Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи проф. Бажора Ю.І icon

Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи проф. Бажора Ю.І
Скачати 238.47 Kb.
НазваЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи проф. Бажора Ю.І
Дата04.08.2012
Розмір238.47 Kb.
ТипДокументи
1. /Рабоч.программы- философия/Философия - ле4.doc
2. /Рабоч.программы- философия/Философия-стом. орт..doc
3. /Рабоч.программы- философия/Философия-стомат..doc
4. /Рабоч.программы- философия/Философия-фарм-з.о..doc
5. /Рабоч.программы- философия/Философия-фарм..doc
Міністерство охорони здороb’я україни одеський державний медичний університет «затверджую»
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи проф. Бажора Ю.І
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи проф. Бажора Ю.І
Ю.І. “ “ 2005 р. Робоча програма
Ю.І. " " 2006 р. Робоча програма з дисципліни „Філософія” Для спеціальностіМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОB’Я УКРАЇНИ

Одеський державний медичний університет


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної роботи

проф. __________________Бажора Ю.І.

“ “___________________ 2005 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


З дисципліни Філософія”

Для спеціальності 7.110106 “Стоматологія”

Факультет стоматологічний, міжнародний

Кафедра філософії

Нормативні дані:


Форма на­вчан-ня

Курс


Семестр


Кількість годин

Диф. залік (семе-стр)

Іспит (семе-стр)


Всьо-го

Аудиторних

С

Р

С
Лекції

Прак-тичні занят-тя

Лабо-ратор-ні за-няття

Семі-нар-ські занят-тя


Денна

1


1-2


106

28

-

-

36

42

-

іспит


Робочу програму склала проф. Єршова-Бабенко І.В. на підставі типової програми з філософії (К., 2003) та з урахуванням Галузевих стандартів освіти ОКХ і ОПП (К., 2003 р.).


Програму обговорено на методичному засіданні кафедри філософії

“___”_____________ 2005 р. Протокол № _____.

Зав. кафедри, проф. _______________________ Єршова-Бабенко І.В.


Програму ухвалено на засіданні предметної циклової методичної комісії з гумані­тарних дисциплін “ ”__________2005 р. Протокол №_____.

Голова предметної циклової методичної комісії

з гумані­тарних дисциплін доц. ___________________ Єрьомкіна Г.Г.


Програму затверджено на Центральнiй Координаційно – методичнiй Радi ОДМУ “___” __________________ 2005 р. Протокол №____ .


 1. Мета і задачі дисципліни.

1.1. Мета викладення дисципліни.

Основною метою викладання дисципліни є виховання у студентів культури філософського розуміння світу, довкілля, уміння орієнтуватися у розвитку буття, у суті законів розвитку цивілізації, рішенні глобальних проблем сучасності, а також формування творчого підходу фахівців-стоматологів до пізнання, здатності осмислення наукових питань. Філософія вважається фундаментальною гуманітарною дисципліною, вивчення якої є основою гуманітарної складової підготовки спеціалістів. Робоча програма, що розроблена кафедрою, враховує сучасні вимоги до викладання фі­лософії, досягнення світової та вітчизняної філософії, в ній враховано досвід та наукові спря­мування кафедри а також профіль стоматологічної спеціальності медичного вузу.

Програма включає сучасні тлумачення найважливіших проблем філософії, розкри­ває зв’язок філософії з науковим пізнанням. Програмою розкривається проблемно-діалогічний характер філософії, що позбавлений догматизму, схоластики та політизації.

Вивчення запропонованого курсу філософії допоможе студентам оволодіти мудрістю на­родів та століть, сприятиме формуванню якостей особистості та громадянина сучасності.

1.2. Задачі щодо вивчення дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

-знати:

 • історико-методологічні уроки філософського пізнання світу, природи та суспі­льства, їх діалектичної взаємодії, їх сучасний стан;

 • понятійно-теоретичний апарат філософських знань (поняття, закони, теорії, методи, методологія та логіка пізнання і діяльності);

 • загальні закономірності пізнавально-практичної діяльності суспільства, її спе­цифіку дій у професійній роботі, світові уроки пізнання;

 • закономірності зв’язку та взаємовпливу філософсько-методологічного та конк­ретно-наукового (спеціального) пізнання;

 • загальнонаукові методи пізнання;

 • закономірності розвитку суспільства, його найважливіших сфер (наука, культура, релігія), перспектив їх подальшого розвитку.

- вміти:

 • кваліфіковано користуватися понятійно-теоретичним апаратом філософії;

 • застосовувати знання загальних закономірностей пізнавальної діяльності при вирішенні актуальних проблем пізнання у стоматології;

 • методологічно вірно використовувати уроки пізнавального досвіду в професій­ній діяльності;

 • демонструвати володіння загальнонауковими та конкретнонауковими методами пізнання та діяльності;

 • здійснювати методологічний аналіз сучасного стану суспільного розвитку, його найважливіших сфер, сфери професійної діяльності;

 • інтерпретувати історико-методологічні принципи філософського пізнання світу і суспільства та їх діалектичну взаємодію;

 • користуватися критеріями істини у професійній діяльності.1.3. Перелік дисциплін, що інтегруються з даною дисципліною:


Дисципліна, яка інтегрується

Дана дисципліна

Курс

Назва дисципліни

Теми

Теми

1

Політологія

Історія розвитку політичної думки

Філософія країн Заходу.

1

Релігієзнавство

Предмет та завдання курсу релігієзнавства.

Проблема релігії в історії філософії.

Світогляд і філософія.


Філософія країн Заходу.


1

Соціологія

Історія розвитку соціологічної думки.

Соціологічний аналіз суспіль-ства.

Філософія країн Заходу.


Функціонування та розвиток суспільства.
 1. Зміст дисципліни.

2.1. Лекції, їх зміст та обсяг у годинах.


№№

п.п.

Найменування теми лекції та її зміст

Лекційні заняттяОбсяг у годи-нах

Семестр

1

2

3

4

1.

Світогляд людини та філософія. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, наука, філософія. Буденний та теоретич­ний, частковий та цілісний світогляд. Світогляд та професія стоматолога, проблеми форму­вання наукового світогляду лікаря-стоматолога. Фі­лософія як система всезагальних знань про світ та людину, форма культури та тип світогляду. Предмет та функції філософії. Проблема методу у філософії. Філософія і медицина. Філософія і стоматологічна практика.


2

I


2

Філософія країн Сходу. Історія людського пі­знання світу, основні історичні етапи суспіль­ного розвитку як реальні основи існування філо­софії. Принципи і традиції історіографії філософії країн Сходу. Філо­софські школи в стародавньому Китаї: конфуці­анство, даосизм. Стародавня індійська філософія: джайнізм, буддизм, червака.

2

I


3.

Філософія країн Заходу. Основні етапи розвитку філософії: антична філософія (Мілетська школа, Геракліт, Піфагор, елеати, класичний період: Сократ, Платон, Аристотель, еллінізм) середньовіччя і теологічна філософія (вчення Августина Аврелія, Томи Аквінського, Абеляра), філософія Відродження: антропоцентризм. Філософія Нового часу. Французька та німецька філософія (Дідро, Вольтер, Руссо, Гольбах, Кант, Гегель, Л.Фейербах). Західна філософія Новітнього часу.

6

I


4.

Філософська думка в Україні та Росії. Зародження філо­софії в Київській Русі. Культурно-філософське значення прийняття християнства на Русі. Антро­пологічна спрямованість вітчизняної філософії. Реальні стосунки філо­софії та богослов’я XI - XII ст. Реформаційні та гуманістичні тенденції у вітчизняній філософії XV - XVIII ст. Вчення Г.Сковороди. М.В.Ломоносов - засновник нау­ково-матеріалістичної тенденції у вітчизняній фі­лософії. Києво-Могилянська академія, діяльність П.Могили. Розвиток філософії в XVIII - ХІХ ст. Філософські та суспільно-політичні погляди ро­сійських та українських демократів. Російська релігійно-містична філософія ХІХ ст. Проблеми розвитку філософії в радянський пе­ріод: втрати і досягнення. Філософські питання сучасної медицини (зокрема, стоматології).

2
5.

Буття, матерія, свідомість. Категорія буття, її зміст. Буття та сутність. Буття та небуття. Поняття становлення. Проблема субстанції. Монізм та дуалізм. Природничо-науковий аспект аналізу теми. Філософські поняття «матеріальне», «матерія». Основні риси сучасної картини світу. Простір та час. Рух, його форми. Категорії „Дух”, „Духовне” (основні підходи). Структура свідомості, її характерні риси. Свідомість та самосвідомість. Свідомість та несвідоме. Свідомість та мозок. Свідомість та мова.

4

II


6.

Людина та її діяльність. Життя і діяльність лю­дини як предмет науки і філософії. Наукові дані про біогенні та соціогенні фактори антропосоціогенезу. Діалектика природ­ного, біологічного та соціального в людині. Ма­теріально-виробнича діяльність людини. Природа і суспільство: їх єдність та протирічність. Медична (стоматологічна) діяльність, її соціальне призначення. Духовна пізнавальна діяльність людини: мета , основні засоби, найважливіші проблеми. Характер творчої діяльності людини. Культурно-гуманістичний зміст творчості лю­дини. Місце творчості у стоматологічній діяльності. Проблема індивідуального життя та здоров’я лю­дини. Людина і людство. Сенс життя.

2

II


7.

Уроки людського пізнання: діалектика чи її альтернативи? Пізнання світу як філософська проблема, відмінність філософського пізнання від буденного та конкретно-наукового пізнання. Суб’єкт та об’єкт пізнання. Соціа­льно-історична природа пізнання. Діалектичний характер процесу пізнання. Критика сенсуалізму та раціоналізму. Проблеми істинності знань. Об’єктивність та суб’єктивність істини. Конкретність іс­тини. Практика – критерій істини. Наукове пізнання, його специфіка та рівні: емпіричний та теоретичний. Специфіка стоматологічного пізнання. Діалектика та її альтернативи: загальна характеристика.

2

II

8.

Діалектика та методологія пізнання та діяль­ності. Діалектичний характер процесу пізнання. Форми організації і розвитку наукового пізнання. Ме­тодологія наукового пізнання. Діалектика та метафізика - дві сторони єдиного процесу пізнання. Синергетика як альтернатива діалектиці. Проблема побудови загальної теорії хвороби в сучасній стоматології. Методи до­слідження на тлі сучасних наукових уявлень про організм людини як багаторівневу систему, що самоорганізується та саморегулюється.

2

II


9.

Філософське розуміння історії. Людина та сус­пільство. Філософське розуміння істо­рії. Проблема сенсу історії. Місце знань про суспільство в сучас­ному інформаційному світі та їх роль в діяльності спеціаліста - стоматолога. Суспільство - складна об’єктивна система, що сама розвивається. Поняття соціаль­ного. Діалектика природи та суспільства. Структура суспільства. Соціально-культурні еле­менти структури суспільства. Соціально-економі­чні, політичні та духовні елементи структури сус­пільства. Багатоманітність та специфічність зв’язків і відношень між структурними елемен­тами суспільства. Сфери суспільного життя. По­няття суспільного буття та суспільної свідомості. Людини - центральна та визначальна ланка соціальної системи. Потреби та цінності людини. Історичні форми взаємовідношень особи і суспільства.

2

II


10.

Функціонування та розвиток суспільства. Структура соціальної діяльності. Людина та її праця - головний елемент продуктивних сил сус­пільства. Виробничі відносини, їх структура і значення для функціонування і розвитку суспіль­ства. Соціально-політична детермінація суспіль­ного життя. Духовно-етична детермінація суспі­льного життя. Духовні цінності як форми ідеаль­ного освіоєння світу та людини. Діалектика мате­ріального та духовного виробництва. Проблема розвитку суспільства. Духовна культура сучас­ного лікаря-стоматолога.

2

II


11.

Суспільна свідомість. Поняття суспільної свідомості. Структура суспільної свідомості, її основні форми та рівні. Соціальна психологія. Поняття цивілізації та культури. Культура як форма загальнолюдських цінностей. Глобальні проблеми сучасності та пропозиції щодо їх вирішення. Соціокультурна функція сучасної медицини.

2

II


Всього:

28 1. Семінарські заняття, їх зміст та обсяг у годинах.
№№

п.п.

Тема та зміст заняття


Вид за­нят-тя /семін., лаборат., практ./.

Обсяг у го­динах

Семестр

1

2

3

4

5

1.

Визначення висхідного рівня знань.

Світогляд людини та філософія. Про­блема пізнання світу та людини, їх від­ношень. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, наука, філософія. Буденний та теоретич­ний, частковий та цілісний світогляд. Світогляд та професія стоматолога, проблеми форму­вання наукового світогляду лікаря-стоматолога. Фі­лософія як система всезагальних знань про світ та людину. Проблема методу у філософії як теоретичне узагальнення прийомів та засобів пізнання і його історичного до­свіду. Роль філософських знань у формуванні ці­лісного наукового свтогляду.

семін.

2

I


2.

Філософія країн Сходу. Історія людського пі­знання світу, основні історичні етапи суспіль­ного розвитку як реальні основи існування філо­софії. Принципи і традиції історіографії філософії країн Сходу. Філо­софські школи в стародавньому Китаї: конфуці­анство, даосизм. Стародавня індійська філософія: джайнізм, буддизм, червака. Сучасні філосо­фія Індії та Китаю на основі східної тра­диційної культури та релігії. Відобра­ження традиційних ідей східної філосо­фії в розвитку медичного пізнання.

семін.

2

I


3

Філософія країн Заходу. Основні етапи розвитку філософії: антична філософія (Мілетська школа, Геракліт, Піфагор, елеати, класичний період: Сократ, Платон, Аристотель, еллінізм) середньовіччя і теологічна філософія (вчення Августина Аврелія, Томи Аквінського, Абеляра), філософія Відродження: антропоцентризм. Філософія Нового часу. Французька та німецька філософія (Дідро, Вольтер, Руссо, Гольбах, Кант, Гегель, Л.Фейербах). Західна філософія Новітнього часу.

семін.

6

I4.

Філософська думка в Україні та Росії. Зародження філо­софії в Київській Русі. Культурно-філософське значення прийняття християнства на Русі. Творчість Костянтина (Кирила) - філософа 1Х ст. та її історичне зна­чення. Антро­пологічна спрямованість вітчизняної філософії. Реальні стосунки філо­софії та богослов’я XI - XII ст. Реформаційні та гуманістичні тенденції у вітчизняній філософії XV - XVIII ст. (І.Вишенський, Ф.Прокопович, Г.Сковорода). М.В.Ломоносов - засновник нау­ково-матеріалістичної тенденції у вітчизняній фі­лософії. Києво-Могилянська академія, діяльність П.Могили. Розвиток філософії в XVIII - ХІХ ст. Філософські та суспільно-політичні погляди ро­сійських та українських демократів. Філософія В.Соловйова та Н.Бердяєва. Розвиток філософії в радянський пе­ріод: втрати і досягнення.

семін.

2

I


5.

Буття, матерія, свідомість. Категорія буття, її зміст. Проблема субстанції. Ідеалізм та матеріалізм в історії філософії, їх форми. Концепції пантеїзму та дуалізму. Рух, його форми. Природничо-науковий аспект аналізу теми. Простір та час, концепції простору та часу. Матеріальне, поняття матерії. Категорії „Дух”, „Духовне” (основні підходи). Чи є свідомість (як різновид ідеального) функцією матерії? Свідомість та мозок. Свідомість та мова. Місце психотерапії в сучасному житті та структурі лікувальної діяль­ності.

семін.

4

I


6.

Людина та її діяльність. Життя і дія­льність людини як предмет науки і фі­лософії. Людина: соціально-біологічна істота чи щось більше? Матеріально-виробнича дія­льність людини. Сучасний екологічний стан людства як наслідок виробничої діяльності і пошуки шляхів його вирішення. Духовна пізнавальна діяльність людини: мета , основні засоби, найваж­ливіші проблеми. Свобода – сутнісна характеристика буття людини. Характер творчої дія­льності людини. Культурно-гуманістич­ний зміст творчості людини. Місце тво­рчості у стоматологічній діяльності. Проблема індивідуального життя та здоров’я лю­дини. Людина і людство. Сенс життя.

семін.

4

I


7.

Уроки людського пізнання: діалектика чи її альтернативи? Пізнання світу як філософська проблема. Суб’єкт та об’єкт пізнання. Об’єктивний світ та його суб’єктивне відображення, створення суб’єктивної реальності свідомістю людини. Діалектичний характер процесу пізнання. Проблеми істинності знань. Об’єктивність та суб’єктивність істини. Конкретність іс­тини. Практика – критерій істини. Наукове пізнання, його специфіка та рівні: емпіричний та теоретичний. Діалектика та метафізика - дві сторони єдиного процесу пізнання. Діа­лектика як філософська теорія загаль­ного розвитку та універсальний метод теоретичного освоєння дійсності. Прин­цип загального зв’язку та обумовленості явищ світу. Цілісність світу та його про­яви. Поняття діалектики, її принципи. Закони та категорії діалектики, їх місце та роль у медичному (стоматологічному) пізнанні.


семін.

4

I, II.


8.

Діалектика та методологія пізнання та діяльності. Діалектичний характер процесу пізнання. Форми організації і розвитку наукового пізнання. Ме­тодологія наукового пізнання. Філософські принципи та теорії, загальнонаукові та конкретно наукові методи пізнання. Діалектика та метафізика - дві сторони єдиного процесу пізнання. Синергетика як метод пізнання складних відкритих систем, що саморозвиваються. Проблема побудови загальної теорії хвороби в сучасній стоматології. Методи до­слідження на тлі сучасних наукових уявлень про організм людини як багаторівневу систему, що самоорганізується та саморегулюється.

семін.

4

I, II.


9.

Філософське розуміння історії. Людина та сус­пільство. Філософське розуміння істо­рії. Проблема сенсу історії: Цивілізаційний та моністичний підходи, концепції, в яких заперечується загальна закономірність історичного процесу. Місце знань про суспільство в сучас­ному інформаційному світі та їх роль в діяльності спеціаліста - стоматолога. Суспільство - складна об’єктивна система, що сама розвивається. Поняття соціаль­ного. Діалектика природи та суспільства. Структура суспільства. Соціально-культурні еле­менти структури суспільства. Соціально-економі­чні, політичні та духовні елементи структури сус­пільства. Багатоманітність та специфічність зв’язків і відношень між структурними елемен­тами суспільства. Сфери суспільного життя. По­няття суспільного буття та суспільної свідомості. Людини - центральна та визначальна ланка соціальної системи. Потреби та цінності людини. Історичні форми взаємовідношень особи і суспільства.

семін.

4

I, II.


10.

Функціонування та розвиток суспільства. Структура соціальної діяльності. Людина та її праця - головний елемент продуктивних сил сус­пільства. Виробничі відносини, їх структура і значення для функціонування і розвитку суспіль­ства. Соціально-політична детермінація суспіль­ного життя. Духовно-етична детермінація суспі­льного життя. Духовні цінності як форми ідеаль­ного освоєння світу та людини. Діалектика мате­ріального та духовного виробництва. Проблема розвитку суспільства. Духовна культура сучас­ного лікаря-стоматолога.

семін.

2

I, II.11.

Суспільна свідомість. Поняття суспільної свідомості. Суспільна свідо­мість - відображення суспільного буття, носій духовної культури людства. Структура суспільної свідомості, її основні форми та рівні. Єд­ність та специфічність форм суспільної свідомості. Поняття мента­літету історичної епохи. Зміна менталь­них позицій та ціннісних орієнтирів як вираження діалектики традицій та нова­цій у суспільному бутті та свідомості людей. Масова свідомість. Індивідуа­льна свідомість - ідеальна форма само­визначення людини як особистості. Поняття цивілізації та культури. Культура як форма загальнолюдських цінностей. Глобальні проблеми сучасності та пропозиції щодо їх вирішення. Функції куль­тури, розвиток культури та проблеми її “кризи”. Соціокультурна функція сучасної медицини.

семін.

2

I, II.


Всього:

36


2.3. Самостійна робота студентів /СРС/, її зміст та обсяг у годинах.


№№

п.п.

Тема практичного, семі-нарського заняття

Зміст навчального мате­ріалу, який винесено на СРС

Обсяг у годинах

Форми ко­нтролю

1

2

3

4

5

1.

Світогляд та філософія.

Місце філософії в системі науки і культури. Стосунки філософії з наукою, зок­рема медичною (стоматологією). Союз нау­кової філософії та природ­ничих, техніч­них і гуманітарних наук у розв’язанні актуальних проблем сучасного науко­вого пізнання та суспіль­ного розвитку.

2

На семін. за-нятті, на іс-питі

2.

Філософія країн Сходу.

Становлення філософії на­родів країн Сходу (старо­давній Китай, Індія). Відо­браження традиційних ідей східної філософії в розвитку медичного (стоматологічного) пі­знання.

2

На семін. за-нятті, на іс-питі

3.

Філософія країн Заходу.

Філософія стародавнього світу ( Греції, Риму). Філо­софія Ф.Аквінського. Вчення про нескінченність Все­світу (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г.Галілей). Проти­річність філософії

І. Канта. Г.Гегель: філо­софська система та ідеалі­стична діалектика. Антро­пологічний матеріалізм та гуманізм філософії Л.Фейєрбаха. Проблеми сутності та буття людини, її життя та смерті (С.К’єркегор, М.Хайдеггер, Ж.-П. Сартр).

6

На семін. за-нятті, на іс-питі

4.

Філософська думка в Укра­їні та Росії.Реформаційні та гуманістичні тенденції у вітчизняній філософії (І.Вишенський, Ф.Прокопович, Г.Сковорода). Історичне значення культурно-філо­софського процесу в Україні в зв’язку з діяльні­стю Києво-Могилянської академії (П.Могила). Вчення П.Флоренского та Н.Бердяєва. Кос­мологічні тенденції у віт­чизняній філософії (В.І. Вернадський).

4

На семін. за-нятті, на іс-питі

5.

Буття, матерія, свідомість.

Зміст проблеми буття та його структура: тлума­чення існування світу, лю­дини, суспільства. Людський організм - органічна єдність природ­ного, біологічного та соці­ального - об’єкт лікарської діяльності. Матеріалізм та ідеалізм про єдність світу. Свідомість людини, місце психотерапії в сучасному житті та структурі лікува­льної діяльності.

6

На семін. за-нятті, на іс-питі

6.

Людина та її діяльність.

Природа, сутність та при­значення людини. Розви­ток людини. Роль праці в становленні та розвитку людини і суспільства. Со­ціально-економічна діяль­ність людини, екологічні аспекти розвитку меди­цини та охорони здоров’я людини. Місце творчості у лікарській (стоматологічній) діяльності.

4

На семін. за-нятті, на іс-питі

7.

Уроки людського піз-

нання: діалектика чи її аль­тернативи?

Здоров’я та хвороба в сис­темі життєдіяльності орга­нізму людини та системі природних і соціальних звязків. Закони та категорії діалектики, їх зв’язок та специфічність. Загальні вимоги діалектичної ло­гіки. Стратегія і тактика лікарської діяльності.

4

На семін. за-нятті, на іс-питі

8.

Діалектика та методоло-

гія пізнання та діяльності.

Пізнання світу як філософ-ська проблема, її відмін-ність від буденного та кон­кретно-наукового (медич­ного) пізнання. Практика як основна рушійна сила та мета пізнання, її основні види. Медичний діагноз як специфічний прояв діалек­тики процесу пізнання. Проблема побудови зага­льної теорії хвороби в су­часній медицині.

4

На семін. за-нятті, на іс-питі

9.

Філософське розуміння іс­торії. Людина та суспільс­тво.

Місце знань про суспіль-ство в сучасному інфор-маційному світі та їх роль в діяльності спеціаліста-стоматолога. Розвиток особи як основний напрям соціа­льного прогресу.

4

На семін. за-нятті, на іс-питі

10.

Функціонування та розви­ток суспільства.

Суб’єкт соціальної діяль-ності: людина та об’єд-нання людей; нація, клас, держава, людство. Соці-альний прогрес і розвиток людини, особи, її духовної культури. Духовна культура сучасного спеціаліста-стоматолога.

4

На семін. за-нятті, на іс-питі

11.

Суспільна свідомість.

Суспільна свідомість - єд­ність міфів, утопії, здоро­вого глузду, наукової тео­рії та заблуджень. Зміна ментальних позицій та ціннісних орієнтирів

(стереотипів мислення, сприйняття та поведінки) як вираження діалектики традицій та новацій у сус­пільному бутті та свідомо­сті людей, форма структу­рних змін суспільної сві­домості.

4

На на іс-питі

Всього:

44


3. Методичне забезпечення дисципліни.

3.1. Тексти лекцій № 1 - № 14 (додаються).

3.2. Методичниі розробки для викладачів з навчальних занять № 1 - № 18 (додаються).

3.3. Методичні вказівки для студентів з семінарських занять № 1 - № 18 (додаються).

3.4.Методичні рекомендації для студентів з самостійної позааудиторної роботи № 1 -

№ 11 (додаються).

3.5. Перелік наочних та інших посібників:


№№

п.п.

Найменування посібника

Номери тем, у яких використовуються посібники

Кількість примірни-ків

1

2

3

4

1.

Таблиці. Структура дисципліни “філософія”.

1

2

2.

Таблиці. Зв’язок філософії з іншими нау­ками.

1, 3, 5, 6, 7, 8

1

3.

Таблиці. Схема ієрархічної організації мате­рії.

5

1

4.

Таблиці. Уявлення про матерію в філософії.

5

2

5.

Таблиці. Фіхте, Декарт, Конфуцій.

1, 2, 3

3

6.

Таблиці. Людина та її діяльність.

6 - 11

1


3.6. Тести для базового, поточного та підсумкового контролю знань, в тому числі ректорського контролю (додаються).

3.7. Критерії оцінки знань студентів під час підсумкового контролю (іспиту).

3.8. Перелік питань, що виносяться на іспит (додаються).

3.9. Перелік обов’язкових практичних навичок, якими повинен оволодіти студент і без володіння якими неможливе складання іспиту. Студент повинен вміти:

 • кваліфіковано користуватися понятійно-теоретичним апаратом філософії у практичній (пізнавальній) діяльності;

 • застосовувати знання загальних закономірностей пізнавальної діяльності при вирішенні актуальних проблем конкретно-наукового пізнання;

 • методологічно вірно використовувати уроки пізнавального досвіду в професій­ній діяльності;

 • професійно застосовувати загальні методи пізнання та діяльності;

 • здійснювати методологічний аналіз сучасного стану суспільного розвитку, його найважливіших сфер, сфери професійної діяльності.
 1. Рекомендована література:


4.1. Основна:

 1. Філософія // Підр. для медич. вузів// За ред. М.В.Попова, О.О.Закордонця, К.-Х., ВПП "Контраст", 2005.- 488 с.

 2. Філософія /Навч.посібник /За ред. І.Ф.Надольного.- К.,Вікар, 1997-2004.-584 с.

 3. Вступ до філософії //Історико-філософська пропедевтика / За ред.Г.І.Волинка.-К.,Вища школа., 1999.-624с.

 4. Філософія // Підручник / За ред.М.І.Горлача, Є.М.Мануйлова.-Х.. Модуль Всесвіту.» 2001.- 664 с. (Окремі розділи).

 5. Философия // Уч.пособие для вузов. /Под ред.В.П.Кохановского -Ростов-н/Дону, «Феникс», 1998.-576 с. (Окремі розділи).


4.2. Додаткова:

 1. Аблеев С.Р. История мировой философии: Учебник.-М.:Астрель.-2005.-414 с.

 2. Горський В.С. Історія Української філософії.-К.,1996.-228 с.

 3. Канке В.А История философии: Мыслители, концепции, открытия.-М.:Логос,2003.-430 с.

 4. Сартр Ж. Экзистенциализм - это гуманизм // Сб. Сумерки богов .-М.: Изд-во полит. лит., 1989.

 5. Бердяев Н.А. Самосознание. Обществ. науки и современность.-М.,1989.-90 с.

 6. Моторина Л.Е. Философская антропология. -М.: Высшая школа, 2003.-255 с.

 7. Хаврак А.П. Занимательная философия: Учебное пособие в виде кроссвордов.-М.: Издательский дом Дашков и К, 2005.- 214 с.Схожі:

Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи проф. Бажора Ю.І iconЗатверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи проф. Н. Тюхтенко

Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи проф. Бажора Ю.І iconSheet 1: 5к
Затверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи проф. Н. Тюхтенко
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи проф. Бажора Ю.І iconSheet 1: Магістратура
Затверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи проф. Н. Тюхтенко
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи проф. Бажора Ю.І iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи проф. Бажора Ю.І iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи проф. Бажора Ю.І icon"затверджую" проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Жадан
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Жадан
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи проф. Бажора Ю.І icon"затверджую" проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Жадан
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Жадан
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи проф. Бажора Ю.І iconЗатверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи

Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи проф. Бажора Ю.І icon"затверджую" проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Жадан
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Жадан
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи проф. Бажора Ю.І icon"затверджую" проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Жадан
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Жадан
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи проф. Бажора Ю.І iconГолова програмного комітету
Бузько І. Р. – д е н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи сну ім. В. Даля, м. Луганськ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи