Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції icon

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
НазваПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
Сторінка1/37
Дата17.11.2012
Розмір5.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка


СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА НАУКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА


Матеріали Всеукраїнської науково-практичної

Інтернет-конференції


15 - 16 листопада 2012 року

Полтава

2012

ББК У01(4Ук)л0*004

УДК 330.1(477)(063):004

С 91


Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу

керівництва ПолтНТУ заборонено


^ Редакційна колегія: В.П. Дубіщев д.е.н., професор; І.Б. Чичкало-Кондрацька, д.е.н., доцент; Ю.М. Попова, к.е.н.; Н.М. Краус, к.е.н., доцент; О.С. Максименко, старший викладач; Р.Ю. Клочко, к.г.н., старший викладач; Л.М. Радченко, асистент.


^ Сучасна економічна наука: теорія і практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 15 – 16 листопада 2012 року. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 346 с.


У збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади сучасної економічної науки.

Наукові дослідження авторів спрямовано на з’ясування теоретичних проблем розвитку сучасних економічних систем, ролі державного та регіонального управління в контексті євроінтеграції України, проблем та перспектив розвитку фінансово-кредитної системи; розвитку земельних відносин в Україні.

Збірник розраховано на наукових працівників, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасної економічної науки.


^ Матеріали друкуються мовами оригіналів.

За виклад, зміст і достовірність матеріалів відповідають автори.


©Полтавський національний технічний

університет імені Юрія Кондратюка


ЗМІСТ


СЕКЦІЯ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


О.В. Фінагіна, Л.А. Гузь
ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ процесу розроблення та впровадження соціальних технологій

15

Л.І. Яковенко, Ю.В. Андрусенко
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ АКТИВІВ ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

16

J.S.Klisinski 
MARKETING – EKONOMIC  ASPECTS   EUROPEAN FOOTBALL  CHAMPIONSHIP  – UEFA EURO 2012

18

О.М. Шевченко
ВЕНЧУРНІ ФОНДИ – ВАЖЛИВА ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

20

О.І. Вікарчук
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

23

В.І. Торкатюк, Д.В. Бутнік, О.О. Мельник, О.С. Салтанова, Нікбін Фархад
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

25

І.А. Маркіна, Д.В. Дячков
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

27

Л.С. Шевченко
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

29

А.Е. Фукс
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

31

Н.А. Фукс
ЗАКОН ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

33

Є.А. Фукс
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ІННОВАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

36

Н.М. Краус
ЕКОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ – ОБ’ЄКТИВНА ВИМОГА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

39


Д.А. Бунецька, С.Г. Коваленко
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ

40

Л. Б. Волошко, А. О. Волошко
КАПІТАЛ ЗДОРОВ'Я ЯК СКЛАДОВА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

42

І.В. Міняйленко
ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕХОДУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА МОДЕЛЬ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ

44

Е.Д. Матвиенко
Особенности формирования экономических интересов в условиях глобализации мировой экономики

46

В.В. Поддубняк
інституціоналізація ПРОЦЕСІВ Соціальної трансформації в українському суспільстві

48

О.О. Калініченко
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

50

К.О. Пацалюк
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

52

Л.М. Болдирєва, О.В. Глушач, В.В. Зубченко
Напрями вдосконалення системи ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

53

Л.М. Каращук
СУТТЄВІ ОЗНАКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

55

Л.М. Болдирєва, Г.П. Козел, С.С. Клименко
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ПІДПРИЄМСТВА

57

І.О. Корчинський
РОЗВИТОК РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

59

В.В. Коненко
НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

61

Н.В. Кравченко
ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО–ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

63

О.І. Краснова
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

65

О.М. Левковець
ІНЕРЦІЙНІ ЧИННИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

67

В.В. Ржепішевська, І.М. Макаренко, А.В. Шпенглер
НАПРЯМИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖ-НІCТЮ ПІДПРИЄМСТВА

69

Г. М. Кожушко
ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

71

А. Рожко, Є. Федоренко
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

72

Т.В. Соловей
ВПЛИВ ФІНАНСОВО–КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ НА ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В РЕГІОНАЛЬНИХ АПК УКРАЇНИ

74

С.В. Глоба
НЕОБХІДНІСТЬ ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

77

А.В. Никоненко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО СЕГМЕНТА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

79

Л.В. Осіпова
СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІЄРАРХІЧНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

81

Т.І. Паустовська
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ: ДОСВІД СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

83

В. А. Петренко, В.О. Кухта
Соціальна та економічна відповідальність бізнесу: теоретичний аспект

85

І.О. Покалюк, Н.М. Зайцева
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

87

В.М. Прохорова
ІННОВАЦІЙНА ЯКІСТЬ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

89

В.І. Рибчак
ЗАХОДИ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ

91

О.С. Рибчак
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТІНЬОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

93

А.С. Старовірець, О.В. Перцьова, О.В. Ромаш
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

95

О.В. Сівоха
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

96

Д.В. Рудюк, С.Ю. Білоцерківець
ЕФЕКТИВНІСТЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

98

Т.І.Ткаліч
РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

99

В.І. Торкатюк, Н.І. Кузичкіна, І.А. Козинська, Т.В. Мітіна, Аболхасанзеде Аліреза
ІННOВАЦIЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПPOЦЕСIВ МOДЕPНIЗАЦIЇ ЖИТЛOВO-КOМУНАЛЬНOГO ГОСПОДАРСТВА

101

Н.М. Жовнір
РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

104

В.И. Торкатюк, С.А. Ларина, О.М. Ксифилинова, О.В. Чупилко, А.С. Вышетравская
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ

106

О.Д. Овсій
СКЛАД СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЦИКЛУ МІСТА

109

О.С. Чепіжко
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ

111

О.В.Чмирь, О.М. Євтушенко
СТАЛИЙ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ

113

Н.М. Жовнір
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

115

В.И. Торкатюк, Н.И. Игнатова, Н.А. Олейникова, О.В. Хомутенко, А.А. Безценный
АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ К СОВРЕМЕННЫМ РЫНОЧНЫМ УСЛОВИЯМ

116

К.П. Мельник, І.Ю. Редька
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

119

Т.О. Галайда, С.Б. Іваницька
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ

121

Т.В. Білецька
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

123

І.А. Брижань
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

125

О.В. Гринько
СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ В МЕХАНІЗМІ ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

127

И.В. Десяткина
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

129

М.І. Дрогомирецька
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

131

О.І. Дяконенко
Міжнародний досвід забезпечення продуктивної зайнятості населення

133

О.С. Максименко
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В ЭНЕРГОСФЕРЕ

136

В.В. Максюта
УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ В СИСТЕМІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

138

В.М. Маховка
ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

140

А.А. Михайлов
ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ

142

Т.Ю. Павленко
СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

144

Н.А. Фурсова
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

146

О.П. Голобородько, В.А. Чабан, І.О. Захлистенко
Управління інвестиційними процесами підприємствА

148

Е.Ю. Шевченко
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРИ РЕАЛІЗАЦИИ ПРОЕКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ МУНІЦИПАЛЬНОГО РІВНЯ

150

Л.М Болдирєва, О.В. Христенко
Шляхи покращення процесу управління витратами підприємства

152

О.В. Христенко, М.Ю. Корсунська
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

154

С.Ю. Кулакова
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РЕГІОНу ЯК ОСНОВА його СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

156

А.Д. Глушко
СУТНІСНИЙ ЗМІСТ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

158

Н.М. Жовнір
СУЧАСНИЙ СТАН ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

160

К.С. Малько^

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ


162

Н.М. Жовнір
РОЛЬ СТРИМУЮЧОЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ У РЕГУЛЮВАННІ ГРОШОВОГО РИНКУ

163

О.В. Хадарцев
Місце Ресурсозбереження у концепції сталого розвитку сучасних економічних систем

165

Л.В. Кривенко, С.В. Кривенко
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

167
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Схожі:

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка електромеханічний факультет вас вітає провідний вищий навчальний заклад центрального регіону України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
move to 928-10859
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Онищенко Володимир Олександрович завідувач кафедри фінансів, банківської справи та державного управління, д е н., професор, ректор,...
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconЗаявка на участь у роботі іі-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку»
Полтава, проспект Першотравневий, 24, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка
України від 18. 11. 2011 року №1324 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році» Полтавський...
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра залізобетонних І кам’яних конструкцій та опору матеріалів інформаційне повідомлення ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з опору матеріалів Полтава,
України від 23 січня 2013 року №46 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році” базовим вищим...
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Набір 2012 року на окр магістр
Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Набір 2012 року на окр бакалавр
Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Набір 2012 року на окр спеціаліст
Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка електромеханічний факультет вас вітає провідний вищий навчальний заклад центрального регіону України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Наш навчальний заклад створений 18 серпня 1930 року як інститут інженерів сільськогосподарського будівництва. У 1961 році він перетворився...
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconІмені юрія кондратюка
України від 18 листопада 2011 року №1324 "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році" базовим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи