Донецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06 icon

Донецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06
Скачати 124.46 Kb.
НазваДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06
Дата13.08.2012
Розмір124.46 Kb.
ТипДокументи
Міністерство охорони здоров'я України

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 11.600.06

83003, Україна, м.Донецьк, пр. Ілліча, 16

Тел.: (062) 344-43-14, 385-95-00


Звіт

про роботу спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06

у Донецькому НАЦІОНАЛЬному медичному університеті ІМ. м.гОРЬКОГО у 2011 році


1. Наказом ВАК України від 14.07.2009 р. № 539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р. проводити захист дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія, 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.

2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела 5 засідань, на яких проведено захист 6 кандидатських (14.01.07 – онкологія – 5, 14.03.02 – патологічна анатомія - 1) дисертацій; всі дисертації написано українською мовою. Переатестація дисертацій не проводилась, апеляції не розглядались, колективні рецензування не проводились.

3. За звітний період відхилених дисертацій не було.

4. Членів спеціалізованої вченої ради, які відвідали менше половини засідань ради, немає.

5. Протягом 2011 року спеціалізованою вченою радою були розглянуті наступні дисертації:

5.1. На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю

14.01.07 – онкологія:

Аніщенко А.О. «Комбіноване лікування уротеліальних пухлин нирки».

В дисертаційній роботі розроблено і впроваджено методику комбінованого лікування хворих з уротеліальними пухлинами нирки із включенням ендолімфатичної поліхіміотерапії, що дозволило суттєво покращити якість життя і вірогідно збільшити виживання хворих. На підставі розробленої методики лікування хворих отримано патенти: Патент на корисну модель № 43948 Україна, МПК А61М 25/00. Спосіб комплексного лікування малоінвазивного раку / Бондар Г.В. (UA), Думанський Ю.В. (UA), Аніщенко А.А. (UA), Комендант В.В. (UA), Борота О.О. (UA); Донецький обласний протипухлинний центр. – № u200903279; Заявл. 06.04.2009; Опубл.10.09.2009, Бюл. №17. Патент на корисну модель № 43949 Україна, МПК А61М 25/00. Спосіб комплексного лікування неінвазивного раку / Бондар Г.В. (UA), Думанський Ю.В. (UA), Аніщенко А.А. (UA), Комендант В.В. (UA), Борота О.О. (UA); Донецький обласний протипухлинний центр. – № u200903281; Заявл. 06.04.2009; Опубл.10.09.2009, Бюл. №17.

У представленій роботі розроблені показання до ендолімфатичної хіміотерапії при уротеліальних пухлинах нирки, у тому числі у сполученні з іншими методами лікування. Вивчені найближчі та віддалені результати комбінованого лікування хворих з уротеліальними пухлинами нирки залежно від варіантів введення хіміопрепаратів. Досліджена якість життя хворих при системному й ендолімфатичному варіантах введення хіміопрепаратів. На основі досліджень визначені нові підходи у лікуванні даної категорії пацієнтів.

Впровадження розробленого режиму терапії дозволило підвищити безпосередню ефективність поліхіміотерапії.

Вивчення токсичності поліхіміотерапії при різних шляхах введення хіміопрепаратів дозволило оптимізувати їх дозовий режим у хворих з уротеліальними пухлинами нирки.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені в практику комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу «Донецький обласний протипухлинний центр” (акт впров. від 09.12.09 р.), Міського міжрайонного онкологічного диспансеру м. Маріуполя (акт впров. від 12.01.10 р.), КЛПЗ „Міський онкологічний диспансер м. Горлівки” (акт впров. від 10.02.10 р.).

Отримані дані дозволили вірогідно оцінити ефективність розроблених методик і рекомендувати їх до впровадження в лікувальну практику онкологічних центрів і диспансерів, а також у викладанні онкології на спеціалізованих кафедрах медичних вузів.


^ Болобан Г.В. «Внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія раку молочної залози. Ускладнення, їх профілактика та лікування».

В дисертаційній роботі вперше розроблена і впроваджена методика комбінованого і комплексного лікування хворих на рак молочної залози із включенням селективної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії, яка дозволила суттєво покращити якість їхнього життя і вірогідно збільшити виживання.

Уперше вивчені ускладнення комплексного лікування хворих на рак молочної залози залежно від варіантів проведення внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії. Розроблена клінічна класифікація ускладнень селективної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії раку молочної залози. Запропоновано програму комплексної профілактики і лікування ускладнень внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії. На підставі розробленої програми отримано патент на винахід 63156 А Україна, МПК А 61 М 1/36. Спосіб профілактики і лікування ускладнень внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії при захворюванні на рак молочної залози / Г.В. Бондар, І.Є. Седаков, В.М. Смирнов, Г.В. Болобан; патентовласник Донецький обласний протипухлинний центр. – № 2003021008; заявл. 05.02.03; опубл. 15.01.04, Бюл. № 1.

Сполучення селективної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії із запропонованими режимами променевої терапії дозволило підвищити ефективність лікування хворих з найбільш складними варіантами перебігу пухлинного процесу.

Вивчення токсичності поліхіміотерапії при різних шляхах введення хіміопрепаратів дозволило оптимізувати їх дозовий режим у хворих на неоперабельний рак молочної залози.

Отримані дані дали можливість вірогідно оцінити ефективність розроблених методик і рекомендувати їх для впровадження у лікувальну практику онкологічних центрів і диспансерів, а також у програми викладання онкології на спеціалізованих кафедрах медичних вузів країни.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в практику комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу «Донецький обласний протипухлинний центр» (акт впров. від 08.11.2003), Міського міжрайонного онкологічного диспансеру м. Маріуполя (акт впров. від 06.12.2004), комунального лікувально-профілактичного закладу «Міський онкологічний диспансер м. Горлівки» (акт впров. від 08.08.2005).


Колосов І.В. «Локорегіонарна хіміотерапія в паліативному лікуванні первинного і метастатичного раку печінки».

В дисертаційній роботі подано наукове рішення актуальної проблеми сучасної онкології, яке полягає у підвищенні ефективності паліативного лікування хворих на нерезектабельний первинний і метастатичний рак печінки при пухлинах травного тракту з використанням локорегіонарної хіміотерапії.

Уперше для оцінки впливу токсичності хіміотерапії на ступінь змін показників периферичній крові у пацієнтів з первинним і метастатичним раком печінки, залежно від методу хіміотерапії, введений індекс К і визначені факторні ознаки, що впливають на нього.

Побудовані багатофакторні математичні моделі прогнозування ефективності лікування, загального стану пацієнтів за індексом Карновського та зміни показників периферичної крові залежно від способу введення хіміопрепаратів до початку лікування, у процесі і після його закінчення, які дозволяють дати кількісну оцінку ефективності проведеної терапії.

Розроблено новий метод хірургічної катетеризації власної печінкової артерії, що забезпечує тривале функціонування внутрішньоартеріального катетера, доведена його технічна простота і надійність.

Вироблена методика проведення паліативної локорегіонарної внутрішньопечінкової хіміотерапії із застосуванням модифікованих схем і режимів введення, хворим на первинний і метастатичний рак печінки при пухлинах травного тракту.

Досліджено токсичність хіміотерапії при внутрішньоартеріальному, внутрішньовенному й ендолімфатичному варіантах введення хіміопрепаратів у хворих на первинний і метастатичний рак печінки.

Доведено ефективність локорегіонарного внутрішньопечінкового способу введення хіміопрепаратів, як самостійного методу лікування, що дозволяє досягти тривалого локального контролю над пухлинним процесом на фоні збільшення показників виживання хворих.

Розроблений метод локорегіонарної паліативної хіміотерапії хворим на первинний рак і метастатичне ураження печінки при пухлинах травного тракту дозволив покращити безпосередні результати лікування без посилення загальнотоксичних ефектів, забезпечити задовільну якість їхнього життя, а також покращити віддалені результати терапії і досягти 4-річного виживання цієї тяжкої категорії хворих. На підставі розробленого методу локорегіонарної паліативної хіміотерапії первинного раку і метастатичного ураження печінки отримано патент на корисну модель №33231 Україна МПК (2006) А 61 К 35/00. Спосіб хіміотерапії при метастатичному ураженні печінки / Ю. В. Думанський, І. В. Колосов (UA); Донецький обласний протипухлинний центр. – №  u 200802240; Заявл. 21.02.2008; Опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11. – 4 с., і патент на корисну модель №50450 Україна МПК (2009) А 61 В 17/00. Спосіб катетеризації власної печінкової артерії для проведення реґіонарної хіміотерапії при злоякісних новоутвореннях печінки / Г. В. Бондар, Р. В. Іщенко, І. В. Колосов (UA); Донецький обласний протипухлинний центр. – №  u 200912866; Заявл. 11.12.2009; Опубл. 10.06.2010, Бюл. № 11. – 4 с.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в практику комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу «Донецький обласний протипухлинний центр» (акт впровадження від 12.10.2009); Міського міжрайонного онкологічного диспансеру м. Маріуполя (акт впровадження від 30.09.2010); КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Горлівки» (акт впровадження від 8.02.2009).

Результати роботи використовуються в учбовому процесі кафедр онкології та онкології і радіології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М.Горького.

Отримані дані дозволили вірогідно оцінити ефективність розроблених методик і рекомендувати їх до впровадження у лікувальну практику онкологічних центрів і диспансерів, а також застосовувати під час викладання онкології на спеціалізованих кафедрах медичних вузів.


^ Дмитренко К.О. «Обґрунтування оптимальних підходів до системного лікування хворих з метастатичним раком молочної залози».

Дисертаційна робота спрямована на вирішення актуального питання клінічної онкології, а саме – покращання результатів системного лікування хворих на метастатичний рак молочної залози шляхом обґрунтування оптимальної тривалості хіміотерапії, розробки показань та протипоказань до її продовження чи припинення на основі визначення факторів, які доказово впливають на загальне та безрецидивне виживання пацієнток.

В роботі показано, що найкраща відповідь пухлини на 24-тижневу хіміотерапію метастатичного раку молочної залози досягнута при локалізації метастазів в легені та лімфатичні вузли. Вперше визначені особливості відповіді пухлини на тривале лікування у хворих з ізольованими метастазами в печінку або при їх поєднанні з метастазами в легені і доведена необхідність хіміотерапії без обмеження терміну. Визначено, що стабілізація захворювання та часткова відповідь на лікування за даними КТ є найбільш вірогідними чинниками, що визначають можливість розвитку прогресії захворювання у зв’язку з його припиненням чи продовженням.

Отримала подальшого розвитку розробка методології, що дозволяє обґрунтувати диференційований підхід до прийняття рішення про доцільність продовження чи припинення хіміотерапії в залежності від можливості збереження позитивної відповіді на лікування чи його припинення.

Визначений відсоток хворих, що отримують додаткову користь від збільшення терміну хіміотерапії, а також відсоток хворих, яким тривале лікування не покращило його результатів. Визначено оптимальний термін тривалості хіміотерапії МРМЗ.

Встановлені відмінності показників безрецидивного та загального виживання хворих, що отримували хіміотерапію на протязі 24 та 48 тижнів в цілому, а також окремо в залежності від локалізації метастазів – у лімфатичні вузли, легені, печінку або поєднання останніх. Встановлено, що зростання кількості негативних явищ при збільшенні тривалості лікування є прийнятним, а їх тяжкість в більшості випадків була такою, що зберегла можливість для продовження хіміотерапії. Визначені клінічні показники, що дозволяють дати мотивоване рішення питання про доцільність продовження тривалої хіміотерапії МРМЗ. Вперше розроблений алгоритм прийняття рішення про необхідність продовження чи припинення хіміотерапії МРМЗ з урахуванням показників відповіді пухлини, що оцінені після 24, 32, 40 та 48 тижнів від початку лікування та локалізації метастатичних вогнищ.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені в практику результатів дослідження здійснено у Дніпропетровській міській клінічній лікарні № 19, міському онкологічному центрі (акт впровадження від 27.08.2008), Дніпропетровському обласному клінічному диспансері (акт впровадження від 15.09.2008), Дніпропетровській міській багатопрофільній клінічній лікарні №4 (акт впровадження від 23.09.2008), Криворізькому онкологічному диспансері (акт впровадження від 30.10.2008), Черкаському обласному онкологічному диспансері (акт впровадження від 29.11.2008), в навчальний процес кафедри хірургії з курсом онкології Запорізького державного медичного університету (акт впровадження від 23.12.2008), в навчальний процес кафедри онкології та медичної радіології Дніпропетровської державної медичної академії (акт впровадження від 23.12.2008).


Терен Т.І. «Ефективність неоад’ювантної хіміопроменевої терапії в комплексному лікуванні хворих на рак ободової кишки (коопероване дослідження)».

У дисертаційному дослідженні здійснене теоретичне узагальнення і подано нове рішення наукової задачі, що стосується застосування в доопераційному періоді хіміопроменевого лікування з використанням 5-фторурацилу з одночасними сеансами дистанційної -терапії при лікуванні хворих на резектабельний рак ободової кишки.

В результаті проведеного кооперованого рандомізованого контрольованого відкритого дослідження із застосуванням на доопераційному етапі комплексного лікування хворих на рак ободової кишки з використанням інтенсивного п’ятиденного курсу хіміопроменевої терапії доведена можливість та безпечність застосування неоад’ювантної хіміопроменевої терапії у даної категорії хворих.

Уперше досліджено лікувальний патоморфоз раку ободової кишки, зумовлений поєднаним впливом інтенсивного опромінення і внутрішньовенним введення 5-фторурацилу на доопераційному етапі та доведено, що при високо- та помірно диференційованих аденокарциномах ободової кишки створювались оптимальні умови для абластики хірургічного втручання, зі зменшенням ризику розвитку рецидивів і метастазів.

У дослідженні доведена можливість і доцільність застосування на доопераційному етапі лікування хворих на резектабельний рак ободової кишки хіміопроменевої терапії за інтенсивною методикою. Одержані результати тривалості безрецидивного періоду та виживання довели, що апробована методика неоад’ювантної терапії є доцільною та безпечною у хворих на резектабельний рак ободової кишки з поширенням пухлинного процесу в І-ІІ стадії для високо- і помірнодиференційованих аденокарцином. Апробований метод підвищує абластичність лікування і збільшує шанс виживання хворих.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в практику комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу «Донецький обласний протипухлинний центр» (акти впровадження від 28.12.2010 р.), Івано-Франківського обласного онкологічного диспансеру (акти впровадження від 31.01.2011р.), Чернівецького обласного онкологічного диспансеру (акт впровадження від 7.02.2011р.).

Результати роботи використовуються в навчальному процесі курсу онкології Івано-Франківського національного медичного університету та кафедр онкології та онкології і радіології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.


^ 14.03.02 – патологічна анатомія:


Григор’єва Ю.В. «Рак простати: диференційна діагностика за даними трансректальних пункційних біопсій».

У дисертаційній роботі наведене теоретичне обґрунтування та нове наукове рішення актуальної задачі сучасної онкоморфології – розробка критеріїв диференційної клініко-морфологічної діагностики раку простати з урахуванням результатів трансректальних пункційних біопсій.

У роботі розкритий взаємозв’язок рівня PSA в крові з особливостями патоморфологічних змін в простаті при пухлиноподібних станах, передпухлинних процесах та злоякісних новоутвореннях ПЗ.

Вперше встановлено, що підвищення рівня PSA в крові корелює з виразністю гіперплазії залозистого компоненту, високою секреторною активністю, активністю запального процесу та підвищенням проникності базальних мембран епітелію залоз. Низький рівень PSA спостерігається при дистрофічно-дегенеративних змінах ацинарного епітелію та низькій активності трансмембранного всмоктування секрету.

Вивчені особливості експресії PSA в тканині ПЗ при пухлиноподібних станах, передпухлинних процесах та злоякісних новоутвореннях ПЗ. Встановлено, що експресія PSA в тканинах не залежить від ступеня гістологічного диференціювання раку простати за Глісоном, за винятком низькодиференційованої аденокарциноми, при якій пухлинні клітини втрачають специфічні властивості, в тому числі і здатність до синтезу PSA.

В результаті співставлення інтенсивності експресії PSA в тканині при раку простати з різним ступенем градації пухлини за Глісоном встановлено зв'язок показників рівня PSA в крові з прогресією пухлини (інвазивний ріст, метастазування).

Показано доцільність проведення імуногістохімічних досліджень простати щодо виявлення експресії AMACR та р63 в тканинах ПЗ для диференціальної діагностики передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень ПЗ і вивчено їх зв'язок із клінічними даними.

Оцінено інформативність таких клінічних методів обстеження як пальцеве ректальне дослідження та трансректальне УЗД в діагностиці раку простати і проведено співставлення результатів з патоморфологічними змінами та визначенням рівня PSA в крові.

Розроблено алгоритм верифікації патології простати при виконанні трансректальних пункційних біопсій у співставленні з клінічними даними і визначенням рівня PSA в крові.

Застосування комплексної оцінки клінічних та патоморфологічних даних сприяє оптимізації диференційної діагностики захворювань ПЗ, а також допомагає спрогнозувати розповсюдженість та ступінь агресивності патологічних процесів, що в подальшому дозволяє вибрати вірну тактику лікування. Доведено, що існує достовірна кореляція між підвищенням рівня PSA в крові з виразністю гіперплазії залозистого компоненту, високою проліферативною та секреторною активністю ацинарного епітелію, запальною активністю, щільністю мікроциркуляторного русла та підвищенням проникності базальних мембран епітелію залоз. Базуючись на проведених дослідженнях розроблено діагностичний алгоритм верифікації патології простати.

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в роботу патологоанатомічного відділення КМКЛ №1, патологоанатомічного відділення Госпіталю ВМУ СБУ, патологоанатомічного відділення Госпіталю Державної прикордонної служби України та в навчальний процес кафедри патологічної анатомії гістології і судової медицини Київського медичного університету Української асоціації народної медицини.


Голова спеціалізованої

вченої ради Д 11.600.06

член-кор. НАМН України,

професор Ю.В. Думанський


Учений секретар Л.І. Волос


27.12.11


Схожі:

Донецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06 iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї спеціалізована вчена рада д 11. 600. 03
В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Донецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06 iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї спеціалізована вчена рада д 11. 600. 03
В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Донецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06 iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06
Наказом вак україни від 14. 07. 2009 р. №539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р проводити захист...
Донецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06 iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького
Науковий відділ Донецького національного медичного університету ім. М. Горького просить надрукувати у Вашому журналі статтю ??Ф....
Донецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06 iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького
Науковий відділ Донецького національного медичного університету ім. М. Горького надсилає І просить прийняти до публікації І участі...
Донецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06 iconДонецький національний медичний унiверситет
М. горького 83003, Україна, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16 Тел.: (062) 385-95-00, (062) 295-55-19
Донецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06 iconДонецький національний медичний унiверситет
М. горького 83003, Україна, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16 Тел.: (062) 385-95-00, (062) 295-55-19
Донецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06 iconРічний план закупівель на 2012 рік (зі змінами) Донецький національний медичний університет ім М. Горького Код за єдрпоу 02010698
Донецький національний медичний університет ім М. Горького Код за єдрпоу 02010698
Донецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06 iconПоложення про спеціалізовану вчену раду I. Загальні положення > Спеціалізована вчена рада (далі рада) утворюється монмолодьспортом у вищих навчальних закладах III-IV рівня

Донецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06 iconПоложення про спеціалізовану вчену раду I. Загальні положення > Спеціалізована вчена рада (далі рада) утворюється монмолодьспортом у вищих навчальних закладах III-IV рівня

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи