Вимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» icon

Вимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво»
НазваВимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво»
Дата30.05.2013
Розмір62.9 Kb.
ТипВимоги до оформлення


Вимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць.

Серія: галузеве машинобудування, будівництво»


«Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» приймає до друку спеціально написані для нього оригінальні статті, які раніше ніде не друкувалися.

Загальні вимоги до оформлення рукописів

Статті подаються у вигляді файлу формату rtf для Word for Windows у незаархівованому вигляді на електронних носіях, з обов’язковим роздрукуванням на стандартних аркушах паперу формату А4 з одного боку аркуша через півтора інтервалу, кеглем 14, поля 2,5 см з усіх боків. Для авторів ПолтНТУ після перевірки коректорів текст статті необхідно зробити одинарним інтервалом, 12 кеглем. Статтю потрібно завізувати у головного редактора (заступника), бібліографа, редактора та коректора.

Обов’язкові елементи статті:

  • індекс УДК;

  • прізвище, ініціали (якщо авторів кілька – кожного автора); науковий ступінь, посада, науковий заклад;

  • заголовок;

  • анотація;

  • ключові слова – після кожної анотації відповідною мовою (слова з тексту статті, які з точки зору інформаційного пошуку несуть смислове навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна їх кількість – не менше трьох).

Прізвище, ім’я, по батькові автора (якщо авторів кілька – кожного автора); науковий ступінь, посаду, науковий заклад, заголовок, анотацію та ключові слова повторити українською, російською та англійською мовами.

  • основний текст статті (кегль 14, структурні елементи виділяються жирно).


Структура тексту статті згідно з Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 (Бюлетень ВАК України №1, 2003 р.) повинна мати такі необхідні елементи:

вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

  • огляд останніх джерел досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми (бажано, щоб це був аналіз останніх публікацій у фахових журналах) і на які спирається автор;

  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

постановка завдання (формулювання мети та методів дослідження проблеми, що розглядається у статті);

основний матеріал і результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

висновки (наукова новизна, наукове та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розроблень у цьому напрямі);

– список використаної літератури (у першу чергу – журнальних статей, на які посилається автор в огляді останніх джерел досліджень і публікацій). При цьому просимо звернути увагу на дотримання норм оформлення бібліографії згідно з новим національним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання .”

Таблиці слід виконувати в MS Excel чи MS Word без заливання. Формули мають бути виконані в редакторі формул (Equation 3.0 або Math Type) з використанням тільки загальноприйнятих шрифтів (Times New Roman; Symbol). Кожна формула набирається як один об’єкт (розмір full – 14 pt). Кожна таблиця повинна бути надрукована з відповідним заголовком та нумерацією після першого посилання на неї. Ширина таблиць не повинна перевищувати 15,5 см.

Якщо ілюстрації виконані у Word, вони мають бути згруповані та являти собою один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору. Штрихові графічні об’єкти, графіки, діаграми виконуються у форматі WMF чи TIFF. Ілюстрація подається включеною (без OLE-зв’язку, кожна ілюстрація – один об’єкт) у текст статті після першого посилання на неї. Кожна ілюстрація має бути надрукована з відповідним підрисунковим написом та нумерацією. Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 15,5 см.

^ Просимо розрізняти тире ( ) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі й наявності пробілів до і після тире.

Нагадуємо, що за вимогами ВАК України обсяг статті не повинний бути меншим ніж 6 сторінок.

^ Разом зі статтею подаються:

відомості про автора (авторська довідка): прізвище, ім’я, по батькові (повністю); вчене звання, вчений ступінь; посада, місце роботи; контактні адреси й телефони, e-mail; адреса, на яку надсилати примірник журналу; назва статті;

рецензія доктора технічних наук з рекомендацією до друку обов’язкова для статей аспірантів, здобувачів, кандидатів наук.

^ Мова рукопису: статті подаються українською, російською чи англійською мовою і друкуються мовою оригіналу. Після текстів статей англійською мовою обов’язково розміщується розширений реферат українською мовою (до 1200 знаків).

Рукопис має бути ретельно перевірений і підписаний усіма авторами.

Статті, які не відповідають наведеним вимогам, до друку не приймаються.

Рукописи підлягають додатковому рецензуванню членів редколегії. Стаття може бути повернена на доопрацювання. Остаточне рішення щодо публікації статті приймає редакційна колегія журналу.

Відхилений оригінал не повертається.

^ Оплата здійснюється тільки після підтвердження прийняття статті до друку. Вартість публікації однієї сторінки статті 22 грн.


Матеріали надсилати за адресою:

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,

просп. Першотравневий, буд. 24, НДЧ

м. Полтава, 36011.

Контактна особа: Левченко Олена Дмитрівна,

тел. роб. (053 22) 2 98 75,

е-mail: v171@pntu.edu.ua .

Сайт університету: www.pntu.edu.ua


Платіжні реквізити:

Р/р 31256273210038

ГУДКСУ у Полтавській обл.,

МФО 831019,

Код 02071100 (за публікацію статтіу ЗНП, ПІБ автора).

Код призначення платіжу 25010200

^ Якщо Ви надсилаєте матеріали поштою або електронною поштою, будь ласка, обов'язково зателефонуйте, щоб упевнитися в їх отриманні та прийнятті до видання.


Дякуємо за співпрацю!

^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:


УДК 621.432.3 (кегль 14, жирний)

О.В. Орисенко, к. т. н., доцент

А.І. Криворот, асистент

А.Е. Шурмін, магістрант

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

(кегль 12, курсив)

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИКАТОРНИХ ТА ЕФЕКТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДВИГУНА ЗМЗ-4026 ПРИ РОБОТІ НА ТРАДИЦІЙНОМУ ТА АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПАЛИВАХ (кегль14, жирний)


^ Наведено результати дослідження зміни індикаторних та ефективних показників двигуна ЗМЗ-4026 при його роботі на традиційному та газогенераторному паливі.

Ключові слова: газифікація, газогенераторне паливо, ефективні показники. (кегль 12, курсив)


УДК 621.432.3

О.В. Орисенко, к. т. н., доцент

А.И. Криворот, ассистент

А.Е. Шурмин, магистрант

Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка


^ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ-4026 ПРИ РАБОТЕ НА ТРАДИЦИОННОМ И АЛЬТЕРНАТИВНОМ ТОПЛИВАХ


Приведены результаты исследования изменения индикаторных и эффективных показателей двигателя ЗМЗ-4026 при его работе на традиционном и газогенераторном топливе.

Ключевые слова: газификация, газогенераторное топливо, эффективные показатели.


UDC 621.432.3

O.V. Orysenko, Ph.D.

A.I. Kryvorot, Assistant

A.E. Shurmin, Graduate

Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk


^ THE RESEARCH OF INDICATOR AND EFFECTIVE PERFORMANCE OF ZMZ-4026 ENGINE WORKING ON TRADITIONAL AND ALTERNATIVE FUELS


The investigation results of changes in indicator and effective performance of ZMZ-4026 engine working on traditional and gas-generator fuels are shown.

Keywords: gasification, gas-generator fuel, effective performance.


Вступ. ( кегль 14, структура – жирний, текст – звичайний)

^ Огляд останніх джерел досліджень і публікацій.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Постановка завдання.

Основний матеріал і результати.


^ Таблиця 1. Назва ( по центру, кегль 12, жирний, над таблицею).

Рис. 1. Назва (по центру, кегль 12, жирний, під рисунком).

Висновки.


Література (курсив, кегль 12)

1. Немчинов, М.В. Сцепные качества дорожных покрытий и безопасность движения автомобилей / М.В. Немчинов. – М.: Транспорт, 1985. − 231 с.

2. Гончаренко, Ф.П. Керування безпекою руху засобами дорожньої служби / Ф.П. Гончаренко. – К., 1999. – 280 с.

3. ВСН 38-90. Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью. − М.: Транспорт, 1990. − 46 с.

4. Васильев, А.П. Поверхностная обработка с синхронным распределением материалов / А.П. Васильев, Пьер Шамбар. − М., 1999. − 80 с.

5. Рвачева, Э.М. Поверхностная обработка дорожных покрытий / Э.М. Рвачева, Б.С. Марышев // Дорожная техника.  2004.  №7.  С. 160  167.

Схожі:

Вимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» iconВимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво»
«Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» приймає до друку спеціально написані для нього оригінальні...
Вимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» iconВимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво»
move to 0-23784870
Вимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» iconВимоги до оформлення текстів статей
У тексті статей слід чітко виділяти постановку задачі, елементи новизни І короткі висновки у відповідності до вимог вак україни до...
Вимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» iconВимоги до статей у
Вимоги до статей у «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія Педагогічні науки: реалії...
Вимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» iconВимоги до оформлення наукових статей студентів удк піб, гр

Вимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» iconВимоги до оформлення наукових статей студентів удк піб, гр

Вимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» iconЩодо змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник дасоа"
Зміст статей має відповідати профілю та спрямованості вісника, сучасному науково-теоретичному рівню, а також новим вимогам, викладениму...
Вимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» iconВимоги до публікацій у збірнику наукових праць «Волинь філологічна: текст і контекст»
Збірник наукових праць «Волинь філологічна: текст І контекст» – періодичне (два рази на рік) видання, затверджене постановою президії...
Вимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» icon1 березня 2013 року Збірник наукових праць «Економічний аналіз»
Збірник наукових праць "Економічний аналіз" запрошує науковців до співпраці для публікації результатів досліджень
Вимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» iconПравила подання статей для публікації у збірник наукових праць „проблеми екстримальної та кризової психології університету цивільного захисту україни
Правила подання статей для публікації у збірник наукових праць „проблеми екстримальної та кризової психології” університету цивільного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи