Опорна ні адреса бульвар Шевченка, 17 робоча навчальна програма з дисципл І ни icon

Опорна ні адреса бульвар Шевченка, 17 робоча навчальна програма з дисципл І ни
НазваОпорна ні адреса бульвар Шевченка, 17 робоча навчальна програма з дисципл І ни
Сторінка1/6
Дата07.09.2014
Розмір0.87 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
''Затверджую''

проректор з навчальної роботи

професор О.П.Яворівський
факультет медичний № 1

кафедра акушерства і гінекології "№ 1

опорна ні

адреса бульвар Шевченка, 17


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

«АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ»

за спеціальністю 7.110101. «лікувальна справа»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ IV - VI КУРСІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1


Затверджено

На методичній нараді кафедри

''___''_____________200 р.
протокол №____ від__________
Завідувач кафедри

Член-кореспондент АМНУ, професор

Венцківський Б.М.
Київ 2008


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма з акушерства та гінекології для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІУ рівнів акредитації складена для спеціальностей “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медико-профілактична справа” 7.110105 напряму підготовки 1101 “Медицина” у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програми (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 №239, експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005, №52. Термін навчання за цими спеціальностями здійснюється протягом 6 років, а базова медична підготовка – протягом 5 рокі. Кінцеві цілі з дисципліни передбачають набуття знань і вмінь в плані вирішення професійних задач і вміння надання невідкладної медичної допомоги при екстремальних станах в акушерстві і гінекології. Сучасний стан демографічної ситуації в Україні вимагає від лікаря загальної практики поглибленого вивчення питань репродуктивного здоров'я жінки та планування сім'ї.

Базова медична підготовка проводиться в однаковому обсязі на всіх медичних факультетах (лікувальна справа, педіатрія та медико-профілактична справа). 6-й рік навчання передбачає врахування профілізації викладання дисципліни в залежності від спеціальності.

^ Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами:

- освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 “Медицина”;

- експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.05 за №52 “Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації України за спеціальностями “Лікувальна справа”;

- наказом МОЗ України від 17.05.06 за №281 “Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України, затвердженого наказом МОЗ України від 31.01.05 за №52”.

- рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.04 за №152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.04 за №492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

- наказом МОЗ України від 31.01.03 за №148 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”;

- інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс. 2005)

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами “Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492).
^ Акушерство та гінекологія як навчальна дисципліна:

а) базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні медичної біології, нормальної та патологічної анатомії, топографічної анатомії, нормальної та патологічної фізіології репродуктивної системи жінки, гістології та ембріології, фармакології й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи формування студентами умінь та навичок, які визначаються кінцевими цілями вивчення акушерства та гінекології як самостійної дисципліни та можуть бути використані студентами для логічного обґрунтування діагнозу захворювання, проведення диференціальної діагностики, терапії, профілактики та реабілітації хворих, вмінні надавати лікарську допомогу при невідкладних станах в роботі лікаря загальної практики.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни «акушерство та гінекологія» структурована на 5 модулів, до складу яких входять блоки 13 змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота студентів.
Лекції. Перевага віддається лекціям проблемним, оглядовим та концептуально-аналітичним. Лекція стає процесом, під час якого в студентів формуються знання, забезпечуються мотиваційний компонент і загально-орієнтований етап оволодіння науковими знаннями. Посилюється роль лекцій в якісному управлінні самостійною роботою студентів.

Практичні заняття за кредитно-модульною системою організації навчального процесу проводяться в режимі ротації модулів клінічних дисциплін. Тривалість одного практичного заняття не менше 4 годин. За методикою організації вони є клінічними, спрямовані на контроль засвоєння теоретичного матеріалу й формування практичних вмінь та навичок, а також уміння аналізувати й застосовувати одержані знання для вирішення практичних завдань; вони передбачають:

  • збирання анамнезу;

  • огляд вагітної або гінекологічної хворої;

  • планування обстеження вагітної або гінекологічної хворої;

  • інтерпретацію даних лабораторних та інструментальних досліджень;

  • проведення диференціальної діагностики найбільш поширених ускладнень вагітності та гінекологічних захворювань;

  • визначення попереднього клінічного діагнозу;

  • визначення тактики ведення вагітної, родорозрішення або ведення гінекологічної хворої;

  • надання екстреної медичної допомоги;

  • вирішення ситуаційних задач;

  • відпрацювання практичних навичок на муляжах та біля ліжка вагітної або гінекологічної хворої;

  • ведення медичної документації.

Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей: планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду; ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду; інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів; ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої; визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої репродуктивної системи; визначати фактори, що впливають на планування сім’ї та розробляти заходи, спрямовані на раціональне планування сім’ї; виконувати необхідні медичні маніпуляції; планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних стнакх в акушерстві і гінекології.

Перелік критеріїв надання акушерсько-гінекологічної допомоги регламентується відповідними протоколами за спеціальністю «акушерство і гінекологія» МОЗ України, Наказами МОЗ України «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» (Наказ МОЗ України № 503 від 28.12.2002), «Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатальної допомоги в Україні» (Наказ МОЗ України №620 від 29.12.2003, « Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги» ( Наказ МОЗ України № 676 від 31.12.2004 р.)

Засобами контролю є тестові завдання, клінічні ситуаційні задачі; контроль виконання практичних навичок.

^ Самостійна робота студента – одна з організаційних форм навчання, що регламентується робочим навчальним планом і виконується студентом самостійно поза межами аудиторних занять. Можливі види самостійної роботи студентів: підготовка до практичного заняття та вивчення тем, що розглядаються лише в плані самостійної роботи студента, курація вагітної або гінекологічної хворої та написання історії хвороби, пошук та вивчення додаткової літератури, створення алгоритмів, структурно-логічних схем, написання рефератів, анотацій, доповідей для виступу з повідомленнями на практичних заняттях, чергування в клініці поза межами навчального часу. Організація самостійної роботи у відділеннях акушерського або гінекологічного стаціонару повинна забезпечуватися викладачами кафедри.

Індивідуальне завдання – форма організації навчання з метою поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, тобто індивідуальне навчально-дослідне завдання.

^ Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється по його завершенню на підсумковому модульному контрольному занятті.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.

^ МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Кінцеві цілі навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія» ґрунтуються на базі навчальних цілей, визначених в освітньо-професійній програмі (ОПП). Вони визначаються таким чином:


 • Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду;

 • Ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду

 • Інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів.

 • Ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої.

 • Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої репродуктивної системи.

 • Визначати фактори, що впливають на планування сім’ї та розробляти заходи, спрямовані на раціональне планування сім’ї.

 • Виконувати необхідні медичні маніпуляції.

 • Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних стнакх в акушерстві і гінекології.  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Опорна ні адреса бульвар Шевченка, 17 робоча навчальна програма з дисципл І ни iconОпорна ні адреса бульвар Шевченка, 17 робоча навчальна програма з дисципл І ни
Окх) І освітньо-професійними програмами (опп) підготовки фахівців, затвердженими наказом мон україни від 16. 04. 03 за №239 “Про...
Опорна ні адреса бульвар Шевченка, 17 робоча навчальна програма з дисципл І ни iconОпорна ні адреса бульвар Шевченка, 17 робоча навчальна програма з дисципл І ни
Окх) І освітньо-професійними програмами (опп) підготовки фахівців, затвердженими наказом мон україни від 16. 04. 03 за №239 “Про...
Опорна ні адреса бульвар Шевченка, 17 робоча навчальна програма з дисципл І ни iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Опорна ні адреса бульвар Шевченка, 17 робоча навчальна програма з дисципл І ни iconРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму ”Культура”
Опорна ні адреса бульвар Шевченка, 17 робоча навчальна програма з дисципл І ни iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Опорна ні адреса бульвар Шевченка, 17 робоча навчальна програма з дисципл І ни iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Опорна ні адреса бульвар Шевченка, 17 робоча навчальна програма з дисципл І ни iconРобоча навчальна програма дисципліни Політична історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму всі напрями
Опорна ні адреса бульвар Шевченка, 17 робоча навчальна програма з дисципл І ни iconРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Робоча навчальна програма складена на основі “«Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Програма для студентів медичного та стоматологічного...
Опорна ні адреса бульвар Шевченка, 17 робоча навчальна програма з дисципл І ни iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Опорна ні адреса бульвар Шевченка, 17 робоча навчальна програма з дисципл І ни iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи