Луганський держаний медичний університет icon

Луганський держаний медичний університет
НазваЛуганський держаний медичний університет
Сторінка1/3
Дата03.08.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3
1. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/KTP_EN_LECH.doc
2. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/KTP_EN_STOM.doc
3. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/KTP_UA_PED.doc
4. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/KTP_UA_STOM.doc
5. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/MVOPR_EN.doc
6. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/MVOPR_UA_LECH.doc
7. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/MVOPR_UA_PED.doc
8. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/MVOPR_UA_STOM.doc
9. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/PROGRAM_LECH.doc
10. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/PROGRAM_PED.doc
11. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/PROGRAM_STOM.doc
12. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/TIME_UA.doc
13. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/VOPR_UA_LECH.doc
14. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/VOPR_UA_PED.doc
15. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/VOPR_UA_STOM.doc
16. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/КТP_RU_LECH.doc
17. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/КТP_UA_LECH.doc
Confirmed” dean of the foreign students of lsmu
Onfirmed ” “confirmed” dean of the foreign students of lsmu
З гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу ІІ медичного факультету за спеціальністю “педіатрія” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р
“затверджую”
List of the examination microslides in histology, cytology and embryology
Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології”
Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології”
Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології”
Луганський держаний медичний університет
Луганський держаний медичний університет
Луганський держаний медичний університет
Дата Викладач
Перелік контрольних питань на практичних заняттях з курсу гістології, цитології, ембріології Модуль Загальна гістологія з основами цитології та ембріології.
Перелік контрольних питань на практичних заняттях з курсу гістології, цитології, ембріології Модуль Загальна гістологія з основами цитології та ембріології.
Перелік контрольних питань на практичних заняттях з курсу гістології, цитології, ембріології для студентів І курсу стоматологічного факультету І семестр
Лекції
Календарно-тематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р


Форма № У-3.0

Міністерство охорони здоров’я України

Луганський держаний медичний університет
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

________________проф.В.В.Сімрок

“____”____________


РОБОЧА ПРОГРАМА

З гістології, цитології та ембріології, в тому числі гістології голови та шиї

Для спеціальності 7.110106 стоматологія


Факультет стоматологічний

Кафедра гістології, цитології та ембріології

Нормативні дані

Форма

навчання

Курс

Семестр

Кількість годин

Залік

диф.

залік

(семестр)

Іспит (семестр)

Всьо

го

Аудиторних

С

П

Р

С

Лекцій

Прак-тичні

занят-

тя

Лабора-

торні

заняття

Семінар-

ські

заняття

Денна

1

І-ІІ

216

20

12472
іспит

ВечірняЗаочнаРобочу програму склали:


Програму обговорено на засіданні кафедри “___”_________200__ р.

Протокол № ____


Завідувач кафедри_______________________________проф. С.А.Кащенко


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії


“____”___________200__р., протокол № ______


Голова циклової методичної комісії _______________ проф. С.А.Кащенко

ЗМІСТ


1.
КІНЦЕВІ ЦІЛІ

3

2.

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ

3

3.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

4

4.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

7

5.

ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЗАНЯТЬ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


12

6.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

14

7.

ПЕРЕЛІКИ ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАНЯТЬ


15

8.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ


24
8.1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ


24
8.2.. ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ФОРМАТУ “А”

30
8.3. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ СТУДЕНТИ ПОВИННІ ОВОЛОДІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ31
8.4. МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ПИТАНЬ, БЕЗ ЗНАННЯ ЯКИХ СТУДЕНТ НЕ МОЖЕ ОТРИМАТИ ЗАДОВІЛЬНУ ОЦІНКУ ПІД ЧАС ІСПИТУ32

9.

РЕГЛАМЕНТ І ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


38
9.1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ


38

10.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

39
10.1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПОТОЧНОСТІ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ39
10.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ40

11.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ


41


1. КІНЦЕВІ ЦІЛІ

Гістологія та ембріологія відносяться до морфологічних наук. Предметом їх вивчення є мікроскопічна будова організму тварин і людини та її зміни в різноманітних умовах існування (ембріональний розвиток, ріст, вікові зміни, пристосування і компенсаторні реакції).

Гістологія, цитологія та ембріологія – фундаментальні дисципліни медико-біологічного профілю – відносяться до наук, що закладають основу вищої медичної освіти. Створюючи разом з біологією, анатомією, фізіологією та біохімією цілісне уявлення про закономірності еволюційного розвитку людського організму, його будови, гістологія та ембріологія забезпечують разом з цим дисциплінами можливість наступного вивчення теоретичної та клінічної патології.

Вивчення гістології сприяє формуванню у студентів переконаності в тому, що не тільки засвоєння теоретичних положень курсу, але і набуття навичок роботи з мікроскопом та аналіз електронних мікрофотографій і мікропрепаратів, а також самостійна робота з атласами та іншими посібниками є реальним шляхом засвоєння закономірностей морфофункціональної організації різних частин організму.

2. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення про мікроскопічну та ультратонку будову, закономірності розвитку, регенераторні можливості клітин, тканин та органів людського організму.

У результаті вивчення гістології, цитології та ембріології студент повинен знати:

  • мікроскопічну та субмікроскопічну структуру клітин, тканин і органів людини в різні вікові періоди, а також в умовах фізіологічної та репаративної регенерації.

У результаті вивчення гістології, цитології та ембріології студент повинен уміти:

  • користуватися мікроскопічними приладами;

  • вивчати під світловим мікроскопом гістологічний або ембріологічний препарат;

  • “прочитати” електронну мікрофотографію;

  • скласти протокол описання досліджуваного об’єкта;

У результаті вивчення гістології, цитології та ембріології студент повинен оволодіти практичними навичками:

  • роботи із світловим мікроскопом;

  • діагностування гістологічних та ембріологічних препаратів;

  • діагностування електронних мікрофотографій;

  • вивчення наукової літератури та написання рефератів.


3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


з/п

Назва теми

Зміст теми

Обсяг в годинах

І СЕМЕСТР

1

Вступна лекція. Тканини внутрішнього середовища організму. Кров та лімфа. Кровотворення

Предмет і задачі гістології, цитології та ембріології, їх місце у системі медичної освіти. Загальна морфофункціональна характеристика тканин внутрішнього середовища. у звязку з забезпеченням гомеостазу організму. Джерело розвитку. Класифікація тканин. Поняття про систему крові. Кров та лімфа, складові частини, основні функції. Формені елементи крові. Гемограма та лейкоцитарна формула. Ембріональний та постембріональний гемопоез.

2

2

Тканини внутрішнього середовища організму. Сполучні тканини. Скелетні тканини.

Сполучні тканини. Загальна морфофункціональна характеристика і класифікація. Будова і функції різних видів сполучних тканин. Скелетні тканини. Класифікація. Гістогенез. Морфофункціональна характеристика хрящової та кісткової тканин.

2

3

Нервова тканина.

Нервова система.

Загальна морфофункціональна характеристика у звязку з забезпеченням гомеостазу організму. Джерело розвитку та гістогенез. Нейрони, їх морфофункціональна класифікація, будова. Нейросекреторні клітини. Нейроглія. Загальна характеристика та основні різновиди мікроглії. Нервові волокна, класифікація та морфофункціональна характеристика. Дегенерація та регенерація нервових клітин та волокон. Нервові закінчення. Морфофункціональна характеристика та класифікація. Поняття про синапс, їх ультрамікроскопічна та гістохімічна характеристика. Морфологічний субстрат рефлекторної діяльності нервової системи. Нейронна теорія.

Центральна нервова система. Розвиток і вікові зміни органів центральної нервової системи. Головний мозок. Великі півкулі головного мозку. Мозочок. Периферійна нервова система. Спинномозковий вузол. Периферійний нервовий стовбур. Нервові закінчення. Автономна нервова система.


2

4

Ендокринна система.

Будова гіпоталамуса, гіпофіза, епіфіза, щитовидної та надниркової залоз. Ендокриноцити АPUD-системи.

2

5

Серцево-судинна система.

Кровоносні судини. Розвиток кровоносних судин. Тканинний склад, залежність будови від гемодинамічних умов. Артерії еластичного мязового, мязово-еластичного типів. Вени безм’язового та м’язового типів. Судини мікроциркуляторного русла. Лімфатичні судини. Серце: розвиток серця, будова стінки. Скоротливі та провідні серцеві міоцити.

2

6

Сечостатева система.

Загальна морфофункціональна характеристика сечової системи. Розвиток сечової системи. Мікроскопічна будова ниркового тільця. Сечовивідні шляхи. Сечовий міхур. Загальна функціональна й морфофункціональна характеристика статевої системи. Розвиток, будова, генеративна та ендокринна функція сімяника. Сперматогенез. Ультрамікроскопічна будова різних фаз сперматогенезу. Сім’явиносні шляхи. Передміхурова залоза. Ембріогенез жіночих статевих органів. Будова та функція яєчників. Овогенез. Жовте тіло. Оварільно-менструальний цикл. Матка, молочні залози, будова, функції. Гормональна регуляція діяльності жіночої статевої системи. Вікові зміни. Зовнішні статеві органи. Будова піхви, маткових труб.

2

7

Будова ротової порожнини (1).

Загальна характеристика травної системи. Загальний план будови травної трубки. Передній відділ. Ротова порожнина. Розвиток обличчя та ротової порожнини. Будова слизової оболонки. Будова губи, щоки.

2

8

Будова ротової порожнини (2).

Будова твердого та м’якого піднебіння. Дефекти розвитку ротової порожнини. Будова язика, слинних залоз. Піднебінний мигдалик.

2

9

Будова ротової порожнини (3).

Будова та розвиток молочних зубів, рання та пізня стадії. Розвиток постійних зубів. Будова твердих та м’яких тканин зуба: емаль, дентин, цемент. Пульпа - будова, функція. Періодонт - будова, значення. Фізіологічна зубояснева кишеня. Зубна альвеола, циркуляторназубна зв’зна. Перебудова зубних альвеол. Пародонт.

2

10

Травна система.

Будова глотки. Будова та розвиток стравоходу, залози стравоходу, локалізація. Будова стінки шлунку, її тканинний склад, особливості релефу та залоз шлунка. Розвиток, функціональна та морфологічна характеристика тонкої кішки. Розвиток, функціональна та морфологічна характеристика товстої кішки. Розвиток, будова, функціональне значення підшлункової залози. Ультрамікроскопічна будова екзокринного та ендокринного відділів підшлункової залози. Розвиток, будова. Функціональне значення печінки. Особливості кровопостачання, ультрамікроскопічна будова часточки печінки та жовчовивідних шляхів.

2

Всього

20 годин
  1   2   3

Схожі:

Луганський держаний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Луганський держаний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Луганський держаний медичний університет icon«Прийнято» «Затверджую» На засіданні студетської ради Ректор дз «Луганський державний дз «Луганський державний медичний університет»
move to 0-22132013
Луганський держаний медичний університет icon«Прийнято» «Затверджую» На засіданні студетської ради Ректор дз «Луганський державний дз «Луганський державний медичний університет»
Цільове призначення гуртожитків полягає в тимчасовому задоволенні потреби в житлі студентів або працівників на період навчання або...
Луганський держаний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Змістовий модуль 16. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при...
Луганський держаний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Змістовий модуль 16. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при...
Луганський держаний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Змістовий модуль 16. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при...
Луганський держаний медичний університет iconФілатова Ірина Іванівна, Антонова Катерина Володимирівна дз «Луганський державний медичний університет»
move to 1143-74793
Луганський держаний медичний університет icon“Затверджую”
Графік навчального процесу в Державному закладі «Луганський державний медичний університет» на 2012-2013 навчальний рік
Луганський держаний медичний університет icon“Затверджую”
Графік навчального процесу в Державному закладі «Луганський державний медичний університет» на 2011-2012 навчальний рік
Луганський держаний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
move to 0-21918744
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи