Додаток 1 Кредитний договір icon

Додаток 1 Кредитний договір
Скачати 410.76 Kb.
НазваДодаток 1 Кредитний договір
Сторінка1/3
Дата14.08.2012
Розмір410.76 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Додаток 1
Кредитний договірм. _______________

"___" _____________ 200_ р.


________________________________________________________________

(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)

(надалі іменується «Банк») в особі __________________________________

_______________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Позичальник») в особі __________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Кредитний договір (надалі іменується «Договір») про таке.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Банк зобов’язується надати Позичальнику грошові кошти (надалі іменується «кредит») для ______________________

(вказати цільове призначення кредиту)

в сумі __________________________________________________________

(сума цифрами і літерами)

строком на ______________ місяців з ____ до _____ року зі сплатою ___________ процентів річних від наданої та неповернутої суми кредиту.

1.2. Кожна із Сторін гарантує, що на момент укладання цього Договору вона не є жодним чином обмеженою законом, іншим нормативним чи правим актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим відповідним чинним законодавством, способом в своєму праві укладати цей Договір та виконувати усі умови, визначені у ньому.


^ 2. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

2.1. На забезпечення обов'язків Позичальника за цим Договором Банком прийняті:

________________________________________________________________

(вказати конкретно: укладений договір іпотеки, застави,

________________________________________________________________

договір поруки, гарантія)

_______________________________________________________________.

2.2. Кредит забезпечується належним Позичальнику майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним в Україні законодавством.


^ 3. ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ

3.1. Банк зобов’язується відкрити Позичальникові рахунок N _______ для зарахування на нього кредиту та перерахувати на нього кредит в строк ____________ шляхом _____________.

3.2. Банк зобов'язується надавати Позичальникові консультативні послуги з питань виконання цього Договору, а саме: _____________ шляхом ___________ в строк ______________.


^ 4. ОБОВ'ЯЗКИ ПОЗИЧАЛЬНИКА

4.1. Позичальник зобов'язується використовувати кредит із дотриманням його цільового призначення.

4.2. Позичальник зобов'язується повернути кредит та одночасно сплатити усі нараховані проценти за користування кредитом не пізніше _________________ шляхом ________________________.

4.3. За порушення строків повернення кредиту і процентів за користування кредитом Позичальник зобов'язується сплачувати Банку пеню у розмірі ___ % від простроченої суми за кожен день прострочення.

4.4. Позичальник зобов'язується самостійно надавати Банку до ___________________________ повну і достовірну інформацію з
(вказати строк)

з питань ______________________, а також забезпечити _______________

4.5. Позичальник зобов'язується періодично, в строк ___, інформувати Банк про хід виконання цього Договору шляхом ________________.


^ 5. ПРАВА БАНКУ

5.1. Банк має право відмовитися від надання Позичальникові кредиту частково або у повному обсязі у разі порушення процедури визнання Позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Позичальникові кредит своєчасно не буде повернений.

5.2. Банк має право на свій розсуд дозволяти за клопотанням Позичальника в окремих випадках відстрочення повернення кредиту на ___________________зі стягненням підвищеної процентної ставки в розмірі ____ процентів річних.

5.3. Банк має право проводити перевірку на місці забезпечення кредиту, а у разі потреби – і попередню перевірку можливостей Позичальника та третіх осіб, які гарантують (поручаються за) повернення кредиту, щодо забезпечення кредиту шляхом __________ в строк _______.

5.4. Банк має право проводити перевірку цільового використання кредиту на місці шляхом ______________ в строк ______________.

5.5. В разі виявлення нецільового використання кредиту Банк має право стягнути з Позичальника неустойку в розмірі ________________ та відмовитися від цього Договору.

5.6. Банк має право на підставі даних бухгалтерської звітності (місячної, квартальної) аналізувати кредитоспроможність Позичальника і вносити пропозиції про подальші відносини з Позичальником шляхом _______________ в строк ______________.


^ 6. ПРАВА ПОЗИЧАЛЬНИКА

6.1. Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту частково або у повному обсязі, повідомивши про це Банк до моменту __________________.

6.2. Позичальник має право порушити перед Банком питання про відстрочення повернення кредиту у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин, пов'язаних з виконанням __________, шляхом _________ в строк _______.

6.3. Позичальник має право достроково частинами або повністю повертати кредит і проценти за користування кредитом шляхом __________________.


^ 7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.


^ 8. ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1 цього Договору та закінчується _____________________________.

8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

8.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.


^ 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

9.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

9.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

9.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

9.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

9.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ______ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.


^ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БАНК

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________


Підписи


За БАНК

Керівник ________/____________/


м. п.

ПОЗИЧАЛЬНИК

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________


сторін


За ПОЗИЧАЛЬНИКА

Керівник ___________/____________/


м. п.


^ Додаток 2
Договір заставиМ. ______________

"___" _____________ 200_ р.


________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Заставодавець») в особі _________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________,

(вказати статут, довіреність, положення тощо)

з однієї сторони, та _______________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Заставодержатель») в особі ______________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________,

(вказати статут, довіреність, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір застави (надалі іменується «Договір») про наступне.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У відповідності до цього Договору Заставодержатель має право у разі невиконання Заставодавцем своїх обов'язків за Основним договором одержати задоволення за рахунок передбаченого в ст. 3 цього Договору заставленого майна (надалі іменується "предмет застави"), переважно перед іншими кредиторами Заставодавця.

1.2. Під «Основним договором» в цьому Договорі розуміється Договір ____________ N ________ від «___» _____________ ____ р., укладений між Заставодавцем (в Основному договорі іменується «____________») та Заставодержателем (в Основному договорі іменується «_____________»).

1.3. Строк Основного договору становить _______________________.

1.4. Спосіб і порядок звернення стягнення на предмет застави визначений Сторонами у додатку N ____ до цього Договору.


^ 2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЗАСТАВОЮ

2.1. Заставою, що виникає на підставі цього Договору, забезпечується виконання Заставодавцем його обов'язків перед Заставодержателем, які визначені у ст. ______ Основного договору і полягають у ______________.

2.2. Розмір зобов'язання, що забезпечується заставою відповідно до цього Договору, складає __________ грн.

2.3. Зобов'язання, що забезпечується заставою відповідно до цього Договору, повинно бути виконано в строк _________ шляхом _________.


^ 3. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

3.1. Предметом застави є:

3.1.1. Найменування: _________________________________________.

3.1.2. Кількість: _____________________________________________.

3.1.3. Якість: ________________________________________________.

3.2. Вартість предмета застави складає: ______________________ грн.

3.3. Предмет застави належить Заставодавцю на праві _____________

_______________________________________________________________.

3.4. Предмет застави залишається у володінні Заставодавця.


^ 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Заставодавець має наступні права з розпорядження предметом застави: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________.

4.2. Наступна застава предмета застави Заставодавцем може бути здійснена лише за попередньою нотаріально посвідченою згодою Заставодержателя.

4.3. Засатаводавець зобов’язаний вживати усіх заходів, необхідних для збереження предмета застави, утримувати предмет застави належним чином та негайно повідомляти Заставодержателя про виникнення загрози знишення або пошкодження (псування) предмета застави.

4.4. Заставодавець у разі втрати, псування, пошкодження або знищення предмета застави з його вини зобов'язаний замінити або відновити предмет застави.

4.5. Реєстрація застави, що виникає на підставі цього Договору, здійснюється Заставодержателем у порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством.


^ 5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

^ 6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню.

6.2. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

6.3. Право застави за цим Договором виникає з моменту набрання чинності цим Договором.

6.4. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.2 цього Договору та закінчується _____________________________.

6.5. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.8. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.9. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.


^ 7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами, скріплені їх печатками та нотаріально посвідчені.

7.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ________ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.


^ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАСТАВОДАВЕЦЬ

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________


Підписи


За ЗАСТАВОДАВЦЯ

Керівник ______________/__________/


М. П.


ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________


сторін


За ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ

Керівник ______________/__________/


М. П.Додаток 3
Договір на відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної карткиДОГОВІР–АНКЕТА № __________

^ НА ВІДКРИТТЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ

ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТНОЇ КАРТКИ

м. Київ " ____"____________200 _ р.

АБ “Національні інвестиції” (далі – "Банк"), в особі Голови Правління Крищука О.Д., що діє на підставі Статуту і договору “Про розповсюдження міжнародних платіжних карток MasterCard, Maestro і Visa” № 02Е 2003 від “01” вересня 2003 р. з ВАТ КБ “Надра” (далі “Емітент”) з одної Сторони та _________________________________________________________________________________ (далі – "Держатель") з іншої сторони (далі – "Сторони"), уклали цей Договір про наступне:


^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.На підставі нижче наведених даних Держатель доручає, а Банк відкриває Держателю картковий рахунок у Емітента № _______________________ та видає кредитну Картку (далі – "Картка") відповідного тарифного пакету терміном дії 1 рік.

Картка оформлена за тарифним пакетом _______________________________________________________________.

(вказати тип тарифного пакету, заповнюється Банком)

^ ТИП КАРТКИ:

MasterCard Mass  MasterCard Lady’s  MasterCard Gold  MasterCard Platinum

VISA Classic VISA Electron Credit VISA Gold

Валюта карткового рахунку:

 Українська гривня  Долар США  Євро

^ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕРЖАТЕЛЯ:

Ім`я та прізвище англійською мовою (рекомендуємо використати дані закордонного паспорту):^ Дата народження: _____/_____/19______р.  Резидент України  Нерезидент України

Пароль (може використовуватись дівоче прізвище матері): ______________________________________

Адреса фактичного місця проживання: ________________________________________________________

Індекс: _______________. Контактний тел. (вкл. код)______________________ Моб. тел.: _______________

^ Місце прописки: ____________________________________________________________________________

Індекс: __________. Контактний тел. (вкл. код)____________________________________________________

Громадянський паспорт: серія ______ № ______________виданий __________________________________ дата видачі_________

Ідентифікаційний номер платника податків: ___________________________________________________

Інформація про місце роботи/навчання (найменування підприємства, організації, установи, навчального закладу):____________________________________________________________________________________

Фактична адреса: _______________________________________ тел. _________________________________

Юридична адреса: ______________________________________ тел. _________________________________

Основний вид діяльності підприємства: __________________________________________________________

Ваша посада: ________________________________________________________________________________

Якщо працюєте менше 2-х років, вкажіть попереднє місце роботи: ___________________________________

Інформація про доходи: середній щомісячний дохід за останні 6 місяців _____________________________


^ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕРЖАТЕЛІВ ДОДАТКОВИХ КАРТОК:

Прізвище, ім`я і по батькові:__________________________________________________________________

Ім`я та прізвище англійською мовою (рекомендуємо використати дані закордонного паспорту):^ Дата народження: _____/_____/19______р.  Резидент України  Нерезидент України

Пароль (може використовуватись дівоче прізвище матері): ______________________________________

Адреса фактичного місця проживання: ________________________________________________________

Індекс: ________________. Контактний тел. (вкл. код) _____________________________________________

^ Громадянський паспорт: серія ______________ № ______________________________________________

виданий _____________________________________________дата видачі ______________________________


Порядок отримання щомісячного звіту по картковому рахунку:

 Поштою  В банку  Електронною поштою _______________________________________^ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ БАНКОМ

Вид забезпечення

Грошове забезпечення

 рахунок гарантійного забезпечення № ______________________________ Сума ________________ Відсоткова ставка _______%

 депозитний рахунок №______________________________________________

Інший вид забезпечення (вказати)_________________________________________


^ Встановлений ліміт кредитування

Сума ліміту кредитування _________________________
  1   2   3

Схожі:

Додаток 1 Кредитний договір iconТема. Договір позики. Кредитний договір
Загальна характеристика договору позики. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Додаток 1 Кредитний договір iconКредитні рейтиги як інструмент оцінки кредитного ризику
...
Додаток 1 Кредитний договір iconКредитні рейтиги як інструмент оцінки кредитного ризику
...
Додаток 1 Кредитний договір iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Додаток 1 Кредитний договір iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина»
Свобода договору та її межі. Консенсуальні і реальні договори. Односторонні і двосторонні договори. Відплатні та безвідплатні договори....
Додаток 1 Кредитний договір iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між (далі автором) І одеським національним університетом...
Додаток 1 Кредитний договір iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між Вами (далі автором) І тернопільським державним технічним...
Додаток 1 Кредитний договір iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Додаток 1 Кредитний договір iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Додаток 1 Кредитний договір iconІ. освіта львівський обліково-кредитний технікум, бухгалтер (1989 р.). Український державний лісотехнічний університет, спеціальність ”Менеджмент у виробничій сфері” (1996 р.) ІІ. Професійна кар’єра
Освіта львівський обліково-кредитний технікум, бухгалтер (1989 р.). Український державний лісотехнічний університет, спеціальність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи