Фахових вступних випробувань на спеціальність 05070204 \"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод\" освітньо – кваліфікаційний рівень -“ Спеціаліст ” icon

Фахових вступних випробувань на спеціальність 05070204 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" освітньо – кваліфікаційний рівень -“ Спеціаліст ”
Скачати 176.24 Kb.
НазваФахових вступних випробувань на спеціальність 05070204 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" освітньо – кваліфікаційний рівень -“ Спеціаліст ”
Дата13.11.2012
Розмір176.24 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКАПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬна спеціальність 7.05070204 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"

освітньо – кваліфікаційний рівень -“ Спеціаліст ”


ПОЛТАВА 20121. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Спеціаліст – освітньо - кваліфікайний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні вміння та знання , має первісний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань, що передбачені для відповідних посад даної галузі народного господарства. Випускник має легко адаптуватися до умов діяльності підприємства, організації, фірми , закладу тощо, причому період входження в курс справ повинен бути мінімальним. Спеціаліст повинен володіти необхідним обсягом знань також в економічній та ряду галузей знань, суміжних по відношенню до основного напрямку підготовки спеціаліста з вищою освітою; засвоювати нові знання, прогресивні технології та різноманітні інновації.

Підготовка спеціалістів за фахом " Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Електромеханіка".


^ 2. АНОТАЦІЯ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА


Для забезпечення ефективності реалізації освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при підборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти з напряму "Електромеханіка" і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (комплексного державного екзамену). Освіту за спеціальністю "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" продовжують студенти, які отримали кваліфікацію "бакалавр електромеханіки" з цієї спеціальності.

В «Програмі підготовки спеціаліста» вказано етапи та зміст фахового вступного випробування:

Фахове вступне випробування складається з тестової перевірки знань абітурієнтів.

Тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені в ОКХ бакалавра електромеханіки , складається з наступних дисциплін:

"Теорія автоматичного керування"

"Теорія електропривода"

"Електричні машини"

"Електропривод і автоматизація загально промислових механізмів"

Основні принципи проведення фахового вступного випробування:

  • уніфікація методики та умов проведення екзамену;

  • забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену;

  • зв’язок внутрішньовузівського контролю з галузевою системою атестації та ліцензування фахівців;

А також вимоги до тестових завдань: тестові завдання повинні бути закритої форми, мати від двох до п’яти варіантів відповіді, серед яких лише одна – вірна; кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань повинна бути не менш ніж 40.

^ 3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і протягом 120 хв. відповідає на тестові завдання.


^ 4. ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ


Фахова атестаційна комісія перевірку тестових завдань здійснює за ключем.

При перевірці тестів використовують такі критерії: одне тестове питання оцінюється у 2,5 бали. Мінімальна кількість балів на позитивну оцінку – 124.


^ Теорія електропривода


1. Які сигнали знаходяться

на структурній схемі

лінеаризованої

моделі асинхронного двигуна.

2. Які сигнали знаходяться на

структурній схемі моделі двигуна

постійного струму з незалежним

збудженням


3. Із запропонованих виразів виберіть вираз(и) згідно якого розраховується індуктивність якірної обмотки двигуна постійного струму незалежного збудження


4. Вибрати вхідні та вихідні сигнали

структурної ланки елементу електроприводу,

де J – момент інерції механічної частини.


5. За якою залежністю визначається механічна (електромеханічна) стала часу електроприводу постійного струму.


6. Для електричної схеми,

згідно якої працює машина

постійного струму,

необхідно вибрати номер

відповідної механічної

характеристики.


7. Двигун послідовного

збудження перемикають

з схеми [1] в схему [2]. За яких

міркувань вибирають величину

додаткового опору Rдод?


8. Визначити якому

режимі

працює

електропривод?

9. Для електричної

схеми необхідно вибрати

номер відповідної

механічної

характеристики.


10. До чого приведе замикання контакту Р

при роботі двигуна вхолосту


11. Чим здійснюється регулювання швидкості двигуна паралельного збудження?


12. Що необхідно для переходу з характеристики «А» на характеристику «Б»

13. Двигун працює в повторно-короткочасному режимі роботи з одним включенням в циклі. Час циклу = 36 С. Момент навантаження при роботі М1 = 6 Н*М. Час роботи в циклі складає 9С, (пауза – 27с). Двигун має незалежну вентиляцію. Необхідно визначити еквівалентний момент навантаження.


14. Вантаж з масою m = 1 тона підіймається із швидкістю v = 1 м/c. Швидкість валу двигуна при цьому w = 100 1/c. ККД редуктора = 1. Чому дорівнює приведений до валу двигуна еквівалентний момент інерції вантажу .


15.Проводиться двоступеневий пуск двигуна за приведеною механічною характеристикою без навантаження. Момент інерції J = 1 кг*м2 . Чому дорівнює час пуску.


16. Провести налагоджування внутрішнього контуру

регулювання струму в електроприводі на технічний оптимум.

(ТП – тиристорний перетворювач. ЯК – якірне коло.

Кзз – коефіцієнт зворотного зв’язку по струму).


17. Виберіть з яких припущень відносно сталих часу електроприводу отримані

криві перехідного процесу швидкості і

струму при пуску двигуна постійного струму

незалежного збудження (якірний ланцюг

підключений до джерела постійної напруги)


18. Із наведених виразів виберіть

вірну передаточну функцію

структурного елементу електропривода.


Електричні машини


1. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із КЗ ротором. Визначити швидкість обертання ротора n2.


2. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із КЗ ротором.

Визначити ковзання S.


3. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із КЗ ротором. Знайти частоту струму в роторі f2.


4. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна асинхронного двигуна із КЗ ротором. Знайти частоту мережі живлення f1.


5. Задано параметри и трифазного асинхронного двигуна із КЗ ротором. Визначити корисний момент на валу М.


6. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із КЗ ротором. Визначити число полюсів .


7. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із КЗ ротором . Знайти номінальний фазний струм статора АД I


8. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із КЗ ротором . Визначити пусковий момент АД Мn.


9. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна . Знайти мінімально можливу швидкість обертання АД nmin , при якій можлива стійка робота.


10. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна. Знайти коефіцієнт корисної дії АД .


11. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. Знайти, який додатковий опір Rд треба ввімкнути у коло ротора, щоб швидкість обертання стала при номінальному моменті.


12.Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. Знайти швидкість обертання АД при номінальному моменті навантаження.


13. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. Визначити швидкість обертання АД при номінальному моменті навантаження

14. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. Визначити напругу мережі, яку треба подати на АД при номінальному моменті щоб швидкість обертання дорівнювала .


15. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. Визначити швидкість обертання АД , якщо момент навантаження збільшився від номінального.


16. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. На скільки відсотків треба змінити номінальний момент, щоб швидкість обертання стала .


17. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. Знайти величину опору пускового реостата Rn, при якому пусковий момент АД має максимальне значення.

18. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. Визначити пусковий момент АД при зниженні напруги .


19. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. Знайти частоту ТПЧ, при якій момент АД не зміниться.


20. Задано параметри трифазного асинхронного двигуна із фазним ротором. Знайти напругу живлення АД, при якій корисна потужність на валу АД не зміниться.

21. Привод з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням має швидкість холостого ходу та номінальну швидкість обертання.

Визначити швидкість обертання ДПС n*, коли момент навантаження приводу збільшився від номінального, а напруга живлення якоря зменшилась від номінальної.


22. Задано параметри електропривода з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням. Визначити швидкість обертання ДПС n*, коли напруга живлення якоря збільшилася, а магнітний потік збудження збільшився при номінальному моменту.


23. Задано параметри електропривода з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням. Визначити швидкість обертання ДПС n*, якщо момент навантаження збільшився, а магнітний потік збудження зменшився.


24. Задано параметри електропривода з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням. Визначити швидкість обертання ДПС n*, якщо напруга якоря зменшилася, а в коло якоря ввімкнули додатковий опір при номінальному моменту.


25. Задано параметри електропривода з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням. Визначити швидкість обертання ДПС n*, якщо магнітний потік збудження зменшили, а в коло якоря ввімкнули додатковий опір.


26. Задано параметри електропривода з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням. Яку напругу U* треба подати на ДПС, щоб швидкість обертання n* залишилась незмінною, якщо момент навантаження збільшився?


27. Задано параметри електропривода з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням. Визначити, який додатковий опір Rg у коло якоря треба ввімкнути, щоб швидкість обертання залишилась незмінною, якщо момент навантаження зменшився?


28. Задано параметри електропривода з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням. Визначити, яку напругу U* треба подати на ДПС, щоб швидкість обертання дорівнювала n*, якщо магнітний потік збудження зменшився, при номінальному навантаженні?


29. Задано параметри електропривода з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням.. Визначити, який магнітний потік збудження Ф* треба виставити у ДПС, щоб швидкість обертання дорівнювала n* при зменшеному моменту навантаження?

30. Задано параметри електропривода з двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням. Який додатковий опір Rg треба ввімкнути у коло якоря ДПС, щоб швидкість обертання дорівнювала визначеному значенню n*. При збільшеній напрузі якоря та номінальному моменту?


31. Задано параметри чотирьохполюсного двигуна постійного струму із незалежним збудженням, що має просту хвильову обмотку. Визначити номінальну швидкість обертання nн.


32. Задано параметри двигуна постійного струму із паралельним збудженням. Визначити номінальний струм Iн.


33. Задано параметри реостата Rn двигуна постійного струму з паралельним збудженням. Знайти опір цього пускового реостата Rn.


34. Задано параметри двигуна постійного струму з послідовним збудженням. Знайти номінальний момент Мн.


35. Задано параметри генератор постійного струму із послідовним збудженням. Розрахувати швидкість обертання вала машини n, якщо її використовують як двигун із споживаною потужністю Р1=2.0 кВт при тій же напрузі.

36. Задано параметри чотирьохполюсного генератора постійного струму, що має просту хвильову обмотку якоря. Визначити магнітний потік збудження Ф генератора параметрах.


37. Задано параметри чотирьохполюсного двигуна з незалежним збудженням і з простою петльовою обмоткою якоря. Знайти пусковий момент Мпуск цього чотирьохполюсного ДПС.


38. Задано параметри двигуном постійного струму із компенсаційною обмоткою та незалежним збудженням . Знайти струм якоря ДПС Іа, якщо в коло якоря ввімкнути додатковий опір Rg при номінальному навантаженні.


39. При збільшенні швидкості обертання генератора постійного струму із незалежним збудженням у 1.5 рази ЕРС холостого ходу збільшилася на 55 В. Знайти ЕРС холостого ходу Е1 ГПС до підвищення швидкості обертання. Вважати Ф=const.


40. Задано параметри двигуна постійного струму без компенсаційної обмотки з незалежним збудженням має задані параметри. Визначити номінальний коефіцієнт корисної дії .


41. Знайти крок у діаметральної обмотки статора трифазного синхронного двигуна.


42. Задано параметри синхронного двигуна. Визначити відстань у пазах між початками фаз статорної трифазної концентричної обмотки цього синхронного двигуна.

43. Задано параметри синхронного двигуна. Знайти кількість пазів обмотки статора Z1 цього трифазного СД.


44. Задано параметри синхронного двигуна. Визначити число пазів на полюс та фазу q обмотки статора.


45. Задано параметри обмотки статора синхронного двигуна. Знайти обмоточний коефіцієнт обмотки статора СД для першої просторової гармоніки Коб1. Зменшення кроку обмотки та скіс пазів не враховувати. Зменшення кроку обмотки та скіс пазів не враховувати.


46. Задано параметри обмотка статора синхронного двигуна. При якому кроці обмотки у третя гармоніка буде відсутня? Розподілення обмотки по пазам та скіс пазів не враховувати. Розподілення обмотки по пазам та скіс пазів не враховувати.


47. Задано параметри обмотки статора синхронного двигуна. Знайти обмоточний коефіцієнт обмотки статора СД для першої гармоніки. Зменшення кроку обмотки та скіс пазів не враховувати.


48. Задано параметри синхронного генератора . Яку кутову швидкість обертання ротора повинен мати цей СГ.


49. Задано параметри індуктор потужного асинхронного гідрогенератора. Скільки полюсів має цей індуктора.


50. Задано параметри синхронного двигуна .Які кроки у1 та у2 повинна мати концентрична однослойна обмотка статора трифазного СД .


51. Задано параметри синхронного генератора. Визначити момент привідного двигуна Мqв.


52. Задано параметри неявно полюсного синхронного двигуна. Знайти ЕРС Е0 обмотки статора, якщо збудження змінили так, що cos =1 при М=const.

53. Визначити потужність синхронного компенсатора Qск , який треба під‘єднати для компенсації реактивної потужності до cos =0,95 при постійній споживаній потужності.

54. Задано параметри трифазного явно полюсного синхронного двигуна. Визначити реактивний момент М цього трифазного явно полюсного СД.

55. Задано параметри неявно полюсного трифазного синхронного генератора. Знайти основний електромагнітний момент генератора М.


56. Задано параметри явно полюсного трифазного синхронного генератора. Знайти електромагнітний момент М СГ.

57. Задано параметри гістерезисного трифазного синхронного двигуна типу ГТ–310. Знайти корисну потужність Р СД.


58. Задано параметри явно полюсного синхронного двигуна. Знайти величину критичного кута навантаження .


59. Задано параметри синхронного двигуна серії СДН. Оцінити частоту вільних коливань ротора при зміні навантаження.


60. Задано параметри синхронного двигуна серії СД. Оцінити постійну часу tn вільних коливань ротора при зміні навантаження.


61. Трифазний трансформатор має з‘єднання обмоток -11 та задані параметри. Визначити: кількість витків вторинної обмотки W2 , зсув фаз між ЕРС первинної Е1 та ЕРС вторинної Е2 обмоток.


62. Трифазний трансформатор має з‘єднання обмоток -11 та задані параметри. Визначити: U1н.


63. Трифазний трансформатор має з‘єднання обмоток -11 та задані параметри. Знайти активний опір вторинної обмотки R2 тр-ра.


64. Трифазний трансформатор має з‘єднання обмоток -11 та задані параметри. Знайти кут магнітних втрат .


65. Задано параметри трифазного трансформатора. Визначити номінальний струм вторинної обмотки І.


66. Трифазний трансформатор має з‘єднання обмоток -11 та задані параметри. Знайти кількість витків первинної обмотки W1


67. Трифазний трансформатор має з‘єднання обмоток -11 та задані параметри. Знайти номінальну напругу вторинної обмотки U.


68. Трифазний трансформатор має з‘єднання обмоток -11 та задані параметри. Знайти активний опір первинної обмотки R 1 .


69. Трифазний трансформатор має з‘єднання обмоток -11 і задані параметри. Визначити повний опір трансформатора в режимі холостого ходу Zm.


70. Трифазний трансформатор має з‘єднання обмоток -11 і задані параметри. Визначити повний опір трансформатора в режимі холостого ходу Zm.


71. Задано параметри трифазного трансформатора. Знайти площу поперечного перерізу проводу первинної обмотки g1.


72. Задано параметри трифазного трансформатора. Знайти загальну площу поперечного перерізу магнітопроводу Qm цього трифазного трансформатора.

73. Задано параметри трифазного трансформатора. Знайти напругу U2 при номінальному навантаженні (=1).


74. Задано параметри трифазного трансформатора. Визначити максимальний коефіцієнт корисної дії .


75. Трифазний трансформатор має задані параметри. Знайти напругу U2 при номінальному навантаженні (=1).


76. Задано параметри трифазного трансформатора. Задано параметри трифазного трансформатора. Визначити номінальний коефіцієнт корисної дії (=1).


77. Трифазний трансформатор має задані параметри. При якому струмі вторинної обмотки I2 буде спостерігатися максимальний коефіцієнт корисної дії?


78. Задано параметри трифазного трансформатора. Визначити амплітуду магнітної індукції В у магнітопроводі.


79. Задано параметри трифазного трансформатора. Знайти номінальні напруги первинної U та вторинної U обмоток.


80. Задано параметри трифазного трансформатора. Знайти номінальну потужність трансформатора на частоті мережі

Електропривод і автоматизація загально-промислових механізмів


1. Що таке механізми циклічної дії.


2. Які механізми відносяться до механізмів відцентрової дії?


3. Які механізми відносяться до механізмів циклічної дії?


4. Які механізми відносяться до механізмів конвеєрного типу?


5. Який електропривод як правило мають загально-промислові механізми циклічної дії?


6.Що слід враховувати при розрахунку необхідної потужності приводного електродвигуна?


7. Який діапазон регулювання найбільш прийнятний для електроприводів кранових механізмів?


8. При якій потужності здійснюється керування кранового електропривода від силових кулачкових контролерів?


9. За якою формулою виконується розрахунок статичного моменту при опусканні номінального вантажу?


10. За якою формулою виконується розрахунок статичного моменту при підніманні номінального вантажу?


11. Що відбувається із номінальною потужністю при зростанні тривалості включення.


12. Для чого потрібне підвищене номінальне ковзання в перехідних процесах кранових електродвигунів серії МТКF та МТКН (7-10%)?


13. Як визначається частота коливання вантажу що підвішений на вантажозахватному пристрої?


14. З якої формули визначається середньоквадратичний момент навантаження для механізмів циклічної дії?


15. З якого співвідношення визначається номінальна потужність електродвигуна для загально-промислових механізмів циклічної дії?


16. Як визначається допустимий момент на валу електродвигуна механізмів циклічної дії?


Теорія автоматичного керування


1. Як називається найменше значення змінної на вході аналогово-цифрового перетворювача, коли символ молодшого розряду числа на його виході змінюється з 0 на 1


2. В окружність якого радіуса відображається уявна вісь у площині комплексного змінного s=jw на площині змінного z=eTjw .


3. Яка функція може відповідати одному Z- перетворенню.


4. При якому обмеженні аналіз схеми системи автоматичного керування із цифрової ЕОМ не буде справедливий.


5. За якою формолую визначається Z- перетворення послідовності чисел f(k).


6 Чому дорівнює початкове значення f(0) для послідовності f(k), що відповідає Z- перетворення F(z) (теорема про початкове значення).


7. За якою формулою визначається зворотне Z- перетворення для F(z).

8. Яким є Z- перетворення послідовності імпульсів однакової амплітуди й одиничної ступінчастої функції.


9. Які умови повинні бути виконані при проектуванні дискретної системи, щоб цифровий регулятор міг бути реалізованим у вигляді імпульсного фільтра.


10. Чому буде дорівнювати Z- перетворення безперервної функції, якщо вона являє собою дельта-функцію (t).


11. Якими рівняннями описують дискретні системи автоматичного керування.


12. Які перетворення використовуються при аналізі дискретних систем для одержання виразу замкнутої передатної функції.


13. Як називається сигнал, якщо в сигналі незалежна змінна приймає тільки кінцеву безліч значень?


14. За якою теоремою визначається умова, коли при квантуванні за часом інформація не губиться.


15. Що здійснює у типовій мікропроцесорній системі керування перетворювач цифрового виходу ЕОМ в аналоговий сигнал, який впливає на керований процес.


16. Що є безпосередньою функцією цифрових ЕОМ.


17. Що є аналогом опису безперервних систем за допомогою імпульсної перехідної функції в дискретних системах.


18. Чому буде дорівнюватиме Z- перетворення безперервної функції, якщо вона являє собою одиничну функцію l(t).


19. Що за характеристика істотно впливає на математичний опис проходження безперервного сигналу через дискретну систему автоматичного керування з ЕОМ.


20. Що являє собою відношення Z- перетворення регульованої змінної до Z- перетворення вхідного сигналу.

Схожі:

Фахових вступних випробувань на спеціальність 05070204 \"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод\" освітньо – кваліфікаційний рівень -“ Спеціаліст ” iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизовані системи керувння в металургії» для студентів спеціальності 05070204, 05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
«Автоматизовані системи керувння в металургії» для студентів спеціальності 05070204, 05070204 – Електромеханічні системи автоматизації...
Фахових вступних випробувань на спеціальність 05070204 \"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод\" освітньо – кваліфікаційний рівень -“ Спеціаліст ” iconСпеціальність 05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Фахових вступних випробувань на спеціальність 05070204 \"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод\" освітньо – кваліфікаційний рівень -“ Спеціаліст ” iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Комплектний тиристорний електропривод» для студентів спеціальності 7(8). 05070204 електромеханічні системи автоматизації та електропривод
...
Фахових вступних випробувань на спеціальність 05070204 \"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод\" освітньо – кваліфікаційний рівень -“ Спеціаліст ” iconУчебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981. 576 с. Зеленов А. Б. Теория электропривода: Учебное пособие. Часть I. Алчевск: Донгту, 2005. 394 с
Спеціальність: 05070204, 05070204 Електромеханічні системи автоматизації І електропривод
Фахових вступних випробувань на спеціальність 05070204 \"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод\" освітньо – кваліфікаційний рівень -“ Спеціаліст ” iconУчебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981. 576 с. Зеленов А. Б. Теория электропривода: Учебное пособие. Часть I. Алчевск: Донгту, 2005. 394 с
Спеціальність: 05070204, 05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Фахових вступних випробувань на спеціальність 05070204 \"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод\" освітньо – кваліфікаційний рівень -“ Спеціаліст ” iconНаціональна металургійна академія України 49600 м. Дніпропетровськ
Спеціальність 05070204 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод "(АП)
Фахових вступних випробувань на спеціальність 05070204 \"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод\" освітньо – кваліфікаційний рівень -“ Спеціаліст ” iconЗаочний факультет навчальнийграфік галузь знань: 0507 «Електротехніка та електромеханіка»
Спеціальність: 05070204 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ап-901)”
Фахових вступних випробувань на спеціальність 05070204 \"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод\" освітньо – кваліфікаційний рівень -“ Спеціаліст ” iconПрограма фахових вступних випробувань
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Фахових вступних випробувань на спеціальність 05070204 \"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод\" освітньо – кваліфікаційний рівень -“ Спеціаліст ” iconУчебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981. 576 с. Зеленов А. Б. Теория электропривода: Учебное пособие. Часть I. Алчевск: Донгту, 2005. 394 с
Спеціальність: 05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Фахових вступних випробувань на спеціальність 05070204 \"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод\" освітньо – кваліфікаційний рівень -“ Спеціаліст ” iconПрограма фахових вступних випробувань на спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр
Суть та значення поняття «документ», наукові дисципліни та галузі практичної діяльності, де використовується це поняття
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи