Робочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни icon

Робочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни
Скачати 251.4 Kb.
НазваРобочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни
Дата14.08.2012
Розмір251.4 Kb.
ТипДокументи

РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»


1.СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З ДИСЦИПЛІНИ

Заліковий

модуль 1

Заліковий модуль 2

Заліковий модуль3 (ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль4 (підсумкова оцінка за КПІЗ)


25%

25%

35%

15%

Тиждень

(6)

Тиждень (10)

Тиждень

(17)

Тиждень

(18)^ 2.ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Комплексне практичне індивідуальне завдання складається з 6-х складових і включає:

  • теоретичні питання;

  • задачі (аналітичні ситуації).

  • кожне з питань модульного завдання оцінюється за шкалою 15, 10, 0 балів.

Комплексне практичне індивідуальне завдання виконується студентом самостійно на основі опрацьованого матеріалу. Варіант обирається студентом відповідно до порядкового номера у списку. Завдання виконується у звичайному зошиті або ж за допомогою комп’ютера. Об’єм КПІЗ повинен не перевищувати 24 сторінок.


ВАРІАНТ 1

1. Проаналізувати основні здобутки та недоліки номіналістичної теорії грошей.

2. Визначити елементи, які включає в себе агрегат М2, проаналізувати його динаміку за останні два роки

3. Визначити, що означає вартість десятигривневої банкноти, детально обґрунтувати відповідь.

4.Дати порівняльну характеристику банкноти та чека.

5. Проаналізувати динаміку банкнотної емісії в Україні та вказати фактори, що впливають на зміну її обсягів.

6. Визначити кількість грошей, необхідних для безінфляційного обігу, за такими даними:

- сума цін реалізованих товарів, робіт, послуг (ВВП) - 890 млрд грн;

- сума цін товарів, робіт, послуг, що реалізовані з відстроченням платежу - 23%

обсягу реалізації товарів, робіт та послуг;

- сума платежів за зобов’язаннями, термін оплати яких настав, - 134 млрд грн;

- сума платежів, що взаємно погашаються, - 19% загального обсягу реалізації

товарів, робіт та послуг;

- середня кількість оборотів грошової маси (М2) за рік - 6.

Як саме зміниться обсяг грошової маси, якщо її оборотність зросте на 3 оберти?

Як саме зміниться обсяг грошової маси, якщо не буде проводитися взаємне за

рахування боргів?


ВАРІАНТ 2


1. Дати оцінку ролі та значенню грошей у ринковій економіці.

2. Визначити теорію грошей, яка отримала розвиток в період первісного нагромадження капіталу і була спрямована на боротьбу проти псування монет, охарактеризувати її основні положення, переваги та недоліки

3. Визначити зв’язок між грошово-кредитним мультиплікатором і нормою обов’язкових резервів центрального банку.

4. Проаналізувати ступінь участі різних державних органів у розробці емісійного механізму в Україні.

5. Дослідити вплив опосередкованих інструментів – зміни рівня облікової ставки НБУ, обов’язкових резервів та обсягів операцій НБУ з цінними паперами, - на зміну обсягів кредитних вкладень в економіку України і пропозицію грошової маси.

6. Визначте, як зміниться номінальний ВНП, якщо швидкість обігу грошей становить 6 оборотів і залишається постійною, а грошова пропозиція зросте з 250 до 400 млрд дол. США.


ВАРІАНТ 3


1. Проаналізувати зміст мінової вартості неповноцінних грошей.

2. Дати оцінку внеску Д. Юма у дослідження грошей та грошового обігу.

3. Проаналізувати зміну рівноважної кількості грошей і рівноважної процентної ставки під впливом змін попиту та пропозиції грошей.

4. Дати оцінку грошової системи України, враховуючи різні критерії класифікації грошових систем.

5. Розглянути грошово-кредитну політику НБУ на сучасному етапі та зробити висновки про можливі її наслідки з точки зору інфляційних процесів та розширення виробництва національного продукту.

6. Визначте середньозважений рівень цін, якщо відомо, що необхідний обсяг грошової маси для обслуговування грошового обігу становить 350 млрд грн, швидкість обігу грошей - 5 оборотів, сума коштів, що перебувають на чекових рахунках, - 56 млрд грн, а швидкість обігу таких коштів удвічі вища. Товарна маса в країні становить 9,24 млрд грн.


ВАРІАНТ 4


1. Проаналізувати чинники, під впливом яких може змінюватись вартість сучасних грошей.

2. Визначити теорію грошей, яка розвинулася у першій третині ХХ століття і була покладена в основу принципів державного регулювання економіки, охарактеризувати її основні положення, переваги та недоліки.

3. Дати порівняльну характеристику "базових грошей" і грошового агрегату М3.

4. Визначити чинники, які впливають на попит на гроші. Обґрунтувати відповідь.

5. Проаналізувати умови, за яких купівельна спроможність гривні буде збільшуватися при вторинній емісії грошей.

6. Визначити, якою повинна бути відсоткова депозитна ставка, при якій можна отримати прибуток, якщо річні темпи інфляції складають 20%. Обґрунтувати відповідь.


ВАРІАНТ 5


1. Дати оцінку взаємозв’язку купівельної спроможності грошей та таких явищ, як інфляція та дефляція.

2. Проаналізувати роль та значення Кембріджської версії теорії грошей (варіант касових залишків) у розвитку світової економічної науки.

3. Визначити грошовий агрегат, який найкраще характеризує купівельну спроможність фізичних осіб. Обґрунтувати відповідь.

5. Визначити, яке співвідношення готівкових і безготівкових грошей вважається найоптимальнішим. Обґрунтувати відповідь.

6. Визначити, як змінилась пропозиція грошей, якщо відомо, що обсяг готівки, випущеної в обіг зріс із 31,312 млрд.грн. до 33, 845 млрд.грн., а залишки коштів на поточних банківських рахунках зросли із 18,214 млрд.грн. до 19, 549 млрд.грн.

ВАРІАНТ 61. Навести приклади виконання грошима їхніх функцій, обґрунтувати відповіді.

2. Проаналізувати роль та значення теорії грошей І. Фішера у розвитку світової економічної науки.

3. Визначити грошовий агрегат, до складу якого входить готівка в обігу. Обґрунтувати відповідь.

4. Проаналізувати основні мотиви, під впливом яких формується попит на гроші.

5. Визначити напрям зміни норми обов’язкових резервів з метою збільшення грошової маси в країні. Обґрунтувати відповідь.

6. Визначити, як змінилась норма процента, якщо відомо, що річний дохід від наданих кредитів зріс із 312 тис.грн. до 386 тис. грн., сума позичкового капіталу зменшилась із 2135 тис.грн. до 1967 тис.грн.

ВАРІАНТ 71. Проаналізувати вартість, яка притаманна сучасним грошовим знакам, а також чинники, які на неї впливають.

2. Дати оцінку змінним величинам у рівнянні обміну І. Фішера, проаналізувати їх взаємозв’язок та взаємозалежність.

3. Визначити чинники, що призводять до збільшення чи зменшення грошової маси в країні.

4. Визначити, як зміниться пропозиція грошей при наданні банківських кредитів. Обґрунтувати відповідь.

5. Проаналізувати вплив механізму мультиплікації депозитів на зростання грошової маси в країні.

6. Знайдіть значення грошового мультиплікатора по агрегату М1, якщо обсяг готівки поза банками становить 132 млрд грн, розмір банківських резервів, що сформовані по короткострокових залученнях, - 98 млрд грн, а величина грошового агрегату М1 - 301 млрд грн.


ВАРІАНТ 81. Дати оцінку основним підходам щодо визначення сутності грошей, проаналізувати їхні переваги та недоліки.

2. Проаналізувати передумови виникнення та теоретичну базу монетаризму.

3. Визначити, як зміняться темпи зростання грошової маси при підвищенні центральним банком облікової ставки. Обґрунтувати відповідь.

4. Проаналізувати механізм дії та ефективність інструментів монетарної політики, що застосовуються в Україні.

5. Визначити, представники яких теорій найбільш лояльно відносяться до інфляційних процесів. Пояснити відповідь.

6. Визначити, якими будуть величина депозитного мультиплікатора та максимально можливий приріст грошової маси в обігу, якщо відомо, що:

а) норма обов’язкових резервів, встановлена для комерційних банків, становить 12%;

б) обсяг депозитів до запитання в національній та іноземній валюті становить 20,5 млрд.грн.;

в) обсяг строкових депозитів в національній валюті становить 25,8 млрд.грн.;

г) обсяг строкових депозитів в іноземній валюті становить 23,4 млрд.грн.


ВАРІАНТ 91. Обґрунтувати економічну природу кредитних грошей та навести їх приклади.

2. Проаналізувати основні здобутки та недоліки металістичної теорії грошей.

3. Визначити грошові агрегати, які включають в себе електронні гроші. Обґрунтувати відповідь.

4. Обґрунтувати специфіку грошового ринку у порівнянні з товарними ринками.

5. Проаналізувати взаємозв’язок цілей грошово-кредитної політики із цілями економічної політики держави.

6. Розрахуйте максимально можливий та реальний рівень грошово-кредитної мультиплікації за такими даними: норма обов’язкових резервів становить 19%, готівка поза банками - 202 млрд грн, банківські резерви - 134 млрд грн, загальна сума депозитів банківської системи - 578 млрд грн.

ВАРІАНТ 101. Дати оцінку сфери використання векселів, сформулювати переваги вексельної форми розрахунків.

2. Дати характеристику історичним умовам, в яких виникла класична кількісна теорія грошей. Проаналізувати її сильні та слабкі сторони.

3. Визначити напрям зміни загальної кількості грошей, витрачених за певний проміжок часу, якщо швидкість їх обігу збільшиться. Обґрунтувати відповідь.

4. Проаналізувати роль комерційних банків на грошовому ринку.

5. Латинський монетний союз: передумови виникнення та принципи функціонування.

6. У комерційному банку розміщено депозит на суму 27 000 грн. Як саме вплине збільшення норми обов’язкових резервів з 10 до 15% на розмір кредитних ресурсів для перших 8-ми комерційних банків, які використовують кошти цього депозиту, а також на розмір грошової маси в обороті.


ВАРІАНТ 111. Дати оцінку грошам, які перебувають в обігу в Україні, визначити їхню економічну сутність.

2. Сформулювати теоретичні положення, які притаманні вченню монетаристів, проаналізувати їх новизну у порівнянні з попередніми теоріями грошей.

3. Визначити специфіку ціни на грошовому ринку у порівнянні з цінами на товарних ринках.

4. Дати оцінку різновидів монометалізму. Пояснити чому золотий стандарт вважався найстабільнішою грошовою системою.

5. Грошово-кредитна політика промислово – розвинених країн у світлі монетаризму.

6. Визначити, чи вірне твердження: банк при нормі обов’язкових резервів 17%, маючи суму депозитів в 1000 грн., може створити нові гроші лише на 170 грн. Обґрунтувати відповідь.


ВАРІАНТ 121. Дати порівняльну характеристику раціоналістичної та еволюційної концепції походження грошей, оцінити сильні та слабкі сторони кожної з них.

2. Проаналізувати, у чому полягала новизна поглядів Дж.М. Кейнса у порівнянні із попередніми теоріями грошей.

3. Проаналізувати специфіку попиту на гроші у порівнянні з попитом на товари.
^

4. Обґрунтувати сутність механізму саморегуляції, який притаманний системі обігу повноцінних грошей.


5. Змоделювати ситуацію при якій є можливим повергнення до золотого стандарту.

6. Якою буде величина грошового агрегату М3, якщо відомо, що:

а) обсяг готівкових грошей поза банківською системою становить 32,5 млрд.грн.;

б) кошти економічних суб’єктів на поточних рахунках – 18,2 млрд.грн.;

в) вкладення у державні цінні папери – 2,6 млрд.грн.;

г)цінні папери власного боргу банку – 0,8 млрд.грн.;

д) строкові гривневі вклади – 20,6 млрд.грн.;

е) страхові внески фізичних осіб – 5,3 млрд.грн.;

є) строкові валютні вклади – 15,5 млрд.грн.;

ж) обсяг наданих кредитів – 25,7 млрд.грн.

ВАРІАНТ 131. Проаналізувати переваги обміну, опосередкованого грошима над бартерним обміном.

2. Дати оцінку внеску М.І. Туган-Барановського у розвиток теорії грошей.

3. Дати порівняльну характеристику ринку грошей і ринку капіталів.

4. Дати оцінку суб’єктів грошово-кредитної політики України, визначити їх основні функції.

5. Дискусійні питання функцій грошей: порівняльний аналіз поглядів вітчизняних та російських вчених.

6. Якою буде величина грошового агрегату М1, якщо відомо, що:

а) обсяг готівкових грошей поза банківською системою становить 32,5 млрд.грн.;

б) кошти економічних суб’єктів на поточних рахунках – 18,2 млрд.грн.;

в) вкладення у державні цінні папери – 2,6 млрд.грн.;

г) цінні папери власного боргу банку – 0,8 млрд.грн.;

д) строкові гривневі вклади – 20,6 млрд.грн.;

е) страхові внески фізичних осіб – 5,3 млрд.грн.;

є) строкові валютні вклади – 15,5 млрд.грн.;

ж) обсяг наданих кредитів – 25,7 млрд.грн.

ВАРІАНТ 141. Обґрунтувати зв’язок електронних грошей з іншими різновидами кредитних грошей.

2. Проаналізувати, у чому полягали спільні та відмінні риси теорії грошей І. Фішера та Кембриджської версії теорії грошей.

3. Проаналізувати взаємозв’язок попиту на гроші і швидкості обігу грошей.

4. Дати оцінку елементів грошової системи України.

5. Визначити, що відбувається з обсягом маси грошей в обігу при підвищенні норми обов'язкових резервів. Обґрунтувати відповідь.

6. Визначити швидкість обігу грошей, якщо відомо, що валовий внутрішній продукт становить 245,814 млрд.грн., а обсяг грошової маси – 91,524 млрд.грн. Пояснити відповідь.

ВАРІАНТ 151. Проаналізувати причини, що зумовили демонетизацію золота. Показати місце і роль золота в сучасній економіці.

2. Обґрунтувати теоретичну основу кількісної теорії грошей та її вплив на розвиток світової економічної думки.

3. Обґрунтувати сутність рівноваги на грошовому ринку. Фактори які на неї впливають.

4. Дати характеристику сучасної грошової одиниці України.

5. Закон Коперника-Грешема, особливості його реалізації в сучасних умовах

6. Банк А залучив:

а) поточних депозитів в національній валюті – 53 тис.грн.;

б) поточних депозитів в іноземній валюті – 25 тис.грн.;

в) строкових депозитів в національній валюті – 138 тис.грн.;

г) строкових депозитів в іноземній валюті – 112 тис.грн.

З них 22,96 тис.грн. банк зберігає на коррахунку у центральному банку згідно вимог обов’язкового резервування.

Визначити норму обов’язкових резервів, якщо відомо, що центральний банк не встановлює диференційованих ставок резервування для різних видів депозитів. Визначити величину депозитного мультиплікатора.


ВАРІАНТ 16


1. Дати порівняльну характеристику (спільні та відмінні риси) паперових та кредитних грошей

2. Обґрунтувати теоретичну основу кількісної теорії грошей та її вплив на розвиток світової економічної думки.

3. Визначити елементи, які включає в себе агрегат М2.

4. Визначити, як зміняться темпи зростання грошової маси при підвищенні центральним банком облікової ставки. Обґрунтувати відповідь.

5. Дати порівняльну характеристику методикам структурування грошової маси на агрегати НБУ та ЄСЦБ.

6. Визначте кількість грошей, необхідну як засіб обігу за таких умов: сума цін реалізованих товарів (послуг, робіт) 580 млрд грн; сума цін товарів (послуг, робіт), що продані з відстрочкою платежу, - 120 млрд грн; сума платежів за довгостроковими зобов’язаннями, строки яких настали, - 110 млрд грн; сума взаємопогашуваних платежів - 30 млрд грн; середнє число оборотів грошової одиниці за рік - 5.


ВАРІАНТ 17


1. Дати оцінку ролі та значенню золота у ринковій економіці.

2. Роль Дж.Кейнса у розвитку кількісної теорії грошей та подоланні «великої депресії».

3. Дати оцінку обов’язкових резервів комерційних банків та сформулювати їх основне призначення. Проаналізувати динаміку норми обов’язкових резервів в Україні за період 2001-2011р.

4. Проаналізувати ступінь участі різних державних органів у розробці емісійного механізму в Україні.

5. Дослідити механізм трансформації сутності та змісту масштабу цін починаючи від повноцінних грошей і закінчуючи знаками вартості.

6. Банк “А” залучив депозити у розмірі 30 млн. грн. Норма обов’язкових резервів центрального банку становить 9%. Визначити, який максимальний обсяг кредитів може надати даний комерційний банк, яка величина депозитного мультиплікатора, на скільки може зрости грошова маса із 30 млн.грн. у результаті ефекту мультиплікації.


ВАРІАНТ 18


1. Дати порівняльну хараткеритсику таким категоріям як «гроші», «фінанси», «кредит».

2. Основні положення «кон’юктурного» варіанту кількісної теорії грошей М.І. Туган-Барановського, слабкі та сильні сторони.

3. Визначити грошові агрегати, які включають в себе електронні гроші. Обґрунтувати відповідь.

4. Обґрунтувати специфіку грошового ринку у порівнянні з товарними ринками.

5. Дати оцінку грошової системи України, враховуючи різні критерії класифікації грошових систем.

6. Надлишкові резерви комерційного банку становлять 150 000 грн. Новий перспективний клієнт цього банку отримує позику в максимально можливому розмірі. Перша половина цієї позики надається у формі відкриття поточного рахунка, а друга - готівкою. Норма резервування становить 40%. Яким буде максимально можливе збільшення пропозиції грошей за грошовим мультиплікатором М1?


ВАРІАНТ 19


1. Проаналізувати чинники, під впливом яких може змінюватись вартість сучасних грошей.

2. Проаналізувати, у чому полягала новизна поглядів Дж.М. Кейнса у порівнянні із попередніми теоріями грошей.

4. Визначити зв’язок між грошово-кредитним мультиплікатором і нормою обов’язкових резервів центрального банку.

5. Проаналізувати умови, за яких купівельна спроможність гривні буде збільшуватися при вторинній емісії грошей.

6. Визначити, якою буде величина грошового агрегату М2, якщо відомо, що:

а) обсяг готівкових грошей поза банківською системою становить 33,7 млрд.грн.;

б) кошти економічних суб’єктів на поточних рахунках – 19,3 млрд.грн.;

в) вкладення у державні цінні папери – 2,2 млрд.грн.;

г) цінні папери власного боргу банку – 0,7 млрд.грн.;

д) строкові гривневі вклади – 21,9 млрд.грн.;

е) страхові внески фізичних осіб – 4,8 млрд.грн.;

є) строкові валютні вклади – 16,4 млрд.грн.;

ж) обсяг наданих кредитів – 26,3 млрд.грн.


ВАРІАНТ 20


1. Показати взаємозв’язок між функціями грошей. Навести приклади їх реалізації в сучасних умовах.

2. Сформулювати теоретичні положення, які притаманні вченню монетаристів, проаналізувати їх новизну у порівнянні з попередніми теоріями грошей.

3. Визначити напрям зміни загальної кількості грошей, витрачених за певний проміжок часу, якщо швидкість їх обігу збільшиться. Обґрунтувати відповідь.

4. Проаналізувати роль комерційних банків на грошовому ринку.

5. Визначити, яке співвідношення готівкових і безготівкових грошей вважається найоптимальнішим. Обґрунтувати відповідь.

6. Клієнт вносить у банк 4000 грн готівкою. Після цього комерційний банк збільшує свої резерви на таку саму суму і видає позику в розмірі 2000 грн.

Як саме після проведених трьох операцій (абстрагуючись від усіх інших) зміниться грошова пропозиція?

a) зменшиться на 2000 грн;

б) збільшиться на 2000 грн.;

в) зменшиться на 4000 грн.;

г) збільшиться на 4000 грн.;

д) збільшиться на 6000 грн.?


ВАРІАНТ 21


1. Зробити порівняльний аналіз банкноти та чеку (спільні та відмінні риси).

2. Показати внесок А. Сміта та Д. Рікардо у розвиток теорії грошей.

3. Проаналізувати зміну рівноважної кількості грошей і рівноважної процентної ставки під впливом змін попиту та пропозиції грошей.

4. Визначити напрям зміни норми обов’язкових резервів з метою збільшення грошової маси в країні. Обґрунтувати відповідь.

5. Визначити, представники яких теорій найбільш лояльно відносяться до інфляційних процесів. Пояснити відповідь.

6. Вкладник відрив депозит у розмірі 3000 грн під 18% річних на 5 років. Розрахуйте відсотковий прибуток вкладника, якщо по вкладу нараховуються:

-прості відсотки;

-складні відсотки


ВАРІАНТ 22


1. Проаналізувати вартість, яка притаманна сучасним грошовим знакам, а також чинники, які на неї впливають.

2. Проаналізувати основні здобутки та недоліки металістичної теорії грошей.

3. Визначити специфіку ціни на грошовому ринку у порівнянні з цінами на товарних ринках.

4. Проаналізувати вплив механізму мультиплікації депозитів на зростання грошової маси в країні.

5. Показати місце та роль центрального банку на грошовому ринку

6. Якою буде величина грошового агрегату М1, якщо відомо, що:

а) обсяг готівкових грошей поза банківською системою становить 34,6 млрд.грн.;

б) кошти економічних суб’єктів на поточних рахунках – 17,9 млрд.грн.;

в) вкладення у державні цінні папери – 3,1 млрд.грн.;

г) цінні папери власного боргу банку – 0,9 млрд.грн.;

д) строкові гривневі вклади – 22,8 млрд.грн.;

е) страхові внески фізичних осіб – 5,7 млрд.грн.;

є) строкові валютні вклади – 14,8 млрд.грн.;

ж) обсяг наданих кредитів – 29,3 млрд.грн.


ВАРІАНТ 23


1. Дати оцінку основним підходам щодо визначення сутності грошей, проаналізувати їхні переваги та недоліки.

2. Проаналізувати передумови виникнення та теоретичну базу монетаризму.

3. Визначити чинники, які впливають на попит на гроші. Обґрунтувати відповідь.

4. Проаналізувати механізм дії та ефективність інструментів монетарної політики, що застосовуються в Україні.

5.Дати оцінку елементам грошової системи України.

6. Якою буде величина грошового агрегату М3, якщо відомо, що:

а) обсяг готівкових грошей поза банківською системою становить 30,1 млрд.грн.;

б) кошти економічних суб’єктів на поточних рахунках – 17,6 млрд.грн.;

в) вкладення у державні цінні папери – 4,2 млрд.грн.;

г) цінні папери власного боргу банку – 1,5 млрд.грн.;

д) строкові гривневі вклади – 23,6 млрд.грн.;

е) страхові внески фізичних осіб – 4,1 млрд.грн.;

є) строкові валютні вклади – 18,2 млрд.грн.;

ж) обсяг наданих кредитів – 29,1 млрд.грн.


ВАРІАНТ 24


1. Обґрунтувати економічну природу кредитних грошей та навести їх приклади.

2. Дати оцінку змінним величинам у рівнянні обміну І. Фішера, проаналізувати їх взаємозв’язок та взаємозалежність.

3. Проаналізувати специфіку попиту на гроші у порівнянні з попитом на товари.

4. Проаналізувати взаємозв’язок цілей грошово-кредитної політики із цілями економічної політики держави.

5. Проаналізувати ефективні застосування інструментів опосередкованого впливу на грошову сферу в Україні за останні 5 років.

6. Банк А залучив:

а) поточних депозитів в національній валюті – 58 тис.грн.;

б) поточних депозитів в іноземній валюті – 23 тис.грн.;

в) строкових депозитів в національній валюті – 146 тис.грн.;

г) строкових депозитів в іноземній валюті – 152 тис.грн.

З них 30,32 тис.грн. банк зберігає на коррахунку у центральному банку згідно вимог обов’язкового резервування.

Визначити норму обов’язкових резервів, якщо відомо, що центральний банк не встановлює диференційованих ставок резервування для різних видів депозитів. Визначити величину депозитного мультиплікатора.


ВАРІАНТ 25


1. Дати оцінку сфери використання чеків, сформулювати переваги чекової форми розрахунків.

2. Проаналізувати роль та значення теорії грошей І. Фішера у розвитку світової економічної науки.

3. Дати порівняльну характеристику "базових грошей" і грошового агрегату М3.

4. Дати оцінку різновидів біметалізму.

5.Проаналізувати структуру, учасників та основні об’єкти, що обертаються на ринку цінних паперів України.

6. Визначити, як змінилась пропозиція грошей, якщо відомо, що обсяг готівки, випущеної в обіг зріс із 30,256 млрд.грн. до 32,657 млрд.грн., а залишки коштів на поточних банківських рахунках знизились із 19,541 млрд.грн. до 18,912 млрд.грн.


ВАРІАНТ 26


1. Дати оцінку грошам, які перебувають в обігу в Україні, визначити їхню економічну сутність.

2. Проаналізувати роль та значення Кембріджської версії теорії грошей (варіант касових залишків) у розвитку світової економічної науки.

3. Визначити грошовий агрегат, до складу якого входить готівка в обігу. Обґрунтувати відповідь.

4. Дати порівняльну характеристику ринку грошей і ринку капіталів.

5. Провести порівняльний аналіз динаміки за останні три роки темпів росту інфляції, обсягів виробництва ВВП, облікової ставки центрального банку та рівня обов’язкового резервування, за отриманими результатами зробити висновки про теоретичну орієнтованість монетарної політики – кейнсіанську чи монетаристську

6.Визначте середньо квартальну та річну швидкість обігу грошей в Україні на наступними дати:

-на 01.04.2011 р.;

-на 01.07.2011р.


ВАРІАНТ 27


1. Дати порівняльну характеристику раціоналістичної та еволюційної концепції походження грошей, оцінити сильні та слабкі сторони кожної з них.

2. Особливості реалізації грошово-кредитної політики НБУ в світлі монетаризму.

3. Визначити чинники, що призводять до збільшення чи зменшення грошової маси в країні.

4. Проаналізувати основні мотиви, під впливом яких формується попит на гроші.
^

5. Обґрунтувати сутність механізму саморегуляції, який притаманний системі обігу повноцінних грошей.


6. Визначити, якою повинна бути відсоткова депозитна ставка, при якій можна отримати прибуток, якщо річні темпи інфляції складають 15%. Обґрунтувати відповідь.


ВАРІАНТ 28


1. Проаналізувати переваги обміну, опосередкованого грошима над бартерним обміном.

2. Дати оцінку внеску Дж.Кейнса у дослідження грошей та грошового обігу.

3. Проаналізувати взаємозв’язок попиту на гроші і швидкості обігу грошей.

4. Дати оцінку суб’єктів грошово-кредитної політики України, визначити їх основні функції.

5. Визначити, що відбувається з обсягом маси грошей в обігу при підвищенні норми обов'язкових резервів. Обґрунтувати відповідь.

6. Визначити швидкість обігу грошей, якщо відомо, що валовий внутрішній продукт становить 259,138 млрд.грн., а обсяг грошової маси – 95,177 млрд.грн. Пояснити відповідь.


ВАРІАНТ 29


1. Суть і види векселів, основні способи їхнього використання. Зміст факторів, що обмежують застосування векселя як форми кредитних грошей

2. Оцінка можливостей і перспектив повернення до золотого стандарту в сучасній грошовій системі.

3. Визначити грошовий агрегат, який найкраще характеризує купівельну спроможність фізичних осіб. Обґрунтувати відповідь.

4. Визначити, як зміниться пропозиція грошей при наданні банківських кредитів. Обґрунтувати відповідь.

5. Дати оцінку елементів грошової системи України.

6.Визначте як зміниться обсяг ВВП, якщо швидкість обігу грошей становить 1, 84 оборотів і залишається незмінною, а грошова пропозиція зросте з 259 до 391 млрд.грн


ВАРІАНТ 30


1. Проаналізувати причини, що зумовили демонетизацію золота.

2. Проаналізувати основні здобутки та недоліки номіналістичної теорії грошей.

3. Обґрунтувати сутність рівноваги на грошовому ринку.

4. Дати характеристику сучасної грошової одиниці України.

5. На основі статистичних даних розрахувати кількість грошей, об’єктивно необхідних для обігу за останні два роки за формулою І.Фішера, порівняти отриманий результат з фактичною грошовою масою в обігу України та зробити

відповідні висновки.

6. Визначити, якими будуть величина депозитного мультиплікатора та максимально можливий приріст грошової маси в обігу, якщо відомо, що:

а) норма обов’язкових резервів, встановлена для комерційних банків, становить 11%;

б) обсяг депозитів до запитання в національній та іноземній валюті становить 21,3 млрд.грн.;

в) обсяг строкових депозитів в національній валюті становить 26,2 млрд.грн.;

г) обсяг строкових депозитів в іноземній валюті становить 22,1 млрд.грн.


^ 3.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРАКТИЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Відповідь на питання оцінюється у 15 балів, якщо:

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;

2) наведено повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;

3) виявлені творчі здібності у розумінні, викладенні й використанні навчально - програмного матеріалу;

4) продемонстрована здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;

5) проявлено уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

6) проявлено здатність висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

7) використання актуальних фактичних та статистичних даних, дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;

8) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;

9) знання точних назв та функцій національних та міжнародних кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

10) засвоєння основної та додаткової літератури.

Відповідь на питання оцінюється в10 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання) ;

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно відповідно до зазначених вимог зроблені значні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) формулювання назв фінансових і кредитних установ та завдань, які перед ними ставляться, а відносно міжнародних (особливо учасником яких є Україна) — у переліку країн-учасниць;

г) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання.

Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття трьох або більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

2) одночасно присутні два чи більше типів недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 5 балів;

3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним (за відсутності доказів у відповіді);

  1. характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, припустившись грубих помилок у змісті відповіді.


^ Критерії оцінювання відповіді на задачі


Розв’язок задачі (виробничої ситуації) оцінюється в 10 балів, якщо:

• дана правильна арифметична відповідь на поставлену задачу;

• правильно зазначене теоретичне обгрунтування відповідного розрахунку;

• правильно вказані винятки з зазначеного правила та варіанти його використання в конкретних умовах;

• правильно вказана назва відповідного інструктивного матеріалу.

Розв’язок задачі оцінюється у 5 балів, якщо:

• дана неправильна арифметична відповідь на поставлену задачу;

• неправильно зазначене теоретичне обгрунтування (пояснення) відповідного розрахунку;

• неправильно вказані винятки із зазначеного правила та варіанти його використання в конкретних умовах;

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу.

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок — 0 балів за відповідну задачу.

^ 4. ГРАФІК ВИКОНАННЯ ТА ЗДАЧІ ЗАВДАННЯ

Комплексне практичне індивідуальне завдання виконується студентами на протязі семестру. На перевірку дане завдання повинне бути здане не пізніше 15 тижня семестру. Завдання які здані після зазначеного терміну на перевірку прийматися не будуть.


^ 5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

    1. Алєксєєв І.В., Колісник М.К. Гроші та кредит : навч. посіб. - К. : Знання, 2009. - 253 с .

2.Андрюшин С., Бурлачков В. Денежно-кредитная политика и глобальный финансовый кризис: вопросы методологии и уроки для России// Вопросы экономики. - 2008. - №11. - С. 38-50.

3.Андрюшин С., Кузнецова В.Центральный банк как кредитор последней инстанции: новые вопросы теории денежно-кредитной политики// Вопросы экономики. - 2010. - №12. - С. 70-81.

4.Булаєв І.П., Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю., Гаврікова А.В. Гроші та кредит : Практикум. - Київ : ЦУЛ, 2007. - 120 с.

5.Версаль Н.І., Дорошенко Т.В. Теорія кредиту: Навч. Посіб. – Київ: Вид. Дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 483с.

6.Вовченко О.С.Теоретичні аспекти визначення сутності сучасного банку// Економіка та держава. - 2010. - №4. - С. 85-87.

7.Гайдай Т.В., Новікова І.Е.Інституційні аспекти формування банківської системи ринкового типу в Україні: досвід історичного минулого// Економіка та держава. - 2010. - №4. - С. 73-75.

8.Голубев С.А. Вопросы правового регулирования развития банковской системы в современных условиях// Деньги и кредит. - 2009. - №7. - С. 6-13.

9.Гребеник Наталія.Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні// Вісник Національного банку України. - 2010. - №2. - С. 10-15.

10.Даниленко А.І., Шелудько Н.М. Грошово-кредитний ринок України: кризові уроки та короткострокові перспективи// Економіка і прогнозування. - 2010. - січень-березень (№1). - С. 9-19.

11.Дмітрієв В.С. Інтерналізація банківської діяльності на фінансових ринках країн, що розвиваються// Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2009. - №82 (частина 2). - С. 137-144.

12.Івасів Б.С. Гроші та кредит : Підруч. - Вид-3-тє, змін. і доп. - Київ/ Тернопіль : Кондор/ Карт-бланш, 2008. - 528 с.

13.Коваленко Д. І. Гроші та кредит : навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2009. - 320 с .

14.Коваленко Д. І. Гроші та кредит : теорія і практика : навч. посіб. - 3-тє вид. доповн. та переробл. - К. : ЦУЛ, 2011. - 352 с.

15.Колодізєв О. М., Колесниченко В. Ф. Гроші і кредит : підручник. - К. : Знання, 2010. - 615 с.

16.Ковальчук Т., Іванов Є., Іванов С. Актуалізація висновків теорії грошового обігу в контексті глобальної фінансової кризи// Економіка України. - 2010. - №10. - С. 15-23.

17.Кошель Н.В. Теоретико-методологические подходы к исследованию сущности центрального банка// Финансы и кредит. - 2010. - апрель (№14). - С. 8-12.

18.Кириленко Володимир Банківська система: суть та перспективи її розвитку в Україні// Журнал європейської економіки. - 2010. - вересень (№3). - С. 352-375.

19.Кудряшов В. Рекапіталізація проблемних банків з використанням державних ресурсів// Економіка України. - 2010. - №1. - С. 37-48.

20.Мищенко С.В. Особенности стресс-тестирования устойчивости денежного рынка// Финансы и кредит. - 2010. - июль (№25). - С. 29-36.

21.Мельник П. В., Тарангул Л.Л., Гордей О. Д. Банківські системи зарубіжних країн : підручник. - К. : Алерта, 2010. - 586 с

22.Наумець Н., Валінкевич Н.В. Деякі аспекти економічної сутності грошей та їх функції// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2007. - №2. - С. 58-60.

23.Несходовський Ілля. Електронні гроші// Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - №4. - С. 49-53.

24.Никифоров А.А., Антипина О.Н., Миклашевская Н.А. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика : Учеб. пособ. / Под ред. А.В.Сидоровича. - Москва : Дело и Сервис, 2008. - 534 с .

25.Прядко В. В., Сайко М. М. Історія грошей і кредиту : підручник. - К. : Кондор, 2009. - 508 с.

26.Працовнік Т. Особливості й основні напрями співпраці Європейського центрального банку з міжнародними економічними та фінансовими організаціями// Підприємництво, господарство і право. - 2008. - №12. - С. 30-33.

27.Рожкова К.І. Капіталізація банків України: кризові уроки та посткризові перспективи// Економіка та держава. - 2010. - №12. - С. 188-190.

28.Сидоренко Віктор Кредит: сутність, функції та форми прояву// Світ фінансів. - 2009. - вересень (№3). - С. 24-33.

29.Сивоконь Павло Страшна таємниця : [швейцарський банк]// Контракти. - 2010. - 8 лютого (№6). - С. 20-23.

30.Степанченко А.І. Довіра до банків і засоби її забезпечення// Економіка та держава. - 2010. - №12. - С. 202-205.

31.Туган-Барановський М.І. Паперові гроші та метал : Дане видання присвячене 100-річчю КНЕУ. - Київ : КНЕУ, 2004. - 197 с.

32.Чернецов С.А. Финансы, денежное обращение и кредит : Учеб.пособие. - Москва : Магистр, 2008. - 527 с.

33.Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник. - Київ : ЦУЛ, 2008. - 432 с.


 

^ 6.ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

  • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

  • Тернопільський національний економічний університет

  • Факультет банківського бізнесу

  • Кафедра банківської справиКОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

ВАРІАНТ 1


Виконала студентка групи ФБС-21

Іванченко Анна Іванівна


Тернопіль-11Схожі:

Робочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни iconРобочий зошит з дисципліни «банківський роздрібний бізнес» структура залікового кредиту з дисципліни
Варіант обирається студентом відповідно до порядкового номера у списку. Завдання виконується у звичайному зошиті або ж за допомогою...
Робочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни iconРобочий зошит з дисципліни «Іноземна мова (технічна)» для студентів денної форми навчання
Структура залікового кредиту з дисципліни „Іноземна мова (технічна) “ ? 4 рік підготовки
Робочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни iconРобочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Структура залікового кредиту з дисципліни “Українська мова як іноземна” ? 1 рік підготовки
Робочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни iconРобочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Структура залікового кредиту з дисципліни “Українська мова як іноземна” ? 2 рік підготовки
Робочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Робочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни iconО.Є. Мандріченко робочий зошит до практичних занять з дисципліни
Робочий зошит до практичних занять з дисципліни «Інженерна графіка» для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Робочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни iconІ. Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Теоретико – методологічні основи фінансової стійкості банків
Робочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни iconСтруктура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Діяльність центрального банку в сфері грошово-кредитного регулювання економіки
Робочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни icon1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків”
Тема Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів
Робочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції”
Тема економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи