Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції icon

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
НазваПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
Сторінка14/37
Дата17.11.2012
Розмір5.64 Mb.
ТипДокументи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37
^
Рис. 1. Особливості функціонування ринку агропродовольчої продукції [авторська схема]


Разом із тим, не можна не погодитися із Червеном І.І. та Шебаніною О.В. [4, с. 4] стосовно того, що в економічно розвинених системах основними функціями ринку агропродовольчої продукції є: відтворення матеріальних передумов для дії об’єктивних економічних законів загального характеру; забезпечення еквівалентності відносин і пріоритету економічних інтересів суб’єктів господарювання; інтернаціоналізація суспільного виробництва, розвиток інтеграційних процесів у міждержавних відносинах; стимулювання структурних змін в економіці, диверсифікація виробництва; встановлення об’єктивно необхідної рівноваги і пропорційності в економіці.

Отже, на основі попередніх міркувань можна зробити висновок про те, що завдяки виконанню згаданих вище функцій агропродовольчий ринок стає найбільш ефективною сферою обміну товарів, де встановлюються усі нововведення, завдяки яким виробництво одержує новий імпульс для свого подальшого розвитку, а споживачі – якісно нові умови відтворення.

Література

 1. Дрогомирецька М.І. Формування стратегії розвитку підприємств агропродовольчого ринку: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / М.І. Дрогомирецька. – Полтава, 2011. – 254 с.

 2. Дудар Т.Г. Формування ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції: теорія, методика, перспективи: Монографія / Т.Г. Дудар, В.Т. Дудар. – Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 246 с.

 3. Енилина С.А. Теоретические и методологические аспекты формирования и совершенствования агропродовольственного рынка в современных условиях: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.01. / Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. – Чебоксары, 2008. – 23 с.

 4. Червен І.І. Продовольчому ринку країни – належний розвиток / І.І. Червен, О.В. Шебаніна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Спеціальний випуск. – 2007. - № 3, Т. 2. – С. 3 – 9.


УДК 331.526

О.І. Дяконенко

Інститут демографії та соціальних

досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

Міжнародний досвід забезпечення

продуктивної зайнятості населення


Міжнародна практика нагромадила значний досвід щодо забезпечення продуктивної зайнятості населення. Його аналіз показав, що універсального, абсолютно ефективного механізму не існує і можливості забезпечення продуктивної зайнятості визначаються особливостями соціально-економічного і політичного устрою в країні, напрямами ефективного державного регулювання як сфери зайнятості, так і пов’язаних з нею сфер. Загальною особливістю є те, що підвищення продуктивних якостей зайнятості населення відбувається шляхом надання переваги активній політиці, вмілому поєднанню ринкових регуляторів та державного впливу, ефективної зовнішньоекономічної та соціальної політики (табл.).

Таблиця 1

Пріоритетні напрями забезпечення продуктивної зайнятості

населення у країнах світу

Країна

Пріоритетний напрям забезпечення продуктивної занятості

Японія

стимулювання інноваційних форм зайнятості на основі впровадження інновацій у сфери економічної діяльності; стимулювання розширення зайнятості у наукомістких галузях (інформатика, робототехніка, комп’ютерна сфера, біотехнології, волоконна оптика), які стали поштовхом розвитку інших видів економічної діяльності (машинобудування, виробництво товарів широкого вжитку)

США

сприяння найму робочої сили за використання податкової і грошово-кредитної політики (надання позик задля залучення капіталу в кризові райони, оплата окремих боргових рахунків, сприятливі податкові режими); державне регулювання міграційних процесів; залучення висококваліфікованої робочої сили з-за кордону з наданням переваги ІТ-спеціалістам, інженерам, медпрацівникам, вченим в галузі фундаментальних наук

Великобританія

підтримка національного виробника; розвиток малого та середнього бізнесу; для відкриття власної справи надається можливість отримати пільговий кредит і щотижневу матеріальну допомогу протягом року; підтримка зайнятості сільського населення шляхом дотування сільського господарства, ефективної системи оподаткування, компенсаційних виплат; формування специфічної стратифікації, за якою непрестижні робочі місця займають іммігранти

Німеччина

ефективна інвестиційна політика, яка включає фінансову підтримку осіб, підприємства яких потерпають від фінансово-економічної кризи, а також осіб, які створюють нові підприємства, зайняті інноваційними розробками тощо; практикування в умовах кризи застосування на підприємствах гнучкої зайнятості, скороченого робочого часу

Франція

інвестування фінансової сфери та створення нових робочих місць; державна допомога при модернізації підприємства, залученні капіталовкладень, підвищенні продуктивності праці; державна доплата до зарплати зайнятим особам, що перебували в умовах неповної зайнятості

Бразилія

імпортозаміщення, посилення державного регулювання, високі митні тарифи на імпорт сприяли зменшенню залежності від нестабільності світової кон’юнктури, послабленню впливу іноземного капіталу

Мексика

розширення зайнятості у електроенергетиці, нафтодобувній та нафтопереробній, обробній промисловості; акумулювання національ-них інвестиційних коштів; корегування структури зайнятості населення за професійно-кваліфікаційними та віковими ознаками; зростання доступності загальної та професійної освіти, розвиток вищої освіти; удосконалення трудового та соціального законодавства

Аргентина

підвищення продуктивності сфери зайнятості на основі імпортозаміщення, диверсифікації промисловості, розвитку важкої індустрії, автомобілебудування, виробництва побутової техніки; зростання продуктивності у сільському господарстві на основі досягнень промисловості; удосконалення системи соціального забезпечення і страхування

В більшості країн, що здійснили економічний прорив, пріоритет надавався інвестиційно-інноваційній політиці, протициклічній фінансовій та валютно-грошовій політиці, розвитку наукомістких галузей (інформатика, робототехніка, комп’ютерна сфера, біотехнології), високотехнологічному експорту, що підтримувався державними гарантіями й оптимізацією діяльності експортерів. Це дало змогу збільшити ВВП країни та, відповідно, покращити якісні характеристики зайнятості.

Забезпечення продуктивної зайнятості відбувалось за використання заходів стабілізаційної політики антикризового спрямування, підтримки власного товаровиробника, стимулювання економічної та суспільної активності населення, створення нових ефективних робочих місць, активізації профпідготовки та перепідготовки населення. Активно використовувались такі засоби, як зниження податкового тиску, податкові пільги, стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій, створення нових робочих місць, розвиток освіти й науки, удосконалення інфраструктури, фінансова підтримка безробітного населення та малозабезпечених верств населення, допомога у виплаті іпотечних внесків.

Використання міжнародного досвіду щодо забезпечення продуктивної зайнятості населення в Україні потребує критичного оцінювання на придатність бути задіяним в механізмі управління національною економікою. На нашу думку в реаліях української економіки доречно використати такі елементи світового досвіду, як стимулювання підприємств до модернізації виробничих потужностей та зростання продуктивності праці, створення умов для підвищення конкурентоспроможності робочої сили, підтримування гнучкості ринку праці, зменшення обсягів неформальної зайнятості, підвищення безпеки та охорони праці.


УДК 330.34.01

О.С. Максименко, ст. преподаватель

Полтавский национальный технический университет

имени Юрия Кондратюка

^ ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В ЭНЕРГОСФЕРЕ


Риски разного рода сопровождают любую деятельность человека, связанную с производством, распределением и потреблением благ. Касательно сферы обращения энергетических ресурсов, прежде всего, общество встречается с рисками технологического, экологического, экономического и структурного характера. На протяжении истории развития производственных отношений человечество находится в процессе поиска путей минимизации влияния указанных рисков, частично исключая их из числа негативных факторов общественного развития. В меру усложнения производственных отношений, совершенствования технологической основы промышленности в целом и энергетики в частности, степень влияния и значимости различных видов рисков изменяется. Так, для хозяйственной системы стран Западной Европы XIX в. экологические и структурные риски были малозначительными. Это не означает, что данные риски отсутствовали, но их приоритетность и мера влияния были гораздо ниже.

Сейчас же, в условиях возросшей нагрузки на экосистему, углублении специализации отдельных стран на добыче и поставках коммерческих энергетических ресурсов на мировые рынки, роль экологических и структурных рисков значительно выше, что отображается в направлениях энергетической политики многих развитых государств.

Степень интеграции финансовой и экономической систем, уровень проникновения энергетики в промышленность и быт, общее увеличение зависимости экономики от уровня энергообеспечения порождает возникновение ранее чуждых энергетике рисков, прежде всего финансового характера. Риски такого рода актуализируются по следующим причинам:

 1. Повышение уровня интеграции финансового и промышленного капиталов;

 2. Высокая стоимость обьектов энергетики и инфраструктуры увеличивают требования к качеству финансового обеспечения инвестиционных проектов в совокупности с увеличением длительности инвестиционного периода;

 3. Обновление национальной энергосистемы, обусловленное изменениями в приоритетах развития, коньюнктуры на мировых рынках энергетических ресурсов, технологического совершенствования способов и методов добычи, транспортирования, хранения и потребления энергоресурсов предьявляет новые требования к сфере финансового обеспечения инновационного процесса в энергетике, что само по себе увеличивает зависимость, а значит степень риска, от состояния финансовой системы.

Изменяющиеся условия функционирования энергетики, проходящей обьективно обусловленную очередную фазу долгосрочного энергетического цикла, предьявляют новые требования к качеству и структуре смежных сфер хозяйственной деятельности, в том числе и к финансовой. С целью минимизации рисков адаптированная финансовая система должна отвечать критериям масштабируемости, гибкости, солидарной ответственности, целевой направленности на реализацию проектов, способных обеспечить высокий экономический, социальный, технологический и экологический эффекты.

В случае возникновения относительного дефицита финансовых ресурсов для целей расширенного воспроизводства энергосферы, или их несоответствия по качеству и структуре, в энергетике страны довольно скоро начинают проявляться тенденции к увеличению среднего срока использования основного капитала, что влечет за собой повышенный технический и моральный износ энергетического оборудования, увеличение размера технологических потерь, снижение уровня конкурентоспособности энергетики и смежных отраслей на мировых рынках. Данный эффект имеет свойство отражаться во всех сферах хозяйственной деятельности человека, перенося потери сырьевого сектора на конечных потребителей, как промышленных предприятий, так и домохозяйств.

Имея своей целью получение прибыли, субьекты финансового рынка, общностью своей отождествляющие финансовую систему, часто оставляют вне своего внимания социальные, технологические и экологические проекты в энергосфере с низким уровнем базовой рентабельности, что нарушает интересы общества и цели устойчивого развития. Таким образом, к числу задач, которые должно решать государство, необходимо причислить задачу формирования бизнес-среды, способствующей установлению системы связей и взаимодействия между финансовым и промышленным капиталом в сфере производства, переработки, доставки и потребления энергетических ресурсов, способной обеспечить адаптивную связь между государством, финансовым и энергетическим секторами, обеспечивая взаимное достижение целей каждого участника процесса инновационного развития национальной экономики.

Література

 1. Габдрахманов С. Участие банков в повышении энергетическо эффективности экономики / С. Габдрахманов, Бессонова В. // Центр экономических и финансовых исследований при Российской экономической школе. Серия «Аналитические отчеты и разработки». – 2010. – №34. – 31 с.

 2. Некрасов В.Л. Энергетический переход. теоретико-методологические аспекты исследования / В.Л. Некрасов // Вестник Томского государственного университета. – 2007. – №300-3. – С. 57-60

 3. Прогноз развития енергетики до 2030 года. – Irving, Texas: ExxonMobil. – 2009. – 52 с.УДК 331.101.6:339.37

В.В. Максюта, аспірант

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

^ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ В СИСТЕМІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


В умовах ринкової економіки продуктивність праці в системі роздрібної торгівлі не є остаточним показником результативності економічної діяльності підприємств, проте вона характеризує ступінь ефективності роботи, здійсненої для досягнення одержаних результатів. Саме ефективне управління продуктивністю праці виступає джерелом для прийняття управлінських рішень щодо підвищення рентабельності, управління людськими ресурсами, оцінки конкурентоспроможності, технічного та організаційного реформування торгівлі, визначення цінової політики, регулювання зовнішньоекономічних зв'язків, що обумовлюють необхідність поглиблення досліджень за цією проблемою.

Українські торгівельні підприємства існують не заради підвищення продуктивності праці, а заради зростання прибутків. Проте в сучасних умовах прибуток не може бути надійним орієнтиром стійкої роботи підприємств у довгостроковій перспективі. Так, орієнтація на ріст продуктивності праці дозволяє оцінювати не поточний стан підприємств роздрібної торгівлі, а їх стан в перспективі що сприяє їх конкурентоспроможності.

Управління продуктивністю праці та її ріст потрібні для підвищення ефективності роботи сучасних підприємств, їх конкурентоздатності і максимізації прибутку без допоміжного збільшення обсягу продаж. Причому в більшості випадків збільшення прибутків за рахунок підвищення продуктивності праці досягти набагато легше ніж за рахунок збільшення товарообігу чи контролю над витратами.

Застосування процесів управління продуктивністю праці на всіх стадіях життєвого циклу впливає на ефективність управлінської діяльності у зв’язку з тим, що: керівники всіх рівнів управління зацікавлені в рості продуктивності праці; з’являється можливість не лише залучити продавців в процес вимірювання продуктивності праці, але і мотивувати їх активність в пошуках резервів її підвищення; приймати оперативні рішення по управлінню якістю наданих послуг, мінімізуючи таким чином збитки; побудувати управлінський облік, що дозволить нормувати працю не лише в цілому по підприємству, але і по окремим підрозділам.

Запорукою ефективного управління продуктивністю праці в системі роздрібної торгівлі в Україні за умов глобалізації є ефективне управління. Так, керівники мають враховувати, що підприємство є система залежних один від одного елементів, які мають безперервно взаємодіяти з зовнішнім середовищем.

Не можливо досягти високого рівня продуктивності праці швидко реагуючи на виникаючі проблеми. Керівництво має забезпечити високу продуктивність праці на основі планування. Без конкретних цілей по продуктивності не можливо виявити є вона високою чи низькою. Так, цілі слугують основним орієнтиром при визначенні яка робота сприяє підвищенню продуктивності праці, а яка навпаки її гальмує. Це допомагає працівникам торгівельних підприємств координувати їх зусилля, що є одним із основних чинників підвищення продуктивності праці. Так, вважаємо продуктивність праці працівників роздрібної торгівлі це є міра використання певних ресурсів для своєчасного виконання цілей, виражених через кількість і якість.

Зростанню продуктивності праці сприятимуть ефективно спроектовані процеси торгівлі, які відповідають також і потребам продавців. У силу соціальних змін сучасні робітники гірше ставляться до простих, вузько спеціалізованих завдань, ніж робітники часів Фредеріка Тейлора. Нинішня тенденція полягає у створенні більш гнучких завдань і правил роботи. Це означає, що навіть ті методи, які зарекомендували себе протягом десятиліть, зараз можуть виявитися не самими продуктивними.

Вважаємо, необхідно на українських підприємствах роздрібної торгівлі ввести теорію «Зет», яку в основу свого підходу до питань управління поклали такі американські компанії, як «Ай Бі Ем», «Істман Кодак», «Проктер енд Гембл», «Хьюлетт Паккард». Вона включає в себе такі принципи, як: відмова від політики звільнень; участь і керівництва, і працівників у прийнятті рішень, що стосуються їх роботи; програми службової кар'єри, які передбачають ротацію кадрів по різним функціональним областям компанії, а не просування тільки в одній, спеціалізованої функціональної області; явна заклопотаність і націленість на забезпечення добробуту всіх працівників.

На нашу думку, фактором який на сьогодні має найбільший вплив на продуктивність праці є технологія. Американські та зарубіжні торговельні підприємства, які мають автоматизовані магазини, робототехніку, автоматизовані системи проектування, захоплюють все більшу частку ринків роздрібної торгівлі просто в силу того, що вони надають послуги більш високої якості за нижчими цінами. Проте українські керівники мають постійно враховувати, що не завжди більш прогресивна технологія веде до зростання продуктивності праці. Оскільки організація роботи в магазинах являє собою систему взаємопов'язаних елементів, переваги більш ефективної технології можуть бути зведені нанівець негативним ставленням продавців. Так, щоб технологія сприяла зростанню продуктивності праці, керівництво повинно збалансувати вимоги технології до потреб працівників, що їх застосовують.

Отже, впровадження виявлених шляхів ефективного управління продуктивністю праці в системі роздрібної торгівлі в Україні за умов глобалізації сприятиме не лише підвищенню продуктивності праці, а і рентабельності підприємств роздрібної торгівлі.


УДК 658.5

В.М. Маховка, асистент

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

^ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ


З метою удосконалення процесу управління підприємствами в умовах кризи на сучасному етапі економічного розвитку дедалі більшої актуальності набуває проблеми побудови ефективної системи антикризового управління підприємством..

Головними причинами виникнення кризи на підприємствах, поряд з іншими виробничими і економічними причинами, є невідповідність методів і організаційних форм управління умовам сучасної ринкової економіки, неефективне керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства, яке виявляється в: некомпетентності управлінського персоналу, недостатньому контролі, відсутності планування, необґрунтованому прийнятті рішень [1-3]. Таким чином, забезпечення виживання підприємства в умовах кризи багато в чому залежить від ефективності антикризового управління.

Зауважимо, система антикризового управління повинна забезпечувати постійний моніторинг кризових явищ, здійснювати планування, організацію та реалізацію антикризових заходів з метою збереження початкових позитивних характеристик підприємства, а також відновлення його ефективного функціонування.

Розглядаючи систему антикризового управління підприємством необхідно визначити антикризове управління: як специфічну функцію; як структуру апарату управління; як кваліфікований і професійний управлінський персонал, як процес. Саме взаємозв'язок і загальна реалізація вищезгаданих основних елементів системи антикризового управління сприятиме підвищенню ефективності протидії кризовим явищам (рис. 1.).

Антикризове управління як специфічна функція повинна реалізовуватися через виконання антикризових дій, процедур, направлених на попередження, подолання кризових явищ, оздоровлення господарської діяльності та відновлення стабільного розвитку підприємства, взаємодіючи при цьому з основними функціями управління.

Антикризове управління як процес полягає у взаємозв’язку всієї управлінської діяльності, направленої на підготовку та реалізацію антикризових рішень, спрямованих на відновлення та стабілізацію функціонування підприємства в умовах кризи. Тобто, процес антикризового управління підприємством повинен визначатися як комплекс взаємопов’язаних, послідовно здійснюваних заходів, спрямованих на попередження, профілактику, подолання кризових явищ з метою зниження їх негативних наслідків для соціально-економічної системи.

Антикризове управління як структура полягає у визначенні апарату управління підприємством, що дозволяє виділити ієрархію рівнів управління та зв’язки між ними, рівень централізації та децентралізації в процесі розподілу функцій, повноважень, обов’язків і відповідальності працівників підприємства всіх рівнів в період реалізації заходів, направлених на подолання кризи. Від того, наскільки правильно побудована система антикризового управління на підприємстві, визначено її цілі та способи їх досягнення, залежатиме результат, до якого призведе криза: занепад чи розвиток підприємства.

Антикризове управління як кваліфікований та професійний управлінський персонал, який має відповідну професійну підготовку, головним завданням якого є здійснення постійного моніторингу за станом підсистем підприємства, раннє виявлення ознак кризи та недопущення її розгортання (оперативна локалізація), проведення превентивних заходів.Рис. 1. Елементи побудови системи антикризового управління.

Таким чином, система антикризового управління підприємством являє собою сукупність взаємодоповнюючих і взаємопов'язаних елементів, узгоджена взаємодія яких сприятиме подоланню кризи, виявленню ознак її прояву, поновленню стабільного функціонування соціально-економічної системи під впливом несприятливих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.

Література

 1. Жарковская Е.П. Антикризисное управление: ученик / Е. П. Жарковская, Б.Е. Бродский.- 4-е изд., испр. - Москва: Омега-Л, 2007.- 356 с.

 2. Коротков Є.М. Антикризисное управление: Учебник / Э.М. Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2003. - 432 с.

 3. Лигоненко Л.О. Антикризисное управление предприятием: Учебник. – К.: Общ-во «Знания», 2005. – 824 с.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37

Схожі:

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка електромеханічний факультет вас вітає провідний вищий навчальний заклад центрального регіону України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
move to 928-10859
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Онищенко Володимир Олександрович завідувач кафедри фінансів, банківської справи та державного управління, д е н., професор, ректор,...
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconЗаявка на участь у роботі іі-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку»
Полтава, проспект Першотравневий, 24, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка
України від 18. 11. 2011 року №1324 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році» Полтавський...
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра залізобетонних І кам’яних конструкцій та опору матеріалів інформаційне повідомлення ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з опору матеріалів Полтава,
України від 23 січня 2013 року №46 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році” базовим вищим...
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Набір 2012 року на окр магістр
Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Набір 2012 року на окр бакалавр
Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Набір 2012 року на окр спеціаліст
Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка електромеханічний факультет вас вітає провідний вищий навчальний заклад центрального регіону України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Наш навчальний заклад створений 18 серпня 1930 року як інститут інженерів сільськогосподарського будівництва. У 1961 році він перетворився...
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconІмені юрія кондратюка
України від 18 листопада 2011 року №1324 "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році" базовим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи