Правила проектування вантажних терміналів аеропортів україни інститут екології та дизайну нау, e-mail: р ershakov@edu ua icon

Правила проектування вантажних терміналів аеропортів україни інститут екології та дизайну нау, e-mail: р ershakov@edu ua
Скачати 136.66 Kb.
НазваПравила проектування вантажних терміналів аеропортів україни інститут екології та дизайну нау, e-mail: р ershakov@edu ua
Дата16.08.2012
Розмір136.66 Kb.
ТипПравилаI SSN 1813–1166. Вісник НАУ. 2005. №1

аеропорти та їх інфраструктура

УДК 665.7.073.27(045)

В.М. Першаков, канд. техн. наук

С.С. Виноград

О.Ю. Гребенюк

Д.В. Скалова

А.С. Феш

ПРАВИЛА ПРОЕКТУВАННЯ ВАНТАЖНИХ ТЕРМІНАЛІВ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ

Інститут екології та дизайну НАУ, e-mail: рershakov@edu.ua

Розглянуто першу редакцію правил проектування вантажних терміналів аеропортів України, за основу яких були взяті норми ВНТП 5-80/МЦА, ВНТП 5-85/МЦА з доповненнями і змінами. Наведено аналіз сучасних вимог до міжнародних повітряних вантажних перевезень.

Вступ

Вантажний термінал аеропорту призначений для прийому, тривалого зберігання, обробки та видачі вантажів, що перевозяться повітряним транспортом. Розміщення вантажного терміналу на службово-технічній території аеропорту проводиться з урахуванням вимог норм технологічного проектування аеропортів відповідно до генплану аеропорту. При проектуванні вантажних терміналів повинна бути передбачена можливість їхнього розширення і реконструкції, що необхідно враховувати відповідно до цих правил, а також додаткові вимоги, які відбивають специфічні умови експлуатації і забудови аеропорту, а також його перспективний розвиток.

^ Аналіз досліджень

При проектуванні вантажних терміналів основними вихідними даними є річний вантажообіг вантажного терміналу (початкові відправлення, прибуття, транзит). Основними розрахунковими характеристиками, що визначають склад обладнання, об’ємно-планувальні і техніко-економічні показники вантажного терміналу, є:

– процентне відношення вантажів, що перевозяться пасажирськими і вантажними літаками, а також відсоток контейнеризованих вантажів у загальному вантажообігу;

– добові і годинні обсяги вантажних потоків з боку міста і перону;

– співвідношення основних категорій вантажів у загальному вантажообігу вантажного комплексу;

– співвідношення вантажу, який відправляється і прибуває;

– нормативні терміни зберігання різних категорій вантажів;

– режим роботи вантажного комплексу.


Розрахунковий добовий і годинний об’єми вантажів, що оброблюються вантажним терміналом з боку міста і перону (його вантажообіг), складається з таких вантажних потоків:

– вантажів, завезених з міста в вантажний
термінал аеропорту;

– вантажів, що відправляються з вантажного терміналу пасажирськими і вантажними літаками;

– вантажів, що прибувають у вантажний термінал з пасажирськими і вантажними літаками;

– вантажів, що вивозяться з вантажного терміналу в місто;

– транзитних вантажів, що входять у склад відправлених, та вантажів, які прибувають пасажирськими і вантажними літаками.

Розрахунковий добовий об’єм вантажного потоку з боку міста і перону слід визначати за формулою:

, (1)

де Гг – річний об’єм вантажного потоку за розрахунковий період, т; Кс – коефіцієнт добової не-рівномірності вантажного потоку, що визначається відношенням максимального добового об’єму вантажів до середньодобового за розрахунковий період; Тс – кількість днів надходження вантажів на рік.

Залежно від величини добового вантажообігу вантажні термінали поділяються на чотири групи: (І) малі – 10, 30, 70 т; (ІІ) середні – 150, 300 т; (ІІІ) більші – 500, 1000 т; (ІV) великі – 1000 т.

Термін зберігання основних категорій вантажів у вантажних терміналах наведено в табл. 1.

Орієнтовні співвідношення об’ємів вантажів, що перевозяться в контейнерах пасажирськими і вантажними літаками, і їх відсоток у загальному вантажообігу аеропорту слід приймати за табл. 2.


^ Таблиця 1

Основні категорії вантажів у терміналах

Категорія вантажу

Термін зберігання
вантажів за групами вантажних терміналів, доба

І

ІІ, ІІІ

Технічний

3

2

Швидкопсувний

1

1

Великоваговий
і довгомірний

2

Цінний

3

2

Радіоактивний

1

1

Небезпечний

2

2

Вакцини, біопрепарати, сироватки та ін.


1


1

Тварини, птахи,

бджоли, рослини та ін.


1


1

Особливий вантаж2


^ Таблиця 2

Співвідношення обсягів вантажів

Група вантажних терміналів

І-ІІ

ІІІ

Вантажообіг вантажних

терміналів за добу, т

Від 70 до 300

Від 300

до 1000

Частка вантажів, які перевозять у контейнерах у загальному вантажообігу, %

20-40

60-80

Частка вантажів, які перевозять у контейнерах, %:

пасажирські літаки

вантажні літаки

70-80

50-60

20-30

40-50

До основних розрахункових показників, які визначають склад обладнання, об’ємно-плану-вальні і техніко-економічні показники вантажного терміналу, відносяться:

– річні, добові і годинні обсяги вантажних потоків з боку міста і перону;

– коефіцієнти добової і годинної нерівномірності вантажних потоків з боку міста і перону;

– обсяг вантажів у загальному вантажообігу, що зберігаються в багатоярусних складських стелажах;

– співвідношення вантажів, які перевозяться в контейнерах і на авіапіддонах пасажирськими і вантажними літаками;

– термін зберігання різноманітних категорій вантажів і режим роботи вантажного комплексу.

Проектують вантажні термінали, виходячи з річних обсягів вантажів, що перероблюються в аеропортах (табл. 3). Значення коефіцієнтів добової і годинної нерівномірності вантажних потоків у вантажних терміналах приймають за табл. 4, які відповідають максимальному річному обсягу вантажних перевезень.

Добова нерівномірність вантажних потоків
з боку міста і перону характерна для всіх аеропортів цивільної авіації і викликана такими
чинниками:

– недосконалою організацією і технологією обробки вантажів в аеропорту;

– метеоумовами і технічною несправністю літаків;

– завантаженістю певних напрямів в різноманітні періоди року і т.д.

Нерівномірність завезення-вивезення вантажів, що спостерігається з міста до аеропорту і з аеропорту до міста, є наслідком неритмічності роботи підприємств, віддаленості аеропорту від міста і ряду інших причин.

Процеси, що відбуваються у вантажному терміналі аеропорту, залежать від ряду випадкових чинників. Це визначає ймовірний характер функціонування вантажного комплексу.

Якщо однією з основних вимог до вантажного комплексу вважати забезпеченість його достатньою пропускною спроможністю з будь-якою заданою ймовірністю будь-якої доби максимального місяця, то розрахунок коефіцієнта добової нерівномірності повинен будуватися на вивченні статистичних закономірностей розподілу фактичних розмірів вантажів, що прибувають, і тих, що відправляються за добу протягом року.

Гістограми і криві щільності розподілу для аеропортів І, ІІ і ІІІ класів описуються функцією нормального розподілу (див. рисунок, а):

– для аеропортів І класу:

;

^ Таблиця 3

Річний обсяг вантажних перевезень

Клас аеропорту

Річний обсяг вантажних перевезень, тис. т

І

100–150

ІІ

65–100

ІІІ

25–65

IV

6–25

V

3–6

^ Таблиця 4

Значення коефіцієнтів
добової і годинної нерівномірності


Клас

аеропорту

Значення коефіцієнтів добової
і годинної нерівномірності

вантажних потоків у терміналах

І

1,4

2,0

ІІ

1,4–1,45

2,0–2,05

ІІІ

1,45–1,65

2,05–2,2

IV

1,65–2,6

2,2–2,9

V

2,6–3,0

2,9–3,0

– для аеропортів ІІ класу:

;

– для аеропортів ІІІ класу:

.

Гістограми і криві щільності розподілу для аеропортів IV класу мають вигляд гамма-розпо-ділу (див. рисунок, б):

.

В аеропортах V класу гістограми описуються функцією експоненціального розподілу (див. рисунок, в):абв

Гістограма і крива щільності розподілу добових об’ємів вантажів, що відправляються в аеропортах І, ІІ, ІІІ класів (а), ІV класу (б), V класу (в)

.

Для визначення міри розбіжності між передбачуваними і статичними даними використовувались критерії згоди для всіх класів аеропортів (табл. 5).

^ Таблиця 5

Значення критеріїв згоди

Критерії згоди

Клас аеропортів

І

ІІ

ІІІ

IV

V

Пірсона λ2>0’05

0,909

0,300

0,348

0,052

0,731

Романов-ського R3≤

1,141

0,349

0,231

1,817

0,693

Колмогорова λ>0’05

1,000

0,763

0,951

0,433

0,829


Різний характер гістограм і щільності розподілу в аеропортах різних класів зумовлюється такими причинами:

– добовий об’єм вантажних перевезень аеропортів V класу значно відрізняється від добового об’єму перевезень І класу, він змінюється залежно від промислового потенціалу економічного району, що обслуговуються аеропортом;

– в аеропортах І, ІІ, ІІІ класів перевезення вантажів здійснюється в основному по країнах СНД;

– в аеропортах IV класу кількість рейсів на основних лініях значно зменшується, а в аеропортах V класу переважають рейси на місцевих лініях.

У зв’язку з цим зменшуються об’ємно-вагові характеристики партій вантажів, що перевозяться, а отже і їх добові об’єми. Склад вантажних терміналів подано в табл. 6.

^ Таблиця 6

Склад вантажних терміналів

Склад приміщень

Група

І

ІІ-ІІІ

Стелажний склад

+

+

Вантажний двір

+

+

Адміністративно-службові приміщення


+


+

Склад небезпечних вантажів+

Контрольно-пропускний пункт

+

+

Огороджування вантажного комплексу


+


+

Контейнерний склад+

Вантажний перон+

Склад радіоактивних

вантажів

+

Криті майданчики і рампи

+

+

Акумуляторно-зарядна станція+

Дільниця технічного

обслуговування і поточного

ремонту засобів механізації+

При проектуванні дільниці забудови вантажного терміналу слід прагнути до скорочення числа будинків, що стоять окремо, особливо в аеропортах з обмеженою перспективою розвитку.

Стелажний склад і адміністративно-службові приміщення вантажних терміналів I групи слід блокувати зі складами відділення перевезення пошти, складами матеріально-технічного забезпечення і з аеровокзалами пропускною спроможністю до 100 пасажирів за 1 год. Вантажні склади ІІ і ІІІ груп слід проектувати окремими.

Склад небезпечних вантажів повинен бути розміщений не ближче ніж на 100 м від неспалимих будинків і споруд і не ближче ніж на 300 м від спалимих і важкоспалимих будинків і споруд, бензоскладів, стоянок літаків.

Розміщення вантажних терміналів на службово-технічній території аеропорту слід передбачати з дотриманням таких положень:

– віддалення вантажного терміналу від пасажирського перону повинно бути як найменше, але не перешкоджати розвитку цих комплексів;

– шляхи прямування вантажів (склад-літак-склад) мають бути максимально скорочені;

– потрібно передбачити можливість перспективного розширення.

Загальна площа вантажного терміналу ^ Sзаг складається з сум площ стелажного S1 і контейнерного складів S2, а також складських приміщень для тимчасового збереження великовагових і довгомірних вантажів S3, що швидко псуються S5, небезпечних S4, цінних S6, радіоактивних S7, особливих S8 і може бути виражена формулою:

Sзаг=S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9 ,

де S9 — площа зони збереження тварин, птахів, мальків, рослин та інших вантажів.

Загальна площа стелажного складу Sxp визначається формулою

,

де – сумарний добовий вантажообіг з боку перону, т; – нормативний усереднений термін збереження вантажів, що прибули, відправляються і трансферних, діб; – термін збереження вантажів в контейнерах вантажних літаків (береться за 0,5 діб); – термін збереження вантажів в контейнерах і на піддонах пасажирських літаків (береться за 0,25 діб); q — середнє навантаження на 1 м2 площі складування, що зайнята під стелажами, при висоті укладки вантажу 0,8 м з урахуванням ярусності складування, т/м2; – коефіцієнт використання загальної площі стелажного складу (при застосуванні автоматичних кранів-штабелерів 0,42–0,45, при застосуванні електронавантажувачів 0,27–0,32).

Висновки

1.  На основі досліду проектування будівництва й експлуатації вантажних комплексів СНД за нормативними документами, типовими проектами, діючими вантажними комплексами було розроблено першу редакцію правил проектування вантажних терміналів аеропортів України. Потрібно провести узгодження правил з усіма зацікавленими організаціями (інститутом Украеропроект, аеропортами Бориспіль, Київ, асоціацією аеропортів України та ін.), затвердити їх в офіційних інстанціях з наступним виданням.

^ Список літератури

1.  Розробка методів модернізації будинків та споруд як системи при інтенсифікації транспортних зв’язків. Звіт про наук.-дослід. роботу
576-ГБ95. Кер. Ю.В. Верюжський. – К.:
КМУЦА, 1997. – 93 с.

2. Правила проектування вантажних терміналів аеропортів України (перша редакція). К.: КМУЦА, Украеропроект, 1998. – 63 с.

Стаття надійшла до редакції 02.03.05.

В.Н. Першаков, С.С. Виноград, Е.Ю. Гребенюк, Д.В. Скалова, А.С. Феш

Правила проектирования грузовых терминалов аэропортов Украины

Рассмотрена первая редакция правил проектирования грузовых терминалов аэропортов Украины, за основу которых взяты нормы ВНТП 5-80/МГА, ВНТП 5-85/МГА с дополнениями и изменениями. Проведен анализ современных требований к международным грузовым перевозкам.

V.N. Pershakov, S.S. Vinograd, E.Y. Grebenuk, D.V. Skalova, A.S. Fesh

Projections rules of cargo terminals of Ukrainian airports

Viewed the first redaction of rules for projecting of cargo terminals in Ukrainian airports. Rules are based of norms ВНТП 5-80/МГА, ВНТП 5-85/МГА with amendments and changes. Also has been held the analysis of contemporary requirements to international air transportations.

Схожі:

Правила проектування вантажних терміналів аеропортів україни інститут екології та дизайну нау, e-mail: р ershakov@edu ua icon3О. М. Карускевич 4С. В. Хижняк
Аерокосмічний інститут нау, e-mail: 1ignatovich@nau edu ua; 2,3,4vbif@i com ua; 5yyysss@mail ru
Правила проектування вантажних терміналів аеропортів україни інститут екології та дизайну нау, e-mail: р ershakov@edu ua iconЗавдання наукової роботи
У дійсний час в Україні 197 тис вантажних вагонів, з яких в парку 123 тис вантажних вагонів. Вантажних вагонів, що залежать приватним...
Правила проектування вантажних терміналів аеропортів україни інститут екології та дизайну нау, e-mail: р ershakov@edu ua iconЗавдання наукової роботи
У дійсний час в Україні 197 тис вантажних вагонів, з яких в парку 123 тис вантажних вагонів. Вантажних вагонів, що належать приватним...
Правила проектування вантажних терміналів аеропортів україни інститут екології та дизайну нау, e-mail: р ershakov@edu ua iconМистецький інститут художнього моделювання та дизайну
Адреса навчального закладу: 04074 м. Київ, вул. Бережанська, 5, тел. 495-17-76, ф. 390-37-96, е-mail
Правила проектування вантажних терміналів аеропортів україни інститут екології та дизайну нау, e-mail: р ershakov@edu ua iconКонспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів»
Предмет, задачі та методика вивчення дисципліни. Історія розвитку ергономіки та дизайну. Основні поняття про ергономіку, дизайн,...
Правила проектування вантажних терміналів аеропортів україни інститут екології та дизайну нау, e-mail: р ershakov@edu ua iconО. В. Коновалова особливості проектування аеропорту з урахуванням екологічних критеріїв за шумом
Виконано аналіз рекомендацій щодо проведення оцінки наслідків розвитку аеропортів для
Правила проектування вантажних терміналів аеропортів україни інститут екології та дизайну нау, e-mail: р ershakov@edu ua iconПовідомлення №1 16 квітня 2013 року в рамках Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині здоров'я нації» відбудеться науково-практична конференція молодих вчених " актуальні питання гігігєни та екологічної безпеки"
Актуальні питання гігігєни та екологічної безпеки”, організатором якої виступає ду «Інститут гігієни та медичної екології ім. О....
Правила проектування вантажних терміналів аеропортів україни інститут екології та дизайну нау, e-mail: р ershakov@edu ua iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с
«Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси» спеціалізації 090702. 02 «Технічне обслуговування радіонавігаційних і радіолокаційних...
Правила проектування вантажних терміналів аеропортів україни інститут екології та дизайну нау, e-mail: р ershakov@edu ua iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с
«Радіоелектронні пристрої, системи І комплекси» спеціалізації 090702. 02 «Технічне обслуговування радіонавігаційних І радіолокаційних...
Правила проектування вантажних терміналів аеропортів україни інститут екології та дизайну нау, e-mail: р ershakov@edu ua iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з застосуванням персональних еом /Укладачі Л. Т. Перевезенцев, А. А. Семенов. К.: Нау, 2007. 30 с
«Радіоелектронні пристрої, системи І комплекси» спеціалізації 090702. 02 «Технічне обслуговування радіонавігаційних І радіолокаційних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи