В. Г. Короленка затверджую: Голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко «23» лютого 2013 р. Програма icon

В. Г. Короленка затверджую: Голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко «23» лютого 2013 р. Програма
НазваВ. Г. Короленка затверджую: Голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко «23» лютого 2013 р. Програма
Сторінка2/5
В.Г. Короленка<><><>ЗАТВЕРДЖУЮ:<> <> Голова приймальної комісії
Дата31.05.2013
Розмір0.99 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5
Проаналізуйте розвиток суспільно-політичної думки в Україні в першій половині ХІХ ст.

Загальна характеристика становища українських земель наприкінці XVIII-ХІХ ст. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі іноземних держав. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин у першій половині ХІХст. Антикріпосницька боротьба в Україні в першій половині та середині ХІХст. Характер політики російського царизму щодо України. Посилення національного та соціального гніту. Форми і характер протесту українського населення. Найбільші заворушення серед козаків, селян і військових поселенців. Селянські виступи під проводом У.Кармелюка на Поділлі. «Київська козаччина». «Похід у Таврію за волею». Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні у першій половині ХІХ ст. Основні тенденції розвитку суспільно-політичного руху на землях підросійської України. Виникнення та діяльність перших таємних організацій. Масонський рух. Декабристи в Україні. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830-1831рр. та Україна. Кирило-Мефодіївське товариство. Національна ідея в суспільно-політичному русі першої половини ХІХст. Утворення і склад Кирило-Мефодіївського братства. «Книга буття українського народу» і «Статут слов’янського братства св. Кирила і Мефодія». Розгром товариства та репресії царського уряду проти українського національного руху. Роль і місце Кирило-Мефодіївського товариства в історії суспільно-політичної, історіософської думки України. Політичне і соціально-економічне становище західноукраїнських земель у складі імперії Габсбургів. Адміністративно-територіальний устрій та населення західноукраїнських земель. Характер політики австрійського уряду щодо українців. Стан господарства і характер економічних відносин. Посилення кріпосницького гноблення і занепад феодальної системи. Селянські виступи в Галичині, на Буковині, на Закарпатті («холерні бунти»).

Українське національне відродження на західноукраїнських землях в першій половині XIXст. Передумови національного відродження на західноукраїнських землях. Основні тенденції розвитку суспільно-політичного руху. Становлення національної самосвідомості. «Руська трійця» в історії суспільно-політичного руху і культури України. Альманах «Русалка Дністрова». Революція 1848 – 1849 рр. в Австрійській імперії та український національно-визвольний рух. Розгортання революційних подій в Австрійській імперії. Скасування кріпосницької залежності селян і панщини. Пожвавлення культурно-освітнього руху. Вихід першої української газети «Зоря Галицька». Зародження українсько-польського протистояння в Галичині. Головна Руська Рада. «Галицько-Руська матиця». «Руський собор». Вибори до австрійського парламенту. Львівське збройне повстання 1848 р. Поразка революції, придушення селянського руху.

  1. ^ Розкрийте основні напрямки й форми розвитку суспільно-політичної думки на українських землях в другій половині ХІХ ст.

Суспільно-політичне життя в Україні у другій половині ХІХ ст. Національна політика російського царизму щодо України. «Хлопоманство». Польське повстання 1863-1864рр. і Україна. Виникнення громад та їх культурно-освітня діяльність наприкінці 50-их - на початку60-их років. Валуєвський циркуляр 1863р. та переслідування українофілів. Діяльність М.Драгоманова. Молоді громади. «Братство тарасівців». Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст. Суспільно-політичний рух після революції 1848 – 1849 рр. Москвофіли. Зародження національної течії в суспільному русі. Розгортання руху народовців у Галичині, на Буковині та в Закарпатті. Заснування та діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім.. Т.Шевченка (з 1892 р. – Наукового товариства ім. Т.Шевченка). Радикальний рух в Галичині. Народна рада. Виникнення і діяльність Радикальної партії. Проголошення ідеї політичної незалежності України. Наукова і політична діяльність М.Грушевського в Галичині. Утворення УНДП та УСДП. Робітничий і селянський рух на західноукраїнських землях.

^ 21. Охарактеризуйте пожвавлення суспільних рухів та процес виникнення політичних партій в Україні на початку ХХ сторіччя.

Особливості промисловою розвитку та соціально-економічне становище робітників. Стан сільського господарства та соціально-економічне становище селян. Революційний та опозиційний рух у Наддніпрянській Україні (1900-1904 роки). Демонстрації протесту і страйки робітників. Селянські повстання. Студентський рух. Земсько-ліберальний рух. Суспільно-політичні рухи. Політичні партії в Україні: їх програми і тактики. Причини, характер та рушійні сили російської революції 1905-1907 роки. Україна в революції. Класи і партії в революції: урядовий, ліберально-буржуазний і пролетарсько-селянський блок. Революційний рух в Україні весною та влітку 1905 року. Відступ революції. Підсумки революції. Зміст політичної реакції російського уряду (1907 – 1910 роки). Політичні репресії в Україні: їх цілі і наслідки. Аграрні реформи П.Столипіна та її реалізація в Україні. Економічне становище та проблеми консолідації українських політичних сил в умовах політичної реакції влади. Промислове піднесення, становище сільського господарства в 1910-1914 роках. Соціальне становище робітників і селян в Україні. Початок революційного піднесення.

^ 22. Розкрийте соціально-економічне становище західноукраїнських земель на початку ХХ сторіччя.

Особливості соціально-економічного становища західноукраїнських земель на початку ХХ століття. Перша світова війна. Причини і характер війни. Ставлення до війни різних класів, діяльність партій та політичних об’єднань. Воєнні дії на території України в 1914-1916 роках. Українські Січові Стрільці. Українське питання в контексті перемог і поразок Російської, Австро-Угорської і Німецької армій. Економічні та соціально-політичні наслідки війни для України.

^ 23. Розкажіть про основні події Української революції 1917 року.

Лютнева революція в Росії. Утворення Центральної Ради. М. Грушевський. Протистояння між Центральною Радою і РНК Росії. І, ІІ та ІІІ Універсали Центральної Ради. Ультиматум Центральній Раді. І Всеукраїнський з'їзді рад та війна більшовиків з УНР. В. Антонов-Овсієнко. М. Муравйов. Бій біля залізничної станції Крути. Проголошення IV Універсалом незалежності УНР. Послаблення позицій Центральної Ради. Проголошення Гетьманату П. Скоропадського.

^ 24. Покажіть історичне значення Української Центральної Ради.

Лютнева 1917 року революція в Петрограді. Утворення Української Центральної Ради в Києві. Внутрішня політика УЦР (квітень-жовтень 1917 року). І і ІІ Універсали. Жовтнева революція в Петрограді. Проголошення в Києві Українською Центральною Радою Української Народної Республіки. ІІІ Універсал. Внутрішня і зовнішня політика УНР (жовтень 1917 — квітень 1918 року). ІV Універсал, проголошення незалежності УНР. Більшовицька агресія. Окупація України айстро-німецькими військами. Криза УНР.

^ 25. Визначте головні результати внутрішньої і зовнішньої політики Української Держави Павла Скоропадського.

Здобутки в аграрній політиці Скоропадського, становище в фінансах, на транспорті, в промисловості. Охарактеризуй соціальну базу гетьманського режиму. За рахунок яких елементів відбувалося формування державного апарату Української Держави? Що було зроблено для формування української армії? Проаналізуй міжнародну діяльність гетьманського уряду, дипломатичні зв’язки Української Держави.

^ 26. Дайте оцінку внутрішньополітичному курсові Української Народної Республіки доби Директорії.

Державний переворот 29 квітня 1918 року. Українська Держава, її внутрішня і зовнішня політика. Антигетьманське повстання. Відновлення УНР. Ії внутрішня і зовнішня політика (грудень 1918 - літо 1919 року). Отаманія.

Встановлення Радянської влади в Україні, соціально-економічна політика більшовиків у 1919-1920 роках та її наслідки. Денікінський політичний режим в Україні. Громадянська війна в Україні. Інтервенція військ Антанти. Війна УНР проти більшовиків, Денікіна, Польщі, Врангеля. Західні землі України у 1918-1920 роках. Розпад Австро-Угорської імперії. Встановлення української влади у Львові і краї. Захист Утворення ЗУНР, війна з Польщею (листопад 1918 – липень 1919 року). Акт Злуки УНР і ЗУНР. Військово-політичні стосунки урядів УНР і ЗУНР (1919-1920 роки). Падіння ЗУНР. Наслідки, уроки Української Революції 1917-1920 років.

^ 27.Опишіть характерні риси більшовицької політики «воєнного комунізму» в Україні.

Походження та використання терміну "воєнний комунізм". Причини впровадження надзвичайних заходів. Декрети, які встановлювали цю політику. Створення комітетів бідноти. Комунізація села – зразкові сільськогосподарські комуни та радянські господарства. Методи та значення впровадження політики. Характерні риси політики "воєнного комунізму" – введення безгрошових розрахунків, відміна торгівлі, введення прямого продуктообміну, зрівняльного розподілу продуктів серед працюючого населення, запровадження карткової системи, "мілітаризація праці". Прояви "воєнного комунізму" у політичній сфері. Наслідки цієї політики.

^ 28. Змалюйте результати нової економічної політики в Україні.

Криза „воєнного комунізму”. Розмах антирадянського повстанського селянського руху, їх збройне придушення. Економічна криза наприкінці 1920 - на початку 1921 р. Ситуація в промисловості, на транспорті, в сільському господарстві. Голод 1921-1923 років. Матеріальне становище населення. Перехід до мирного будівництва. Причини переходу до нової економічної політики. Суть НЕПу. Запровадження НЕПу в УСРР. Державний капіталізм. Нова система праці Кооперативний рух. Здобутки непу в промисловій сфері, на селі. Соціальні результати нової економічної політики. Протиріччя непу. Згортання нової економічної політики, перехід до командно-адміністративної системи. Підсумки нової економічної політики в Українській СРР. Входження Української СРР до Союзу РСР. Конституції УСРР 1925 та 1929 років.

^ 29. Назвіть підсумки соціалістичної індустріалізації в Україні.

Причини, завдання, мета соціалістичної індустріалізації. План ГОЕЛРО. Початок індустріалізації. Відмова від нової економічної політики. Джерела фінансування індустріалізації. Початок будівництва нових підприємств, створення нових промислових галузей. „Стрибок” в індустріалізацію. Директиви першої п’ятирічки, виконання п’ятирічного плану. Трудове змагання. Форсована індустріалізація. Плани другої п’ятирічки, їх виконання. Труднощі індустріалізації. Експлуатація трудового ентузіазму, стаханівський рух, ударництво, новаторський рух. Виконання третього п’ятирічного плану. Соціальний розвиток України. Матеріальне становище суспільства. Підсумки соціалістичної індустріалізації УРСР.

^ 30. Дайте характеристику перебігові суцільної колективізації в Україні, її результати.

Початок колективізації селянських господарств. Розвиток різноманітних форм кооперації на селі. Хлібні та хлібозаготівельні кризи, зменшення товарного хліба в другій половині 1920-х років. Застосування владою надзвичайних методів хлібозаготівлі. Опір селянства насильницькому вилученню хліба. Репресії влади щодо куркулів. Курс на „ліквідацію куркульства як класу”. Проголошення курсу на суцільну колективізацію сільського господарства. Радикальні темпи, примусовий характер колективізації. Посилення селянського опору колективізації, збройні виступи, масовий забій худоби. „Запаморочення від успіхів”, тимчасове зниження темпів колективізації. Різке зменшення кількості колгоспів. Новий, завершальний етап суцільної колективізації. Становлення на селі колгоспного ладу. Збільшення хлібозаготівельного плану для України. Безлад і безгосподарність у колгоспах. Скорочення виробництва сільськогосподарської продукції. Зменшення посівних площ, зниження врожайності, занепад тваринництва. Початок голоду навесні 1932 року. Репресивні заходи більшовицького режиму щодо українського селянства. Надзвичайна комісія В. Молотова в Україні. Чистка серед керівних кадрів на селі. „Чорні дошки”. Блокадне становище України. Збільшення вивозу хліба з України, експорту сільськогосподарської продукції. Зростання масштабів голоду. Замовчування масштабів Голодомору-Геноциду. Жертви Голодомору. Підсумки суцільної колективізації. Розселянювання України. Поступове зміцнення колгоспної системи, нарощування аграрного виробництва.

^ 31. Покажіть, як відбувалося становлення тоталітарного режиму в Українській РСР протягом 1920 – 1930-х років

Освіта, наука, культура, мистецтво в радянській Україні 1930-х років. Репресії проти національної інтелігенції. „Розстріляне відродження”. Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні. Сталінізм, адміністративно-командна система, бюрократичний соціалізм. Репресії проти українських політичних, громадських, наукових, творчих кадрів, господарських керівників, армійського командування. Боротьба з „українським буржуазним націоналізмом”. Масові репресії 1930-х років. „Великий терор” 1937 року. Судові та позасудові форми репресивних переслідувань. Конституції СРСР 1936 та УРСР 1937 років та реалії суспільно-політичного життя. Моральна деградація суспільства, земель. наклепництво, доноси, атмосфера підозри і недовіри. Психоз пошуку „ворогів народу”. Становлення сталінської політичної системи в УРСР, її основні характеристики, наслідки, вплив на вітчизняну історію.

  1. ^ Охарактеризуйте становище західноукраїнських земель в 20 – 30-ті роки ХХ сторіччя.

Окупація Польщею українських етнічних територій. Ризький мирний договір. Рішення Ради послів Антанти про передачу Галичини Польщі. Заходи польської влади, спрямовані на асиміляцію українського населення. Поділ етнічних українських Закриття українських шкіл, ліцеїв, гімназій. Переселення польських осадників на територію Східної Галичини, Західної Волині та Полісся. Колонізаторська політика польської влади. Українська Військова Організація. Вплив ідей інтегрального націоналізму Д. Донцова на визвольний рух українців. Перший конгрес українських націоналістів, створення ОУН. Засадничі ідеї та завдання ОУН. Тактика боротьби ОУН. Організаційна структура, методи боротьби ОУН. Пацифікація. Терористична діяльність ОУН. Євген Коновалець, Степан Бандера, Андрій Мельник. Засади, соціальний склад, політичні завдання УНДО. Українська соціалістична радикальна партія. Український союз хліборобів-державників. Українська соціал-демократична партія. Вплив на політичні рухи Галичини та Волині релігії і церкви. Комуністична партія Східної Галичини (Західної України). Репресії проти членів КПЗУ з боку сталінського режиму. Анексія Румунією Північної Буковини і Бессарабії. Адміністративно-територіальний устрій українських територій Румунії. Економічне становище українців. Румунізація. Татарбунарське повстання. Запровадження військового стану. Вплив ідей ОУН на українців Румунії. Участь українців у діяльності політичних партій Румунії. Входження Підкарпатської Русі (Закарпаття) до складу Чехо-Словаччини. Адміністративно-територіальний поділ Закарпаття, його автономія. Освіта, наука, культура українців Чехо-Словаччини. Економіка Закарпаття, рівень життя населення. Політичні партії закарпатців. „Українське питання” в планах Німеччини, Угорщини, Румунії, Польщі. Мюнхенський договір, його вплив на долю Закарпаття. Проголошення меморандуму про автономію Закарпаття. Закон про автономію Карпатської України. Уряд А. Бродія, А. Волошина. Проголошення незалежності Карпатської України. Створення „Карпатської Січі”. Втручання у справи Закарпаття Німеччини та Угорщини. Участь ОУН у формуванні Закарпатської держави. Парламентські вибори в Карпатській Україні, ухвала Конституції. Окупація Карпатської України військами Угорщини, війна за незалежність, поразка Карпатської України.

^ 33. Охарактеризувати оборонні бої на території Української РСР (червень 1941 – липень 1942 рр.). Розкрити стратегічне значення оборони Києва.

Співвідношення сил німецької групи армій „Південь” і військ Південного і Південно-Західного фронтів. Напрями головних ударів. Мобілізаційні заходи в Україні (мобілізація до Червоної армії, створення народного ополчення, винищувальних загонів і груп, розвідувально-диверсійних груп). Основні битви на радянсько-німецькому фронті. Танкова битва в районі Рівне – Дубно – Луцьк – Броди (23-29 червня 1941 р.): результати і значення. Київська оборонна операція (7 липня-26 вересня 1941 р.): її стратегічне значення та оцінка в історіографії. Загибель Південно- західного фронту. Оборона Одеси (5 серпня-16 жовтня 1941 р.). Оборона Севастополя. Бойові дії в Криму та на Керченському півострові (30 жовтня 1941р.-4 липня 1942 р.). Місця найбільших оточень відступаючих радянських військ. Накази Ставки Верховного головнокомандування № 270 (16 серпня 1941 р.), № 001919 (12 вересня 1941 р.), №227 (28 липня 1942 р.). Створення загороджувальних загонів НКВС, штрафних рот і батальйонів. Ставлення до військовополонених. Людські, матеріальні і територіальні втрати на початковому етапі радянсько-нацистської війни. Причини поразки і відступу радянських військ.

^ 34. Охарактеризувати нацистський окупаційний режим на території України: характер, сутність, регіональні особливості, органи окупаційної влади, економічна політика.

Нацистський „новий порядок” та його складові: система масового знищення людей (геноцид), система пограбування, система експлуатації людських і матеріальних ресурсів. Терористичний характер окупаційного режиму та його загальні риси. Адміністративно-територіальне розчленування України: дистрикт „Галичина”, рейхскомісаріат „Україна”, Трансністрія, військова адміністрація прифронтових територій. Органи окупаційної влади (на прикладі рейхскомісаріату „Україна”). Нацистські каральні органи (СС – охоронні загони; СД – нацистська служба безпеки, розвідувальне управління СС; Гестапо – державна таємна поліція). Колабораціонізм на окупованих землях України, його причини. Форми колабораціонізму: економічна, адміністративна, військова, ідеологічна. Основні заходи плану „Ост”: часткове понімечення місцевого українського населення, заселення німцями окупованих земель, масові депортації. Нацистська пропаганда. Аграрна і промислова політика окупантів. Економічне пограбування території України. Пограбування культурних цінностей. Остарбайтери та їх доля. Фашистські концтабори для військовополонених. Наслідки політики геноциду та економічного пограбування на окупованій території України.

^ 35. Визначити етапи розгортання радянського партизанського руху в роки радянсько-нацистської війни. Назвати причини кризи партизанського руху на початковому етапі.

Суть партизанської форми боротьби в тилу окупантів. Передумови та причини виникнення. Чисельність, джерела формування та поповнення, характер діяльності партизанських загонів. І етап розгортання партизанського руху (1941- середина 1942 рр.). Криза становлення партизанської боротьби, її причини. Перші партизанські загони. ІІ етап партизанського руху (середина 1942-середина 1943 рр.). Створення Центрального і Українського штабів партизанського руху, його роль у стабілізації партизанської форми боротьби. „Рейкова війна”. Стосунки партизанів з місцевим населенням. ІІІ етап партизанського руху (друга половина 1943-1945 рр.). Великомасштабні рейди партизанських з”єднань. Боротьба з загонами УПА. Вихід за межі України. Організатори й керівники партизанських загонів і з”єднань. Значення партизанського руху.

^ 36. Визначити і охарактеризувати основні етапи створення і діяльності Української повстанської армії у роки Другої світової війни.

Передумови і причини створення УПА. Роль ОУН(Б) в організації збройного антифашистського опору. І етап (літо 1941-осінь 1942 рр.). Виникнення перших військових формувань: „Поліська Січ”, загони самооборони. Характер боротьби з окупантами на початковому етапі. ІІ етап (осінь 1942-лютий/березень 1943 рр.). Об”єднання розрізнених загонів і створення УПА. Структура УПА, система військової підготовки та забезпечення. ІІІ етап (весна 1943-осінь 1944 рр.). Рішення ІІІ надзвичайного Збору ОУН(Б) про двофронтову концепцію боротьби. Зміна тактики і спрямованості боротьби. Стосунки з польськими загонами Армії Крайової та польським населенням. Питання оцінки чисельності УПА та ефективності боротьби з окупантами: суперечливі підходи в сучасній історіографії.

^ 37. Розкрити причини, періоди та напрямки політики десталінізації в Українській РСР.

Суть десталінізації. Передумови й причини десталінізації. Періоди десталінізації. І період (весна 1953-початок 1956 рр.). Припинення гучних кримінальних справ. Ліквідація позасудових органів, перші амністії та їх наслідки. Початок реабілітації репресованих. Заворушення політв”язнів у таборах ГУЛАГу. Особливості І періоду десталінізації в Україні. Припинення кампанії боротьби проти націоналізму. ІІ період (початок 1956-1961 рр.). Вплив рішень ХХ з”їзду КПРС на процес десталінізації суспільно-політичного життя. Обмеженість і гальмування реабілітаційних процесів щодо репресованих діячів українського національно-визвольного руху. ІІІ період десталінізації (осінь 1961-осінь 1964 рр.). Активізація критики культу особи Й.Сталіна та його оточення. Непослідовність десталінізації, збереження умов для рецидивів культу особи. Основні напрямки десталінізації: амністія, реабілітація, послаблення внутрішнього режиму в таборах, звільнення зі спецпоселень, критика культу особи Й.Сталіна та боротьба з його наслідками, розширення участі громадян в управлінні державою.

^ 38. Показати особливості післявоєнної відбудови промисловості і сільського господарства України (1944 – початок 1950-х рр.)

Причини труднощів відбудовчих процесів. Обсяги матеріальних збитків, завданих економіці УРСР. Соціально-економічне становище населення на визволених територіях України. Демографічні втрати і проблема трудових ресурсів. Мінімальні розміри іноземної допомоги, політизація проблеми. Завдання по відбудові промисловості, особливості, методи, результати її здійснення в Україні. Стан післявоєнного сільського господарства України. Голод 1946-1947 рр. Відновлення роботи МТС, поступова механізація та електрифікація сільськогосподарської галузі. Кадрова політика на селі. Відставання аграрної галузі від рівня розвитку промисловості, його причини. Підсумки відбудовчого періоду.

^ 39. Охарактеризувати дисидентський рух в україні 1960-х – першої половини 1980-х рр.: характер, течії, форми діяльності.

Причини зародження дисидентського руху в Україні. Визначення сутності дисидентського руху, особливостей його характеру, спрямованості. Основні течії руху: політична, правозахисна, релігійна, національно-орієнтована, характеристика засад їх діяльності. Чисельний, соціальний, віковий, професійний склад дисидентського руху в республіці. Представники дисидентського руху. Форми діяльності. Українська Гельсінська група. Переслідування дисидентів органами радянської влади. „Великий покіс” і „генеральний погром” дисидентського руху, його наслідки. Значення дисидентського руху.

^ 40. З’ясувати причини і прояви кризових явищ у розвитку сільського господарства Української РСР (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х рр.).

Система управління сільським господарством. Екстенсивний характер його розвитку. Державна політика другорядного фінансування колгоспного виробництва. Спроби налагодження системи матеріального стимулювання виробництва, розвитку особистих підсобних господарств. Запровадження гарантованої грошової оплати праці. Особливості розвитку зернової галузі сільського господарства в Україні. Курс на спеціалізацію сільськогосподарського виробництва. Меліорація, хімізація та їх наслідки. Проблеми розвитку тваринництва, причини його відставання. Державна політика закупівлі і заготівлі сільськогосподарської продукції: проблеми і способи їх вирішення. Спроби інтеграції сільського господарства і переробної промисловості на початку 1980-х рр. та зміни в управлінні сільським господарством, створення агропромислових комплексів. Криза забезпечення продовольством населення республіки. Продовольча програма СРСР (1982 р.). Відтік трудових ресурсів з села, проблема „неперспективних” сіл. Соціальна сфера українського села. Ознаки хронічної кризи сільського господарства.

^ 41. Назвати і розкрити характерні риси суспільно-політичного життя в Українській РСР у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр.

Посилення централізаторської політики КПРС. Нова Конституція УРСР 1978р. і права республіки. Законодавче закріплення монопольної ролі КПРС. Нові теоретичні положення про етап „розвинутого соціалізму” і нову спільність „радянський народ”. Чисельність і соціальний склад КПУ. Діяльність центральних і місцевих органів радянської влади. Громадські і молодіжні організації. Тенденції неосталінізму в суспільно-політичному житті. П.Шелест як виразник „автономізму” української партійно-господарської номенклатури. В.Щербицький: уособлення ідеології „централізму” партійного керівництва.

^ 42. З’ясувати передумови і прояви пробудження національної і політичної активності українського суспільства у другій половині 1980-х рр.

Суть „перебудови”, ініційованої М.Горбачовим. Її основні напрямки: демократизація суспільно-політичного життя, гласність, надання громадянам можливості впливу на прийняття державних рішень і контролю за їх виконанням. Падіння авторитету компартії СРСР і УРСР, скорочення її чисельності. Зростання популярності опозиційних сил в республіці. Роль української інтелігенції у створенні неформальних організацій. Зростання інтересу до національної історії. Прийняття „Закону про мови в Українській РСР”. Народний рух України за перебудову (вересень 1989 р.), головні засади його програми. Ставлення компартійного керівництва до НРУ. Відродження Української Гельсінської спілки та інших дисидентських організацій. Радикалізація політичного життя: початок політичної реформи, вибори до Верховної Ради СРСР на альтернативній основі та їх результати. Перші демократичні вибори до Верховної Ради УРСР: утворення парламентської більшості (О.Мороз) і Народної ради (І.Юхновський). Страйковий рух. Початок формування багатопартійності в Україні. „Декларація про державний суверенітет України” (16 липня 1990 р.).

^ 43. Охарактеризувати процес реформування економіки України в

1990-х рр.

Стартові можливості економіки незалежної України. Об”єктивні і суб”єктивні труднощі на шляху реформування економіки. Затвердження Верховною Радою „Основних напрямків економічної політики України в умовах незалежності” (25 жовтня 1991 р.). Стратегія реформування: роздержавлення і приватизація майна, заміна адміністративного регулювання ринковими відносинами. Базові принципи ринкової економіки: приватна власність і вільна підприємницька діяльність. Характер приватизації початку 1990-х рр. Енергетична криза. Спад виробництва. Безробіття. Сертифікатна приватизація та її провал. „Тіньова” економіка, зловживання під час приватизації. Запровадження національної валюти. Створення фінансово-промислових кланів. Майнове розшарування суспільства. Поступова економічна стабілізація на рубежі 1990-2000-х рр. Досягнення вітчизняної промисловості.

^ 44. Охарактеризувати аграрну політику України в 1990-2000-х рр.

Суперечливий характер розвитку колгоспно-радгоспної системи, історична зумовленість початку її реформування. Створення законодавчої бази реформування аграрної галузі. Стратегічні напрямки реформування: деколективізація, приватизація колгоспної власності, різноманітні форми власності і типи господарств. Закон „Про селянське (фермерське) господарство” (1991 р.). Дискусії про продаж землі. Початок розпаювання землі. Падіння сільськогосподарського виробництва. Радикалізація реформування села за президентства Л.Кучми. Указ „Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” (1999 р.). Ухвалення Земельного кодексу (2001 р.). Орендні відносини у сільському господарстві. Структурні зміни у землеробстві і тваринництві. Стан соціальної сфери на селі.

^ 45. Охарактеризувати зовнішньополітичний курс і міжнародне становище України доби незалежності.

Проблеми і труднощі становлення зовнішньої політики незалежної України. Задекларовані принципи зовнішньої політики. Процес визнання незалежної України та формування її позитивного іміджу на початковому етапі державотворення. Відмова від ядерного статусу. Пріоритети зовнішньої політики України. Співробітництво з країнами СНД. Україно-російські відносини. Проблема базування Чорноморського флоту. Курс на євроатлантичну інтеграцію та непослідовність у його реалізації. Напрямки економічного співробітництва. Розвиток відносин з українською діаспорою. Участь України в діяльності міжнародних організацій.

ЗМІСТ

питань екзамену з курсу «Всесвітня історія»

^ 1. Проаналізуйте політичну систему афінської демократії.

Причини розквіту афінської демократії в середині V століття до н.е. Політична структура афінської демократії (народні збори, Рада 500, геліея, магістратури). Основні принципи функціонування афінської демократії. Антична концепція свободи. Свобода громадянина: ісономія й ісегорія. Політичні та особисті права. Права свободи слова в Афінах. Недоліки прямої демократії як політичної системи. Участь громадян у політичному житті класичних Афін.

^ 2. Обґрунтуйте специфіку державного ладу та станового складу Спартанського поліса.

Історичні умови та етапи становлення спартанського поліса. Причини утворення спартанської держави. Ретра Лікурга. Особливості соціально-економічного устрою Спарти. Структура державного ладу. Специфіка спартанського побуту. Основні етапи спартанської системи виховання. Проблема типології спартанського поліса в історіографії.

^ 3. Охарактеризуйте культуру Стародавньої Греції класичного періоду.

Історичні умови розвитку культури Стародавньої Греції V — IV ст. до н.е. Система освіти і виховання. Культура усного слова. Ораторське мистецтво. Грецька трагедія V ст. до н.е. Творчість Есхіла, Софокла, Еврипіда. Комедії Аристофана. Грецький театр. Основні риси образотворчого мистецтва V — IV ст. до н.е. Розвиток старогрецької філософії V — IV ст. до н.е. Софісти. Сократ. Платон. Аристотель. Розвиток наукових знань в V — IV ст. до н.е.: математика, медицина, історична наука. Історичне значення грецької культури класичного періоду.

^ 4. Визначте суть і розкрийте зміст принципату Августа.

Причини еволюції римської рабовласницької держави від республіки до монархії. Юридичне оформлення влади Октавіана. Сутність принципату. Зміцнення імператорської влади. Формування монархічних структур у римській державі. Реорганізація армії. Соціальна політика Августа. Оцінка принципату Августа в зарубіжній та вітчизняній історіографії.

^ 5. Простежте генезис феодальних відносин у Західній Європі (на прикладі Франкської держави)

Франкська община і її еволюція в VI — VII ст. Розклад родових зв'язків, виокремлення алоду. Соціальне розшарування у франкському суспільстві. Ріст великої земельної власності. Розвиток і зміцнення феодальної власності й розорення вільного селянства. Встановлення феодальної поземельної й особистої залежності селянства. Прекарій, його види й роль у процесі феодалізації. Натуральне господарство. Роль дрібної вотчини в процесі феодалізації. Патронат, імунітет. Розвиток особистих договірних і васально-ленних відносин серед феодалів.

^ 6. Охарактеризуйте особливості розвитку середньовічних міст Західної Європи

Основні теорії походження міст у середні віки (романістична, вотчинна, бургова, ринкова, торгова та ін.). Причини виникнення середньовічних міст як центрів ремесла і торгівлі. Регіональні особливості розвитку та класифікація середньовічних міст. Комунальний рух: соціально-політичні причини, особливості та наслідки. Побут і громадська свідомість городян середніх віків.

^ 7. Проаналізуйте характер та організацію виробництва середньовічного міста

Характер і організація господарства міст у середні віки. Причини виникнення цехового ладу. Структура цеху. Становище цехових майстрів, підмайстрів і учнів. Вільне ремесло. Основні етапи соціальної боротьби в середньовічному місті. Еволюція цехового устрою.

^ 8. Охарактеризуйте станово-представницьку монархію в країнах Західної Європи.

Зміни у суспільному ладі. Зростання ролі бюргерства. Виникнення парламенту в Англії. Структура, склад, функції та повноваження. Формування станово-представницьких органів у Франції: Генеральні Штати, провінційні штати. Структура, склад, функції та повноваження. Станово-представницькі органи на німецьких землях: рейхстаг, ландтаги. Структура, склад, функції та повноваження.

^ 9. Проаналізуйте зародження капіталістичних відносин у господарстві Західної Європи

Успіхи в розвитку товарного виробництва. Початок формування світового ринку. Процес первинного накопичення капіталу, його специфічні риси в країнах Західної Європи. Характерні риси мануфактурної стадії капіталістичного виробництва. Види мануфактур. Ранньокапіталістичні відносини на селі (фермерство, здольщина, спольщина).

^ 10. Визначте передумови та охарактеризуйте початок Англійської буржуазної революції середини ХVІІ століття.

Початковий період революції. "Велика ремонстрація". Перша громадянська війна. Пресвітеріани та індепенденти. О. Кромвель і реформа парламентської армії. Поразки роялістів під Марстон-Муром і Незбі. Законодавство Довгого парламенту (1642 — 1646 роки).

^ 11. Доведіть, що в Англії ХVІІІ століття склалися соціально-економічні та політичні передумови промислового перевороту.

Соціально-економічний розвиток Англії. Мануфактурне виробництво. Монополізація зовнішньої торгівлі. Обгородження. Політика протекціонізму. Система державного боргу. Пограбування колоній. Продовження процесу первісного нагромадження капіталу.

Технічна революція. Завершення аграрної революції у другій половині ХVІІІ століття. Еволюція соціальної структури сільського населення. Початок промислового перевороту. Економічні та соціальні наслідки промислової революції. Промислова революція в Англії — класичний зразок. Економічне вчення А.Сміта.

^ 12. Визначте передумови та охарактеризуйте початок Французької революції кінця ХVІІІ століття.

Відкриття Генеральних штатів і перетворення їх у Національні Установчі збори. Початок революції. Падіння Бастилії. "Декларація прав людини і громадянина". Події 5-6 жовтня 1789 року. Політичні угрупування в Установчих зборах. Мірабо. Лафайєт. Робесп’єр. Революційні клуби. Марат і його газета "Друг народу". Законодавство Установчих Зборів. Конституція 1791 року. Спроба короля втекти. Розгортання республіканського руху. Відгуки на події у Франції в європейських країнах. Формування коаліції європейських монархів проти революційної Франції. Законодавчі збори. Фельяни і жірондисти. Політична нестабільність у країні.

^ 13. Визначте особливості соціально-економічного та політичного розвитку Франції в роки Директорії, Консульства та Першої імперії.

Війни Французької республіки у роки Директорії. Італійський похід французької армії. Спроба Франції завоювати Єгипет і Сірію. Друга коаліція й воєнні поразки Франції у 1798 — 1799 роках. Криза режиму Директорії і державний переворот 18 брюмера.

Встановлення військової диктатури Н.Бонапарта. Конституція 1799 року. Консульство. Конкордат з папою 1801 року. Проголошення імперії. Соціально-економічний розвиток Франції у роки Консульства і Першої імперії. Наполеонівські війни. Другий італійський похід. Мирний договір з Австрією. Ам’єнський мир. Відновлення війни з Англією. Вступ у війну Австрії і Росії. Битва під Аустерліцем. Причини тимчасового успіху наполеонівської армії. Континентальна блокада. Тільзицький мир. Вторгнення французьких військ в Іспанію. Поразка австрійської армії біля Ваграма і шенбрунський мир. Політика Наполеона у польському питанні. Назрівання кризи наполеонівської імперії.

Війна між Францією і росією, вступ російських військ у Західну Європу. "Битва народів" під Лейпцігом. Воєнні дії 1814 року і реставрація Бурбонів. "Сто днів" 1815 року. Ватерлоо. Друга реставрація бурбонів. Підсумки наполеонівських воєн.

^ 14. Доведіть, що в роки війни північноамериканських колоній за незалежність почали формуватися органи влади та управління США. Охарактеризуйте їх.

Перший Континентальний конгрес. "Декларація прав". Початок війни за незалежність. Другий Континентальний конгрес і "Декларація незалежності". Формування нової влади. Хід військових дій у І776 — І777 роках. Капітуляція англійських військ біля Саратоги. Дж. Вашінгтон. Вирішальні перемоги американської армії. Наслідки війни за незалежність. Економічні труднощі. Зростання масового незадоволення. Повстання Шейса. Нова федеральна конституція. Боротьба навколо її ратифікації. "Білль про права" 1791 року. Історичне значення визвольної війни північноамериканських колоній Англії (перша американська революція) й утворення США.

^ 15. Визначте основні завдання Другої громадянської війни в США. Охарактеризуйте період "Реконструкції" Півдня.

Соціально-економічний розвиток США наприкінці ХVІІІ і в першій половині XIX століття. Промисловий переворот. Становище робітників. Формування американського шляху розвитку капіталізму в сільському господарстві. Розвиток плантаційного рабовласницького господарства у Південних штатах.

Федералісти при владі. Внутрішня політика джефферсонівських республіканців. Консолідація американської нації. Зовнішня політика США на початку XIX століття. США і наполеонівські війни. Встановлення дипломатичних відносин з Росією. Англо-американська війна 1812 — 1815 років. Територіальне зростання США. "Ера доброї згоди". Міссурійський компроміс 1820 року. Проголошення доктрини Монро 1823 року. Американсько-російські конвенції та договори.

Утворення демократичної партії. Президентство Джексона. Рух аболіціоністів і фрісойлерів. Повстання рабів. Робітничий рух і початок поширення-марксизму.

Територіальна експансія США у середині XIX століття. Угоди з Англією та Іспанією. Анексія Техаса. Приєднання Орегону. Війна з Мексикою. "Переміщення індіанців".

Посилення впливу рабовласників у федеративному уряді. Ліквідація Міссурійського компромісу. Ідейна боротьба проти рабства. Г. Бічер-Стоу. Р. Хілдрет. Ф. Дуглас. Громадянська війна у Канзасі. Утворення республіканської партії. Повстання Джона Брауна. Загострення протиріч між Півднем і Північчю. Президентські вибори 1860 року. А. Лінкольн. Сецесія (відокремлення) Південних штатів. Початок громадянської війни. Співвідношення сил Півдня і Півночі. Конституційний період війни. Закон про гомстеди. Ліквідація рабства. Перехід до війни по-революційному. Участь негрів у громадянській війні. Ставлення до громадянської війни у США, Англії, Франції та Росії. Перемога Півночі. Економічні наслідки війни. Розстановка політичних сил. "Чорні кодекси". Ку-клукс-клан. Початок "реконструкції" Півдня. Значення другої американської революції (громадянської війни) у США.

^ 16. Визначте особливості соціально-економічного розвитку США наприкінці ХІХ століття.

Завершення "реконструкції" Півдня. Подальше заселення США емігрантами з інших країн і освоєння Заходу. Економічний розвиток США наприкінці XIX століття. Промисловість, сільське господарство. Концентрація виробництва і капіталу. Розвиток державного апарату. Партії та їхні програми. Партійно-політична боротьба. Політичні скандали 1876 року. Негритянське питання. Розвиток робітничого і соціалістичного руху у 70-80-х роках XIX століття. Створення "Ордену лицарів праці" і Американської федерації праці. Боротьба за 8-годинний робочий день. Демократи при владі. Президентство Клівленда. Республіканські президентства Гаррісона і Мак-Кінлі. Монетно-тарифне питання. Чотири нових штати.

^ 17. Визначте особливості соціально-економічного розвитку Великобританії наприкінці ХІХ століття.

Економічний розвиток Англії у 70-90-х рр. XIX століття. Політичні партії та їхні програми. Другий кабінет Гладстона. Виборча реформа 1884 року. Робітничий рух. Новий тред-юніонізм.

Колоніальна політика Англії у 70-90-х роках XIX століття. Англія і східне питання у 1876 — 1878 роках. Експансія Англії на Близькому і Середньому Сході. Захоплення Малайї і Верхньої Бірми. Друга війна Англії з Афганістаном.

Ірландія у 70-х роках XIX століття. Діяльність земельної ліги. Рух за гомруль. Ч. Парнелл. М. Девіт. Розкол ліберальної партії. Д.Чемберлен. Бульварна преса. Зміцнення позицій консерваторів (80-90-ті роки XIX століття).

^ 18. Охарактеризуйте політичний розвиток Франції наприкінці ХІХ століття.

Внутрішньополітичний розвиток на початку 70-х років XIX століття. Конституція 1875 року. Боротьба між республіканцями і монархістами у 70-80-х роках XIX століття. Політика поміркованих республіканців. Буржуазні радикали. Буланжизм. Робітничий і соціалістичний рух у Франції 1870 — 1890 років. Політична криза у Франції в 90-х роках XIX століття. Справа Дрейфуса. Панамська афера.

^ 19. Проаналізуйте основні етапи утворення Німецької імперії та охарактеризуйте її першу конституцію.

Національний союз і "малонімецький план" об’єднання Німеччини. Союз реформи і "великонімецький план" об’єднання Німеччини. Конституційний конфлікт у Пруссії і прихід до влади О.Бісмарка. Об’єднання Німеччини "залізом і кров’ю". Північно-німецький союз. Загострення франко-прусських протиріч наприкінці 60-х років. Історичне значення об’єднання Німеччини "згори". Звершення об’єднання Німеччини після франко-німецької війни. Імперська конституція 1871 року. Місце Пруссії у Німецькій імперії. Політичні партії та їхні програми.

^ 20. Охарактеризуйте процес державотворення середньовічної Болгарії.

Протоболгари, хан Аспарух і утворення середньовічної болгарської держави. Болгаро-візантійське суперництво у боротьбі за підкорення балканських слов'ян. Територіально-політична експансія та внутрішня консолідація Болгарської держави. Становлення єдиної військово-адміністративної та судової організації на територіальній основі.

Прийняття християнства та становлення єдиної й самостійної церковної організації (Болгарська архієпископія). Входження в орбіту церковного та культурного впливу Візантії й засвоєння Кирило-Мефодіївської традиції. Проголошення царства й патріархії. Перший культурний розквіт на шляху освоєння та відтворення основних досягнень візантійської церковної культури ("Преславська цивілізація"). Формування болгарської (слов’яно-болгарської) середньовічної народності.

Ослаблення болгарської держави та початок візантійського завоювання. Рух комітопулів і возвеличення царя Самуїла ("Самуїлова держава"). Остаточне падіння І Болгарського царства та візантійське завоювання Болгарії. Богомільський рух.

Візантійська адміністрація в болгарських землях і становище місцевого населення. Болгарська Охридська архієпископія. Її значення для збереження Кирило-Мефодіївської традиції та історична доля. Збереження болгарських культурно-політичних традицій і великі антивізантійські виступи ХІ ст.

Криза та початок розпаду Візантійської імперії. Повстання братів Асенів і відновлення середньовічної Болгарської держави.

IV хрестовий похід, захоплення хрестоносцями Константинополя і розпад Візантійської імперії. Відроджена Болгарія між "греками" і "латинянами" у боротьбі за "візантійський спадок". Відновлення царства та патріархії. Подальше ослаблення Болгарії: зовнішні загрози, династичні суперечки, соціальні конфлікти, розвиток локального сепаратизму та територіальні втрати.

ІІ Болгарське царство напередодні османського завоювання: тимчасова стабілізація й останній культурний розквіт на основі церковного зближення з Палеологівською Візантією, відновлення удільного сепаратизму та розпад єдиної держави. Битва на Мариці та встановлення залежності від османської держави. Османське завоювання та остаточне падіння середньовічної Болгарської держави.

^ 21. Розкрийте передумови, хід і наслідки Гуситської революції в середньовічній Чехії.

Розквіт середньовічної Чехії за правління династії Люксембургів. Чехія та імперська політика Карла Люксембурга. Наростання кризових явищ. Ян Гус, його попередники та наступники. Передумови гуситського руху. Політична боротьба в 1415-1419 рр.

Повстання гуситів. Чашники, таборити та пікарди. Чотири празькі статті, їх трактування напрямами гуситів. Розгром гуситами хрестових походів. Проблема гусизму на Базельському соборі. Угода та об’єднання чашників і католиків. Битва біля Ліпан і поразка таборитів. Джерела та історіографія гуситського руху. Його значення для історії й культури середньовічної Чехії та середньовічного західного християнства.

Ідейні (богословські) причини руху. Майнові вимоги празького бюргерства. Бюргерські претензії до католицтва. Особливості вчення Яна Гуса. Національні вимоги. Початкова організація таборитів. Остаточне оформлення таборитів. Празька програма гуситів. Програмні статті таборитів. Відмінності між празькою програмою і радикальними вимогами таборитів. Особливості догматів іспанських, угорських і трансільванських таборитів.

^ 22. Розкрийте становище Чехії в період "просвітницького абсолютизму" Габсбургів.

Розорення чеських земель у часи війни за австрійську спадщину. Перші кроки уряду щодо уніфікації управління: об’єднання чеського війська і фінансів із загальноавстрійськими, злиття центральних органів управління, бюрократизація і централізація місцевих органів. Вплив Семилітньої війни на становище чеських земель. Народні рухи. Заходи уряду щодо обмеження кріпосного права. "Патент про роботи".

Апогей політики "просвітницького абсолютизму" в часи Йосифа ІІ. Патенти про підданих. Патент про віротерпимість, підлеглість церкви державі. Заходи в галузі освіти, культури.

^ 23. Визначте особливості політичного розвитку Речі Посполитої в XVII — XVIII столітті.

Поступове перетворення "шляхетської республіки" у магнатську олігархію. Чинники цього процесу. Обмеження влади короля. Роль сеймів і сеймиків. Особливості становища польського міського населення. "Сарматизм" як особливість розвитку польської культури і менталітету шляхти.

Зовнішня політика Речі Посполитої в І половині XVIII століття та її вплив на внутрішньополітичний розвиток держави.

Втрата державності. Поділи Речі Посполитої та їх значення.

^ 24. Виділіть особливості селянських воєн в Росії.

Дефініція поняття "селянська війна". Відмінність селянських воєн від селянських повстань. Селянські війни як різновид війни громадянських. Народні рухи, які в радянській історіографії відносили до селянських війн.

Селянська війна під проводом С. Разіна. Питання про хронологічні межі руху. Волжсько-Каспійський похід С. Разіна. Другий період руху — події під Астраханню, Симбірськом. Рушійні сили, роль козацтва у селянській війні.

Селянська війна під проводом О. Пугачова. Етапи руху, їх особливості. Рівень організованості. Маніфести О. Пугачова як відображення інтересів повсталих, еволюція їх поглядів.

Порівняння двох рухів, спільне і особливе в кожному із них. Чому селянська війна О. Пугачова стала останньою в історії Росії?

^ 25. Доведіть, що в Росії у першій чверті XVIII століття відбулося утвердження абсолютизму.

Дефініція поняття "абсолютизм". Основні риси абсолютної монархії. Період переходу від станової до абсолютної монархії в Росії.

Передумови реформ Петра І. Адміністративні реформи: заміна Боярської думи Сенатом, заміна приказів колегіями, місцеві органи управління.

Ліквідація патріаршества і уведення Синоду.

Реформа в армії, створення флоту. Рекрутська система. Ф. Прокопович "Правда волі монаршої" — обґрунтування абсолютної влади монарха.
1   2   3   4   5

Схожі:

В. Г. Короленка затверджую: Голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко «23» лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. – Полтава: пнпу, 2013. – 33...
В. Г. Короленка затверджую: Голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко «23» лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. – Полтава: пнпу, 2012. –...
В. Г. Короленка затверджую: Голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко «23» лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка "затверджую" Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко "23" лютого 2013 р. Програма
«Іноземна мова» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за напрямами підготовки
В. Г. Короленка затверджую: Голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко «23» лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма
Програма вступного випробування з технологій для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / Укладачі: Є. В. Кулик,...
В. Г. Короленка затверджую: Голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко «23» лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма
Програма вступного випробування з технологій для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / Укладачі: Є. В. Кулик,...
В. Г. Короленка затверджую: Голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко «23» лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма
Програма вступного випробування з технологій для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр / Укладачі: В. П. Титаренко,...
В. Г. Короленка затверджую: Голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко «23» лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма
Вступного випробування з трудового та профільного навчання з методикою викладання для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
В. Г. Короленка затверджую: Голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко «23» лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма
Вступного випробування з трудового та профільного навчання з методикою викладання для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
В. Г. Короленка затверджую: Голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко «23» лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2012. – 27...
В. Г. Короленка затверджую: Голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко «23» лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2012. – 27...
В. Г. Короленка затверджую: Голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко «23» лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2012. – 27...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи