Робоча програма Фізична географія та геоекологія Полтавщини для студентів за напрямом підготовки icon

Робоча програма Фізична географія та геоекологія Полтавщини для студентів за напрямом підготовки
Скачати 328.88 Kb.
НазваРобоча програма Фізична географія та геоекологія Полтавщини для студентів за напрямом підготовки
Дата17.11.2012
Розмір328.88 Kb.
ТипРобоча програма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра географії та краєзнавства


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор із науково-педагогічної роботи


______________________ проф. Год Б.В. 


«_____»_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПП 002. Фізична географія та геоекологія Полтавщини

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напрям підготовки:^ 0401 Природничі наук

(шифр і назва напряму підготовки)

Спеціальність: 7.040104 01 Географія

(шифр і назва спеціальності)

Спеціалізація: ^ Краєзнавчо-туристична робота

(назва спеціалізації)

факультет _______історичний________________

(назва факультету)


Полтава – 2012 рік

Робоча програма ^ Фізична географія та геоекологія Полтавщини

для студентів за напрямом підготовки 0401 Природничі науки,

спеціальністю 7.040104 01 Географія

„03” вересня, 2012 року. - 16 с.

Розробник: Булава Леонід Миколайович, завідувач кафедри географії та краєзнавства, професор, кандидат географічних наук

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри географії та краєзнавства

Протокол від “_03_”_вересня__2012 року № 1


Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

Схвалено методичною комісією ПНПУ імені В.Г. Короленка за напрямом підготовки (спеціальністю) 7.04010401 Географія

_____________________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від “____”________________20___ року № ___


“____”____________20__ року Голова _______________ (_^ Вішнікіна Л.П._)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік

__________________________________________________________________________


Відомості про перезатвердження робочої програми:


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

2,5

Галузь знань

^ 0401 Природничі науки

(шифр і назва)

Нормативна


Напрям підготовки

7.04010401

Географія (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

Учитель географії та економіки. Організатор краєзнавчо-туристичної роботи


^ Рік підготовки:

Змістових модулів –

1-й (5-й)

Індивідуальне науково-дослідне завдання 39 год.

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 126

1-й (9-й)

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст


24 год.

12 год.

^ Практичні, семінарські

-

Лабораторні

24 год.

6 год.

^ Самостійна робота

39 год.

69 год.

Індивідуальні завдання:

39 год.

39 год.

Вид контролю:

екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 48_/_78_

для заочної форми навчання - 18_/_108 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: нормативної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки полягає у формуванні компетентності студентів до якісного викладання знань про природу Полтавської області та її екологічні проблеми, екологічного виховання учнів.

Завдання:

- формування компетентностей про особливості природних компонентів території Полтавської області (за алгоритмом, засвоєним під час вивчення курсу «Фізична географія України»;

- формування компетентностей про особливості природних комплексів області;

- формування знань про екологічні проблеми Полтавщини й оптимальні шляхи їх вирішення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: особливості природних компонентів території Полтавської області; особливості природних комплексів; екологічні проблеми Полтавщини й оптимальні шляхи їх вирішення.

вміти: установлювати причинно-наслідкові зв’язки між природними компонентами; аналізувати закономірності поширення природних комплексів; пропонувати шляхи вирішення екологічних проблем області; організовувати краєзнавчу роботу з учнями, маючи достатню фізико-географічну й геоекологічну компетентність. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.

Природні компоненти. Характеристика природних умов і природних ресурсів


Тема 1. Вступ. Загальні відомості про територію і межі Полтавщини, фізико-географічне положення. Мета, завдання і структура вивчення курсу. Форми організації пізнавальної діяльності і їх короткий зміст. Джерела знань. Форми контролю знань.

Загальні відомості про територію, межі і географічні центри Полтавщини. Фізико-географічне положення (за типовим планом). Оцінка фізико-географічного положення Полтавської області.


^ Тема 2. Рельєф, геологічна будова, корисні копалини. Геоморфологічна характеристика. Загальні риси будови земної поверхні території Полтавщини. Закономірності поєднання макроформ рельєфу, нахилу поверхні, простягання річкових долин. Характеристика основних макроформ рельєфу.

Тектонічне районування території Полтавщини. Порівняльна характеристика будови найбільших тектонічних структур. Глибинна будова Полтавщини за сейсмічними даними. Співвідношення між тектонічними структурами і макроформами рельєфу.

Геологічна карта Полтавщини. Характеристика основних геологічних структур: Українського щита і Дніпровсько-Донецької западини в межах області (склад, вік і умови залягання гірських порід, корисні копалини). Оцінка забезпеченості території різними видами мінерально-сировинних ресурсів.

Особливості неотектонічного етапу в межах території Полтавщини.

Сучасна тектоніка. Інтенсивність горизонтальних і вертикальних рухів у межах різних геотектонічних структур.

Геоморфологічна характеристика. Морфоструктури, їх класифікація і характеристика. Геоморфологічні рівні. Морфоскульптури і їх характеристика.

Оцінка несприятливих геолого-геоморфологічних явищ на території області, заходи щодо їх запобігання та усунення наслідків прояву.


^ Тема 3. Клімат і кліматичні ресурси. Організація метеорологічних спостережень. Аналіз прояву основних кліматотвірних чинників: сонячної радіації, атмосферної циркуляції, підстилаючої поверхні у межах Полтавщини.

Аналіз показників елементів клімату та їх режиму (термічного, опадів і зволоження, вітрового, снігового покриву тощо), закономірності їх розподілу по території України. Несприятливі (стихійні) метеорологічні явища.

Кліматичні сезони.

Кліматичні ресурси. Історія змін клімату.


^ Тема 4. Води і водні ресурси. Характеристика показників водного стоку по території Полтавщини у залежності від фізико-географічних чинників (клімату, рельєфу, складу гірських порід тощо). Водний баланс території України.

Річкова сітка, характеристика її показників. Основні річкові системи і їх басейни. Класифікація річок за швидкістю і характером течії; джерелами живлення, режимом стоку (в залежності від комплексу фізико-географічних чинників). Характеристика і режим розчиненого і твердого стоку річок.

Озера. Класифікація озер за походженням їх улоговин, солоністю і гідрохімічним режимом, стоком, умовами життя організмів.

Болота і заболочені землі, їх класифікація, екологічні проблеми, оцінка.

Штучні водойми і водотоки та пов’язані з ними екологічні проблеми.

Підземні води.

Водні ресурси і їхня оцінка і сучасний екологічний стан, заходи щодо оптимізації водокористування.


^ Тема 5. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси. Ґрунтоутворюючі процеси в межах Полтавщини. Основні генетичні типи ґрунтів, їх коротка характеристика.

Аналіз чинників, що впливають на поширення ґрунтів. Оцінка родючості ґрунтів, їх зміни під впливом природокористування. Меліорація, охорона ґрунтів. Ґрунтознавчі дослідження: історія і сучасність.


^ Тема 6. Рослинний покрив. Охорона рослинності. Загальна характеристика флори і рослинності. Типи рослинності, їх характеристика (за типовим планом).

Закономірності поширення рослинного покриву по території Полтавщини у залежності від кожного з фізико-географічних чинників. Зміни рослинності під впливом діяльності людини. Охорона та відтворення рослинності. Рослини, занесені до “Червоної книги” України, та ті, що охороняються за рішенням Полтавської обласної ради. Рослинні угруповання, занесені до “Зеленої книги” України. Геоботанічні дослідження на Полтавщині.


^ Тема 7. Тваринний світ. Охорона тваринного світу

Загальна характеристика фауни Полтавщини. Фауністичні комплекси лісів, степів, лук, боліт, водойм (характеристика за типовим планом). Вплив діяльності людей на тваринний світ. Тварини, занесені до “Червоної книги” України, та ті, що охороняються за рішенням Полтавської обласної ради.


Змістовий модуль 2.

Природні комплекси. Історико-географічна й геоекологічна характеристика


^ Тема 8. Ландшафти і фізико-географічне районування. Класифікація природних ландшафтів Полтавщини. Ландшафтні карти області. Коротка характеристика типів, підтипів, родів і видів ландшафтів. Історія зміни ландшафтів упродовж антропогену, голоцену в історичний час.

Фізико-географічне районування Полтавщини. Характеристика фізико-географічних зон, підзон (смуг), країн, областей і під областей в межах Полтавщини. Особливості кожного із фізико-географічних районів.


^ Тема 9. Історія природокористування на Полтавщині. Періодизація історії природокористування. Історія природокористування в періоди давньої, середньовічної, нової та новітньої історії.


^ Тема 10. Сучасні екологічні проблеми природокористування.

Конструктивно-географічні аспекти охорони природи

Сучасні ландшафти, критерії їх класифікації, поширення типів і підтипів. Характеристика типів і підтипів сучасних ландшафтів, їх екологічні проблеми, заходи щодо охорони і раціонального природокористування. Конструктивно-географічні аспекти охорони природи при веденні різних напрямків природокористування.

Зміна ландшафтів і природного середовища під побічним впливом природокористування (через повітряні й водні потоки). Зони забрудненості.


^ Тема 11. Природно-заповідний фонд та екологічна мережа

Проблеми розвитку заповідної справи в області. Об’єкти природно-заповідного фонду, екологічна мережа Полтавщини.


^ Тема 12. Історія досліджень природи Полтавщини. Етапи дослідження природи Полтавщини, їх коротка характеристика. Експедиції для вивчення природи краю. Видатні дослідники – географи й природознавці. Особливості сучасного етапу фізико-географічних досліджень та завдання на майбутнє.

^ Тема 13. Комплексна фізико-географічна й екологічна характеристика своєї місцевості (місця майбутньої роботи). За типовим планом (самостійно) підготувати індивідуальне завдання про природні умови й природні ресурси рідного краю (місце свого народження, проживання батьків – за вибором).

^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів

і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

Усьо-го

у тому числі

Усьо-го

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Природні компоненти. Характеристика природних умов і природних ресурсів

1. Вступ. Загальні відомості про територію і межі Полтавщини, фізико-географічне положення

7

2
2
3

7

1


6

2. Рельєф, геологічна будова, корисні копалини. Геомор-фологічна характеристика

14

4
4
6

14

2
2
10

3. Клімат і кліматичні ресурси

8

2
2
4

8

1


7

4. Води і водні ресурси

7

2
2
3

7

1
2
4

5. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси

7

2
2
3

7

1


6

6. Рослинний покрив. Охорона рослинності

7

2
2
3

7

1


6

7. Тваринний світ. Охорона тваринного світу

7

2
2
3

7

1


6

Разом за змістовим модулем 1

57

16
16
25

57

8
4
45

^ Змістовий модуль 2. Природні комплекси. Історико-географічна

й геоекологічна характеристика

8. Ландшафти і фізико-географічне районування

8

2
2
4

8

1
2
5

9. Історія природокористування на Полтавщині

3

1


2

3

1


2

10. Сучасні екологічні проблеми природокористування.

Конструктивно-географічні аспекти охорони природи

8

2
2
4

8

1


7

11. Природно-заповідний фонд та екологічна мережа

6

2
2
2

6

1


5

12. Історія досліджень природи Полтавщини

3

1
-
2

3

3

13. Комплексна фізико-географічна й екологічна характеристика своєї місцевості (місця майбутньої роботи)

2

-
2
-

2

2

Разом за змістовим модулем 2

30

8
8
14

30

4
2
24
^

Усього годин


87

24
24
39

87

12
6
69

Модуль 2
^

ІНДЗ Комплексна фізико-географічна й екологічна характеристика своєї місцевості (місця майбутньої роботи)


39

-

-

-

39

-

39

-

-

-

39

-
^

Усього годин


126

24
24

39

39

126

12
6

39

69^ 7. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Аналіз фізико-географічного положення Полтавщини

2

2

Геолого-геоморфологічна характеристика області

4

3

Клімат і кліматичні ресурси

2

4

Води і водні ресурси

2

5

Ґрунтовий покрив і земельні ресурси

2

6

Рослинний покрив. Охорона рослинності

2

7

Тваринний світ. Охорона тваринного світу

2

8

Ландшафти і фізико-географічне районування

2

9

Сучасні екологічні проблеми природокористування.

2

10

Природно-заповідний фонд та екологічна мережа

2

11

Комплексна фізико-географічна й екологічна характеристика своєї місцевості

2

Разом

24


^ 8. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Історія формування території

3

2

Геологічна будова, корисні копалини. Геоморфологія

6

3

Кліматичні ресурси

4

4

Водні ресурси

3

5

Земельні ресурси

3

6

Охорона рослинності, Червона і Зелена книги

3

7

Охорона тваринного світу

3

8

Фізико-географічне районування

4

9

Історія природокористування на Полтавщині

2

10

Сучасні екологічні проблеми природокористування.

4

11

Природно-заповідний фонд та екологічна мережа

2

12

Історія досліджень природи Полтавщини

2
Разом

39


9. Індивідуальні завдання


Комплексна фізико-географічна й екологічна характеристика своєї місцевості (місця майбутньої роботи) –– 39 годин.


^ 10. Методи навчання

Методи навчання, які різняться за характером пізнавальної діяльності студентів: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький.

Методи навчання за джерелами знань: словесні, наочні, практичні.

Методи, що застосовуються в фізико-географічних дослідженнях: описовий, порівняльно-географічний, історичний, системний, типології і районування, моделювання, статистичний, наукового пояснення.

^ 11. Методи контролю

За формою: фронтальний, індивідуальний, груповий. Способи контролю: усний, письмовий. Види контролю: поточний, тематичний (усне опитування, перевірка практичних завдань, вибіркове тестування), модульний (тестування); підсумковий (усний екзамен).

^ 12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Модуль 2

ІНДЗ

Екза

мен

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

20

40

100

Т1*

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

3

7

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

* Нумерація тем – відповідно до табл. 4 «Структура навчальної дисципліни»


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

90 – 100

А

відмінно

83-89

В

добре

75-82

С

68-74

D

задовільно

60-67

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


^ 13. Методичне забезпечення

1. Робоча програма Фізична географія та геоекологія Полтавщини

для студентів за напрямом підготовки 0401 Природничі науки,

спеціальністю 7.040104 01 Географія. - Полтава, ПНПУ імені В.Г.Короленка. - 2012. - 16 с.

2. Методичні рекомендації до лабораторних робіт, самостійної та індивідуальної роботи студентів. – ПНПУ імені В.Г.Короленка, кафедра географії та краєзнавства, 2012. – 18 с.


^ 14. Рекомендована література

Базова

1. Булава Леонід Миколайович. Фізична географія Полтавської області. - Навчальний посібник для студентів. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 48 с.

2. Полтавська область : Географічний атлас : Моя мала Батьківщина / М-во освіти і науки України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – / [голова ред. кол. Л.М. Булава ; відп. ред. Т. В. Погурельська]. – К. : ТОВ «Видавництво «Мапа», 2004. – 20 с.

3. Булава Л.М. Географія своєї області. Полтавщина (Додаток до географічного атласу "Моя мала Батьківщина"). — Полтава: "Оріяна", 2004. — 28 с.

4. Методика викладання географії Полтавщини/ Л.М.Булава, О.М.Мащенко, Л.М.Кушнір та інші. – Полтава: ПДПІ – ПОІПОПП, 1994. – 138 с.

5. Полтавська область : природа, населення, господарство. Географічний та історико-економічний нарис / [Аліман М.В., Андрієнко В.В., Булава Л.М. та ін.] ; за ред. К.О. Маца. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – Полтава : Полтавський літератор, 1998. – 336 с.


Допоміжна

 1. Агроекологічний атлас Полтавщини. Лабораторний практикум для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування» та «Агрономія» / Ю.С. Голік, О.Е. Ілляш, А.О. Шуліка та інші. – Полтава: «Оріяна», 2009. – 70 с.

 2. Актуальні проблеми методики викладання географії рідного краю / Матеріали обл. наук.-практ. конф. — Полтава: ПОІПОПП-ПДПІ, 1994. — 80 с.

 3. Андрієнко Т.Л., Байрак О.М., Залудяк М.І. та інші. Заповідна краса Полтавщини. – Полтава: “Астрея”, 1995. — 186с.

 4. Байрак О.М., Стецюк Н.О. Атлас рідкісних і зникаючих рослин Полтавщини. – Полтава: Верстка, 2005. – 270 с.

 5. Байрак О.М., Стецюк Н.О. Конспект флори Полтавщини: вищі судинні рослини. Наукове видання.  – Полтава: Верстка, 2008. – 196 с.

 6. Богданович А.В. Сборник сведений о Полтавской губернии. — Полтава, 1877. - 284с.

 7. Булава Л.М. Географія Полтавської області. Підручник для учнів 8-9 класів. — Полтава: ПОІПОПП, 1999. — 56с.

 8. Булава Л.М. Рідний край. Географія та краєзнавство. Полтавщина. Навчальний посібник для учнів 5 класу. – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 2002. – 108 с.

 9. Булава Л.М., Жук В.Н. Про походження географічних назв Полтавщини //Постметодика. – 1994, №3(7); 1995, №2(9).

 10. Веклич М.Ф., Дубняк В.А. Палеогеографічні етапи утворення терас сер. Дніпра //Проблеми геогр. науки в Українській РСР. — Вип.2. - К. , 1975. — С. 74-86.

 11. Волков Н.Г., Палиенко В.П., Соколовский И.Л. Морфоструктурный аналіз нефтегазоносных областей Украины. — К: Наук. думка. — 1981. — 220с.

 12. Волков Н.Г., Соколовский И.Л. Основные проблемы геоморфологии левобережья Середнього Днепра. — К: Наук. думка. — 1976. — 136с.

 13. Гальченко Н.П. Регіональний ландшафтний парк "Кременчуцькі плавні". Рослинний світ/ Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України; Укр. фітосоціологічний центр. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 176 с.

 14. Географічна енциклопедія України в 3-х томах. — т.3. — К. — 1994. — С. 62-67.

 15. Географія та екологія Полтави: Зб. наук. праць. – Полтава: Верстка, 2008. – 132 с.

 16. Голік Ю.С., Ілляш О.Е., Локошко А.Д. та інші. Екологія міста Полтави (Екологічна бібліотека Полтавщини). – Випуск 2. – Полтава: Полтавський літератор, 2005. – 186 с.

 17. Голов Б.А. Изменения ландшафтов и фауны Полтавской области // Вестник зоологии. — №6. — 1973.

 18. Горецкий Г.И. Алювиальная летопись Великого пра - Днепра . — М.:Наука. — 1970. — 491с.

 19. Гуров А.В. Геологическое описание Полтавской губернии. Отчет Полтавскому губернскому земству. — Харьков: Типография М.Ф.Зильберга, 1888. — 1016 с.

 20. Гуров А.В. Геологическое описание Полтавской губернии. Полезные ископаемые . — Полтава. — 1916. — 921с.

 21. Ґрунти Полтавської області. Пояснювальна записка до карти ґрунтів масштабу 1:200 000. /Укладач О.М. Макаренко (за ред. А.І.Лисенка) — Харків: Прапор, 1969. — 75с.

 22. Давиденко А.І. Мальовнича Полтавщина: Путівник по заповідникам і пам’ятках природи. — Харків: Прапор, 1982. — 127с.

 23. Дані спостережень Полтавського гідрометеорологічного центру. Кліматичні показники за період спостережень з 1991 по 2008 р.— Полтава, 2009.

 24. Доброхотов М.П. Геология и железорудные месторождения Кременчугского района. — М: Надра. — 1964. — 221с.

 25. Докучаев В. К вопросу о соотношении между возрастом и высотой местности с одной стороны, характером и распредилением черноземов лесных земель и солонцов с другой // Вестник естествознания. — 1891. — №№1-3.

 26. Докучаев В. К вопросу о соотношении между возрастом и высотой местности с одной стороны, характером и распределением черноземов, лесных земель и солонцов с другой // Вестник естествознания. — 1891. — №№1-3.

 27. Докучаев В. Об эскурсиях, совершонных под его руководством в Полтавскую, Саратовскую и Воронежскую губернии // Труды Императорского Вольно-экономич. Общества. — 1890. — №№5-6.

 28. Докучаев В.В. Были ли леса в южной степной России. — СПБ. — 1889.

 29. Докучаев В.В. Материалы к оценке земель Полтавской губернии. — СПБ. — 1892. — 98с.

 30. Докучаев В.В. Наши степи прежде и теперь. — М. — 1936. — 116с.

 31. Докучаев В.В. Популярный очерк природы Полтавской губернии (глава II, IV, V) (Архив АН РФ, фонд 184, оп.2, №60).

 32. Дубняк К. Природні багатства Полтавщини// Хазяйство Полтавщини. — №4-5. — 1922. — С. 1-9.

 33. Дубняк К. Природно-географічні й економічні райони Полтавщини. (Досвід районування Полтавщини) // Хозяйство Полтавщины. 1921.-№3 С. 13-18.

 34. Дудник І.М. (природа), Галицький В.І. (сучасні природні процеси), Коваленко Г.М. (господарство) Полтавська область. — ГЕУ. — т.3. — 1993. — С. 62-67.

 35. Екологічна оцінка, встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод Полтавської області / Звіт про науково-дослідницьку роботу УНДІВЕП. (Керівник — А.В.Яцик). — К, 2004. — 300 с.

 36. Екологічний атлас Полтавщини / За ред. Ю.С.Голіка, В.А.Барановського, О.Е.Ілляш. — Полтава: Полтавський літератор, 2007. — 128 с.

 37. Екологія Полтавщини (Екологічна бібліотека Полтавщини). – Випуск 3. – За ред. Ю.С.Голіка та О.Е.Ілляш. – Полтава: Полтавський літератор, 2006. – 308 с.

 38. Жук В.Н. Якими були річки нашого краю в минулому? // Наш рідний край. — Вип.5 (Стрінки про природу та пам’ятки природи Полтавщини). — Полтава, 1990. — С. 17-24.

 39. Закалюжний В.М. Джурка Г.Ф. Полтавська область. Геолого-географічний нарис: Навчальний посібник. Полтава: ПДПУ, 2000. — 130 с.

 40. Захарченко Г.М. О характеристеке дислокации в районе Полтавы // Наук. зап. Харьк. гос. пед. ин-ту. — 1946. — т.9. — С. 65-77.

 41. Збірник Полтавського державного музею. — Том II. — Полтавщина. Упорядники Філянський М., Рижинко Я. /Під заг. ред. Криворотченка. — Полтава, 1927. — 420с.

 42. Зеленін Д.К. Опис рукописів ученого архіву “Імператорського російського

 43. Ивашин Д.С., Орлова Л.Д. К истории изучения растительного мира Полтавщины // 100-річчя Полтав. краєзн. музею. — Полтава. — 1991. — ч.3. — Краєзнавство Полтавщини. — С. 39-41.

 44. Измаильский А. Влажность почвы и грунтовая вода в святи с рельефом местности и культурным состоянием поверхности почвы. — Полтава. — 1894.

 45. Измаильский А.А. Как высохла наша степь. — М. — т.1. — 1937. — 76с.

 46. Илличевский С. Зональное расприделение ростительности в окрестностях г.Полтавы // Журнал рус. ботан. общ. — 1926. — XI. — С. 227-287.

 47. Илличевский С. Целинные степи Полтавского края. — Л: “Природа”. — 1930. — С. 552-558.

 48. Іллічевський С. Обслідування цілинних степів Полтавщини в 1927р. // Охорона памяток природи на Україні. — Збірник II. — С. 89-113. — Харків. — 1928.

 49. Іллічевський С. Цілинні степи Полтавщини та їх охорона. – Окремий відбиток). — 1929.

 50. Килим С.Л. З історії науково-дослідної роботи Полтавського краєзнавчого музею у галузі природознавства; Збірник 100-річчя ПКМ. Матеріали ювілейної наукової конференції.-ч.1. — Полтава. — 1992. — С. 15-19.

 51. Клеопов Ю.Д. Рослинність Карлівського степового заповідника ВУМ // Вісник Київ. бот. саду. — вип. XVII. — К. — 1934. — С. 41-86.

 52. Климат Полтавы / Под ред. В.Н.Бабиченко. — Л.: Гидрометеоизд, 1983. — 208с.

 53. Коломієць М.Ф. Полтавська область. – Харків: ХДУ., 1959.

 54. Копчинская Е.И. Природные условия города Полтавы и ее окрестностей.// Географический сборник. — Выпуск 3. — Киев, 1960,- С. 69-85.

 55. Корисні копалини Полтавщини (Бібліограф. покажчик). — Полтава. — 1972. — 13с.

 56. Котлик О.П. Історія вивчення природних умов Полтавщини. Наукова довідка. — 1977р.

 57. Краєзнавство Полтавщини. — Вип. 1. — Полтава. — 1991.

 58. Краснов А. О результатах геоботаническых исследований в Полтавской губернии // Труды Вольноэкон. общ. — 1891. — т.1.

 59. Краснов А.М. Настоящее и прошлое южно-русских степей // Журнал Полтавського С. -х. общества. — 1891. — №2.

 60. Краснов А.Н. Ботанико-географический очерк Полтавской губернии // Материалы к оценке земель Полтавской губернии. — Вып. XVI. — СПБ. — 1894. — С. 369-516.

 61. Краснов А.Н. Материалы для флоры Полтавской губернии. Результаты флористических иследов. Полтавской губернии. — Х. — 1891. — 116с. (оттиск из “Труды о-ва испитателей природы”, т.24).

 62. Краснов А.Н. О зависимости между почвой и растительностю в черноземной полосе России // Материалы по изучению руських почв. — Вып.2-3. — 1898.

 63. Краснов А.Н. Прошедшее и настоящее южно-русских степей // Журнал Харьк. Общ. Сельск. Хоз. — 1891. — вып.3.

 64. Краснов А.Н. Травянистые степи северного полушария. — М. — 1894.

 65. Крупкий Н.К., Коцюба И.А. Почвенный покров Центральной части Полтавской области и его агрохимическая х-ка // Агрохимия и почвоведение. — Вып.6. — 1967. — С. 84-91.

 66. Кудряшов К.В. Половецкая степь. Очерки исторической географии. — М: ОГИЗ. — 1948.-162с.

 67. Лапоногов О.М., Качанов О.Д. Полтавська область (Географічний нарис). — К. “Рад. шк.”. — 1959. — 102с.
 68. ^

  Лисенко Анна Володимирівна. Ойконімія Полтавської області : Дис... канд. наук: 10.02.01 - 2007.


 69. Макаренко О.М. Ґрунти Полтавської області / За ред. Лисенка А.І. — Харків: Прапор. — 1969. — 75с.

 70. Макроклиматические районы Полтавщины / М.М. Самбикин- зав. Полтв. губ. отделом Метеорол. секции сельск.-хоз. науч. комитета Украины. — 92с., с прил.

 71. Максименко Ф. Матеріали до краєзнавчої бібліографії України. 1847-1929. — К. — 1930.

 72. Малєванов М. Перший географо-економічний опис Полтави. — Зоря Полтавщини. — 1960. — 24/XII. — С. 4.

 73. Мальовнича Полтавщина: Путівник по заповідниках природи. — Х: Прапор, 1982. — 128с.

 74. Маркевич Н. О климате Полтавской губернии. М., 1850. — 40с.

 75. Маркевич Н. Реки Полтавской губернии. — Зап. Русск. геогр. о-ва, 1856, кн.11. - С. 337-461.

 76. Материалы к оценке земель Полтавской губернии. — Вып. 1-15. — СПБ. — 1890-1892.

 77. Мринский О.П. Ботанико-географический очерк Левобережной лесостепи Украины. — Автореф. к.б.н. — К. — 1971. — 33с.

 78. Назаренко Д.П. Геоморфологическая карта и история формирования неогенових и антропогенових террас левобережья УССР // Харьков. отд. ГО УССР. — 1968. — Вып.6. — С. 44-50.

 79. Назаренко Д.П. Геоморфология Полтавской области и сопредельных с нею районов соседних областей // Мат. Харьк. отдела геогр. об-ва СССР. — Вып.1. — 1965. — С. 18-27.

 80. Назаренко Д.П. О геологической истории бассейна р.Псла // Вестник ХГУ, №2. — Х. — Изд-во ХГУ, 1964, серия географ., Вып.1, С. 62-69.

 81. Ніколаєв В.Ф. Покажчик літератури по вивченню природи Полтавщини. — Полтава, 1918. — 18с.

 82. Ніколаєв В.Ф. Природні багатства Полтавщини// газета “Вільний голос”, середа 5[28] червня 1918року, №43.

 83. Опоков Е.В. Речные долины Полтавской губернии. — ч. I-II. — СПБ., 1901-1905.

 84. Основные черты тектоніки Украины (Обьяснительная записка к

 85. Отоцкий П.В. Оро-гидрографический очерк Полтавской губернии. — СПБ. — 1894. — 59с.

 86. Охорона природних багатств Полтавщини: бібліограф. покажчик. — Полтава. — 1990. — 15с.

 87. Падалка Л. Карта территориального разграничения Полтавской губернии в масштабах местных изучений. — Полтава, 1914. — 18с., карта

 88. Падалка Л.В. Прошлое Полтавской территории и ее заселение. — Полтава. — 1914. — 238с.

 89. Пазинич В.Г. Геоморфологічний літопис Великого Дніпра. – Ніжин: Гідромакс, 2007. – 372 с.

 90. Піддубний, І. А. Розбудова екологічної мережі Полтавської області [Текст] / І. А. Піддубний // Экология плюс. – 2009. – №3. – С. 8–12.

 91. Полтавщина: Природа. Традиції. Культура. – Полтава: Оріяна, 2007. – 104 с.

 92. Природа Полтавской губернии. Оттиск из Полтавского земского календаря [Полтава]. — 1908.-41с.

 93. Природно-ресурсний, людський та виробничий потенціал Полтавщини (історія становлення та сучасний розвиток) // Вища педагогічна освіта і наука України. Полтавська область. –Полтава: ТОВ «АСМІ», 2008. – С. 18 – 71.

 94. Путишествие академика Гильденштедта. — Харьковский сборник. — 1891. — вып. 5, С. 1-71

 95. Родионов С.П. Геологическое строения Кременчугского железорудного месторождения // Геол. журн. — т.VI. — вып.1. — 1939.

 96. Ромоданова А.П. Четвертинні відклади лівобережжя середнього Дніпра. — К: Наук. думка. — 1964. — 160с.

 97. Ручка В. Історії слід [ Флора і фауна Полтави XVII і на поч. XVIII століття] // Зоря Полтавщини. — 1976. — 22грудня.

 98. Самбикин М.М. Очерк климатич. условий Полтавской сел.-хоз. опытн. станции за 40лет (1886-1925)// Тр. Полт. сел.-хоз. опытн. станции. Отдел метеорологии. — Полтава, 1926. – Вып. №52

 99. Самбікін М.М. Труди Полтавської сіл.-госп. досл. станції: Вогкість грунту за 1924-1928рр. — Полтава, 1930. — 32с.

 100. Соколов Г. Геологический очерк Полтавской губернии // Горный журнал. — 1843. — №1. — С. 1-12.

 101. Соломаха В.А. Заплавні луки р.Ворскли // Український ботанічний журнал.

 102. Справочник по водным ресурсам / Под ред.. Стрельца Б.И. — К.: Урожай,- 1987. — 304с.

 103. Стахорский В. Очерки растительности Полтавской губернии. — Полтава. — 54с.

 104. Схема комплексного использования и охраны водных и земельных ресурсов Полтавской обл. — Харьков, 1978.

 105. Схема определения зон возможного затопления весен ними паводками на участке реки Ворскла. — Кн.1. — Пояснительные записки. Природне условия. — 1995.

 106. Які рослини Полтавщини занесені до “Червоної книги СРСР” та “Червоної книги УРСР”? // Наш край. — Вип.5. — Полтава. — 1990. — С. 56-60.

15. Інформаційні ресурси


 1. Географія Полтавщини

http://geo.pnpu.edu.ua/

 1. Полтавське регіональне управління водних ресурсів

http://poltavaruvr.pl.ua/pro-upravlnnya/4-pro-upravlinnja.html

3. Природно-заповідний фонд Полтавщини

http://www.eco-poltava.gov.ua/pzfzag.htm#top

4. Червона книга Полтавщини

http://www.eco-poltava.gov.ua/chervonk.htm

5. Природа Полтавщини

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=o4wQIwSHoUE


http://www.eco-poltava.gov.ua/stan.htm

Схожі:

Робоча програма Фізична географія та геоекологія Полтавщини для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма Фізична географія та геоекологія Полтавщини для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с
Геоекологія урбанізованих територій. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма Фізична географія та геоекологія Полтавщини для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Робоча програма Фізична географія та геоекологія Полтавщини для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі Методичних та програмних матеріалів з нормативних І спеціальних курсів: „Фізична географія та...
Робоча програма Фізична географія та геоекологія Полтавщини для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Ландшафтно-геохімічна екологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма Фізична географія та геоекологія Полтавщини для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Енергетичні ресурси геосистем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма Фізична географія та геоекологія Полтавщини для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Метеорологія і кліматологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма Фізична географія та геоекологія Полтавщини для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Геохімія ландшафтів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія,...
Робоча програма Фізична географія та геоекологія Полтавщини для студентів за напрямом підготовки iconЗа кредитно-модульною системою навчання
Робоча програма складена на основі Методичних та програмних матеріалів з нормативних І спеціальних курсів: „Фізична географія та...
Робоча програма Фізична географія та геоекологія Полтавщини для студентів за напрямом підготовки iconЗа кредитно-модульною системою навчання
Робоча програма складена на основі Методичних та програмних матеріалів з нормативних І спеціальних курсів: „Фізична географія та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи