Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентів icon

Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентів
Скачати 110.79 Kb.
НазваПро проведення Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентів
Дата13.03.2013
Розмір110.79 Kb.
ТипДокументи

Україна
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58

тел.: (062) 337-17-33, 335-75-62, факс: (062) 304-12-78 ел. пошта: info@dgtu.donetsk.ua


30.03.2010 49.1-63

Ha № _________________

Проректору із наукової роботи

_____________________________


Про проведення  Всеукраїнської

науково-практичної конференцiї

студентів


26-27 травня 2010 року ДВНЗ «Донецький національний технiчний унiверситет» проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів «Металургія XXI століття очима молодих».

Планується робота наступних секцій:

  1. Металургія чавуну

  2. Металургія сталі

  3. Електрометалургія та спеціальна металургія

  4. Ливарне виробництво чорних і кольорових металів

  5. Обробка металів тиском

  6. Прикладне матеріалознавство, термічна обробка металів і металознавство

  7. Промислова теплотехніка

  8. Теплоенергетика

  9. Екологія та охорона навколишнього середовища в металургії.

Запрошуємо студентiв Вашого навчального закладу взяти участь у роботi конференцiї.


Проректор із наукової роботи, професор, докт. техн. наук


Для формування програми доповідей конференції Вам необхідно до 30
квітня 2010 року
направити матеріали доповіді згідно п.8 вимог до оформлення
тексту доповідей. Включення доповідей до збірника здійснюється за рішенням
наукового комітету конференції. г


Є.О. Башков


Кочуpa В.В.

3010897

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДОПОВIДЕЙ


1. Обсяг доповiдi: для студентів – одна повна сторінка тексту, для магістрів - двi повнi сторiнки тексту. Текст доповіді оформлюється тільки з використанням формату Microsoft Word (версії не нижче 6.0), шрифтом Times New Roman, розмір шрифта 14 pt. Використовувати стиль тільки «обычный». Текст друкується з рядками через 1 інтервал.

2. Текст наводиться в умовнiй рамцi з полями: ліворуч, праворуч та зверху 20 мм, знизу - 25 мм. Назва доповiдi друкується великими лiтерами, кегель 14, жирний. Перенесення слiв у назвi доповiдi не дозволяється. Пiсля назви доповiдi, пропустивши один рядок, друкуються прiзвища та iнiцiали автора малими лiтерами, а у дужках курсивом назва групи. У кінці строки проставляється сноска, яка розміщується у кінці сторінки. Наприклад “Керівник – к.т.н., доцент кафедри металургія чавуну Іванов І.І.”, розмір шрифта 12 pt.

Потiм на наступному рядку друкується малими літерами повна назва ВНЗ, пiсля чого, пропустивши один рядок, наводиться основний текст доповiдi (абзац – 1,25 см).

Вирівнювання назви доповіді, прізвищ авторів та назви ВНЗ – «по середине», вирівнювання основного тексту доповіді – «по ширине».

3. Ілюстраційний матеріал дається безпосередньо по тексту (формат *.bmp, *.gif, *.tif). Перевага слід віддавати штриховим ілюстраціям і оригінальним фотографіям. Рисунки повинні бути виконані чітко й без помарок розміром не більш 140х190 і не менш 60x60 мм. Позначення в тексті та на рисунку повинні бути ретельно звірені. Бажано, щоб розмір фотографій мікроструктур не перевищував 40x60 мм. Підпис до рисунка центрується, виконується безпосередньо під рисунком і містить інформацію про номер рисунка, його назву, інформацію, що пояснює (при необхідності).

Приклад: … змінювання концентрації сірки і кисню в металі наведено на рис. 2.а – дослід 1НВ; б – дослід 2НВ; в – дослід 1СВ; г – дослід 2СВ; 1 – сірка; 2 – кисень

Рисунок 2 – Змінювання концентрації сірки і кисню в металі

При наявності в статті тільки одного малюнка номер не проставляється.

4. Формули й позначення в них повинні бути виконані з використанням редактора "Microsoft equation" (Full - 14 pt; Subscript/Superscript - 10 pt; Symbol - 16 pt; Sub-Symbol - 12 pt). При введенні математичних символів і позначень необхідно прагнути до простоти. Рекомендується вживати для символів найбільш прості загальноприйняті індекси. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід давати безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони представлені у формулі, розділяючи їх знаком « ; » одним абзацом. Пояснення починають із нового рядка з абзацу зі слова «де» без двокрапки. Приклад:

де Δ^ Р – перепад тиску газу в шарі матеріалу, Па; d – середній розмір шматком шихти, м.

При нумерації формул використовуються арабські цифри. При наявності в статті тільки однієї формули номер не проставляється.
5. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею й друкують симетрично по тексту. Назва й слово «Таблиця» починають друкувати з великої букви. Назву не підкреслюють. Заголовки граф повинні починатися з великих литер, а підзаголовки - з малих, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Графи з порядковими номерами рядків у таблицю включати не слід. Таблицю розміщають після першого згадування її в тексті. При наявності в статті тільки однієї таблиці номер не проставляється.
^
Приклад розміщення таблиці.Таблиця 1 – Хімічний склад металу дослідних плавок


Варіант технології плавки
^

Хімічний склад сталі, мас. %


вуглець

кремній

марганець

сірка

фосфор

^
6. Посилання на використанi джерела інформації не наводяться.
7. Реферативнi та оглядовi доповiдi не приймаються. Доповiдь повинна мати матерiали особистих наукових дослiджень.
8. Обов’язково електронною поштою пересилається єдиний файл, який повинен містити текст доповіді (перші сторінки файлу), заявку на участь у конференції (наступна сторінка файлу) та інформацію про авторів для формування програми конференції (остання сторінка файлу) (дивись зразки). В заявці обов’язково вказується номер мобільного або іншого особистого контактного телефону.
Тема електронного листа та назва файлу виконуються латинськими літерами і повинні відповідати номеру секції конференції та прізвищу доповідача (наприклад, “s2kravchenko”). Розширення файлу – rtf.

^ Рукописи надсилаються відповідальному секретарю редакційної колегії Хохлову Олександру Сергійовичу (кафедра “Обробка металів тиском”; email: omd@fizmet.dgtu.donetsk.ua; тел. 093-3012797).

Секція

Назва

Голова секції

1

^ Металургія чавуну

Ярошевський С.Л., д.т.н., проф.

2

Металургія сталі

Смірнов О.М., д.т.н., проф.

3

^ Електрометалургія та спеціальна металургія

Рябцев А.Д., д.т.н., проф.

4

Ливарне виробництво чорних і кольорових металів

Маняк М.А., д.т.н., проф.

5

^ Обробка металів тиском

Смирнов Є.М., д.т.н., проф.

6

Прикладне матеріалознавство, термічна обробка металів і металознавство

Єгоров М.Т., к.т.н., доц.

7

^ Промислова теплотехніка

Кравцов В.В., д.т.н., проф.

8

Теплоенергетика

Сафянц С.М., д.т.н., проф.

9

^ Екологія та охорона навколишнього середовища в металургії

Кочура В.В., к.т.н., доц.
Увага!! Щоб переконатися в тому, що надіслані Вами матеріали були отримані, необхідно перевірити підтвердження отримання матеріалів. Якщо таке підтвердження не надійшло на Вашу електронну адресу протягом 3-ох днів з моменту відправлення, варто надіслати матеріали повторно. За виникнення питань щодо отримання матеріалів доповіді можна зв`язатися з відповідальним секретарем.


Матеріали, надіслані після 30 квітня 2010 року, не розглядаються.

^
9. Матерiали надсилаються українською чи росiйською мовами, не бiльше однієї доповiді вiд одного студента.
10. При невиконанні наведених вимог доповіді будуть повернуті та не будуть допускатися до участі у конференції.


Додаткова iнформацiя за телефонами:

Хохлов Олександр Сергійович – 093-3012797 (моб.).

Смирнов Євген Миколайович – 062)3010760 (сл.),

Кочура Володимир Васильович – (062)3010897 (сл.),

Павлова Галина Iванiвна – (062)3010829 (сл.)


Зразок доповіді (розташовується на 1-2 стор. файлу)


исследование РЕЖИМОВ организации ПОТОКов^ В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ ПРИ РАЗЛИВКЕ СЛЯБОВ


Кравченко А.В. (МЧМ-06б)*
Донецкий национальный технический университет


Непрерывная разливка слябов без плен или каких-либо дефектов - неотъемлемое условие для производства тонкого листа высокого качества. Вихревой поток в процессе непрерывной разливки в кристаллизаторе заключает в себе неустойчивые явления и перемещение включений, что оказывает решающее воздействие на качество металла. Качество готовой продукции в большой степени зависит от нестабильных условий перемещения металла в кристаллизаторе и гидродинамических режимов потока, которые создаются погружным стаканом.

В связи с тем, что кинематическая вязкость жидкой стали и воды практически одинакова, было принято решение проводить исследование на водной модели. Была построена полномасштабная водная модель, состоящая из промежуточного ковша и кристаллизатора.

Для более детальной оценки гидродинамики процессов, происходящих в кристаллизаторе, исследования заключали в себе моделирование использования целого ряда стаканов с разными углами выпускных отверстий, что обеспечило более обширный подход к данной проблеме (рисунок).

Рисунок - Картины потоков, наблюдаемые при разных углах наклона


В результате выполненных с помощью водного моделирования гидродинамики процессов разливки исследований показано, что существующий погружной стакан с двумя выпускными отверстиями имел очень сконцентрированную струю на выходе, которая развивала предельно высокую скорость. Результатом этого было образование высоко турбулентных волн, которые были причиной появления плен и захвата порошковой смеси.

В дальнейшем планируется проведение исследований по модернизации погружного стакана, в частности моделирование стаканов с четырьмя и более выпускными отверстиями.


Зразок заявки на доповідь (розташовується у файлі на наступній сторінці після доповіді)
^

ЗАЯВКА НА ДОПОВIДЬ


на Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених і студентів «Металургія XXI століття очима молодих».


1. ВНЗ -Донецький національний технічний університет

2. Секцiя - 2. Металургія сталі
^

3. Назва доповiдi - исследование РЕЖИМОВ организации ПОТОКов В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ ПРИ РАЗЛИВКЕ СЛЯБОВ

4. Автор доповiдi-студент - Кравченко Артем Вікторович


5. Курс - 4, група - MЧМ-06б, факультет фізико-металургійний

6. Науковий керiвник - Смірнов О.М.; вчене звання – професор; науковий ступiнь - докт. техн. наук; посада зав.кафедри металургії сталі

7. Адреса для листування - 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 85, кв. 98

Е-mail: kravchenko@mail.ru

8. Телефони для спілкування (в т.ч. мобільний): 8(062)3012481; 8(067)2345678

9. Демонстраційний матеріал (без нього доповідь на конференції неможлива): прозорі плівки, проектор (необхідне підкреслити)


-------------------------------------------------------------


До програми конференції (розташовується у файлі на наступній сторінці після заявки мовою доповіді)


Кравченко А.В.

Донецкий национальный технический университет

исследование РЕЖИМОВ организации ПОТОКов В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ ПРИ РАЗЛИВКЕ СЛЯБОВ

Научный руководитель: профессор А.Н.Смирнов

* Руководитель – д.т.н., профессор кафедры МС Смирнов А.Н.

Схожі:

Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентів iconПро проведення  Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентів
Двнз «Донецький національний технiчний унiверситет» проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів «Металургія XXI...
Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентів iconПро проведення VІ міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів
Міжнародну наукову конференцiю студентів та аспірантів «Охорона навколишнього середовища та рацiональне використання природних ресурсов»,...
Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентів iconПро проведення VІI міжнародної наукової конференцiї аспірантів та студентів
«Охорона навколишнього середовища та рацiональне використання природних ресурсов», яка присвячена 80-річчю факультету екології та...
Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентів iconПрограма VII всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених І студентів
Запрошуємо Вас до участі в роботі VII всеукраїнської науково-практичної конференції «зарубіжна та українська художня культура: питання...
Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентів iconПро проведення  v міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів
Мінприроди України” за участю Державного управління екології та природних ресурсів в Донецькій області проводить V міжнародну наукову...
Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентів iconМіністерство культури україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв інститут державного управління та інформаційної діяльності Кафедра інформаційного та виставкового бізнесу Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів,
Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів
Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентів iconПро проведення XXIІ всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій області проводять ХXIІ всеукраїнську наукову конференцiю аспірантів...
Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентів iconПро проведення XXIІІ всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Донецькій області та Державного підприємства «Донецький екологічний інститут» за підтримки тов фірма «Друк-Інфо» проводять ХXIІІ...
Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентів iconПро проведення XXIІІ всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Донецькій області та Державного підприємства «Донецький екологічний інститут» за підтримки тов фірма «Друк-Інфо» проводять ХXIІІ...
Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентів iconПро проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, е-mail: cv ipo@ukr net
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи