Про організацію І проведення семестрових іспитів, диферен- ційованих заліків І заліків під час зимової екзаменаційної сесії icon

Про організацію І проведення семестрових іспитів, диферен- ційованих заліків І заліків під час зимової екзаменаційної сесії
Скачати 67.38 Kb.
НазваПро організацію І проведення семестрових іспитів, диферен- ційованих заліків І заліків під час зимової екзаменаційної сесії
Дата12.08.2012
Розмір67.38 Kb.
ТипДокументи

Про організацію і проведення

семестрових іспитів, диферен-

ційованих заліків і заліків під

час зимової екзаменаційної сесії

2011/2012 навчального року.


Згідно з діючими навчальними планами, відповідно до чинних законодавчих і нормативних документів, з метою поліпшення організації та проведення семестрового контролю знань, вмінь та навичок студентів під час зимової екзаменаційної сесії 2011/2012 навчального року


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити такі документи щодо організації і проведення зимової екза-менційної сесії у 2011/2012 навчальному році для студентів 4 курсу стомато-логічного, 4-5 курсів фармацевтичного та 5 курсу медико-психологічного фа-культетів:

- склад екзаменаторів для проведення семестрових іспитів (Додаток 1);

- розклад іспитів (Додатки 2-3).


2. Деканам стоматологічного, медико-психологічного та фармацевти-ного факультетів, завідувачам кафедр:

- забезпечити виконання наказу НМУ №62 від 10.02.2011р. „Про затвердження плану заходів Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам на 2011р.” під час проведення зимової екзаменаційної сесії у 2011/2012 н.р.

^ 3. Деканам стоматологічного, медико-психологічного та фармацевтичного факультетів:

3.1. До складання семестрових іспитів, диференційованих заліків і заліків допустити студентів, які виконали навчальний план і навчальну програму з від-повідної дисципліни.

3.2. Виробничі збори на факультетах з питань підготовки та проведення зимової екзаменаційної сесії провести не пізніше ніж за місяць до початку сесії. Під час виробничих зборів довести до відома студентів:

- розклад складання іспитів;

- умови допуску до складання іспитів, диференційованих заліків і заліків;

- критерії оцінок;

- термін ліквідації академічної заборгованості;

- умови переводу на наступний семестр, причини відрахування відповідно до

нормативних документів.

Графік проведення зборів надати в навчально-методичний відділ до 14 грудня 2011 року.

3.3. Відповідно до графіку навчального процесу та розкладу іспитів підготувати і надати кафедрам заліково-екзаменаційні відомості, підписані деканом факультету.

3.4. Своєчасно надати ректору на підпис проекти наказів за результатами зимової екзаменаційної сесії не пізніше 3 днів від початку весняно-літнього семестру:

- про переведення на наступний семестр студентів, які повністю виконали вимоги навчального плану та навчальні програми з дисциплін і склали іспити, диференційовані заліки і заліки на позитивні оцінки (відпрацювали виробничу практику, якщо вона є):

- про відрахування студентів за результатами складання іспитів, диференційованих заліків, заліків;

- надання академічної відпустки, повторного навчання студентам, які не повністю виконали вимоги навчального плану, навчальних програм з дисциплін з поважних причин.

3.5. Надавати наказами по НМУ індивідуальні терміни ліквідації академічної заборгованості студентам, які з поважних причин, підтверджених документально, не склали у встановлені графіком навчального процесу терміни іспити, диференційовані заліки та заліки, передбачені навчальним планом семестру.

3.6. Надати до навчального відділу узагальнені результати екзаменаційної сесії (ф-34) упродовж 5 днів після закінчення сесії у форматі таблиць програми "Контингент".


^ 4. Завідувачам кафедр:

4.1. З метою забезпечення протидії корупційним і злочинним проявам під час проведення іспитів, диференційованих заліків, заліків на кафедрах при оцінюванні навчальної діяльністі студентів надавати перевагу стандартизованим методам: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок.

4.2. За місяць до початку складання іспитів, диференційованих заліків, заліків доповнити інформаційні стенди кафедр такими передекзаменаційними документами:

- перелік теоретичних питань для проведення іспиту, диференційованого заліку, заліку;

- перелік питань для перевірки практичної підготовки студентів під час іспиту, диференційованого заліку, заліку;

- регламент проведення іспиту, диференційованого заліку, заліку;

- критерії оцінок знань та умінь студентів;

- графік відпрацювання студентами пропущених навчальних занять, в тому числі, під час проведення екзаменаційної сесії і під час канікул;

- графік проведення передекзаменаційних консультацій;

- розклад іспитів, затверджений проректором з науково-педагогічної роботи;

- окремі зразки форм кінцевого контролю (ситуаційні задачі, тести тощо).

З вищеозначеними документами ознайомити студентів не пізніше, ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії та складання диференційованих заліків та заліків.

4.3. Забезпечити проведення передекзаменаційних консультацій найбільш кваліфікованими викладачами.

4.4. Забезпечити у грудні 2011р. можливість щоденного, у робочі дні, проведення відпрацювання студентами пропущених навчальних занять.

4.5. Стан успішності та відвідувань навчальних занять студентами з відпо-відних дисциплін обговорити на методичних нарадах кафедр. Дані про академ-боржників надавати в деканати в грудні 2011р. щотижнево.

4.6. З метою об’єктивізації оцінки знань, вмінь та навичок студентів проводити під час іспитів комп’ютерне або письмове тестування, як частину іспитів з використанням формату тестових завдань ліцензійних інтегрованих іспитів „Крок-1”, „Крок-2”.

4.7. Переліки практичних навичок та теоретичних питань, які перевіряю-ться під час іспитів та заліків, затвердити на циклових методичних комісіях з дисциплін і у проректора з науково-педагогічної роботи, ознайомити з ними студентів не пізніше ніж за місяць до початку сесії. Форму проведення іспиту (усно, письмово, з використанням білетів, тестів, технічних засобів) затвер-дити на засіданні Вчених Рад факультетів.

4.8. Іспити, диференційовані заліки та заліки на кафедрах проводити за регламентом, затвердженим в установленому порядку і таким, що відповідає вимогам наказу Міністерства освіти та науки України від 02.06.93р. №161п.3.12:

  • Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід під час екзаменаційної сесії.”

  • ^ Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань. Семестровий диференційований залік планується при відсутності модульного контролю та екзамену і не передбачає обов’язкову присутність студента.”

  • ^ Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях. Семестровий залік планується при відсутності модульного контролю та екзамену і не передбачає обов”язкову присутність студентів.”

4.9. Забезпечити проведення іспитів за участю тих екзаменаторів, які затверджені цим наказом. Не дозволяти присутність на іспитах сторонніх осіб.

4.10. Організувати складання студентами диференційованих заліків та заліків на останньому занятті з дисциплін і їх перескладання за заліково-екзаменаційним листком (форма № У-5.07), підписаним деканам в термін, передбачений графіком перескладання іспитів, диференційованих заліків та заліків.

4.11. Під час сесії відповідного факультету приймати відпрацювання студентами пропущених навчальних занять тільки за направленнями, які підписані особисто деканом.

4.12. Під час іспитів, диференційованих заліків та заліків з дисциплін (за винятком гуманітарних, соціально-економічних) забезпечити перевірку рівня практичної підготовки студентів і теоретичних знань та вмінь використовувати їх у конкретних ситуаціях. Створити на кафедрах необхідні умови для складання студентами практичної та теоретичної частини іспитів.

При складанні іспитів, диференційованих заліків та заліків з клінічних дисциплін перевірку рівня практичної підготовки студентів проводити біля ліжка хворого.

4.13. Результати складання і перескладання іспитів, диференційованих заліків (оцінки: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), заліків ("зараховано", "незараховано") вносити в заліково-екзаменаційну відомість, залікову книжку студента і "Журнал обліку результатів підсумкового контролю (іспитів, диференційованих заліків і заліків)".

Під час іспиту, диференційованого заліку, заліку проставляти в залікову книжку студента загальну кількість годин з дисципліни, яка включає аудиторну і самостійну позааудиторну роботу студента відповідно до затверджених навчальних планів.

4.14. Заліково-екзаменаційні відомості та індивідуальні заліково-екзаменаційні листки з результатами складання іспитів, диференційованих заліків і заліків підписуються екзаменатором, завідувачем кафедри і повертаються в деканат представником кафедри не пізніше наступного дня після їх складання.

На наступний день після закінчення екзаменаційної сесії надати до відповідного деканату узагальнений звіт про її результати за підписом завідувача кафедри.

4.15. Ознайомити з цим наказом кожного науково-педагогічного працівника кафедри та обговорити на методичних нарадах кафедр організаційні заходи щодо його виконання.


5. Деканам факультетів, начальнику навчально-методичного відділу:

- перевірити в термін з 10 по 20 лютого 2012 року виконання п.4.14 і доповісти про результати перевірки на ректораті у лютому 2012р.


6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи член-кореспондента НАМН України, професора О.П.Яворовського.


РЕКТОР,

академік НАМН України,

професор В.Ф.МОСКАЛЕНКО


Схожі:

Про організацію І проведення семестрових іспитів, диферен- ційованих заліків І заліків під час зимової екзаменаційної сесії iconРозклад затверджую осінньої екзаменаційної сесії Директор студентів 2 курсу
Примітки: Початок іспитів і заліків: у суботу та неділю о 00, інші дні -15. 00
Про організацію І проведення семестрових іспитів, диферен- ційованих заліків І заліків під час зимової екзаменаційної сесії iconРозклад затверджую осінньої екзаменаційної сесії студентів 5 курсу
Примітки: Початок іспитів і заліків: в суботу та неділю о 00 год., інші дні -15. 00год
Про організацію І проведення семестрових іспитів, диферен- ційованих заліків І заліків під час зимової екзаменаційної сесії iconРозпорядження 2 січня 2008 р м. Ніжин №1 Про профілактику негативних явищ під час зимової екзаменаційної сесії 2007/2008 навчального року
З метою забезпечення належного контролю за проведенням зимової заліково-екзаменаційної сесії 2007-2008 навчального року, упередження...
Про організацію І проведення семестрових іспитів, диферен- ційованих заліків І заліків під час зимової екзаменаційної сесії iconНаказ №244 м. Вінниця Про підготовку та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 н р
З метою своєчасної підготовки та успішного проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії у 2011/2012 н р для студентів денної...
Про організацію І проведення семестрових іспитів, диферен- ційованих заліків І заліків під час зимової екзаменаційної сесії iconРозклад затверджую осінньої екзаменаційної сесії студентів 5 курсу
Примітки Початок заліків та іспитів о 15. 00 год., субота та неділя – 00 год
Про організацію І проведення семестрових іспитів, диферен- ційованих заліків І заліків під час зимової екзаменаційної сесії iconРозклад затверджую осінньої екзаменаційної сесії студентів 5 курсу
Примітки Початок заліків та іспитів о 15. 00 год., субота та неділя – 00 год
Про організацію І проведення семестрових іспитів, диферен- ційованих заліків І заліків під час зимової екзаменаційної сесії iconРозклад затверджую осінньої екзаменаційної сесії Директор В. Л. Акуленко студентів 4
Примітки Початок заліків та іспитів о 15. 00 год., субота та неділя – 00 год
Про організацію І проведення семестрових іспитів, диферен- ційованих заліків І заліків під час зимової екзаменаційної сесії iconРозклад затверджую осінньої екзаменаційної сесії Директор В. Л. Акуленко студентів 4
Примітки Початок заліків та іспитів о 15. 00 год., субота та неділя – 00 год
Про організацію І проведення семестрових іспитів, диферен- ційованих заліків І заліків під час зимової екзаменаційної сесії iconРозклад затверджую осінньої екзаменаційної сесії Директор В. Л. Акуленко студентів 4 курсу
Примітки Початок заліків та іспитів о 15. 00 год., субота та неділя – 00 год
Про організацію І проведення семестрових іспитів, диферен- ційованих заліків І заліків під час зимової екзаменаційної сесії iconРозклад занять, іспитів та заліків
Розклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра напряму підготовки 030508 Фінанси І кредит
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи