Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Сторінка2/7
Дата04.08.2012
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7^ ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Педіатрія,дитячі інфекції”

(спеціальність „педіатрія”)


Довідник для студента складений на основі діючих навчального плану та програми з навчальної дисципліни «Педіатрія, дитячі інфекції». Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації” Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України, 2008 p. та адаптована відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю 7.110101 лікувальна справа, 7.110104 – педіатрія, 7.110105 – медико-профілактична справа (Наказ МОЗ України від 25.03.2005 р., №119). напрямку підготовки 1101 “Медицина”, освітнього рівня “Повна вища освіта” кваліфікації 2221.2 “Лікар”.


Довідник для студента з дисципліни «Педіатрія, дитячі інфекції» для студентів медичного факультету вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України складена відповідно до «Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації МОЗ України за спеціальністю 7.110104 – педіатрія.

Довідник складено на підставі наступних нормативних документів:

- освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом МОН України №239 від 16.04.03 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 - Медицина”;

- рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затверджених наказом МОЗ України №152 від 24.03 2004 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України №492 від 12.10.2004 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

- наказу МОЗ України №148 від 31.01.03 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”;

- експериментального навчального плану, розробленого на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженого наказом МОЗ України за № 52 від 31.01.2005 “Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактича справа”;

- наказу МОЗ України № 52 від 31.01.2005 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа»,

- наказу МОЗ України №414 від 2007 «Про зміни до наказу МОЗ України №52 від 31.01.2005»,

- наказу МОЗ України „Про затвердження та введення навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальностями "лікувальна справа", "педіатрія", "медико-профілактична справа" № 749 від 19.10.2009;

- типової програми з дисципліни «педіатрія, дитячі інфекції» для студентів VІ курсу медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IIІ–ІV рівнів акредитації зі спеціальності: «педіатрія» 7.110104 (Київ, 2010);

- інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс. 2005).


Довідник обговорено на засіданні кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб «_06_» 06_ 2011 року. Протокол №18.


Завідувач кафедри педіатрії та дитячих

інфекційних хвороб

д.мед.н., професор О.К. Колоскова


Довідник схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології 16.06.2011 року, протокол №5.


Голова предметної методичної комісії,

д.мед.н., професор О.В. Кравченко


Навчальна дисципліна „Педіатрія, дитячі інфекції” - нормативна


  1. Вступ. Дисципліна “Педіатрія, дитячі інфекції”

^ Структурний план підготовки з навчальної дисципліни „педіатрія, дитячі інфекції”

Спеціальність „лікувальна справа”

Кількість навчальних годин – 765 (25,5 кредитів), з них – лекцій - 40 год, практичні заняття – 570 год, самостійна робота студента – 155 год. Зміст дисципліни структуровано на 6 модулів та 25 змістових модулі.


Структура навчальної дисципліни

Кількість годин / з них

Рік навчання

Види контролю

Всього годин / кредитів

Аудиторних

СРС

Лекц.

Практ.
765/25,5

40

570

155


^

Модуль 1.

Найбільш поширені соматичні та ендокринні захворювання у дітей


Змістових модулів 5

135/4,5

20

80

(15 днів)

35

4

Поточний та підсумковий модульний контроль.

Засоби контролю:

тестові завдання, ситуаційні задачі, практичні навички за стандартизованим переліком, історія хвороби, ведення медичної документації

Модуль 2.

Неонатологія

Змістових модулів 3

60/2,0

8

34

(6 днів)

18

5
^

Модуль 3.

Хвороби системи крові, органів дихання та алергійні захворювання у дітей


Змістових модулів 2

60/2,0

6

38

(7 днів)

16

5

Модуль 4.

Дитячі інфекційні хвороби

Змістових модулів 4

60/2,0

6

38

(7 днів)

16

5

Модуль 5.

Педіатрія

Змістових модулів 8

300/10,00


260

(33 дні)

40

6

Поточний і підсумковий модульний контроль (стандартизовані)

Засоби контролю:

тестові завдання, контрольні питання, практичні навички за стандартизованим переліком тощо

Модуль 6.

Дитячі інфекційні хвороби

Змістових модулів 3

150/5,0

0

120

(17 днів)

30

6
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи