Міністерство охорони здороb’я україни одеський державний медичний університет «затверджую» icon

Міністерство охорони здороb’я україни одеський державний медичний університет «затверджую»
НазваМіністерство охорони здороb’я україни одеський державний медичний університет «затверджую»
Сторінка1/6
Дата04.08.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6
1. /Рабоч.программы- философия/Философия - ле4.doc
2. /Рабоч.программы- философия/Философия-стом. орт..doc
3. /Рабоч.программы- философия/Философия-стомат..doc
4. /Рабоч.программы- философия/Философия-фарм-з.о..doc
5. /Рабоч.программы- философия/Философия-фарм..doc
Міністерство охорони здороb’я україни одеський державний медичний університет «затверджую»
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи проф. Бажора Ю.І
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи проф. Бажора Ю.І
Ю.І. “ “ 2005 р. Робоча програма
Ю.І. " " 2006 р. Робоча програма з дисципліни „Філософія” Для спеціальності

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОB’Я УКРАЇНИ

Одеський державний медичний університет


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної роботи

проф. __________________Бажора Ю.І.

“ “___________________ 2006 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


З дисциплiни: «Філософія»


Для спеціальності: 7.110101 “Лікувальна справа”

Факультет : медичний, міжнародний (мед.)

Кафедра: філософії


Нормативні дані:


Форма на­вчання

Курс


Семестр

Кількість годин / кредитiв

Всього

Аудиторнi

СРС, в т.ч. iндивiдуальна СРС


Лекції

Семінарські

заняття

Денна

2-й


III-IV

150/5

30/1

60/2

60/2Робочу програму склали проф. Єршова-Бабенко І.В., доц. Ханжи В.Б. на підставі типової навчальноï програми “Філософія” (К., 2006 р.).


Програму обговорено на методичному засіданні кафедри філософії

“___”_____________ 2006 р. Протокол № _____.

Зав. кафедри, проф. _______________________ Єршова-Бабенко І.В.


Програму ухвалено на засіданні предметної циклової методичної комісії з гумані­тарних дисциплін “ ”__________2006 р. Протокол №_____.

Голова предметної циклової методичної комісії

з гумані­тарних дисциплін доц. ___________________ Єрьомкіна Г.Г.

Програму затверджено на Центральнiй Координаційно – методичнiй Радi ОДМУ “___” __________________ 2006 р. Протокол №____ .  1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма з філософії для вищих медичних закладів освіти України Ш-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей "Лікувальна справа" 7.110101, "Педіатрія" 7.110104, "Медико-профілактична справа" 7.110105 відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) і освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом МОН України від 16.04.03 239, навчальним експериментальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS), затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005 52. Термін навчання за цими спеціальностями становить 6 років. Кінцеві цілі з дисципліни - однакові для зазначених спеціальностей. Вивчення філософії здійснюється протягом ІІІ-IV семестрів 2 року навчання.

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми відповідно до вимог «Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» (наказ МОЗ України від 12.10.2004 № 492). Обсяг навчального навантаження студентів, описаний у кредитах ЕСТS - залікових кредитах, які зараховуються студентам за умови успішного засвоєння ними відповідного модуля (залікового кредиту).
ФІЛОСОФІЯ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

а) базується на вивченні студентами фундаментальних дисциплін 1 курсу і предметне інтегрується з ними; б) закладає основи філософського розуміння відношення людини та світу і місця майбутньої лікарської діяльності з коригування цих зв'язків на забезпечення здоров'я людини; в) формує філософське мислення та професійні навички застосування філософсько-наукової методології у професійній (лікарській) діяльності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Дисципліна структурована на 3 модулі:

Модуль 1. Філософія релігії.

Змістові модулі:

1.Релігія як об'єкт філософського пізнання. Релігійні вчення: історія та сучасність. 2. Філософський зміст феномену релігії.

Модуль 2. Філософська онтологія та антропологія. Змістові модулі: 3.Філософія та її функції. 4. Філософська проблема буття, буття людини. 5. Онтологічні проблеми функціонування та розвитку суспільства.

Модуль 3. Філософська гносеологія. Змістові модулі: 6. Філософська проблема пізнання світу. 7. Філософські проблеми цивілізації та культури.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року. Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

а) лекції, б) семінарські заняття, в) самостійна робота студентів.

Теми лекційного курсу розкривають головні проблеми відповідних розділів філософії.

Семінарські заняття передбачають:

1) Оволодіння студентами навичками вербального аналізу важливих філософських проблем, їх зв'язку із предметом медицини та майбутньої лікарської діяльності.

2) Формування вмінь робити узагальнення і світоглядні та філософсько-методологічпі висновки із історії розробки теоретичних проблем філософії шляхом розв'язання ситуативних вправ.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на семінарських занятгях відповідно до кінцевих цілей дисципліни, конкретних цілей змістового модулю та підчас індивідуальної роботи викладача зі студентами.

Рекомендується застосування таких засобів діагностики рівня підготовки студентів: фіксовані виступи; складання та виклад тез; виклад повідомлень; написання ессе; аналіз та розв'язання ситуативних філософських проблем; участь у дискусіях; тести та експрес-опитування.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню. Оцінка успішності студента з дисципліни с рейтнговою і виставляється за багатобальною шкалою як середньоарифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Для тих студентів, які бажають поліпшити успішність ї дисципліни за шкалою ЕСТS, підсумковий модульний контроль засвоєння модуля здійснюється відповідно до нормативних документів додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі.


Опис навчального плану

з дисципліни "Філософія" для студентів медичних факультетів.


Структура навчальної дисципліни


КІЛЬКІСТЬ ГОДИН, 3 НИХ


СРС


РІК навчання


Вид контролю


Всього


Аудиторних


Лекції


Семіна-ри

150


30


60


60


2

Кредитів ЕСТ5


5,0

МОДУЛЬ 1 Змістових молулів-2


40 год./1,33 кредитів ЕСТS


6


14


20

підсумковий модульний


МОДУЛЬ 2 Змістових модулів - 3


60 год./2,0 кредитів ЕСТS.


14


30


16

Підсумковий модульний


МОДУЛЬ 3 Змістових модулів - 2


50 год./1,67 кредитів ЕСТS.


10


16


24

підсумковий модульний


Втому числі підсумковий контроль засвоєння

3-х модулів


10год./0,33 кредитів ЕСТS

6


4

підсумковий модульний


Тижневе навантажен-ня загальне


3,25 год./ 0.125 кредитів, ЕСТS
  1. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Мета вивчення філософії - кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістових модулів і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю сформульовано конкретні цілі у вигляді певних умов (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Кінцеві цілі дисципліни:

-Діяти відповідно до принципів моралі та враховувати національні та релігійні особливості хворих при виконанні професійних обов'язків лікаря. -Диференціювати білогічні, антропологічні, психологічні, соціальні і гносеологічні витоки релігії. -Інтерпретувати сутність основ віровчень та культів світових релігій, які впливають на фізичний і психологічний стан людини. -Використовувати у професійній та науковій діяльності категорії та закони діалектики. -Користуватися критеріями істини при постановці діагнозу. -Інтерпретувати історико-методологічні принципи філософського пізнання природи і суспільства та їх взаємодії. - Трактувати закономірності пізнавально-практичної діяльності людини у професійній роботі лікаря. -Демонструвати володіння загальнонауковими та конкретнонауковими методами пізнання та практичної діяльності. -Застосовувати філософські знання для розуміння культурних традицій та їх вплив на розвиток медицини.


3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Модуль І. Філософія релігії

Змістовий модуль І. Релігія як об'єкт філософського пізнання.

Конкретні цілі:

  • Визначати місце філософії релігії в системі філософських знань та її ролі в поясненні світоглядних проблем.

  • Аналізувати зміст поняття "релігія," біологічні, антропологічні, психологічні, соціальні та гносеологічні витоки релігії.

  • Інтерпретувати функції релігії: світоглядну, компенсаторну (терапевтичну), регулятивну (виховну), комунікативну та інтегративну.

  • Аналізувати різні форми релігії, зв'язок між релігією та медициною на перших етапах їх становлення.

  • Визначати головні особливості світових релігій та пояснювати причини їх масштабного поширення у світі.

  • Тлумачити сутність віровчень та культів світових релігій, що впливають на фізичний та психічний стан людини.

  • Пояснювати значення релігійних моральних цінностей та їх впливів на виконання професійних обов'язків медичних працівників.


Тема 1. Предмет філософії та філософія релігії.

Світогляд і філософія. Історичні типи та структура світогляду. Філософія як навчальна дисципліна. Предмет філософії. Поняття "філософія релігії." його широке та вузьке значення. Співвідношення філософії та релігії, історична обумовленість їх зв'язку, Історія відношень філософії та релігії: античність, середньовіччя, Відродження, Новий час, сучасність.

Визначення поняття релігії як світоглядної системи, що містить в собі ідеї та догмати, пов'язані з вірою в Бога. які знаходять свій вияв в релігійній діяльності та поділяються певною кількістю послідовників. Теологічний та науковий підходи у вирішенні питання про сутність та природу релігії. Структурні елементи релігії. Релігійна свідомість як форма суспільної свідомості, її специфіка. Визначення релігійної психології та релігійної ідеології, їх взаємозв'язок. Релігійний культ як реалізація релігійних ідей в сфері практичної діяльності, задоволенні релігійних потреб віруючих, його функції. Релігійні організації - об'єднання віруючих, для яких характерна спільність вірувань та культової діяльності. Типи релігійних організацій. Функції релігійних організацій. Соціальні функції релігії: світоглядна, компенсаторна, регулятивна, комунікативна та інтегративна.


Тема 2. Походження та класифікація форм релігійних вірувань.

Теологічна та соціально-історична точки зору на походження релігії. Класифікація форм релігійних вірувань: родоплеменні вірування та культи, локальні релігії, релігії етнічних груп, народностей та націй, світові релігії. Характеристика родоплемінних культів та вірувань. Персоніфікація явищ навколишнього світу, загальне одухотворення природи – характерні риси міфологічного світогляду. Родоплеменні культи як вірування, обряди, регламентації, правила поведінки в колективі, велика різноманітність їх форм: тотемізм, магія, фетишизм, нагуалізм, анімізм, аніматизм, шаманізм. Загальні особливості родоплемінних вірувань. Локальні та етнічні релігії: особливості формування та характерні риси. Політеїстичний характер стародавніх релігійних систем. Тісний зв'язок між релігією та медициною. Вплив релігійної філософії та релігійних норм на загальний зміст та напрямок розвитку медицини. Характеристика стародавних релігійних систем, започаткування медичної проблематики в межах цих систем. Перехідні та сучасні національні релігії. Дуалістичний характер зороастризму, його моральні цінності. Релігії Індії, Китаю та Японії. Традиції медитації в індійських культах. Закони Ману і їх вимоги до лікарської діяльності. Даосизм та китайська медицина. Проблема безсмертя та засоби продовження людського життя. Філософський принцип природності та його вплив на розвиток нетрадиційної китайської медицини.


Тема 3 .Світові релігії: буддизм, християнство, іслам.

Поняття світових релігій. Відкритість та доступність цих релігій для широкого загалу населення світу. Привабливість ідеї спасіння як вирішального моменту у наверненні віруючих до релігії. Буддизм, його першоджерела. Чотирі істини Будди та "благородний " шлях спасіння. Близкість буддизму з системою медицини та вченням Йоги. Поняття "сансара," "карма," "дхарма," "нірвана" як основа філософських засад буддизму. Напрямки в буддизмі. Християнство: основи віровчення, догматики та культу. Структурний та змістовний аналіз Біблії. Напрямки в християнстві: католицизм, православ'я, протестантизм. Християнство в Україні: історія та сучасність. Іслам: основи віровчення та культу. Коран - священна книга мусульман. Основні напрямки в ісламі. Політизація ісламу та ісламізація політики, модерністські тенденції в сучасну епоху.


Змістовий модуль 2. Філософський зміст феномену релігії.

Конкретні цілі:

• Аналізувати місце та призначення людини в різних релігійних системах.

• Визначати основний зміст сотеріологічних проблем: ідея спасіння, кінцева ціль спасіння, засоби та різноманітність шляхів спасіння.

• Розкривати зміст ціннісних орієнтацій релігійних систем.


Тема 4. Онтологія та антропологія релігії.

Ідеї подвоєння світу, буття Бога, Абсолюту. Докази буття Бога в християнстві: космологічний, онтологічний, телеологічний, історичний та психологічний, моральний. Питання про походження світу та його есхатологічної перспективи. Значення та місце людини в різних релігійних системах. Релігійні теорії походження людини. Ідея христогенезу Тейяра де Шардена. Недосконалість людської істоти: гріх, страждання, смерть. Вчення про спокуту та спасіння. Божий промисел та свобода людської волі. Теодіцея та антроподіцея. Призначення людини та сенс людського існування в світі. Розуміння проблем людини сучасними теологами-модерністами.


Тема 5. Гносеологія та аксіологія релігії.

Проблема можливості пізнання в релігії. Пізнання раціональне та пізнання ейдетичне (пізнання серцем) як співвідношення світла та пітьми. Об'єкт та суб'єкт релігійного світосприйняття та проблема "безпосередньо усвідомленого" Релігійна істина як предмет віри та данність, що не підлягає визначенню та обгрунтуванню. Проблема богопізнання в богослов'ї та філософії релігії. Неотомізм про «гармонію віри та розуму», науки та релігії. Протиставлення релігійного та наукового підходів до пізнання та застосування його результатів. Релігійна етика. Вчення про моральні цінності буддизму. Основи християнської моралі. Етика ісламу: людина між добром та злом. Обгрунтування здорового способу життя: стриманість, тверезість, помірність.


Орієнтовна структура залікового кредиту

модулю 1 "Філософія релігії "


№ з/п

Теми

Лекції (годин)

Семінари (годин)

СРС


Змістовий модуль 1. Релігія як об'єкт філософського пізнання. Релігійні вчення: історія та сучасність.


1.


Предмет філософії та філософія релігії.


2


2


2


2.


Походження та класифікація форм релігійних вірувань

2


3


3.


Світові релігії: буддизм, християнство, іслам


2


4


3


Змістовий модуль 2. Філософський зміст феномену релігії.


4.


Онтологія та антропологія релігії


1


2


2


5.


Гносеологія та аксіологія релігії


1


2


2


ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ МОДУЛЮ 1

2


8


ВСЬОГО ГОДИН — 40


6


14


20


КРЕДИТІВ ЕСТS — 1,330,2

0,47

0,67

АУДИТОРНА РОБОТА - 47%; СРС - 53%
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство охорони здороb’я україни одеський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здороb’я україни одеський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здороb’я україни одеський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую»
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти моз україни в грудні 2009 р
Міністерство охорони здороb’я україни одеський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми курсу «Культурологія» для студентів медичних училищ та коледжів (Міністерство...
Міністерство охорони здороb’я україни одеський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здороb’я україни одеський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут кафедра нейрохірургії та неврології затверджую
Робоча програма розроблена на основі типової програми по неврології для студентів медичних інститутів України ( Київ, 2007 рік)
Міністерство охорони здороb’я україни одеський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут кафедра нейрохірургії та неврології затверджую
Робоча програма розроблена на основі типової програми по неврології для студентів медичних інститутів України ( Київ, 2008 рік)
Міністерство охорони здороb’я україни одеський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
move to 0-21918744
Міністерство охорони здороb’я україни одеський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здороb’я україни одеський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здороb’я україни одеський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України буковинський державний медичний університет «Затверджую»
«Фітотерапія» для студентів вищих навчальних закладів освіти (Міністерство охорони здоров’я України, Київ, 1999 р.); навчальної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи