Луганський держаний медичний університет icon

Луганський держаний медичний університет
НазваЛуганський держаний медичний університет
Сторінка1/3
Дата03.08.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3
1. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/KTP_EN_LECH.doc
2. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/KTP_EN_STOM.doc
3. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/KTP_UA_PED.doc
4. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/KTP_UA_STOM.doc
5. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/MVOPR_EN.doc
6. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/MVOPR_UA_LECH.doc
7. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/MVOPR_UA_PED.doc
8. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/MVOPR_UA_STOM.doc
9. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/PROGRAM_LECH.doc
10. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/PROGRAM_PED.doc
11. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/PROGRAM_STOM.doc
12. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/TIME_UA.doc
13. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/VOPR_UA_LECH.doc
14. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/VOPR_UA_PED.doc
15. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/VOPR_UA_STOM.doc
16. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/КТP_RU_LECH.doc
17. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/КТP_UA_LECH.doc
Confirmed” dean of the foreign students of lsmu
Onfirmed ” “confirmed” dean of the foreign students of lsmu
З гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу ІІ медичного факультету за спеціальністю “педіатрія” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р
“затверджую”
List of the examination microslides in histology, cytology and embryology
Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології”
Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології”
Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології”
Луганський держаний медичний університет
Луганський держаний медичний університет
Луганський держаний медичний університет
Дата Викладач
Перелік контрольних питань на практичних заняттях з курсу гістології, цитології, ембріології Модуль Загальна гістологія з основами цитології та ембріології.
Перелік контрольних питань на практичних заняттях з курсу гістології, цитології, ембріології Модуль Загальна гістологія з основами цитології та ембріології.
Перелік контрольних питань на практичних заняттях з курсу гістології, цитології, ембріології для студентів І курсу стоматологічного факультету І семестр
Лекції
Календарно-тематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р


Форма № У-3.0

Міністерство охорони здоров’я України

Луганський держаний медичний університет
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчально-методичної роботи

__________________проф. В.В.Сімрок

“____”____________


РОБОЧА ПРОГРАМА

З гістології, цитології та ембріології

Для спеціальності 7.110101 лікувальна справа


Факультет медичний

Кафедра гістології, цитології та ембріології

Нормативні дані

Форма

навчання

Курс

Семестр

Кількість годин

Залік

диф.

залік

(семестр)

Іспит (семестр)

Всьо

го

Аудиторних

С

П

Р

С

Лекцій

Прак-тичні

занят-

тя

Лабора-

торні

заняття

Семінар-

ські

заняття

Денна

1-2

ІІ-ІІІ

285

40

130115ВечірняЗаочнаРобочу програму склали:


Програму обговорено на засіданні кафедри “___”_________20__ р.

Протокол № ____


Завідувач кафедри_______________________________проф. С. А. Кащенко


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії


“____”___________20__р., протокол № ______


Голова циклової методичної комісії _______________проф. С. А. Кащенко

ЗМІСТ


1.
КІНЦЕВІ ЦІЛІ

3

2.

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ

3

3.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

5

4.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

9

5.

ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


17

6.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВИХІДНОГО (початкового) РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

19

7.

ПЕРЕЛІКИ ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВИХ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ ЗАНЯТЬ


20

8.

8.3. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ СТУДЕНТИ ПОВИННІ ОВОЛОДІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ


27
8.4. МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ПИТАНЬ, БЕЗ ЗНАННЯ ЯКИХ СТУДЕНТ НЕ МОЖЕ ОТРИМАТИ ЗАДОВІЛЬНУ ОЦІНКУ ПІД ЧАС ПІДСУМКОВИХ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛІВ

28

9.

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВИХ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛІВ

33

10.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

37
10.1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПОТОЧНОСТІ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”

37
10.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА” З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВИХ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛІВ

38

11.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ

39


Гістологія як навчальна дисципліна:

А) базується на вивченні студентами медичної біології, анатомії й інтегрується з цими дисциплінами;

Б) закладає основи вивчення студентами патологічної анатомії та пропедевтики клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосувати знання з гістології в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності;

В)закладає основи здорового способу життя та профілактики порушення функцій в процесі життєдіяльності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на модулі , до складу яких входять блоки змістових модулів . Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах , які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту). Курс гістології, цитології та ембріології поділений на 3 модулі:


Модуль1. Загальна гістологія з основами цитології та ембріології.

Змістовий модуль1. Основи цитології.

Змістовий модуль 2. Загальна та порівняльна ембріологія.

Змістовий модуль 3. Гістологія загальних тканин.

Змістовий модуль 4. Гістологія спеціальних тканин.


Модуль 2. Спеціальна гістологія та ембріологія.

Змістовий модуль5. Спеціальна гістологія та ембріологія регуляторних і сенсорних систем.

Змістовий модуль 6. Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів.


1. КІНЦЕВІ ЦІЛІ

 • Визначати критичні періоди ембріогенезу, вади розвитку людини.

 • Інтерпретувати мікроскопічну та субмікроскопічну структуру клітин.

 • Трактувати мікроскопічну будову різних органів людини в аспекті взаємовідношень тканин, що входять до їх складу в різні вікові періоди, а також в умовах фізіологічної та репаративної регенерації.

 • Інтерпретувати закономірності ембріонального розвитку людини.

 • Пояснювати особливості ембріонального розвитку тканин (гістогенез) і органів (органогенез).

 • Пояснювати основні принципи організації різних тканин, їх взаємодію.


2. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ

  • Трактувати поняття організації клітин на мікроскопічному та субмікроскопічному рівнях.

  • Робити висновки про роль поверхневого комплексу клітини, органел та включень цитоплазми.

  • Оцінювати стан ядра клітини в інтерфазі та під час мітозу.

- Аналізувати процеси старіння та смерті клітин.

- Інтерпретувати закономірності основних етапів ембріогенезу.

- Аналізувати етапи розвитку хордових та хребетних.

- Інтерпретувати закономірності ембріонального розвитку людини.

- Визначати критичні періоди ембріогенезу, вади розвитку людини.

  • Трактувати поняття „тканина”.

  • Робити висновки про роль загальних тканин в будові різних органів.

  • Аналізувати вікові особливості загальних тканин.

  • Інтерпретувати ембріональний та постембріональний розвиток загальних тканин.

- Оцінювати фізіологічну та репаративну регенерацію загальних тканин.

  • Робити висновки про роль спеціальних тканин в будові різних органів.

  • Аналізувати вікові особливості спеціальних тканин.

  • Інтерпретувати ембріональний та постембріональний розвиток спеціальних тканин.

- Оцінювати фізіологічну та репаративну регенерацію спеціальних тканин

- Пояснювати поняття про органи, морфологічні та функціональні системи.

- Трактувати особливості мікроскопічної будови порожнистих та паренхіматозних органів.

- Інтерпретувати будову різних органів людини в аспекті взаємовідношень тканин, що входять до їх складу в різні вікові періоди, а також в умовах фізіологічної та репаративної регенерації.


3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА ФАХОМ “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”.


з/п

Назва теми

Зміст теми

Обсяг в годинах

ІІ СЕМЕСТР

1

Вступна лекція. Основи загальної цитології.

Предмет і завдання гістології та ембріології, місце їх у системі медичної освіти. Історія розвитку гістології, цитології та ембріології. Вклад вітчизняних вчених у їх розвиток. Методи гістологічних, цитологічних та ембріологічних досліджень. Поняття про клітину як елементарну живу систему. Неклітинні структури як похідні клітин. Загальний план будови еукаріотичної клітини. Взаємозв’язок форми та розмірів клітин з їх функціональною спеціалізацією в організмі людини. Електронномікроскопічна характеристика структур клітини.

2

2

Основи ембріології.

Ембріологія людини. Плацента.

Періодизація розвитку тварин. Прогенез. Запліднення. Дроблення. Гаструляція, гісто- і органогенез. Поняття про біологічні процеси, що лежать в основі розвитку зародка. Предмет і завдання медичної ембріології. Статеві клітини. Запліднення. Дроблення. Гаструляція Гісто- і органогенез зародка. Плацента. Позазародкові органи. Критичні періоди розвитку.

2

3

Загальна характеристика тканин. Тканини внутрішнього середовища. Кров та лімфа.

Тканини як система клітин та їх похідних. Закономірності виникнення та еволюції тканин, теорії паралелізму та дивергентної еволюції. Поняття про клітинні популяції. Стовбурові клітини, їх властивості. Поняття про гістогенетичний ряд (диферон). Класифікації тканин. Морфофункціональна характеристика, походження. Мезенхіма. Класифікація тканин внутрішнього середовища.

Склад крові, плазма та формені елементи, функції. Характеристика плазми. Будова та функції еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, Класифікація лейкоцитів, їх участь в імунних реакціях. Гемограма, лейкоцитарна формула. Вікові особливості. Характеристика лімфи.

2

4

Кровотворення.

Ембріональний гемопоез, його етапи. Постембріональний гемопоез як фізіологічна регенерація крові. Сучасна теорія кровотворення. Окремі гістогенетичні ряди.

2

5

Тканини внутрішнього середовища. Сполучні тканини.

Сполучні тканини. Загальна характеристика, класифікація. Будова і функції різних видів сполучних тканин.

2

6

Тканини внутрішнього середовища. Скелетні тканини.

Скелетні тканини. Класифікація. Гістогенез. Морфофункціональна характеристика хрящових та кісткових тканин.

2

7

М’язові тканини.

Загальна морфофункціональна характеристика м’язових тканин, джерела їх розвитку і класифікація. Гладка м’язова тканина. Гістогенез, морфофункціональна та гістохімічна характеристика. Посмугована м’язова тканина. Скелетна м’язова тканина. Гістогенез. Будова та функції. Серцева м’язова тканина. Гістогенез, будова та функції. Регенерація м’язових тканин.

2

8

Нервова тканина.

Загальна морфофункціональна характеристика. Гістогенез. Нейрони, їх класифікації, будова, функції. Нейроглія. Загальна характеристика, будова та функції основних різновидів. Нервові волокна. Загальна характеристика, класифікація, будова та функції. Дегенерація та регенерація нервових волокон. Нервові закінчення. Загальна морфофункціональна характеристика. Рецептори та ефектори, їх класифікація та будова. Поняття про синапс, їх ультрамікроскопічна та гістохімічна характеристика. Морфологічний субстрат рефлекторної діяльності нервової системи. Нейронна теорія.

2

9

Нервова система.

Загальна характеристика. Ембріогенез. Класифікація. Центральна нервова система. Сіра та біла речовина. Нервові центри. Оболонки мозку. Спинний мозок. Будова сірої речовини. Нейронний склад. Передні та задні корінці. Біла речовина. Провідні шляхи. Головний мозок. Загальна характеристика, розвиток. Стовбур мозку. Довгастий мозок. Ретикулярна формація. Проміжний мозок. Мозочок. Кора великих півкуль головного мозку. Цитоархітектоніка. Поняття про мозкові модулі. Мієлоархітектоніка.

Периферійна нервова система. Чутливі нервові вузли. Периферійний нервовий стовбур. Нервові закінчення. Периферійна нервова система.

2

10

Органи чуття.

Класифікація органів чуття. Орган зору. Ембріогенез. Очне яблуко, оболонки, їх відділи і похідні. Основні функціональні апарати. Фоторецепторні клітини. Допоміжний апарат ока. Орган слуху та рівноваги. Розвиток. Вестибулярна частина перетинчастого лабіринту. Будова спірального органа. Орган нюху. Орган смаку. Вікові зміни.

2
Всього годин:20ІІІ СЕМЕСТР

1

Серцево-судинна система.

Загальна характеристика. Класифікація судин. Залежність будови стінки від гемодинамічних умов. Артерія, типи, будова. Гемомікроциркуляторне русло. Вена, класифікація, будова. Серце. Ембріогенез. Будова стінки серця. Вікові особливості. Можливості регенерації серцевої м’язової тканини.


2

2

Органи кровотворення та імунного захисту. Імунна система.

Загальна морфофункціональна характеристика та класифікація. Червоний кістковий мозок.. Тимус. Кіркова та мозкова речовини часточки тимуса. Вікова та акцидентальна інволюція тимуса. Гемолімфатичні вузли. Гемолімфатичні вузлики. Селезінка. Характеристика імунокомпетентних клітин. Види імунітету. Міжклітинні взаємодії у забезпеченні імунного захисту організму.

2

3

Ендокринна система.

Загальна морфофункціональна характеристика системи. Поняття про гормони, клітини-цілі і рецептори гормонів. Класифікація ендокринних залоз. Гіпоталамус, гістогенез, великоклітинні та дрібноклітинні ядра. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Гіпофіз, гістогенез, будова і функції. Морфофункціональна характеристика аденоцитів. Епіфіз, гістогенез, будова, функції. Зміни за віком. Щитовидна та прищитовидні залози. Гістогенез, морфофункціональна характеристика.. Наднирник. Гістогенез, особливості будови кори та мозкової речовин. Клітини APUD – системи.


6

4-6

Травна система.


Загальна морфологічна та функціональна характеристика травної системи. Ембріогенез. Порожнина рота, мікроскопічна будова. Зуби, їх розвиток. Ультрамікроскопічна будова емалі, дентину, та пульпи зуба. Кровопостачання та іннервація. Молочні та постійні зуби. Вікові зміни зубів. Будова та гістофізіологія слинних залоз. Будова та розвиток стравоходу. Розвиток, морфофункціональна характеристика шлунка та залоз шлунка. Розвиток, функціональна характеристика тонкої та товстої кишок. Вікові зміни.

Розвиток, будова, функціональне значення підшлункової залози. Ультрамікроскопічна будова екзокринного та ендокринного відділів підшлункової залози. Вікові зміни. Розвиток, будова, функціональне значення печінки. Особливості кровопостачання, ультрамікроскопічна будова часточки печінки, жовчовивідних шляхів. Вікові зміни.

2

7

Сечові органи.

Загальна морфофункціональна характеристика сечової системи. Розвиток сечової системи. Нирка. Нефрон як структурно-функціональна одиниця нирки. Мікроскопічна будова ниркового тільця. Ендокринний апарат нирки. Сечовивідні шляхи, їх будова й функція. зміни.

2

8

Чоловіча статева система.

Загальна функціональна й морфофункціональна характеристика статевої системи. Розвиток. Яєчко. Генеративна та ендокринна функції, сперматогенез. Сім’явиносні шляхи. Вікові

2

9,10

Жіноча статева система.

Ембріогенез жіночих статевих органів. Будова та функція яєчників. Овогенез. Жовте тіло. Менструальний цикл. Вікові особливості будови яєчника. Матка. Молочна залоза, розвиток, будова, функція. Гормональна регуляція діяльності жіночих статевих органів, вікові зміни і будова матки, піхви, маткових труб. Васкуляризація, іннервація та регенерація жіночих статевих органів.Всього

4
Всього годин:
20


4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА ФАХОМ “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”.


теми

Назва теми практичного заняття та його зміст

Кількість годин


ІІ СЕМЕСТР


Модуль 1. Загальна гістологія з основами цитології та ембріології.


1

Тема: «Мікроскоп, мікротехніка, електронний мікроскоп. Історія розвитку гістології, цитології та ембріології»

Зміст заняття :

 1. Специфіка кафедри та предмету гістології.

 2. Будова біологічного мікроскопу та правила роботи з ним.

 3. Методи гістологічного дослідження.

 4. Історія гістології, цитології та ембріології.3

2

Тема: «Цитологія. Загальна організація клітини. Поверхневий комплекс».

Зміст заняття:

 1. Сучасне уявлення про біологічні мембрани.

 2. Мембрана, надмембранний і підмембранний компоненти цитолеми.

 3. Трансмембранний транспорт речовин.

 4. Мікроворсинка, війка, джгутик, базальна інвагінація.

 5. Міжклітинні контакти.
3

3

Тема: « Структурні компоненти клітин».

Зміст заняття:

 1. Клітинна мембрана.

 2. Основні компоненти цитоплазми.

 3. Органели визначення, класифікація, значення

3

4

Тема: « Ядро клітини. Репродукція клітині. Основні прояви життєдіяльності клітини».

Зміст заняття:

 1. Значення ядра в життєдіяльності клітини.

 2. Оболонка ядра, хромосоми, ядерце.

 3. Клітинний цикл. Мітоз. Ендомітоз. Мейоз. 4

 4. Синтетичні процеси в клітині. Внутріклітинна регенерація. Реакції клітини на пошкоджуючи дії.
3

5

Тема:« Основи загальної ембріології».

Зміст заняття:

 1. Періодизація розвитку тварин.

 2. Поняття про біологічні процеси, що лежать в основі розвитку зародка.

3. Поняття про провізорні органи, їх роль та будова.


3

6

Тема: « Ембріологія людини. Плацента».

Зміст заняття:

1. Періодизація ембріогенезу людини.

2. Статеві клітини, запліднення, дроблення, гаструляція. Диференціація зародкових листків, їх похідні.

3. Провізорні органи.

4. Плацента. Система « Мати - плід ». Критичні періоди ембріогенезу та онтогенезу.3

7

Тема: «Загальні принципи організації тканин».

Зміст заняття:

 1. Поняття про тканину.

 2. Клітини та клітинні похідні як елементи тканини.

 3. Утворення тканин на основі диференціювання клітин ембріональних зачатків. Механізми гістогенезу.

 4. Закономірності виникнення та еволюції тканин, теорії паралелізму та дивергентної еволюції.

 5. Поняття про клітинні популяції. Стовбурові клітини, їх властивості.

 6. Детермінація та диференціювання клітин, їх молекулярно-генетичні основи.

 7. Поняття про гістогенетичний ряд (диферон).

 8. Класифікація тканин.

 9. Типи фізіологічної регенерації. Поняття про репаративну регенерацію та метаплазію.
3

8

Тема: «Епітеліальні тканини. Залози».

Зміст заняття:

 1. Загальна морфофункціональна характеристика епітелію.

 2. Організація епітеліального пласта.

 3. Гістогенез епітеліальних тканин. Генетична та морфофункціональна класифікації.

 4. Будова різних видів покривного епітелію.

 5. Залозистий епітелій. Будова та класифікація залоз. Секреторний цикл. Типи секреції.

 6. Особливості фізіологічної та репаративної регенерації епітеліальних тканин.
3

9

Тема: «Кров та лімфа».

Зміст заняття:

 1. Характеристика та класифікація тканин внутрішнього середовища.

 2. Склад крові, гемограма та лейкоцитарна формула, вікові особливості. Фізіологічна регенерація крові та лімфи
3

10

Тема: «Кровотворення».

Зміст заняття:

 1. Ембріональний гемопоез.

 2. Постнатальний гемопоез. Унітарна теорія кровотворення..
3

11

Тема: «Сполучні тканини».

Зміст заняття:

 1. Загальна характеристика та класифікація.

 2. Пухка волокниста сполучна тканина, її клітинні елементи.

 3. Щільна волокниста сполучна тканина.

 4. Сполучні тканини зі спеціальними властивостями.
3

12

Тема: «Скелетні тканини. Хрящові тканини».

Зміст заняття:

 1. Загальний план будови та функції.

 2. Клітинні елементи (хондробласти, хондроцити).

 3. Міжклітинна речовина, її гістохімічні особливості.

 4. Різновиди хрящових тканинин (гіалінова, еластична, волокниста).

 5. Гістогенез хрящової тканини.

3

13

Тема: «Скелетні тканини. Кісткові тканини».

Зміст заняття:

 1. Загальний план будови та функції. Різновиди кісткових тканин Ретикулофіброзна та пластинчаста кісткові тканини.

 2. Клітини кісткових тканин.

 3. Міжклітинна речовина.

 4. Прямий та непрямий остеогенез.

 5. Кістка як орган.

 6. Перебудова кісток під час росту організму. Фактори, що впливають на ріст кісток.

 7. З'єднання кісток. Класифікація. Будова суглобів.
3

14

Тема:« М'язові тканини».

Зміст заняття:

 1. Класифікація типів, походження та будова.

 2. Непосмугована м'язова тканина.

 3. Посмугована м'язова тканина скелетного типу, розвиток, будова, іннервація, регенерація.

 4. Серцева м'язова тканина. Мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова серцевого м'язу.
3

15

Тема: «Нервова тканина І».

Зміст заняття:

 1. Загальна морфофунціональна характеристика.

 2. Гістогенез.

 3. Нейроцити (нейрони).

 4. Морфологічна та функціональна класифікація.

 5. Будова перикаріона, аксона, дентритів. Органели загального та спеціального значення. Секреторні нейрони.

 6. Нейроглія .Загальна характеристика, основні різновиди.

 7. Макроглія (епендимоцити, астроцити, олігодендроцити).

 8. Мікроглія.
3

16

Тема: «Нервова тканина ІІ».

Зміст заняття:

 1. Нервові волокна. Загальна характеристика, класифікація.

 2. Мієлінові та безмієлінові нервові волокна. Де- та регенерація нервових волокон.

 3. Нервові закінчення. Загальна морфофункціональна характеристика.

 4. Рецептори та ефектори, їх класифікація та будова.

 5. Поняття про синапс. Міжнейронні синапси (класифікація, будова, медіатори).

 6. Морфологічний субстрат рефлекторної діяльності нервової системи (поняття про просту та складну рефлекторні дуги).

 7. Нейронна теорія.
3

17

Тема: Комп’ютерне тестування та діагностика мікропрепаратів


4

18

Підсумковий модульний контроль:

ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ.


3
Разом

55


Модуль 2. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ.


19

Тема: «Спинний мозок. Спинномозкові чутливі нервові вузли. Периферичний нервовий стовбур. Мозочок ».

Зміст заняття:

 1. Загальна морфофункціональна характеристика. Розвиток.

 2. Спинний мозок. Сіра та біла речовина, передні та задні корінці, провідні шляхи. Вікові зміни.

 3. Спинномозкові чутливі нервові вузли. Будова, функції.

 4. Периферичний нервовий стовбур. Будова, функції.

 5. Мозочок. Будова та функції, шари, міжнейронні зв'язки. Вікові зміни
3

20

Тема: «Головний мозок. Кора великих півкуль головного мозку.».

Зміст заняття:

 1. Кора великих півкуль головного мозку. Загальна морфофункціональна характеристика.

 2. Цитоархітектоніка: нейронний склад, шари кори великих півкуль.

 3. Поняття про мозкові модулі (барелі, колонки).

 4. Міжнейронні зв'язки.

 5. Мієлоархітектоніка. Гліоцити.

 6. Гематоенцефалічний бар'єр, будова, значення.
3

21

Тема: «Вегетативна нервова система».

Зміст заняття:

 1. Соматична та вегетативна (автономна) нервова система.

 2. Загальна морфофункціональна характеристика вегетативної нервової системи.

 3. Ядра центральних частин вегетативної нервової системи.

 4. Будова гангліїв вегетативної нервової системи.

 5. Передвузлові та післявузлові нервові волокна.
3

22

Тема «Орган зору. Бруньки. Орган смаку».

Зміст заняття:

 1. Загальна характеристика та класифікація органів чуття.

 2. Ембріогенез, оболонки, їх відділи і похідні. Особливості будови у дітей.

 3. Основні функціональні апарати.

 4. Фоторецепторні клітини.

 5. Орган смаку та нюху.
3

23

Тема «Орган слуху та рівноваги.».

Зміст заняття:

 1. Ембріогенез органів слуху та рівноваги.

 2. Кістковий та перетинчастий лабіринти.

 3. Вестибулярна частина перетинчастого лабіринту, спіральний орган.

 4. Гістофізіологія вестибулярного та слухового апаратів.

 5. Особливості будови органу слуху у дітей.
3
Разом

15
ІІІ СЕМЕСТР


1

Тема: «Загальний покрив організму».

Зміст заняття:

 1. Тканинний склад шкіри. Епідерміс. Його шари.

 2. Дерма. Сосочковий та сітчастий шари.

 3. Залози шкіри.
3

2

Тема: «Дихальна система».

Зміст заняття:

 1. Повітроносні шляхи: носова порожнина, гортань, трахея, бронхи.

 2. Загальний план будови легені, ацинус , будова альвеоли, аерогематичний бар'єр , плевра.

 3. Вікові зміни.
3

3

Тема: «Серцево-судинна та лімфатична система І».

Зміст заняття:

 1. Класифікація судин, залежність будови стінки судин від умов гемодинаміки.

 2. Мікроциркуляторне русло.

 3. Артерії, типи артерій.

 4. Вени, особливості будови порівняно з артеріями.

 5. Лімфатичні судини.
3

4

Тема: «Серцево-судинна та лімфатична система ІІ».

 1. Ембріогенез серця.

 2. Будова стінки серця, ендокард, клапани.

 3. Кардіоцити двох типів - типові та атипові.

 4. Будова епікарду та перикарду.

 5. Регенерація серцевої м'язової тканини. Вікові зміни.
3

5

Тема: «Органи кровотворення та імунного захисту І».

Зміст заняття:

 1. Загальна характеристика та класифікація.

 2. Червоний кістковий мозок, жовтий кістковий мозок, вікові зміни, регенерація.

 3. Тимус як центральний орган Т-лімфоцитопоезу Коркова та мозкова речовина. Вікова інволюція тимуса.3

6

Тема: «Органи кровотворення та імунного захисту ІІ».

 1. Лімфатичні вузли, кіркова та мозкова речовина паракортикальна зона. Вікові зміни.

 2. Гемалімфатичні вузли. Особливості будови та значення.

 3. Селезінка. Строма та паренхіма. Біла та червона пульпа. Вікові зміни.
3

7

Тема: «Імунна система».

Зміст заняття:

 1. Поняття антиген, антитіло, клон, первинна та вторинна відповідь.

 2. Клітинний та гуморальний імунітет. Участь клітинних елементів в імунних реакціях.
3

8

Тема: «Центральні ланки ендокринної системи».

Зміст заняття:

 1. Класифікація та загальна характеристика.

 2. Гіпоталамус, будова та функції нейросекреторних клітин.

 3. Гіпофіз. Будова та функції аденогіпофіза та нейрогіпофіза.

 4. Вікові зміни.
3

9

Тема:« Периферичні ланки ендокринної системи».

Зміст заняття:

 1. Щитовидна залоза, розвиток, будова, особливості секреторного циклу.

 2. Прищитовидні залози.

 3. Надниркові залози, зони кори, гормони та їх дія. Мозкова речовина.

 4. Вікові зміни.
3

10

Тема:« Ротова порожнина. Язик. Зуби. Піднебінний мигдалик».

Зміст заняття:

 1. Травна система, загальна характеристика.

 2. Ротова порожнина.

 3. Зуби, емаль, дентин, цемент, пульпа, періодонт, розвиток зубів. Строки прорізування молочних зубів та їх зміна.

 4. Особливості будови піднебінного мигдалика.
3

11

Тема: «Великі слинні залози. Глотка, стравохід».

Зміст заняття:

    1. Великі слинні залози, будова.

    2. Будова глотки.

    3. Будова, розвиток та функції стравоходу.
3

12

Тема:«Шлунок, тонка та товста кишка»

Зміст заняття:

 1. Шлунок, будова стінки, рельєф слизової оболонки, залози.

 2. Тонка кишка, загальна характеристика, будова стінки. Система «крипта-ворсинка», гістофізіологія травлення.

 3. Товста кишка, будова стінки, рельєф слизової оболонки, гістофізіологія, червоподібний відросток, пряма кишка.

 4. Вікові зміни.3

13

Тема: «Підшлункова залоза, печінка».

Зміст заняття:

 1. Підшлункова залоза, будова екзокринної та ендокринної частин. Вікові зміни.

 2. Печінка. Особливості кровопостачання. Будова класичної часточки печінки, гепатоцити. Печінковий ацинус та портальна часточка. Вікові зміни.

 3. Жовчний міхур і жовчовивідні шляхи.
3

14

Тема: «Сечостатева система».

Зміст заняття:

 1. Сечові органи. Ембріогенез.

 2. Нирки. Коркова та мозкова речовина, нефрон, ендокринний апарат нирки.

 3. Сечовивідні шляхи .

 4. Вікові зміни.
3

15

Тема: «Чоловічі статеві органи І».

Зміст заняття:

 1. Ембріогенез. Яєчко, його будова та функції.

 2. Звивистий сім'яний каналець, будова його стінки.

 3. Сперматогенез.

 4. Гематотестикулярний бар'єр.
3

16

Тема: «Чоловічі статеві органи ІІ».

 1. Сім'явиносні шляхи, придаток яєчка, сім'явиносна протока, сім'яні міхурці, передміхурова залоза, прутень.

 2. Вікові зміни.
3

17

Тема: «Жіночі статеві органи І».

Зміст заняття:

 1. Яєчник, коркова та мозкова частина.

 2. Овогенез, розвиток та будова фолікулів.

 3. Овуляція, види жовтих тіл.

 4. Оваріальний цикл, його регуляція.
3

18

Тема: «Жіночі статеві органи ІІ».

Зміст заняття:


 1. Маткові труби.

 2. Матка, ендометрій, міометрій, периметрій.

 3. Менструальний цикл, зв'язок з оваріальним, вплив гормонів гіпофіза.

 4. Піхва, будова стінки.

 5. Молочна залоза.

 6. Вікові зміни.
3

19

Тема: «Контроль засвоєння практичних навичок».

Зміст заняття:

 1. Діагностика препаратів та електронних мікрофотографій за обидва семестри.

3

20

Підсумковий модульний контроль: СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ.


3
Разом

60

Всього

130 годин
  1   2   3

Схожі:

Луганський держаний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Луганський держаний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Луганський держаний медичний університет icon«Прийнято» «Затверджую» На засіданні студетської ради Ректор дз «Луганський державний дз «Луганський державний медичний університет»
move to 0-22132013
Луганський держаний медичний університет icon«Прийнято» «Затверджую» На засіданні студетської ради Ректор дз «Луганський державний дз «Луганський державний медичний університет»
Цільове призначення гуртожитків полягає в тимчасовому задоволенні потреби в житлі студентів або працівників на період навчання або...
Луганський держаний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Змістовий модуль 16. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при...
Луганський держаний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Змістовий модуль 16. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при...
Луганський держаний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Змістовий модуль 16. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при...
Луганський держаний медичний університет iconФілатова Ірина Іванівна, Антонова Катерина Володимирівна дз «Луганський державний медичний університет»
move to 1143-74793
Луганський держаний медичний університет icon“Затверджую”
Графік навчального процесу в Державному закладі «Луганський державний медичний університет» на 2012-2013 навчальний рік
Луганський держаний медичний університет icon“Затверджую”
Графік навчального процесу в Державному закладі «Луганський державний медичний університет» на 2011-2012 навчальний рік
Луганський держаний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
move to 0-21918744
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи