Соціологія (спеціалізація соціологія освіти, соціальні комунікації) icon

Соціологія (спеціалізація соціологія освіти, соціальні комунікації)
Скачати 333.92 Kb.
НазваСоціологія (спеціалізація соціологія освіти, соціальні комунікації)
Дата08.09.2014
Розмір333.92 Kb.
ТипДокументи
Директор Інституту соціології, психології та управління Євтух Володимир Борисович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Адреса Інституту – м. Київ, вул. Саратівська, 20, тел. 400-99-38. Наші контакти: тел.(факс) 0444009937; e-mail: ispu_npu@ukr.net

Інститут соціології психології та управління був створений у 2007 році і на сьогодні успішно функціонує та розвивається.

Інститут здійснює підготовку фахівців за такими напрямами та спеціальностями: соціологія (спеціалізація - соціологія освіти, соціальні комунікації), психологія (спеціалізація - психологія консультування, соціальна психологія та психотерапія, практична психологія та реабілітація, політична психологія), менеджмент організації, адміністративний менеджмент, управління навчальним закладом, педагогіка вищої школи; освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр. В Інституті на денній та заочній формах навчається близько 2 тисяч студентів, з яких біля 200 іноземців.

Навчально-виховний процес, наукову діяльність в Інституті забезпечують 20 докторів наук, професорів, 48 кандидати наук, доценти, 10 старших викладачів та викладачів.

Для підготовки фахівців найвищої кваліфікації у 2008 році в Інституті відкрито аспірантуру зі спеціальностей 22.00.01 ”Історія і теорія соціології”, 22.00.04 ”Спеціальні та галузеві соціології”. З 2009 року за даними спеціальностями розпочала роботу Спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій.

В Інституті широко налагоджені зв’язки з вітчизнами та зарубіжними ВНЗ та науковими установами, зокрема з Вищою школою Управління м. Гданськ (Польща) та Вищою школою інформації та суспільно-юридичних наук в м. Бидгощ (Польща), з науковцями Ольштинського університету в Польщі, Краківської педагогічної академії, з Інститутом Студій Стратегічних м. Краків (Польща), Латвійським державним університетом, Інститутом психології, соціології та соціальних відносин Московського міського педагогічного Університету, Сенчжоуським технічним інститутом в Китаї та ін.. Така широка міжнародна співпраця з навчальними та науковими закладами дає змогу студентам-магістрантам вивчати та обмінюватися досвідом міжнародних наукових досліджень. З 2012-2013 навчального року планується спільна заочна форма підготовки магістрів на базі Ягелонського університету (Польща).

При Інституті створено Українсько-польський центр “Європейські студії”, центр "Етноглобалістики", центр "Телевізійної та публічної комунікації", планується створення соціологічної та психологічної лабораторій, роботу яких буде покладено в основу «Соціально-психологічного центру» інституту.

У 2007 році у складі Інституту було 4 кафедри: соціології, завідувач – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Євтух Володимир Борисович; управління та євроінтеграції, завідувач – доктор філософських наук, професор, перший проректор НПУ імені М.П. Драгоманова, заслужений діяч науки і техніки України Бех Володимир Павлович; теоретичної та консультативної психології, завідувач – доктор психологічних наук, професор, Відмінник освіти України Булах Ірина Сергіївна; практичної психології та психотерапії, завідувач – доктор психологічних наук, професор, Відмінник освіти України Пов’якель Надія Іванівна.
На сьогодні у складі Інституту функціонує вісім кафедр: соціології, соціальних та публічних комунікацій, управління та євроінтеграції, теоретичної та консультативної психології, практичної психології та психосоматики, соціальної психології та психотерапії, політико-психологічних проблем суспільного розвитку, історії освітньо-виховних систем та технологій.

^ Кафедра соціології. Завідувач – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України Євтух Володимир Борисович.

^ Кафедра соціальних та публічних комунікацій. Завідувач - кандидат політичних наук, професор Штепа Сергій Олександрович.

Кафедри є випускаючими за спеціальністю “Соціологія” (спеціалізації: “соціологія освіти”,, „соціальні комунікації”). Кафедри інтенсивно розвиваються і налагоджують відносини з вищими навчальними закладами України та зарубіжних країн.

Специфіка підготовки фахівців-соціологів багатопланова: для освітянської сфери, для сфери соціальних комунікацій, управлінської діяльності, проведення соціологічних досліджень у політичній, економічній галузях.

Кафедра управління та євроінтеграції. Завідувач – доктор філософських наук, професор, перший проректор НПУ імені М. П. Драгоманова, Заслужений діяч науки і техніки України Бех Володимир Павлович.

Кафедра є випускаючою кафедрою за спеціальностями “Менеджмент організацій”, “Управління навчальним закладом”, “Адміністративний менеджмент”.

Випускники мають можливість працювати у різних галузях економіки з узагальненим об’єктом діяльності: низовий та середній рівні управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, у тому числі у закладах освіти, науково-дослідних установах; обіймати керівні посади в галузі освіти та трудового навчання, всередині колективу підприємства, установ організації, державного органу»

Кафедра теоретичної та консультативної психології. Завідувач – доктор психологічних наук, професор, Відмінник освіти України Булах Ірина Сергіївна. Кафедра практичної психології та психосоматики. Завідувач - доктор психологічних наук, професор, Мозгова Галина Петрівна. Кафедра соціальної психології та психотерапії. Завідувач - кандидат психологічних наук, професор, Відмінник освіти України Ставицька Світлана Олексіївна. Кафедра політико-психологічних проблем суспільного розвитку. Завідувач - кандидат політичних наук, доцент Андрущенко Тетяна Вікторівна.

Кафедри здійснюють підготовку фахівців із спеціальності “Психологія” за спеціалізаціями: психологія консультування, практична психологія та реабілітологія, соціальна психологія та психотерапія, політична психологія.

Психолог-консультант - спеціаліст з індивідуального та групового консультування у різних сферах професійної діяльності людини, зокрема на виробництві, у бізнесі, управлінні, торгівлі, сім’ї; практичний психолог-реабілітолог - спеціаліст у наданні практичної індивідуальної допомоги з психологічної та психосоматичної реабілітації кризових та негативних емоційних станів, соціальний психолог-психотерапевт – спеціаліст у наданні психотерапевтичної допомоги особистості в кризових психічних станах, подоланні особистісних проблем і внутрішніх конфліктів, спеціаліст із корекції та терапії соціальних індивідуальних та групових проблем, у соціологічних центрах, юридичних, законодавчих, виправних та інших закладах, правничих громадських організаціях тощо; політичний психолог – спеціаліст у галузі політичної психології та впровадження психологічних технологій у діяльність виборчих кампаній, у підготовку іміджу піару, реклами, політиків.

Кафедра історії освітньо-виховних систем та технологій. Завідувач – доктор педагогічних наук, професор Дем’яненко Наталія Миколаївна.

Кафедра здійснює підготовку магістрів за спеціальністю ”Педагогіка вищої школи“, на денній і заочній формі навчання.

Кафедрою утворено Історико-педагогічну Асоціацію, у межах якої діє науковий семінар “Освітньо-виховні системи: ретроспектива й реконструкція”. Видається науковий часопис Асоціації “Історико-педагогічні студії”.
1. Вступ

Інститут соціології психології та управління був створений у 2007 році і насьогодні успішно функціонує та розвивається. Очолює Інститут доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Володимир Борисович Євтух.

В Інституті здійснюється підготовка фахівців за такими напрямами та спеціальностями: соціологія: “соціологія освіти”, «соціальні комунікації»; психологія: «психологія консультування», «соціальна психологія та психотерапія», «практична психологія та реабілітація», «політична психологія»; менеджмент організації: адміністративний менеджмент, управління навчальним закладом, освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр. Із всіх напрямів та спеціальностей за якими здійснюється підготовка фахівців в Інституті підготовлено та видано навчально-методичні комплекси.

В Інституті, на денній та заочній формах, навчається 1800 студентів, з них 1090 студенти стаціонару, з яких 195 іноземних студентів. Всього здійснення навчально-виховної та наукової роботи в Інституті забезпечують 120 викладачів, з них 59 штатних.

Освітянська діяльність Інституту реалізується шляхом співпраці з науковими установами, що сприяє розробленню наукового та навчально-методичного забезпечення, проведенню практичного навчання студентів. Інститутом укладено двосторонні угоди про співробітництво з інститутом політичних та економічних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, Інститутом вищої освіти АПН України, Інститутом іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова, видавничим домом «Софт Пресс».

При Інституті створено Українсько-польський центр “Європейські студії”, центр "Етноглобалістики", центр "Телевізійної та публічної комунікації".

У 2009 році засновано науковий часопис «^ Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент», де викладачі та аспіранти Інституту можуть презентувати свої наукові надбання. Видається збірка наукових праць студентів – членів проблемних груп Інституту «Особистість. Організація, Суспільство». При кафедрі управління та євроінтеграції заснований журнал наукових праць «Нова парадигма».

Для підготовки фахівців найвищої кваліфікації у 2008 році в Інституті відкрито аспірантуру зі спеціальностей 22.00.01 ”Історія і теорія соціології”, 22.00.04 ”Спеціальні та галузеві соціології”. З 2009 року за даними спеціальностями розпочала роботу Спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій. В цілому провідні професори та доценти кафедр Інституту керують науковою роботою 45-ти аспірантів за напрямами підготовки соціологія, психологія, філософія, політологія.

Кафедра управління та євроінтеграції Інституту є одним із засновників щорічної Міжнародної студентської конференції з проблем європейської інтеграції: «Майбутнє Європейського Союзу та перспективи європейської інтеграції України», участь у яких беруть студенти з Польщі, Словаччини, Литви та інших країн Європи.

Окрім теоретичної підготовки, значна увага приділяється в Інституті набуттю студентами практичних умінь та навичок, що реалізується через проведення різних видів практики на базі загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, навчально-виховних комплексів, психологічних служб, Академії муніципального управління, Міського психологічного центрі, Центру соціальних служб для молоді, відповідних кафедр Інституту та університету.

З 2007 року у складі Інституту було 4 кафедри: соціології, завідувач – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Євтух Володимир Борисович; управління та євроінтеграції, завідувач – доктор філософських наук, професор, перший проректор НПУ імені М.П. Драгоманова, заслужений діяч науки і техніки України Бех Володимир Павлович; теоретичної та консультативної психології, завідувач – доктор психологічних наук, професор, Відмінник освіти України Булах Ірина Сергіївна; практичної психології та психотерапії, завідувач – доктор психологічних наук, професор, Відмінник освіти України Пов’якель Надія Іванівна.

На сьогодні у складі Інституту функціонує вісім кафедр: соціології, соціальних та публічних комунікацій, управління та євроінтеграції, теоретичної та консультативної психології, практичної психології та психосоматики, соціальної психології та психотерапії, політико-психологічних проблем суспільного розвитку, історії освітньо-виховних систем та технологій.

^ Кафедра соціології. Завідувач – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України Євтух Володимир Борисович.

^ Кафедра соціальних та публічних комунікацій. Завідувач - кандидат політичних наук, професор Штепа Сергій Олександрович.

Кафедри є випускаючими за спеціальністю “Соціологія” (спеціалізації: “соціологія освіти”,, „соціальні комунікації”). Кафедри інтенсивно розвиваються і налагоджують відносини з вищими навчальними закладами України та зарубіжних країн.

Специфіка підготовки фахівців-соціологів багатопланова: для освітянської сфери, для сфери соціальних комунікацій, управлінської діяльності, проведення соціологічних досліджень у політичній, економічній галузях.

Кафедра управління та євроінтеграції. Завідувач – доктор філософських наук, професор, перший проректор НПУ імені М. П. Драгоманова, Заслужений діяч науки і техніки України Бех Володимир Павлович.

Кафедра є випускаючою кафедрою за спеціальностями “Менеджмент організацій”, “Управління навчальним закладом”, “Адміністративний менеджмент”.

Випускники мають можливість працювати у різних галузях економіки з узагальненим об’єктом діяльності: низовий та середній рівні управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, у тому числі у закладах освіти, науково-дослідних установах; обіймати керівні посади в галузі освіти та трудового навчання, всередині колективу підприємства, установ організації, державного органу»

Кафедра теоретичної та консультативної психології. Завідувач – доктор психологічних наук, професор, Відмінник освіти України Булах Ірина Сергіївна. Кафедра практичної психології та психосоматики. Завідувач - доктор психологічних наук, професор, Мозгова Галина Петрівна. Кафедра соціальної психології та психотерапії. Завідувач - кандидат психологічних наук, професор, Відмінник освіти України Ставицька Світлана Олексіївна. Кафедра політико-психологічних проблем суспільного розвитку. Завідувач - кандидат політичних наук, доцент Андрущенко Тетяна Вікторівна.

Кафедри здійснюють підготовку фахівців із спеціальності “Психологія” за спеціалізаціями: психологія консультування, практична психологія та реабілітологія, соціальна психологія та психотерапія, політична психологія.

Психолог-консультант - спеціаліст з індивідуального та групового консультування у різних сферах професійної діяльності людини, зокрема на виробництві, у бізнесі, управлінні, торгівлі, сім’ї; практичний психолог-реабілітолог - спеціаліст у наданні практичної індивідуальної допомоги з психологічної та психосоматичної реабілітації кризових та негативних емоційних станів, соціальний психолог-психотерапевт – спеціаліст у наданні психотерапевтичної допомоги особистості в кризових психічних станах, подоланні особистісних проблем і внутрішніх конфліктів, спеціаліст із корекції та терапії соціальних індивідуальних та групових проблем, у соціологічних центрах, юридичних, законодавчих, виправних та інших закладах, правничих громадських організаціях тощо; політичний психолог – спеціаліст у галузі політичної психології та впровадження психологічних технологій у діяльність виборчих кампаній, у підготовку іміджу піару, реклами, політиків.

Кафедра історії освітньо-виховних систем та технологій. Завідувач – доктор педагогічних наук, професор Дем’яненко Наталія Миколаївна.

Кафедра здійснює підготовку магістрів за спеціальністю ”Педагогіка вищої школи“, на денній і заочній формі навчання.

Кафедрою утворено Історико-педагогічну Асоціацію, у межах якої діє науковий семінар “Освітньо-виховні системи: ретроспектива й реконструкція”. Видається науковий часопис Асоціації “Історико-педагогічні студії”.
II. Кадровий склад інституту. 2.1 В розрізі кафедр і всього Інституту:

- усього викладачів – 120; - з них штатних - 59

- докторів наук, професорів - 9

- кандидатів наук, доцентів - 33

- старших викладачів без наукового ступеня – 10

- викладачів, асистентів без наукового ступеня – 7

- віковий ценз: середній вік 38 років.

2. 2 Підвищення кваліфікації викладачів (стажування, аспірантура, докторантура тощо).

В Інституті цілеспрямовано проводиться робота, спрямована на підвищення фахового рівня викладацького складу. Викладачі кафедр підвищують рівень професійної кваліфікації, проходячи стажування у інших освітніх закладах, займаються вивченням передового досвіду своїх колег з інших ВНЗ, що дає можливість удосконалювати та розширювати форми та методи роботи зі студентами.

Навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в Інституті включає державні стандарти освіти, навчальні плани, навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, програми навчальної, виробничої й інших видів практик, підручники і навчальні посібники, інструктивно-методичні матеріали до семінарських і практичних занять, розробку і застосування прикладних комп'ютерних програм на спеціальності, індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін; контрольних завдань до семінарських і практичних занять, контрольних робіт з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, методичних матеріалів для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових, дипломних і магістерських робіт.

У цьому навчальному році кафедра управління та євроінтеграції розробила і затвердила Вченою радою Інституту соціології, психології та управління 33 робочих програми як для спеціальностей кафедри, так і для Інституту соціальної роботи та управління, Інституту фізичного виховання та спорту, також для дистанційного навчання.

Для всіх спеціальностей і рівнів підготовки кафедрами підготовлені і вийшли з друку навчально-методичні комплекси.

На кафедрах та Вченій раді інституту затверджені засоби діагностики якості знань студентів – тести, контрольні роботи ін..

3.3 Наявність затверджених навчальних планів з усіх спеціальностей і усіх форм навчання за впровадженими ОКХ (бакалавр, спеціаліст, магістр). Відповідність перехідних та робочих програм. Підготовка навчально-методичних комплексів.

В даний час в Інституті соціології, психології та управління реалізується система заходів з удосконалення організації навчального процесу, запровадження нових технологій, форм і методів навчання, властивих європейським університетам.

Основу концепції підготовки фахівців відповідного рівня складають розроблені в Інституті соціології, психології та управління навчальні плани, які включають в себе філософську, психологічну, соціологічну, політологічну, економічну, управлінську спрямованість, що покликана формувати глибоко освічену, ерудовану, творчо мислячу особистість, яка має бути конкурентноспроможною на регіональному та національному ринку праці.

В інституті, відповідно до останніх рекомендацій міністерства освіти і науки, молоді та спорту вже розроблені й затверджені навчальні плани для спеціальності «Психологія» ОКР «Магістр» на 1,5 року навчання (денна форма) та 2 роки навчання (заочна форма).

Інститут працює за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, забезпечує постійний моніторинг якості освіти, нарощує розгалуження освітніх послуг, впроваджує мовні стратегії і високі педагогічні технології. В Інституті широко впроваджується Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (затверджене Вченою радою університету, протокол №5 від 22 грудня 2005 року).

Модернізовано та затверджено в установленому порядку навчальні плани підготовки магістрів денної форми навчання з урахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Метою такої модернізації в руслі Болонського процесу є посилення практичної підготовки магістрів, поглиблення фундаментальної та профільної освітньо-наукової підготовки, зменшення тижневого аудиторного навантаження і перенос акценту на самостійну роботу студентів.

Обсяг часу, відведений для аудиторних навчальних занять, становить у середньому 50% від загальної кількості годин, відведених на навчальну дисципліну.

Надаючи важливого значення впровадженню кредитно-модульної системи організації навчального процесу з метою якісної підготовки майбутніх фахівців, Інститут ініціював проведення низки заходів: проведення «круглих столів», відкритих занять, диспутів, наукових конференцій, методичних семінарів, обміну досвідом роботи, щодо питань впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу; з метою пошуку ефективних шляхів діагностики та контролю знань студентів з фахових дисциплін. Викладачами кафедр Інституту протягом чотирьох років розробляється та впроваджується рейтингова система оцінювання знань відповідно до галузевих стандартів підготовки фахівців відповідного рівня.

Зміни у традиційній системі оцінювання досягнень студентів реалізуються через широке впровадження рейтингових показників якості навчання, спрямованих на заохочення студентів до навчальної діяльності, стимулювання їх до самостійної роботи: тематичний контроль, модульний контроль, поточна та підсумкова атестація студентів у формі семестрових заліків та екзаменів, проведення директорських та ректорських, контрольних робіт.

Підсумкова (екзаменаційна) оцінка виставляється за рейтинговими показниками, з можливістю її покращення під час семестрового екзамену.

Запровадження рейтингового оцінювання передбачає обов’язкове ознайомлення студентів із системою оцінювання. Для цього на кафедрах Інституту розгорнута робота зі створення опису основних видів робіт з навчальних дисциплін, в яких докладно викладено методи формування підсумкової оцінки.

В Інституті також активно впроваджується модульно-рейтингова система з розрахунку персонального рейтингу кожного студента за результатами підсумкового контролю успішності. Результати рейтингу оприлюднюються на стендах Іституту для відкритого ознайомлення студентів і викладачів.

В Інституті створено індивідуальні алгоритми втілення модульно-рейтингової системи вивчення дисциплін; створений інституту академічних кураторів ECTS, на яких покладається надання кваліфікованої консультації студентам при виконанні ними індивідуального навчального плану.

На сьогодні навчальний процес Інституту повністю функціонує за модульно-рейтинговою системою організації навчального процесу.

Навчальна робота кафедр відповідає основним вимогам освітньо-професійних програм і освітньо-кваліфікаційних характеристик – стандартів вищої освіти за напрямом підготовки 6.040201, 7.040201, 8.040201 спеціальності «Соціологія»; 040100, 7.040100 і 8.040100 (спец. “Психологія”), 0306 „Менеджмент” (6.050200 – „Менеджмент організацій”); 0502 „Менеджмент” (7.050201, 8.050201 „Менеджмент організацій”); специфічні категорії 8.000007 „Адміністративний менеджмент”, 8.000009 „Управління навчальним закладом”, а також затвердженим навчальним планам із зазначених спеціальностей.

Дисципліни кафедри забезпечені затвердженими в установленому порядку типовими навчальними програмами на 100%, планами семінарських, практичних і лабораторних занять на 100%, розробленими критеріями та показниками оцінювання на 100% та опублікованими навчально-методичними комплексами. Авторськими навчальними посібниками з грифом Міністерства освіти та науки, підготовленими викладачами кафедр, забезпечені 56 дисципліни. Ряд дисциплін кафедр забезпечено опублікованими методичними вказівками

Організація самостійної роботи студентів та методи контролю за нею.

Кафедрами Інституту самостійна робота студентів розглядається як органічна та абсолютно необхідна складова навчального процесу. Викладачами з кожної навчальної дисципліни розроблено методичні комплекси для забезпечення самостійної роботи студента у відповідності до сучасних вимог (в тому числі в електронному вигляді). Їх основою є ретельний відбір викладачами змісту та обсягу навчального матеріалу, який виноситься для самостійного опрацювання студентами (враховуючи рекомендації щодо бюджету часу, необхідного для опрацювання матеріалу студентом).

Завдання для самостійної роботи диференціюються з урахуванням досвіду навчальної діяльності студентів у вищому навчальному закладі, специфіки навчального предмета, освітньо-кваліфікаційного рівня, за яким студенти здобувають вищу освіту. Тому, завдання з навчальних дисциплін різні за характером: репродуктивні, творчі, комбіновані. Особлива увага приділяється організації самостійної роботи студентів І та випускних  курсів.

Для самостійної роботи студентів активно використовуються наявні електронні версії програм, підручників (посібників), зразки тестового модульного контролю, що розміщені на комп’ютерах кафедр та в базі «Електронна педагогіка» університету.

Важливе місце в організації самостійної роботи студентів відведено контролю за її виконанням. З цією метою викладачами кафедр складаються графіки контролю самостійної роботи студентів з фахових навчальних дисциплін на кожний семестр, у яких визначаються дисципліна, розділ навчальної програми, котрий виноситься на самостійне опрацювання, завдання, форма контролю, термін виконання. Вже певний час використовуватися розробка проектів (наприклад, організацій, відділів, маркетингових, брендів тощо), проведення різних досліджень ( наукових, статистичних, маркетингових тощо) і т. Практика роботи студентів над розробкою власних проектів зарекомендувала себе як ефективний метод самостійної роботи, оскільки передбачає використання знань і вмінь з цілого комплексу предметів, формує навички роботи в команді, активізує творче мислення, організаційні та аналітичні здібності студентів.

Контроль за самостійною роботою студентів проводиться в різних формах: під час семінарських та лабораторних заняттях; у вигляді колоквіумів та контрольних робіт; шляхом перевірки рефератів з опрацьованих тем та проблем; під час індивідуальних та групових консультацій; у вигляді тестової форми поточного і підсумкового контролю знань; у формі соціологічних та психологічних есе, анотацій до першоджерел, захистів авторських проектів тощо.

Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів передбачає й засоби самоконтролю (тести, пакет контрольних завдань тощо). Наприклад, особливим видом семінарського заняття на спеціальності “Соціологія” є спецсемінар, що практикується на старших курсах із фахових навчальних дисциплін та дисциплін спеціалізацій. Він поєднує теоретичну підготовку майбутніх фахівців з їх участю в науково-дослідній роботі.

4.3. Стан практичної підготовки майбутніх фахівців. Особливості організації навчальної, виробничої, педагогічної практик. Бази проведення практик.

У системі професійної підготовки фахівців практична підготовка є необхідною складовою навчально-виховного процесу, що забезпечує безперервність та послідовність формування умінь та навичок, професійне становлення майбутніх фахівців.

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців з різних спеціальностей і проводитися на оснащених відповідним чином базах практики закладів освіти, сучасних державних і приватних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, освіти і державного управління, громадських організаціях. Зокрема, практика була проведена у 78 загальноосвітніх шкілах, ліцеях та гімназіях; 6 дошкільних навчальних закладах, 7 спеціальних навчальних закладах; 20 державних та громадських установах, 7 соціальних та психологічних службах, 4 реабілітаційних закладах та медичних установах; 4 професійно-технічних навчальних закладах, 5 вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі вищого закладу освіти та спеціалісти з даного фаху, які працюють в організації, установі, де проходить практика.

Робота професорсько-викладацького складу Інституту і кафедр зокрема, спрямована на подальший активний пошук нових сучасних форм організації практик, що сприятимуть формуванню у студентів основних компетентнісних професійних характеристик, умінь і навичок прийняття самостійних зважених рішень під час виконання діяльності; потреби систематичного поновлювати свої фахові знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Під час проходження практики студенти вводяться в коло реальних проблем професійної діяльності фахівця, ознайомлюються зі змістом і обсягом його роботи. Студенти-практиканти набувають умінь та навичок в програмуванні соціологічних, психологічних та управлінських досліджень, збору та обробки відповідної інформації, співпраці з керівниками, колегами.

Практична підготовка фахівців в Інституті соціології, психології та управління забезпечується також професійно-орієнтовними практиками у 2, 3, 4, 4, 5 семестрах, навчальною – у 6 семестрі (4 тижні – 324 годин/ 9 кредитів), педагогічною – у 8 семестрі (6 тижнів – 216 годин / 6 кредитів), асистентською практикою у 10 семестрі (8 тижнів – 12 кредитів). При цьому практиці відводиться місце ключового компонента у змісті підготовки майбутнього фахівця, оскільки, саме вона визначає собою ті загальні і конкретні знання, інтелектуальні та практичні вміння, якими мусить володіти висококваліфікацйний спеціаліст сучасного типу.

У зв’язку із збільшенням частки самостійної роботи студентів та переходом до рейтингового оцінювання навчальних досягнень в Інституті було переглянуто та внесено зміни до програм практик. В Інституті розроблено та затверджено в установленому порядку методичні рекомендації для студентів, визначено перелік звітної документації, розроблено обов’язки методистів тощо. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі вищого закладу освіти та спеціалісти з даного фаху, які працюють в організації, установі, де проходить практика.Програми практик розроблені випускаючими кафедрами на основі ОКХ, ОПП та навчального плану спеціальності і затверджені науково-методичною комісією Інституту.

Кафедрами Інституту в цілому завершено розробку критеріїв оцінювання практики студентів за 100-бальною шкалою. В Інституті організовано відкриті захисти на підсумкових конференціях студентами своїх звітів за результати проходження практики.

Робота професорсько-викладацького складу Інституту спрямована на подальший активний пошук нових сучасних форм організації практик, що сприятимуть формуванню у студентів основних компетентнісних професійних характеристик, зокрема умінь і навичок прийняття самостійних зважених рішень під час виконання діяльності, потреби систематичного поновлювати свої фахові знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

5.1. Основні напрями виховної роботи в інституті.

Основними напрямами виховної роботи в Інституті є: національно-патріотичне та мистецьке виховання; соціально-виховна робота; робота органів студентського самоврядування та організаційно-методичне забезпечення виховного процесу.

5.2. Культурно-просвітницькі та спортивно-оздоровчі заходи.

В інституті цілеспрямовано й систематично проводиться організація та заохочення студентів до відвідування культурно-мистецьких закладів: театрів; виставкових павільйонів; музеїв. Проводяться різноманітні просвітницькі заходи; відбувається підготовка виступів художньої самодіяльності студентів. Наприклад, Відвідання театрів: Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки. П’єса: «Александр Вертинский. Бал Господень…», Київський Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка П’єса: «Соло для годинника з передзвоном». Арт-конкурс студентської творчості «Ми талановиті!», Конкурс газет присвячений Перемозі в ВВВ та відвідування музею ВВВ, Святкування Дня інституту в караоке клубі «Draft», Спортивні ігри в парку «Дубки» та ін..

Студентське самоврядування разом із заступниками директора та кураторами груп від кафедр беруть активну участь в організації навчальної, виховної та культурно-масової роботи в Інституті. Допомагають підтримувати тісну міжособистісну взаємодію між викладацьким та студентським колективом, беруть активну участь у роботі Вченої ради Інституту, представляючи інтереси студентів.

Кафедрами проводиться низка організаційно-виховних заходів із студентами перших-п’ятих курсів. Особливо ретельну увагу приділено першокурсникам із приводу їх адаптації до навчання у ВНЗ. Проводяться організаційні години, на яких обговорюються питання попередження дезадаптації студентської молоді, зокрема, першокурсників, у системі вищої освіти; просвітницька робота серед студентів 5 курсів стосовно працевлаштування після закінчення університету. Зокрема, надана інформація щодо особливостей роботи Центрів по роботі із дітьми, що мають емоційні проблеми та Центру розвитку дитини, у яких із успіхом працюють випускники минулих років. Організовано оформлення та друк індивідуальних планів студентів перших та п’ятих курсів, оформлено документацію згідно зразку, наданого навчальною частиною.

Проведяться кураторські години із студентами з наступних питань: обрання активу груп першокурсників; підготовка та організація студентів до проведення Дня першокурсника; психологічна допомога у проходженні періоду адаптації студентів-першокурсників, особливо із інших міст та сіл, як до навчання у ВНЗ, так і до особливостей життя у мегаполісі; підведення підсумків роботи активу групи за рік; групові дискусії щодо планів роботи протягом року; організація самостійної наукової роботи студентів; контроль за успішністю студентів протягом року.

З метою вдосконалення підготовки фахівців, за методичної підтримки Науково-методичної ради, кафедрами оновлено навчальні плани для всіх напрямів та спеціальностей відповідно до галузевих стандартів; на всіх напрямах та спеціальностях.

У 2010-2012 роках підготовлено та видано навчально-методичні комплекси для усіх напрямів та спеціальностей; поновлено розміщено на WEB – сторінці Інституту інформаційні пакети ECTS для усіх напрямів і спеціальностей.

Окремим напрямом методичної роботи є підготовка методичного забезпечення навчального процесу для студентів 2-4 курсів спеціальності „Менеджмент організацій” денної форми навчання, які навчаються в НПУ імені М.П.Драгоманова за угодою з Цяньчжоуським інститутом (провінція Хубей, КНР). Специфіка навчання студентів-іноземців вимагає відповідного підходу і до організації та проведення практичної підготовки студентів. В даному ракурсі були розроблені нові завдання та методичні рекомендації до проходження практики студентами-іноземцями.

2. Підготовка методичних розробок, рекомендацій, положень, методичних комплексів дисциплін, збірників завдань, комплектів тестових завдань тощо.

З кожної навчальної дисципліни, передбаченої планом підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів всіх спеціальностей в інституті сформовано комплекс навчально-методичноої та наукової документації і тематичних матеріалів, які визначать зміст і методи підготовки, форми і засоби контролю та оцінки результативності навчального процесу і наукової роботи студентів тощо. Результатами плідної науково-методичної діяльності колективу є чисельні публікації.

В інституті ведеться активна робота з розробки різноманітних навчальних комп'ютерних матеріалів, матеріалів комп"ютерного тестування. Зокрема, кафедрою управління та євроінтеграції розроблені електронні навчальні програми дисциплін для системи дистанційного навчання по спеціальності 8.000009 «Управління навчальним закладом» (ОКР «магістр») (філіал м. Лубни), також розроблений навчальний план для дистанційного навчання студентів на 2010-2011 навчальний рік. Викладачі кафедри, які забезпечують дистанційну форму освіти пройшли навчання при Центрі дистанційної освіти НПУ Драгоманова й отримали відповідні сертифікати.

. Паралельно викладачами кафедри здійснюється робота з розробки відповідних проектів робочих та навчальних програм до нових дисциплін. Так у лютому 2011 року до магістратури за спеціальностями «Менеджмент організацій», «Адміністративний менеджмент», «Управління навчальним закладом» вступили іноземні студенти, що спонукало викладачів адаптувати навчальні курси згідно зі специфікою викладання студентам-іноземцям.

Також викладачами всіх кафедр були підготовлені матеріали комп"ютерного тестування для проведення модульного контролю та розроблені електронні варіанти ректорських контрольних робіт.

На основі модульно-рейтингової системи оновлено та уточнено 35 типових навчальних програм дисциплін — 100 %. Майже всі дисципліни устатковано засобами діагностики навчальної успішності з урахуванням вимог модульно-рейтингової системи, з них до 20 дисциплін розроблено тестові завдання контролю, до 15 дисциплін — практичні завдання для оцінювання рівня сформованості фахових умінь.

6.2. Робота методичних семінарів, шкіл.

Членам Науково-методичної ради готуються і проводяться науково-методичні семінари для професорсько-викладацького складу Інституту за такою проблематикою:

- науково-методичні підходи до розробки навчальних програм курсів та робочих навчальних програм дисциплін;

- особливості розробки інформаційних пакетів ECTS;

- особливості організації навчального процесу за кредитно-модульною системою навчання та ін..З метою закріплення теоретичної підготовки та покращення практичного засвоєння знань студентами різних спеціальностей Інституту готуються і захищаються курсові, дипломні та магістерські роботи роботи. Колективи кафедр інституту використовують різні форми залучення студентів до науково-дослідницької діяльності, які виходять за межі гурткової роботи, зокрема це участь у студентських наукових конференціях, які проводяться в Україні, створення збірників наукових праць студентів з актуальних проблем управління.

Викладачі кафедри керують секціями науково-практичних конференцій, виступають з доповідями на науково-практичних конференціях різного рівня, друкують статті, організовують та проводять такі заходи як олімпіади з усіх дисциплін, «круглі столи», «тижні психології».

    1. ^ Науково-дослідна робота студентів (участь в олімпіадах, конференціях, наукові публікації; робота наукових гуртків, проблемних груп) - назвати прізвища переможців.

Впродовж року Інститутом були проведені такі наукові заходи:

Участь у виставках. виставкці друкованих робіт до науково-звітної студентської конференції; виставка друкованих робіт до Днів інституту; виставці матеріалів V Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Майбутнє Європейського Союзу та перспективи європейської інтеграції України».

Викладачі кафедр Інституту готують студентів до участі у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, спеціалізованих психологічних фестивалях, виставках: виставці друкованих робіт до науково-звітної студентської конференції; виставка друкованих робіт до Днів інституту; виставці матеріалів V Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Майбутнє Європейського Союзу та перспективи європейської інтеграції України»; у проведенні Всеукраїнських олімпіад: з соціології (м. Харків) - докт. істор наук, проф. Євтух В. Б., доц. Штепа С. О., доц.. Степико В. П.; з психології (м. Одеса) докт. психол. наук, проф. Булах І. С.,.докт. психол. наук, проф. Кузьменко В. У. - канд. психол. наук, проф.Ставицька С. О.

Наукові гуртки та проблемні групи:

В Інституті працює 4 наукових гуртки, в них займається 30 студентів. В Інституті при кожній кафедрі працює 15 проблемних груп, до яких входить 90 студентів.

Приклади тем, які (проблеми), які розробляються в гуртках та проблемних групах:, зокрема: проф. Євтух В.Б. Єтнонаціональна політика української держави, проф. Чугаєвський В.Г. Соціологічне дослідження студентського самоврядування, проф. Штепа С.О. Соціологічні дослідження політики, проф. Степико В.П. Соціологічні дослідження сім"ї , проф. Яковенко А.К. Соціологічне дослідження особистості, доц. Федас В.В. Соціолінгвістика: тенденції розвитку, доц. Кисла А.О. Студентський моніторинг, «Розвиток моральної самосвідомості підлітків» (доц. Алєксєєва Ю.А.); «Нівелювання амбівалентності особистості юнацького віку» - професор Зелінська Т.М.; «Соціально-психологічні аспекти адаптації студентської молоді до професії» (професор Булах І.С.); «Психологія самопізнання та саморозвитку» (проф. Ставицька С.О.) «Розвиток сенсомоторної сфери дітей засобами класичної музики» (доц. Волошина В.В.); «Особливості становлення педагогічного мовлення» (доцент Гоголь О.В.); «Засоби психоконсультативної та психотерапевтичної роботи психолога» - доц. Федоренко А.Ф., доц. Ханецька Т.І.); «Сучасна психодіагностика та її засоби» (проф. Бушуєва Т.В.), «Спеціальна, реабілітаційна і психологія» (доц. Худякова Н.Ю.)

7.4. Міжнародне співробітництво інституту .

В Інституті налагоджені зв’язки з вітчизнами та зарубіжними ВНЗ та науковими установами, зокрема з Вищою школою Управління м. Гданськ (Польща) та Вищою школою інформації та суспільно-юридичних наук в м. Бидгощ (Польща), з науковцями Ольштинського університету в Польщі, Краківської педагогічної академії, з Інститутом Студій Стратегічних м. Краків (Польща), Латвійським державним університетом, Інститутом психології, соціології та соціальних відносин Московського міського педагогічного Університету,Сенчжоуськім технічним інститутом в Китаї.

7.5. Ефективність впровадження результатів наукової діяльності в навчально-виховній роботі.

Результати наукової діяльності викладачів активно впроваджуються в навчальний процес через керівництво написанням курсових, дипломних та магістерських робіт; підготовку студентів до участі в олімпіадах, виступах з доповідями та науковими розвідками на наукових студентських конференціях, підготовку та друк статей у наукових студентських збірниках та ін..

^ VIII. Матеріально-технічне забезпечення та комп'ютеризація навчального процесу.

Сучасний стан матеріально-технічної бази Інституту соціології, психології та управління, в цілому забезпечує необхідний рівень навчально-виховного процесу та проведення науково-дослідної роботи. Навчальний процес в Інституті соціології, психології та управління забезпечений необхідними навчальними площами (за умови роботи у 2 зміни), обладнанням, приладами, інструментами та матеріалами у відповідності до санітарно-технічних вимог та вимог робочих навчальних планів і програм навчальних дисциплін. Всі кафедри оснащені комп"ютерами, в них міститься матеріал для тестового модульно-рейтингового контролю знань студентів, електронні варіанти навчальних програм, посібників, методичної літератури.

В інституті та на кафедрах розроблено сайти, де можна знайти інформацію про навчальну, наукову, методичну та інші види діяльності викладачів кафедр, розміщено електронну кафедральну бібліотеку, навчально-методичні матеріали на допомогу студентам. Зараз продовжується робота щодо вдосконалення структури сайту та його змістовного наповнення. До цього процесу долучаються також і студенти під час проходження ними комп’ютерного практикуму.

Для занять використовується спеціалізований комп’ютерний клас, приміщення спортивного комплексу університету, працює бібліотека. В корпусі є розмножувальна техніка, буфет.

Протягом звітного періоду викладачі кафедри практичної психології та психотерапії систематично використовували у навчальному процесі новітні комп’ютерні технології у наступних дисциплінах: „Психодіагностика”, „Експериментальна психологія”, „Психологія сім’ї”, „Психологія спілкування”, „Комп’ютерна психодіагностика”, «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Психологія особистості», «Патопсихологія».та ін. За доцільністю практичні та лабораторні заняття проводилися у комп’ютерному класі. Протягом року викладачі працювали за типовими навчальними програмами, які містять методичні вказівки до використання ПК та мережі Інтернет.

Кафедра управління та євроінтеграції.Навчальними планами спеціальностей “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” передбачено вивчення кількох навчальних курсів, що стосуються інформатики та комп’ютерної техніки. Зокрема, на І-ІІ курсах (1-4 семестри) студенти вивчають предмет “Інформатика та комп’ютерна техніка”, у 5 семестрі студенти спеціальності “Менеджмент організацій” вивчають курс “Комп’ютерні мережі та телекомунікації”, а у 6 семестрі – “Інформаційні системи в менеджменті”;

Навчальними планами спеціальностей “Управління навчальним закладом” та “Адміністративний менеджмент” передбачено вивчання курсів “Управління інформаційними зв’язками” та “Сучасні програмні продукти та Інтернет-технології в освіті”. Практично всі перераховані курси забезпечуються відповідними програмними продуктами, які знаходяться або ж на кафедрі, або ж у відповідних структурних підрозділах, що забезпечують їх викладання.

На кафедрі управління та євроінтеграції було підготовлено 6 електронних підручників для спеціальностей «Менеджмент організацій» та «Адміністративний менеджмент», «Управління навчальним закладом». Крім того розроблено ряд мультимедійних лекцій та практичних занять, а викладання для студентів-іноземців, переважно здійснюється за допомогою мультимедійних програм та обладнання, що значно спрощує процес сприйняття ними великого об’єму нової інформації.

На кафедрі існує електронна бібліотека з управлінських дисциплін, якою користуються студенти під час вивчення відповідних навчальних курсів. На лекційних заняттях активно використовується комп’ютерна техніка і проектор. Це особливо допомагає при роботі з китайськими студентами, адже при цьому активізується не лише зорове сприйняття, а й слухове, що дозволяє підвищити якість засвоєння матеріалу студентами, для яких російська і українська мови не є рідними.

IX. Конкурентоспроможність молодих фахівців. Розподіл студентів.

В Інституті повністю виконуються показники державного замовлення та договірні зобов'язань з підготовки спеціалістів відповідного профілю, в т. ч. на комерційних засадах. Кількісний показник працевлаштування випускників за фахом становить в Інституті 90 % і 10% вільний розподіл.

Практично всі студенти працевлаштовані на місця своєї роботи (90% студентів працюють під час навчання).


  1. Формування контингенту студентів.

Інститут соціології, психології та управління активно здійснює профорієнтаційну роботу, адже конкуренція на ринку освітніх послуг, яка постійно зростає, демографічна ситуація в Україні вимагають значних зусиль для поповнення контингенту студентів. В Інституті активно застосовуються різні форми профорієнтаційної роботи, що дозволяє заповнювати всі ліцензовані місця за спеціальностями й працювати над розширенням ліцензування та розширенням переліку спеціалізацій з 3 курсу навчання.

З метою формування контингенту студентів кожного року проводиться профорієнтаційна робота, що пов’язана з поширенням інформації про спеціальності серед потенційних абітурієнтів НПУ імені М.П. Драгоманова, зокрема, студенти спеціальностей кафедри відвідують школи, в яких навчалися, і розповідають про свою спеціальність, розповсюджують інформаційні буклети серед школярів різних міст України. Кожного року традиційним є День відкритих дверей університету, під час проведення якого з майбутніми абітурієнтами спілкуються не лише професорсько-викладацький склад кафедр, а й самі студенти відповідають на питання батьків і дітей.

З метою відбору здібної, творчої молоді були використані найрізноманітніші форми активізації інтересу до навчання в Інституті на всіх спеціальностіях:

- проведення Днів відкритих дверей, на яких батьки та потенційні абітурієнти мають можливість більше дізнатися про спеціальність та отримати інформаційний матеріал;

- участь у проведенні презентації спеціальностей на щорічних тематичних ярмарках;

- зустрічі зі студентами-бакалаврами та спеціалістами ВНЗ м. Києва, Київської обл. та інших областей України;

- тісні наукові, творчі та ділові зв’язки з держадміністрацією Шевченківського району м. Києва, де студенти мають змогу проходити соціологічну практику.

- розміщення інформації про спеціальності та умови вступу для абітурієнтів та батьків на сайті інституту та університету;

- розсилання листів та рекламно-інформаційних буклетів до регіональних відділів народної освіти та регіональних Центрів соціальних служб для молоді;

- виступи у засобах масової інформації: радіо, газети, телебачення.

- створення різноманітних засобів наочної агітації: інформаційних стендів, рекламно-інформаційних буклетів, паспортів спеціальностей;

- просвітницько-агітаційні виступи перед слухачами курсів підвищення кваліфікації.

Основні форми профорієнтаційної роботи представлені у Додатку.

Інститут повністю виконав державне замовлення з прийому абітурієнтів у 2010-2011 . н. р. і посів перше місце серед інститутів університету за кількістю студентів-контрактників. Інститут займає призові місця за результатами рейтингового оцінювання роботи інститутів 2010-2011 р. 1 місце, 2009- 2010 р. друге місце.

Схожі:

Соціологія (спеціалізація соціологія освіти, соціальні комунікації) iconСоціологія та медична соціологія як навчальна дисципліна. Плани семінарських занять з елективного курсу  «Соціологія та медична соціологія»
Викладання соціології та медичної соціології для студентів медичних факультетів здійснюється за кредитно-модульною системою організації...
Соціологія (спеціалізація соціологія освіти, соціальні комунікації) iconСоціологія та медична соціологія як навчальна дисципліна. Плани семінарських занять з елективного курсу «Соціологія та медична соціологія»
Викладання соціології та медичної соціології для студентів медичних факультетів здійснюється за кредитно-модульною системою організації...
Соціологія (спеціалізація соціологія освіти, соціальні комунікації) iconСоціологія та медична соціологія як навчальна дисципліна. Плани семінарських занять з елективного курсу «Соціологія та медична соціологія»
Викладання соціології та медичної соціології для студентів медичних факультетів здійснюється за кредитно-модульною системою організації...
Соціологія (спеціалізація соціологія освіти, соціальні комунікації) iconНаціональний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи
«Соціальна структура І соціальна стратифікація»; «Соціологія організацій»; «Соціологія освіти»; «Соціологія сім’ї»; «Методика викладання...
Соціологія (спеціалізація соціологія освіти, соціальні комунікації) iconСоціологія. Медична соціологія
Социология представляет собой науку, которая изучает общество, его системные и структурные характеристики
Соціологія (спеціалізація соціологія освіти, соціальні комунікації) iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 19 «Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти та науки» Наукової ради мон
Для участі в конкурсному відборі до секції 19 “Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти та науки” приймаються...
Соціологія (спеціалізація соціологія освіти, соціальні комунікації) iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 19 «Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти та науки» Наукової ради мон
Для участі в конкурсному відборі до секції 19 “Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти та науки” приймаються...
Соціологія (спеціалізація соціологія освіти, соціальні комунікації) iconМетодичні вказівки відповідають навчальній програмі з дисципліни «Соціологія масової комунікації»
Вона зв’язана практично з усіма дисциплінами, які є базовими для спеціальності „журналістика”, оскільки з’ясовує роль змі у суспільстві,...
Соціологія (спеціалізація соціологія освіти, соціальні комунікації) icon«Соціологія»
Мостійної роботи та виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія» (для студентів 2-4-го курсів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Соціологія (спеціалізація соціологія освіти, соціальні комунікації) iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Соціологія», або спеціаліста...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи