Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції icon

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
НазваПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
Сторінка3/37
Дата17.11.2012
Розмір5.64 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

СЕКЦІЯ 3

^ НАЦІОНАЛЬНІ ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ


А.П. Вожжов
^ О ВОЗМОЖНОСТИ «КОЛИЧЕСТВЕННОГО ПРОРЫВА» ИЗ «ПОРОЧНОГО КРУГА БЕДНОСТИ»

258

В.І. Торкатюк, О.В. Малєй, І.М. Гусь, Л.П. Вороновська,

М.В. Грицаненко
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНТРОЛІНГУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

260
^

Han Cang, V.V. Levchenko
Developing of Chinese-Ukrainian economics cooperation


263

О.К. Гаршина, В.В. Кравченко
^ УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОРПОРАЦИЙ НА ОСНОВЕ

264

БАЛАНСОВЫХ МНОЖИТЕЛЕЙ КАК УСЛОВИЕ
^ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Е.Л. Гринько
^ ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ИПОТЕЧНОЙ АРХИТЕКТУРЫ В УКРАИНЕ

266

Т.М. Завора, М.А. Кандзюба
^ РОЗВИТОК ФАКТОРИНГУ В УКРАЇНІ. ПРОБЛЕМИ

268

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Р.П. Задорожна
^ СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКОВОСТІ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

270

А.А. Коrniienko
FOREIGN DIRECT INVESTMENT attraction in priority sectors of the Poltava region

272

О.В. Луняков
^ КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСБАЛАНСОВ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО

274

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В.В. Величко
Злиття і поглинання як форма залучення іноземного капіталу (на прикладі харчової промисловості україни)

276

Ю.М. Попова
^ ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ

278

А.М. Новак
^ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

279

Л.С. Ринейська
^ МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД МЕНЕДЖМЕНТУ ЖІНОЧОГО ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

281

А.А. Коrniienko
Foreign experience of adjusting foreign direct investment in the region

283

Л.В. Домбровська
^ РЕГІОНАЛЬНІ ДИСПРОПОРЦІЇ У РОЗВИТКУ РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ

285

М.С. Носенко
^ СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ІПОТЕЧНИХ СИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

288

С.В. Пономарьов
^ ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ НА ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

290

Ю.М. Попова
^ НАПРЯМИ ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

292

Т.Ю. Павленко
^ СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

294

В.М. Філатов
^ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

296

Л.М. Радченко
досвід функціонування технопарків у контексті підвищення рівня зовнішньоекономічної безпеки країни

298

К.Ю. Редько
^ МИРОВОЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

300

Д.В. Черемисинова
^ СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПУТЕМ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКОВ УКРАИНЫ

302

О.В. Солохина. Р. Ягьяева
^ КРЕДИТНЫЕ СОЮЗЫ В УКРАИНЕ

304

Д.Л. Ящук
Інвестиційна привабливість акціонерних товариств машинобудівного комплексу в системі вартісно-орієнтованого корпоративного управління

306

Л.М. Радченко
Влияние РеформИРОваНИЯ земельных отношений

307

на внешеэкономическую безопасность УкраИнЫ
Л.С. Ринейська
^ ТЕХНОПОЛІСИ У СУЧАСНІЙ ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ (НА ПРИКЛАДІ ЯПОНІЇ)

309

А.А. Коrniienko
THE MAIN ways to intensify the process of attracting foreign direct investments in priority economic sectors

311


СЕКЦІЯ 4

^ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ


А.В. Сірко, Н.М. Найдич
^ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

313

В.П. Дубіщев, Т.В. Соловей
^ ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В АПК УКРАЇНИ

315

О.М. Ковальова
Передумови формування земельного ринку в Україні

317

П.І. Коренюк
^ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

319

О.С. Максименко
^ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИРОДНОЙ РЕНТЫ

321

С.В. Глоба
^ РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ У СЕРЕДНЬОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

323

А.С. Павленко, О.В. Христенко
^ ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

325

Плужник А.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТ ШЛЯХОМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ

327

О.І. Топішко
^ ДО ПИТАННЯ ПРО МОЖЛИВІ СЦЕНАРІЇ ПОДАЛЬШОГО РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

329

А.М. Антіпова, О.В. Христенко
^ ПРОБЛЕМИ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

331

Л.М. Титаренко
АГРОХОЛДИНГИ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ

334

В.П. Дубіщев, С.О.Винник
^ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ В НОРМАТИВАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

336

Р.Ю. Клочко
^ ПЕРСПЕКТИВИ ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУ В УКРАЇНІ

337

Р.Ю. Клочко
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ В УКРАЇНІ

339

Б.Я. Кузняк

341

^ СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ – ОСНОВА ЇЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ


СЕКЦІЯ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


УДК 331:316.33

Фінагіна О.В., д.е.н., професор

Донецький інститут залізничного транспорту,

Гузь Л.А., ст. викладач

Донецький інститут залізничного транспорту

^ ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ процесу розробки та впровадження соціальних технологій


Україна - молода держава, вона потребує інтенсивного, відповідного найкращим світовим стандартам розвитку соціальної сфери. Ці напрями мають постійно вдосконалюватися для покрашення майбутнього нашого суспільства.

Економічна криза в Україні виявила недоліки в роботі керівників усіх рівнів та сфер діяльності. В умовах стабільності економічної та соціальної систем вітчизняні менеджери значною мірою спиралися на наукові знання, що були отримані в освітніх закладах. Але стрімкі зміни у світовому просторі потребують новітніх знань та новітніх технологій управління. Усе частіше науковці і фахівці звертають увагу на таке поняття в менеджменті, як соціальні технології, припускаючи необхідність використання керівником кожного рівня власної управлінської стратегії та різноманітних інструментів її реалізації.

Проте, достатньо невизначеними залишаються теорія та практика соціальних технологій у державному та регіональному управлінні, менеджменті освіти та інших напрямах. У сучасній системі знань соціальні технології становлять необхідну ланку переходу від соціологічної парадигми до соціологічної концепції та відповідної стратегії і до управління об’єктами за соціальним результатом, регулюванням, оптимізацією соціальних процесів та відносин. Це новітній напрям розвитку теорії та методології соціального менеджменту який має чітко визначений вектор щодо поліпшення якості всієї системи управління.

Визначимо авторську точку зору на поняття «соціальні технології». По-перше, соціальні технології – це, насамперед, процес цілеспрямованого впливу на соціальний об’єкт, обумовлений необхідністю і потребою одержання заданого результату. У цьому плані технологічність впливу наповнена такими поняттями, як етапність, процедурність, операційність. Виходячи з такого бачення, по-перше, соціальні технології охарактеризуються як визначена послідовність дій, що вибудовують такий ряд: мета, завдання, засіб, результат. Координація і субординація їх припускають варіативність та враховування різноманітних факторів, моделювання і проектування, систему критеріїв та оцінок, змістовні версії і сценарії, методи діагностики. По-друге, соціальні технології – це напрями теорії, де досліджуються процеси цілеспрямованого впливу на соціальні об’єкти, розробляються й обґрунтовуються ефективні способи і прийоми такого впливу. При цьому не має значення, що розуміється під соціальним об’єктом. Це можуть бути відносини, взаємодія, група, інститут, організація чи культура.

Відсутність у практиці управлінської діяльності України широкого спектра управлінської культури призводить до невміння визначати та обґрунтовувати цілі та завдання своєї діяльності, порівнювати їх із наявними знаннями та найкращим світовим досвідом, що є нагальною проблемою. І в підсумку веде до помилок у прийнятті управлінських рішень - саме ці та інші проблеми повинні вирішувати соціальні технології.

У сучасному вітчизняному соціумі, особливо в умовах формування стандартів інформаційного суспільства, рівень управління не відповідає новим вимогам, які змінюються стрімко і формують низки інтересів та потреб не тільки в новому переосмисленні, але й у відновленні механізмів, інструментів та методів управління. Важливість формування наукових та практичних засад управлінської культури обумовлена тим, що у людини зростає потреба в орієнтуванні управління не на силові методи, а на ефективне розкриття потенціалу всієї системи знань та вмінь. У широкому трактуванні соціальні технології слід визначати як управлінські засади формування новітніх вимірів у соціології життя та вирішенні відповідних проблем у відносинах і взаємодії людей. Вони є управлінським інструментом та спрямовані на використання сучасних знань у системі широкого кола наук – соціології, економічної теорії, менеджменту, культурології та ін.

У теорії та практиці соціального менеджменту окреслюють інноваційні та традиційні управлінські технології. Також слід констатувати наявність загальних підходів до процесу розробки та впровадження соціальних технологій, що рекомендовані у сучасній методології соціального менеджменту, але визначимо несформованість наукових засад в таких визнаних та поширених управлінських діях та інструментах діяльності, як оцінка, діагностування, стратегічне та практичне планування та ін.

Використання соціальних технологій у системі українського менеджменту обумовлено багатьма передумовами, серед яких головними є: глобалізація та інтернаціоналізація господарської діяльності; поширення стандартів інформаційного суспільства та розвиток новітніх засад інформаційної культури; всесвітній розвиток освітніх систем відкритого типу; модернізація української системи виробництва та управління та ін.


УДК 330.142.211:330.341(477)

Л.І. Яковенко, д.е.н., професор,

Ю.В. Андрусенко, аспірант

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

^ КАПІТАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ АКТИВІВ ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ


В економіці XXI ст. основним джерелом інноваційного розвитку і капіталізації суб’єктів господарювання виступають активи, засновані на знаннях. Досвід економічного розвитку провідних країн світу і світового господарства переконує, що нагромадження і використання матеріальних і фінансових активів недостатньо для завоювання і утримання конкурентних переваг, тому лідерство стає наслідком ефективного використання унікальних факторів нематеріального походження, серед яких – отримання, обробка, аналіз, інтерпретація інформації; прогнозування, передбачення, моделювання змін; створення, використання, комерціалізація баз знань, досвіду, інших інтелектуальних продуктів; формування внутрішньофірмової атмосфери інноваційної сприйнятливості, ділового партнерства; налагодження зв’язків із постачальниками та клієнтською базою; креативний підхід тощо [1]. Мова йде про впровадження того, чого не мають конкуренти, про створення незвичних активів. Для їх позначення в економічній науці широко використовуються категорії “нематеріальні активи”, “інтелектуальний капітал”, “інтелектуальні активи” тощо, кожна з яких відображає мету дослідника виокремити специфічні особливості явища, що розглядається, від вже існуючих. Ми ж пропонуємо називати їх інноваційними, такими, що створюють передумови для здійснення інноваційної діяльності. Саме власник ексклюзивних, унікальних, новітніх, інноваційних активів, які поєднані в певному місці в певний час, здатен до інноваційної діяльності і створення інноваційного продукту, що і буде його перевагою з-поміж конкурентів.

Отже, під інноваційними активами ми пропонуємо розуміти сукупність матеріальних та інтелектуальних цінностей, прав на їх використання, які перебувають під контролем компанії і визначають склад, структуру та обсяги інноваційної діяльності та здатні приносити економічну користь протягом тривалого періоду. Варто відзначити, що залежно від природи інноваційні активи можуть мати як матеріальне, так і нематеріальне вираження. До нематеріальних належать знання, досвід, компетенції, креативність працівників компанії, гудвіл, репутація, імідж компанії, ноу-хау, організаційна культура, маркетингові і дистриб’юторські канали тощо. У складі матеріальних виокремлюють інноваційні основні засоби, наявні патенти, ліцензії, авторські права, торгові марки, програмне забезпечення, вдале географічне розташування, природні чинники і сприятливі зовнішні обставини тощо.

З іншого боку інноваційні активи компанії можуть бути класифіковані таким чином. До першої групи віднесемо невіддільні від підприємства активи, серед них – ділова репутація компанії, наявність компетентного персоналу, досягнення в ефективності реклами, просуванні продукції на ринок тощо. До другої – невіддільні від працівників компанії активи, тобто людський капітал, до якого належать стан здоров’я, рівень освіти і професійних навичок, талант і ділова репутація працівників, мотивація до праці і безперервного процесу підвищення кваліфікації, а також ноу-хау невіддільні від конкретної фізичної особи. До третьої – активи, які можна відділити від компанії, оцінити і поставити на баланс – ліцензії, патенти, авторські права, торгові марки, винаходи, інноваційні основні засоби тощо.

Одним із ключових питань на сьогодні залишається проблема не накопичення інноваційних активів, а вмілого їх поєднання та використання у виробничому процесі з метою отримання економічних вигод, тобто капіталізація інноваційних активів. Проблема полягає в тому як ці активи зробити фактором стабільного отримання прибутку і одержати більші доходи, аніж витрати понесені на їх створення чи купівлю.

Розробка механізму капіталізації інноваційних активів передбачає комплекс заходів щодо:

1) класифікації інноваційних активів;

2) оцінки вартості інноваційних активів. Складність проблеми полягає у відсутності кількісних загальноприйнятих методик для оцінки вартості нематеріальних інноваційних активів і труднощами кількісного визначення результатів комерційного використання цих активів;

3) комерціалізації інноваційних активів та відображення їх вартості у складі майна суб’єкта господарювання.

Врахування вартості інноваційних активів у складі майна підприємства дозволить отримати їх власникам такі переваги: сприятиме надходженню додаткових інвестиційних ресурсів, зростанню ринкової вартості компанії, забезпечить доступ до додаткових кредитних ресурсів, дозволить отримувати додаткові доходи (так звану інтелектуальну ренту) від передачі прав на використання інноваційних активів, амортизовувати інноваційні активи і включати амортизаційні відрахування у собівартість продукції. Зростання капіталізації окремих суб’єктів господарювання за рахунок залучення унікальних активів у свою чергу сприятиме зростанню капіталізації регіонів та національної економіки в цілому.

Отже, зважаючи на значущість інноваційних активів у забезпеченні успішного функціонування суб’єктів господарювання, вважаємо за необхідне обґрунтування механізму їх створення, розвитку та капіталізації, а також створення економічного механізму мотивації суб’єктів господарювання до зростання обсягів капіталізації за рахунок залучення інноваційних активів шляхом використання фінансових інструментів – податків, пільг, інвестицій тощо.

Література

1. Старкова Н.О. Интеллектуальные активы фирмы: идентификация и управление / Н.О. Старкова, А.Н. Костецкий // http://intel-assets.h1.ru/articles/article09.htmЭкономика. Управление. Право. – 2000. – № 4 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://intel-assets.h1.ru/

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Схожі:

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка електромеханічний факультет вас вітає провідний вищий навчальний заклад центрального регіону України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
move to 928-10859
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Онищенко Володимир Олександрович завідувач кафедри фінансів, банківської справи та державного управління, д е н., професор, ректор,...
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconЗаявка на участь у роботі іі-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку»
Полтава, проспект Першотравневий, 24, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка
України від 18. 11. 2011 року №1324 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році» Полтавський...
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра залізобетонних І кам’яних конструкцій та опору матеріалів інформаційне повідомлення ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з опору матеріалів Полтава,
України від 23 січня 2013 року №46 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році” базовим вищим...
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Набір 2012 року на окр магістр
Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Набір 2012 року на окр бакалавр
Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Набір 2012 року на окр спеціаліст
Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка електромеханічний факультет вас вітає провідний вищий навчальний заклад центрального регіону України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Наш навчальний заклад створений 18 серпня 1930 року як інститут інженерів сільськогосподарського будівництва. У 1961 році він перетворився...
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconІмені юрія кондратюка
України від 18 листопада 2011 року №1324 "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році" базовим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи