Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Сторінка6/8
Дата04.08.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8
^

(спеціальності „лікувальна справа”, „педіатрія”)


Тема

Лек-ції

Пр. зан.

СРС

Індивідуальна

робота

^ Змістовий модуль 11. Дитячі крапельні інфекції

Обсте-ження хворої дитини, напи-сання учбової історії хвороби29.Кір, краснуха, вітряна віспа, оперізуючий герпес

30. Скарлатина, псевдотуберкульоз, інфекційний мононуклеоз

31. Дифтерія, паротитна інфекція, коклюш

1

-

-

6

6

6

1

1

2

Змістовий модуль 12. Інфекційні захворювання нервової системи та ГРВІ у дітей

32. Менінгококова інфекція, поліомієліт, ентеровірусна інфекція

1

6

2

33. Грип, парагрип, аденовірусна, респіраторно-синцитіальна, риновірусна інфекція

-

2


1

Змістовий модуль 13. Гострі кишкові інфекції та вірусні гепатити

34. Шигельози, сальмонельози, ешерихіози,

кишковий ієрсиніоз, ротавірусна інфекція

35. Вірусні гепатити

2

6


4

2


1

Змістовий модуль 14. ВІЛ/СНІД, СНІД-опортуністичні інфекції, TORCH-інфекції

36. ВІЛ/СНІД (пневмоцистна, кандидозна, криптококозна інфекція) TORCH-інфекції (токсоплазмоз, цитомегаловірусна, герпетична інфекція)

2

-

2

Індивідуальна самостійна робота – курація хворих та написання історії хвороби2

^ Підсумковий модульний контроль
2

2

Всього: кредитів ECTS – 2,0; годин – 60; з них

6

38

16

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ МОДУЛЬ 4. Дитячі інфекційні хворобиТема

Кільк. годин

1

Інфекційні захворювання з синдромом екзантеми. Інфекційні захворювання нервової системи

2

2

Гострі кишкові інфекції

2

3

ВІЛ/СНІД у дітей

2
Всього

6

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ МОДУЛЬ 4. Дитячі інфекційні хворобиТема

Кільк. годин

1

Кір, краснуха, вітряна віспа, оперізуючий герпес

6

2

Скарлатина, псевдотуберкульоз, інфекційний мононуклеоз

6

3

Дифтерія, паротитна інфекція, коклюш

6

4

Менінгококова інфекція, поліомієліт, ентеровірусна інфекція

6

5

ГРВІ

2

Вірусні гепатити

4

6

Гострі кишкові інфекції

6

7

Підсумковий модульний контроль

2
Всього

38

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

МОДУЛЬ 4. Дитячі інфекційні хворобип/п

Види СРС

Кількість годин

Види контролю

1

Підготовка до практичних занять та підсумкового модульного контролю

12

Поточний контроль на практичних заняттях та підсумковий модульний контроль

2

Опрацювання тем, які не входять до плану практичних занять: „ВІЛ/СНІД у дітей. TORCH-інфекції у дітей”

2

Підсумковий модульний контроль

3

Індивідуальна СРС: курація хворих та написання

історії хвороби


2

Підсумковий модульний контроль
Всього годин

16

^ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДІАТРІЯ, ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЇ»

Форми контролю i система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та інструкцій про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі opганізації навчального процесу, затвердженої MO3 України (2005).

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при oцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених программою з дисципліни.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоенні кожного модулю (залікового кредиту) — 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність — 120 балів (60%), за результатами підсумкового модульного контролю — 80 балів (40%).

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності студентів необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. Оцінювання поточної навчальної діяльності студентів описане вище.

При засвоенні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4 бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали залежно від кількості тем у модулі.

Система конвертації традиційної системи оцінок у бали (спеціальність „педіатрія”):

Традиційна оцінка

Конвертація в бали

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Модуль 5


Модуль 6

Пр.

зан.

ІРС

Пр.

зан.

ІРС

Пр.

зан.

ІРС

Пр.

зан.

ІРС

Пр.

зан.

ІРС

Пр.

зан.

ІРС

«5»

7

22

20

20

18

12

15

15

3

24

7

8

«4»

6

18

16

15

16

8

12

11

2,5

15

6

7

«3»

4

14

12

10

11

4

9

7

2

6

4

6

«2»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 120. Вона є результатом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу, якщо вона передбачена програмою.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі.

Оскільки програмою передбачене обов’язкове виконання індивідуальної самостійної роботи студентів по курації хворих, написанню та захисту історії хвороби, то у відповідних модулях мінімальна оцінка включає також кількість балів, яка відповідає оцінці «3» за дану роботу. Оцінювання індивідуальної роботи описано у відповідних модулях.

Бали за індивідуальну роботу додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність. Захист історії хвороби проводиться у час, відведений для самостійної роботи студента на кафедрі.

Оцінювання самостійної роботи студентів по підготовці до аудиторних практичних занять здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Оцінювання засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу i не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється під час підсумкового модульного контролю.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення вcix тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали вci види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового модульного контролю є стандартизованою i включає контроль теоретичної i практичної підготовки.

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.


МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ НА ПІДСУМКОВОМУ МОДУЛЬНОМУ КОНТРОЛІ 2-4 (5 курс) НА КАФЕДРІ ПЕДІАТРІЇ ТА ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

Студент вважається допущеним до підсумкового модульного контролю, якщо він отримав лише позитивні оцінки на всіх практичних заняттях та не має на момент здачі модульного контролю академічної заборгованості.

Студент вважається не допущеним до підсумкового модульного контролю за наявності пропущених і не відпрацьованих занять та/або незадовільних оцінок хоча б з однієї окремої теми модуля.

Підсумковий модульний контроль складається з 3-х основних етапів, виконання яких є обов'язковим для отримання заключної оцінки.

Перший етап включає складання тестового контролю з відповідного модулю в умовах комп'ютерного класу або на паперових носіях, який проводиться напередодні або в день прийому модулю. Критерієм «склав» є досягнення 65% порогу вірних відповідей з виставленням % вірних відповідей в окремій графі академічного журналу.

Другий етап заключаєтьси в оцінюванні оволодіння практичними навичками та вміннями з певного модулю шляхом самостійної роботи студента з хворим під контролем викладача згідно затвердженого „Протоколу проведення підсумкового модульного контролю (робота з пацієнтом)" (додається). Критерієм „не склав" для цього етану підсумкового модульного контролю є сума балів менша за 18 або наявність хоча б однієї незадовільної оцінки з будь-якої складової етапу, за інших умов - студент склав цей етап.

До третього етапу допускаються тільки ті студенти, які успішно впоралися з попередніми двома,

Третій етап проводиться екзаменаторами шляхом співбесіди по переліку контрольних питань до підсумкового модульного контролю та вирішення клінічних ситуаційних завдань з відповідного розділу, затвердженого на кафедральній нараді, В кінці третього етапу екзаменаторами виставляється заключна оцінка з підсумкового модульного контролю.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Критерій «склав» відповідає не менше 50 балів, отриманих під час співбесіди з екзаменаторами.

Конвертація балів в оцінки: 50-60 балів- «З»

61-70 балів - «4»

71-80 балів - «5»

Перескладання підсумкового модульного контролю здійнюється студентом відповідно до затвердженого графіку, починаючи з того етапу підсумкового модульного контролю, який він попередньо не склав.


Оцінювання оволодіння практичними навичками та вміннями

студента (робота з пацієнтом) згідно „Протоколу проведення підсумкового модульного контролю (робота з пацієнтом)”

Складові оцінювання


Бали

2

3

4

5

Скарги, анамнез

Об’єктивне обстеження

Лабораторне та інструментальне обстеження (оцінка та/або планування)

Клінічний діагноз

Програма диференційної діагностики

Лікування захворювання

Підсумкова кількість балів


Підпис викладача

Прим. Критерієм „не склав” для цього етапу підсумкового модульного контролю є сума балів менша за 18 або наявність хоча б однієї незадовільної оцінки з будь-якої складової етапу, за інших умов – студент склав цей етап.


Оцінювання дисципліни:

Оцінка з педіатрії виставляється лише студентам, яким зараховані yci модулі з дисципліни.

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисциплина.

Заохочувальні бали за pішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України тощо.

Об'єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).


Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалою ECTS та чотирибальною (традиційною) шкалою

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS у деканатах, так і в чотирибальну шкалу на кафедрі. Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалами ECTS та чотири бальною (традиційною) здійснюється таким чином:

Оцінка ЕСТS

Оцінка за чотирибальною шкалою

За шкалою БДМУ (у балах)

А

5

Від 180 до 200 балів

В, С

4

Від 150 до 179 балів

D, E

3

Від 149 до мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент з дисципліни (частіше 120)

FX, F

2

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи