віку вищих медичних зак

ладів освіти України. На засіданнях опорної

кафедри обговорюються питання підви

щення якості викладання дисциплін "Про

педевтика дитячої терапевтичної стомато

логії", "Дитяча терапевтична стоматологія",

"Профілактика стоматологічних захворю

вань" відповідно до сучасних вимог підго

товки спецалістастоматолога. Розгляда

ються напрямки вдосконалення методич


ного забезпечення лекцій та практичних за

нять, методики викладання окремих

розділів наведених дисциплін, а також ши

рокого запровадження сучасних форм

контролю рівня знань студентів. Щорічно

проводиться порівняльний аналіз якості ре

зультатів ліцензійного тествого іспиту

«Крок2» за окремими розділами дис

ципліни в різних вузах, аналіз якості тесто

вих завдань з дитячої терапевтичної стома

тології до цього іспиту, надаються взірці з

власного банку тестових завдань кафедри,

який нараховує понад 3000 задач. Прово
диться презентація виданих опорною ка


профілактики стоматологічних захворю

федрою

підручників,

навчальних

вань для слухачів факультету підвищення

посібників та методичних розробок. Про

фесором Л.О. Хоменко читаються показові

лекції з різних розділів дисципліни "Дитяча

кваліфікації викладачів медичних вузів. Ка

федра тісно співпрацює з кафедрою загаль

ної і медичної психології та педагогіки


11

терапевтична

стоматологія"

для

НМУ, здійснює спільне керівництво підгоЗаняття зі

слухачами

факультету

підвищення

кваліфікації

викладачів

співробітників кафедр дитячої стоматології

інших вузів України.

Кафедра є основною базою підвищення

кваліфікації викладачів вищих медичних

закладів України ІІІ–IV рівнів акредитації.

Створені програма i навчальний план з ди

тячої терапевтичної стоматології та

товкою випускних робіт викладачів, їх педа

гогічною практикою, проводить підсумкові

конференції по обговоренню методики

проведення практичних занять та лекцій.

На кафедрі систематично проводяться пер

винні і повторні цикли підвищення

кваліфікації професорів, доцентів та асис

12

^ Навчання майбутніх лікарів


тентів відповідно до затвердженого плану.

Протягом 20 років навчання пройшли по

над 200 викладачів кафедр дитячої стомато

логії з різних міст України.

Створений на кафедрі підручник з дитя

чої терапевтичної стоматології став базовим

не лише в Україні, але і за кордоном — наші

колеги з медичних університетів Росії, Біло

русі залюбки користуються ним, так само,

як і іншими навчальними посібниками, ви

даними російською мовою співробітника

ми кафедри. Методичний комплекс для за

безпечення навчального процесу на кафедрі


Студенти та їх

маленькі слухачі на

занятт в дитячому

садочку


включає тези всіх лекцій, методичні розроб

ки практичних занять як для студентів, так і

для викладачів з усіх тем занять дисциплін,

які викладаються, методичні розробки для

самостійної позааудиторної роботи сту

дентів. Нещодавно до української і російсь

кої мов, на яких готувались методичні ма

теріали, додалась англійська — на кафедрі

навчаються студенти англомовної форми

навчання.

Протягом навчання на кафедрі студенти

проходять серйозну практичну підготовку —

проводяться заняття зі стоматологічної
Навчаються молоді

магістри кафедри


профілактики в дитячих садках, школах

міста, студенти активно працюють у

відділенні профілактики Стоматологічного

медичного центру НМУ, у стоматологічних

відділеннях поліклінік міста Києва та інших

міст України під час виробничої практики.

Для субординаторів 5 курсу передбачені ок

ремі лекційні дні, на яких майбутні лікарі мо

жуть дізнатися про новітні розробки в галузі.

Особлива увага приділяється викладанню

профілактики стоматологічних захворювань,

оскільки саме за профілактикою — майбутнє.


Упродовж усіх 20 років на кафедрі

здійснюється підготовка лікарівінтернів за

спеціальністю "Дитяча стоматологія". Ство

рено типовий план та програму підготовки

інтернів за цією спеціальністю. Близько 200

лікарівінтернів протягом одного навчаль

ного року на кафедрі проходять очний цикл

інтернатури. А з 2005 року, коли було введе

но 2річний термін навчання в інтернатурі

за спеціальністю "Стоматологія", на кафедрі

вже пройшли підготовку понад 1000

інтернів.


13
14

  1   2   3

Схожі:

Українська дитяча стоматологія останніми iconУкраїнська дитяча стоматологія останніми роками зробила великий крок уперед. Розроб
На кафедрі добре налагоджений навчальний процес, що дозволяє отримувати якісні та
Українська дитяча стоматологія останніми iconДитяча терапевтична стоматологія
Мати д 1,5 року звернулася зі скаргами на висипання виразок у дитини в порожнині
Українська дитяча стоматологія останніми iconДитяча хірургічна стоматологія
У дитини 6 років встановлено діагноз – фізіологічна зміна 51 та 61 зубів. Зуби рухливі
Українська дитяча стоматологія останніми iconМодуль дитяча терапевтична стоматологія
...
Українська дитяча стоматологія останніми iconДитяча терапевтична стоматологія
Захворювання слизової оболонки порожнини рота у дітей вірусної етіології (гострий герпетичний стоматит, рецидивуючий герпес, герпангіна,...
Українська дитяча стоматологія останніми iconIX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни „Психологія дитяча”
Психологія дитяча” оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості...
Українська дитяча стоматологія останніми iconЗареєстровано Міністерством юстиції
Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок Стоматологія" як складової частини державної атестації лікарів-інтернів,...
Українська дитяча стоматологія останніми iconЗареєстровано Міністерством юстиції
Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок Стоматологія" як складової частини державної атестації лікарів-інтернів,...
Українська дитяча стоматологія останніми iconСхвалено рішенням центральної методичної комісії університету від 11. 02. 2010 р. (протокол №4) «Затверджую»
Терапевтична стоматологія, в т ч терапевтична стоматологія надзвичайних ситуацій
Українська дитяча стоматологія останніми iconСписок студентів"групи ризику" 3 курсу спеціальності "Стоматологія" для проведення додаткових консультативних занять по підготовці до інтегрованого ліцензійного державного іспиту "Крок Стоматологія"
Стоматологія" для проведення додаткових консультативних занять по підготовці до інтегрованого ліцензійного державного іспиту "Крок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи